• Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • II. stupeň

      20.6.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa. Cieľom  účelového cvičenia bolo preveriť teoretické vedomosti, praktické návyky a postoje žiakov našej školy získané pri výučbe učiva, ktoré môžu použiť pri riešení mimoriadnych situácií v oblasti civilnej ochrany, pri pohybe a pobyte v prírode,  aplikovať teoretické poznatky  zo zdravotníckej prípravy do praxe, vychovávať k ochrane prírody, rozvíjať telesnú zdatnosť, vytrvalosť a učiť žiakov riešiť vzniknuté situácie s pokojom a s rozvahou. Žiaci riešili praktické úlohy na 9 stanovištiach. Päť stanovíšť sa nachádzalo v okolí školy – streľba zo vzduchovky, KPR, varovné signály, prekážková dráha a spoznávanie stromov a zvukov zvierat. Žiakov zaujali aj žiaci SOŠ lesníckej z Prešova, ktorí im predviedli praktické ukážky vábenia zveri, sokoliarstva, ale aj hru na hudobných nástrojoch. V teréne boli 4 stanovištia – uštipnutie hadom, zakladanie ohňa, správne oblečenie turistu a streľba z luku. Okrem toho žiaci hľadali ukryté topografické značky a riešili test. Vedúci jednotlivých stanovíšť zapisovali do štartovacích lístkov počet bodov, ktoré triedy získali na stanovišti.

      Celkové vyhodnotenie podľa  ročníkov a tried:

      5.ročník: 1.miesto V.C – 69b.; 2.miesto V.A – 66b.; 3.miesto V.D – 62b.; 4.miesto V.B – 61b.

      6.ročník: 1.miesto – VI.C a VI.B – 67b.; 2.miesto – VI.A – 65b.

      7.ročník: 1.miesto – VII.D – 69b.; 2.miesto VII.A – 66b.; 3.miesto VII.C – 63 b.; 4. miesto VII.B -60b.

      8.ročník: 1.miesto – VIII.A– 69,5b.; 2.miesto VIII.B – 67b.; 3.miesto VIII.C – 66,5b.; 4.miesto – VIII.D – 60b.

      9.ročník: 1.miesto  - IX.C – 68b.; 2.miesto  - IX.A – 66b.; 3.miesto – IX.B – 63,5 b.

       

      Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí mám pomohli s prípravou a organizáciou účelové cvičenia.  Poďakovanie patrí aj záchranárovi p. Alexovi, ktorý viedol zdravotnú prípravu a p. Karašovi a žiakom SOŠ lesníckej z Prešova za ich zaujímavé stanovištia. Za účelové cvičenie boli zodpovední Mgr. Mária Hudáčeková a vyučujúvi TSV.

       

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 1. stupeň

      V stredu 19. júna 2019 sa konali v areáli školy didaktické hry pre 1. stupeň. Zúčastnili sa ich žiaci prvého až štvrtého ročníka. Dopoludnie im vyplnili rôzne športové a vedomostné súťaže z prierezovej témy – ochrana života a zdravia, ktoré absolvovali opäť v doprovode žiakov deviateho ročníka. Ich triedni učitelia boli na jednotlivých stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili. Žiaci ukázali svoje schopnosti, vytrvalosť, trpezlivosť, ale najmä schopnosť pracovať ako tím. Veľkou zaujímavosťou  a to  najmä  pre prvákov  bolo, že ich nesprevádzali ich vlastné pani učiteľky, ale veľkí žiaci, ktorých si hneď obľúbili a počas tohto dňa sa stali pre nich veľkými kamarátmi. Na jednotlivých stanovištiach zbierali triedy body, ktoré sa v závere didaktických hier spočítali a následne boli vyhlásené výsledky. Každá trieda si za svoju aktivitu vyslúžila diplom a sladkú odmenu. Deťom sa hry veľmi páčili a už sa tešia na ďalší rok! Deviatakom ďakujeme, že boli ochotní pomôcť pedagógom a postarať sa o svojich mladších spolužiakov. K výbornej organizácii didaktických hier prispeli triedni učitelia, Mgr. Róbert Duda, žiaci zdravotníckeho krúžku a za celú organizáciu boli zodpovedné Mgr. Veronika Lizáková a Mgr. Karmen Mazureková. (foto vo fotoalbume) 

       

    • Putovná sova
     • Putovná sova

     • Tatranská Lomnica

      Dňa 7.6.2019 sa uskutočnila pre žiakov základných škôl vedomostná súťaž  Putovná sova, ktorú usporiadali Štátne lesy TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Súťaž bola zameraná na poznávanie prírodnín, živočíchov, rastlín, drevín a nerastov. O čo najlepšie umiestnenie bojovalo celkovo 20 trojčlenných súťažných družstiev. Naša škola súťažila v troch družstvách za triedu 3.C, 3.D a CVČ v kategórii mladší žiaci. Žiaci preukazovali svoje vedomosti  na jednotlivých stanovištiach a úsilie prinieslo aj úspech. V 15. ročníku súťaže Putovnej sovy  v kategórii mladší žiaci sme získali 1. miesto, ktoré nám vybojovalo družstvo z 3.D Samuel Halčin, Klára Neupauerová, Laura Majerčáková. Žiakom srdečne blahoželáme! Veľká vďaka patrí nášmu lesnému pedagógovi Jánovi Halčinovi, ktorý veľkým úsilím pomáhal pripravovať žiakov na túto súťaž. Žiaci získali nové skúsenosti a obohatili sa o ďalšie poznatky z prírody. Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Ružena Vaverčáková a Mgr. Helena Hudáčková.

    • Preukaz cyklistu
     • Preukaz cyklistu

     • Dopravná výchova 4. ročník

      Žiaci 4. ročníka našej školy absolvovali v stredu 05.06.2019 zavŕšenie prierezovej témy Dopravná výchova v primárnom vzdelávaní.

      Počas uplynulých štyroch rokov sa systematicky oboznamovali s teoretickými poznatkami, ale aj praktickými zručnosťami z oblasti dopravnej výchovy. Priebežne sa na rôznych vyučovacích predmetoch naučili spoznávať základné dopravné značky a pravidlá cestnej premávky, ktoré dennodenne používajú v konkrétnych situáciách na chodníkoch a cestách, či už ako chodci, cyklisti alebo cestujúci. Každoročne majú žiaci možnosť vyskúšať si svoje praktické zručnosti aj na mobilnom dopravnom ihrisku, ktoré organizujeme v spolupráci s policajtmi zo Starého Smokovca. Uzavretie tejto prierezovej témy pozostávalo z overenia teoretických poznatkov žiakov formou testu a z praktickej jazdy na bicykli. Úlohou štvrtákov bolo skloniť sa počas jazdy pod prekážku, prejsť slalom a vyskúšať si jazdu s pohárom vody v jednej ruke. Schopnosť udržať rovnováhu na bicykli si žiaci otestovali prejazdom po doske, ktorá sa preklápala. Na záver si ešte vyskúšali rýchlu jazdu a schopnosť zastaviť na presne určenom mieste. Na základe úspešného absolvovania testu a jazdy zručnosti získali všetci štvrtáci „Preukaz cyklistu“, k čomu im srdečne blahoželáme! Už nám ostáva len veriť, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy budú žiaci využívať v každodennom živote. Za prípravu tejto aktivity ďakujeme Mgr. Kataríne Draveckej, Mgr. Lenke Vidovej a triednym učiteľom.

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Školské kolo

      Dňa 5. júna 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese Nemeckej poézie a prózy pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Túto súťaž organizujeme v každom školskom roku ako motiváciu a podporu k učeniu cudzieho jazyka. Cieľom súťaže je viesť žiakov k spoznávaniu literatúry v nemeckom jazyku a prostredníctvom umeleckého prednesu sprostredkovať literárne hodnoty nemeckej literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov. Niektorí žiaci recitovali prvýkrát a nazbierali skúsenosti do ďalších rokov, niektorí sa zúčastnili opakovane a preukázali ostatným svoje získané poznatky a kvality. V prednese sa porota sústredila na správnu nemeckú výslovnosť, hlas, tempo, sebaistotu, ale aj gestikuláciu a mimiku a rozhodla takto:

      Kategória 5.- 7. ročník - poézia

      1.miesto - Sofia Špaková (postup)

      2.miesto – Natália Koščáková

      3.miesto – Margaréta Mazureková, Antónia Halčinová

      Kategória 5.- 7. ročník - próza                        Kategória 8.- 9. ročník – poézia

      1.miesto – neudelené                                            1.miesto – Alexandra Ripková (postup)

      2.miesto – Martin Halčin                                      2.miesto – Emília Lizáková

      3.miesto – Veronika Halčinová

      Kategória 8.- 9. ročník - próza

      1.miesto – neudelené                                           

      2.miesto – Marek Majerčák                                    

      3.miesto – Kristián Halčin

      Oceneným blahoželáme a postupujúcim žiačkam prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12.júna v Kežmarku!

      Za súťaž boli zodpovedné vyučujúce nemeckého jazyka Mgr. Miroslava Grigláková, Mgr. Viera Lizáková a Mgr. Katarína Dravecká.

    • Stanislav Birošik najlepší vo vrhu guľou!
     • Stanislav Birošik najlepší vo vrhu guľou!

     • Krajské kolo v atletike - Prešov

      V stredu, 5.6.2019   atletický  štadión pri ZŠ Šmeralova v Prešove ovládli žiaci základných škôl z celého kraja, aby si zmerali iily v atletických disciplínach.  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci a to Terézia Stolárová z VIII.D, ktorá súťažila v behu na 800 m a Stanislav Birošik z IX.B, ktorý si zmeral svoje  sily vo vrhu guľou. Obaja sa snažili zlepšiť svoje osobné výkony, čo sa im aj podarilo. Stanislav Birošik vo vrhu guľou získal krásne 1. miesto  a s výkonom 12,99 m postúpil na Majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia 18.6.2019 v Košiciach. Terézia Stolárová vybojovala v behu na  800 m 9. miesto s časom 2:49,29. Obom žiakom patrí poďakovanie za výborné športové výsledky a za vzornú reprezentáciu školy! Mgr. Róbertovi Dudovi ďakujeme za prípravu žiakov na súťaž.

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • 2. ročník

      Dňa 5. 6. 2019 sa uskutočnil šachový turnaj, ktorý bol zakončením celoročného snaženia druhákov. Na našej škole sa vyučuje šach ako povinný predmet a v  medzitriednom turnaji  si na záver  12 žiakov zmeralo sily v tejto hre. Niektorí si po prvý krát vyskúšali hru na čas, ktorý neúprosne merali šachové hodiny.  Víťaz bol jednoznačný a poradie nasledovné:

      1. Erik  Halčin z II. B
      2. Oliver Špak  z II. D
      3. Lucia Stupáková  z II. D

      Víťazom, ktorým  sa ušli pekné ceny, blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme! Za turnaj boli zodpovedné vyučujúce šachu Mgr. Mária Dudašková a Mgr. Katarína Budzáková.

    • Majstrovstvá Slovenskej republiky v midivolejbale
     • Majstrovstvá Slovenskej republiky v midivolejbale

     • Nové Mesto nad Váhom

      Za účasti ôsmich najlepších školských tímov sa  29.5.2019 uskutočnil v Novom Meste nad Váhom finálový turnaj M-SR v štvorkovom volejbale MIDICOOL VOLLEY chlapcov a dievčat, ktorého garantom je Slovenská volejbalová federácia.

      Jednotlivé družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. V našej skupine sme mali Nové Zámky, Brusno a Skalicu. Hneď úvodný zápas s Novými Zámkami sa nám podarilo zvíťaziť, a však druhý zápas bol v rukách dievčat z Brusna, ktoré sa stali víťazkami na M-SR v štvorkovom volejbale. Posledný zápas v skupine sme odohrali proti Skalici, kedy sme v tajbrejku prehrali 2:1. V štvrťfinále  sme  dostali súperky zo Stropkova, ktoré sme potrápili, ale vyhrať sa nám nepodarilo. V semifinále sme sa stretli so skupinovým súperom Nové Zámky, ktoré sme opäť porazili  2:0.  O konečnom poradí rozhodol zápas s Pezinkom, ktorý sme vyhrali.  A tak na   M-SR v midivolejbale nám patrí 5. miesto. Všetkým dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školy a obce. Veľmi nás teší umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska, ktoré získali. Poďakovanie patrí aj trénerovi Mgr. Tomášovi Hudáčekovi a Mgr. Márii Hudáčekovej, ktorá bola za súťaž zodpovedná.

      Na M-SR nás reprezentovali:  Jana Neupauerová, VIII.A; Monika Majerčáková; Anna Galliková, VIII.B; Anna Orolínová, VIII.B; Karolína Halčinová, VIII.B, Kristína Majerčáková, VIII.B a Viktória Majerčáková  z IX.A.

       

    • Mladí futbalisti v krajskom kole
     • Mladí futbalisti v krajskom kole

     • Naši futbaloví mladší žiaci nás úspešne reprezentovali na Krajskom kole malého futbalu v Kežmarku, kde sa umiestnili na delenom 5. – 8. mieste. Postup medzi najlepšiu štvoricu v kraji nám ušiel pri rovnosti bodov len o skóre.

            Turnaja sa zúčastnilo 10 víťazov okresných kôl z Prešovského kraja, ktorí odohrali turnaj v dvoch päťčlenných skupinách. Naši chlapci sa postupne stretli s Vyšným  Žipovom / Vranov/, Lipanmi, Popradom a Svidníkom.

      Výsledky: SŠ Lendak – Vyšný  Žipov   1 : 0,   SŠ Lendak – Lipany  3 : 2,

                       SŠ Lendak – Poprad 0 :3,  SŠ Lendak – Svidník  1 : 4    

           O celkovom poradí  na druhom až štvrtom mieste rozhodli vzájomné zápasy, ktoré posunuli na druhé miesto Svidník.

      Školu reprezentovali: Dávid Žmijovský 7.D, Fabián Výrostek 7.D, Alexander Koščák 7.C, Lukáš Koščák 5.D, Dominik Andráši 5.C, Martin Gallik 5.B, František Gallik 5.B, Štefan Neupauer  4.A, Marek Stolár 4.B, Norbert Neupauer 5.A, Julián Ján Hudáček 7.A,Martin Lizák 6.B, Alan Chudík 5.B, Gabriel Pavlík 5.B, Dávid Majerčák 5.A.

          Chlapcov pripravujú Ing. Ján andrejovský a Ondrej Hudáček.

    • Chlapci získali zlato, striebro aj bronz!
     • Chlapci získali zlato, striebro aj bronz!

     • Okresné kolo v atletike – chlapci ​​​​​​​

      Dňa 23.05.2019 sa na ZŠ Nižná brána v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo v atletike chlapcov. Prvýkrát naši žiaci dosiahli pódiové umiestnenie. Z celkového počtu 14-tich škôl sa naša škola umiestnila na 3. mieste.  Žiaci súťažili v siedmich  atletických disciplínach. Najúspešnejším pretekárom z nášho družstva bol Stanislav Birošik z IX. B. Vo vrhu guľou si výkonom 1279 cm vybojoval 1. miesto a postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove. Gabriel Hudaček z IX. A v behu na 1000 m obsadil skvelé 2.  miesto. S časom 3:04,93 s. prekonal školský rekord. Darilo sa aj štafete v zložení Gabriel Lizák IX. C, Mikuláš Stolár IX. A, Benjamín Gallik VIII. B a Ján Lizák VIII. B, ktorá obsadila 3. miesto.  Poďakovanie patrí učiteľom telesnej a športovej výchovy, ale aj učiteľom CVČ za svedomitú prácu s  našou  talentovanou  mládežou. Chlapcom srdečne blahoželáme za vzornú reprezentáciu školy!  Za akciu bola zodpovedná Mgr. Daniela Galliková.

      Zostava SŠ Lendak:

      Mikuláš Stolár 9.A, Gabriel Hudaček 9.A, Stanislav Birošik 9.B, Gabriel Lizák 9.C, Ján Lizák 8.B, Benjamín Gallik 8.B, Dominik Gontkovský 8.B. Valentín Majerčák 7.A.