• História školy

    • Škola v Lendaku

      

          „Jednotriedna škola založená bola ako rím.-kat. roku 1313, tak tiež v tom istom roku bola vystavená drevená škola. Roku 1898 škola drevená zhorela.“ [1]

          Týmto zápisom začína najstaršia zachovaná školská kronika školy v Lendaku z roku 1920. Kronikár však neuvádza prameň, z ktorého čerpal. Aj keď už od 13. storočia v Uhorsku vznikali kláštorné, kapitulské a farské  školy, bez historických dôkazov nemôžeme toto tvrdenie kronikára považovať za určujúce.

          Najstaršia zistená zmienka o škole v Lendaku je zápis z roku 1681. Zachovala sa v zápise  Histórie domus  lendackej fary. Podľa zápisu „rektor lendackej školy Jozef Morvitzky bol poslaný na svätenie olejov a cestou bol prepadnutý kurucmi.“ [2]

     Kanonická vizitácia z roku 1693 zistila, že kostol so školou, farnosťou a jej dôchodkami (majetkami) boli vrátené katolíkom za spolupráce Andreja a Štefana Paloczayovcov.

            V roku 1700 prepošt Signy Ján vizitoval všetky farnosti na Spiši. V zázname z vizitácie v Lendaku sa uvádza: „Po deviate – učiteľom v škole je katolík.“ [3]

     Tieto zápisy dokladajú, že v tom čase už v Lendaku existovala škola. Nevieme, kde sa nachádzala a či mala samostatnú budovu. Môžeme len  predpokladať, že to bola farská škola, kde sa vyučovalo náboženstvo, čítanie, písanie a počty.

     Ďalšia zmienka o existencii školy v obci pochádza zo súpisu obyvateľstva z roku 1869. V súpise je uvedené: „Učiteľ Schvartz Ferencz, nar. 1838 v Slovenskej Vsi, manželka Richtarczik Jozefka, nar.1842 v Malom Slavkove, 2 deti narodené v Lendaku: Ferencz 1860 a Mária 1869.“[4] Učiteľ Schvartz bol v Lendaku minimálne 9 rokov, od r.1860 do r.1869.

     Pri požiari Lendaku v roku 1898 bol zničený aj kaštieľ, z ktorého zostali len obhorené múry a už nikdy nebol obnovený do pôvodného stavu. Zadnú časť od kostola (asi pôvodný kláštor zo 14. storočia) rozobrali a materiál z neho venoval majiteľ knieža Hohenlohe  Lendačanom na stavbu  novej školy  (materská škola pri kostole, na mieste ktorej je v súčasnosti nový kostol). Ak predpokladáme, že v čase zápisu do kroniky, z r. 1920, žili ešte svedkovia požiaru, môžeme považovať zápis o zhorenej drevenej  škole za pravdivý. Je veľmi pravdepodobné, že stála na mieste novo postavenej školy. Tá bola v roku 1909 postavená ako jednotriedna škola a v roku 1913 bola zriadená dvojtriedna rímsko - katolícka škola.  Systematizovaná bola výnosom župného výboru č. 1500/13 kb. zo dňa 13. októbra 1913. 11. novembra 1914 jej bola výnosom č.124,122/1914 priznaná štátna podpora. Škola mala dve učebne a dva učiteľské byty. Počet žiakov sa pohyboval okolo 200 a učili sa v dvoch triedach. Do roku 1921 bol správcom (riaditeľom) Jozef Pitoňák. V roku 1921 sa stal správcom školy Štefan Krajger z Veľkej Frankovej, ktorý bol správcom do roku 1935. V tom čase bolo bežné, že pre nedostatok učiteľov sa aj niekoľko mesiacov v roku nevyučovalo. Napr. v roku 1921 sa II. trieda začala vyučovať až 18. októbra. Zapísaných v nej bolo 118 detí.

     V roku 1931 sa pre veľký počet detí (263 žiakov v ôsmich ročníkoch) zriaďuje škola ako trojtriedna škola so striedavým poldenným vyučovaním. No už nasledujúci rok je škola štvortriedna s počtom 283 žiakov. Mala len dve miestnosti, a tak sa  časť žiakov vyučovala v súkromnom dome u p. Jána Dudaška. Na prízemí boli učebne a na poschodí učiteľské byty. V roku 1935 sa správcom školy stal Ladislav Urban. 14. mája 1937 školu navštívil biskup Vojtaššák, ktorý sa nechal podrobne informovať o pomeroch v škole. V roku 1939 sa správcom školy stal Štefan Vojtaššák. V tom čase má škola 6 tried a 366 žiakov. V roku 1942 sa riaditeľom opäť stáva Ladislav Urban.

         V roku 1941 pribudli škole ďalšie miestnosti v byte bývalého penziónu (budova vo Dvore),  ktorý bol ako židovský majetok zabavený štátom.  Škola sa takto stáva osemtriednou. V školskom roku 1943/44 bolo v škole zapísaných 398 žiakov. Pre nedostatok učiteľov boli niektoré triedy spojené. Škola sa podľa budov delila na „Hornú (časť budovy vo Dvore), Strednú (bývalú MŠ) a Dolnú školu (u Dudaškovcov).“ Napr. v šk. roku 1943/44 sa v Dolnej škole učili triedy I.A, v Hornej I.B a V. a v Strednej II.A, II.B, III.A, III.B, IV.,  VI. a VII.

         20. marca 1942 prevzala hnuteľný i nehnuteľný majetok školy od cirkvi politická obec. Majetok odovzdával Ján Nemec, miestny farár a preberajúcim bol Šimon Gallik, starosta. V zápisnici sa uvádza: „Školská budova postavená v roku 1899 a prístavba 2 učebne v roku 1913, izbový byt pre riaditeľa. Byt učiteľsko-kantorský považuje zástupca vlastníka podľa kanoníckej vizitácie z r.1838 za byt kantorský, a preto ho neodovzdá obci.“[5] Tento zápis potvrdzuje predpoklad, že pôvodná drevená škola bola na mieste bývalej materskej školy. Potvrdzuje, že v roku 1838 tam býval v služobnom byte kantor – učiteľ.

     Pri požiari 8. júna 1946 zhorela strecha školskej budovy aj prenajaté triedy u p. Dudaška. Triedy prenajaté „vo Dvore – Horná škola“ neboli požiarom poškodené, ale boli použité na ubytovanie občanov bez prístrešia. V škole bol školský rok predčasne ukončený. V šk. roku 1946/47 sa vyučovanie riadne začalo iba v jednej učebni (I.A a I.B trieda). Trieda u p. Dudaška nebola už obnovená a v ostatných triedach sa začalo vyučovanie 21.októbra 1946. „5. marca 1947 navštívila Lendak viacčlenná komisia rôznych odborníkov z výstavby i školstva, ktorí prišli pozrieť pozemok na výstavbu školy a detskej opatrovne.“[6] V roku 1948 sa v obci okrem národnej školy (1. – 5. roč.) zriaďuje i neúplná stredná škola. Do jej obvodu patrila i obec Výborná. Priestory boli prenajaté v budove bývalého  veľkostatkára Piršta (časť budovy vo Dvore). Riaditeľmi boli v šk. rokoch 1948/49 Ladislav Urban, 1949 – 1952  Vavrinec Hanečák, 1952/53 Alexander Verčinský. V roku 1953 zriaďuje sa z Národnej školy a neúplnej strednej školy Osemročná stredná škola, ktorá využíva priestory bývalej národnej školy (bývalá MŠ tzv. dolná budova) a priestory po veľkostatkárovi Pirštovi, ktoré boli zoštátnené (horná budova).  Riaditeľmi boli v rokoch 1953 -1955 Ladislav Urban, 1955 - 1959 Ján Mrúz.

     V škol.roku 1953/54 sa v dolnej budove učilo v dvoch triedach s poldenným striedavým vyučovaním 166 žiakov a v hornej budove 258 žiakov. V žiadosti o riešenie problémov s vyučovaním z 23. apríla 1956 uvádza riaditeľ školy: „V hornej budove sú 4 učebne a jedna mala miestnosť slúžiaca ako zborovňa. Učebne sú nízke, slabo osvetlené, podlahy nevyhovujúce, studené a mokré, v zimnom období je mráz priamo na stenách. Na jedného žiaka pripadá 0,65m2.“[7]

     Šk. rok 1958/59 bol posledným šk. rokom, kedy sa učilo v starých budovách. Škola mala v ôsmich ročníkoch 15 tried a 516 žiakov. Dve prvé triedy mali 38 a 37 žiakov.

     Novej budovy školy sa obec dočkala v r. 1960. Na školské účely boli vyvlastnené pozemky od terajšej autobusovej zastávky. Z veľkorysých plánov (okrem budovy školy sa mali postaviť dva domčeky pre riaditeľa a školníka, budova školskej družiny na mieste dnešnej telocvične a jedálne s kuchyňou na mieste dnešnej prístavby školy: tzv. novej budovy školy ) sa realizovala len stavba budovy školy s 12 učebňami a školskou dielňou (dnešná tzv. stará budova školy). Škola mala vlastný vodovod s vodojemom a kanalizáciu a pri škole bola postavená učiteľská bytovka.  V tom čase sa osemročná stredná škola mení na základnú deväťročnú školu s 9 ročníkmi. V novej budove zasadlo do školských lavíc  1. septembra 1960 do 15 tried 579 žiakov. Napr. III.A mala 51 žiakov, v siedmom a ôsmom ročníku bola len 1 trieda. V šk. roku 1959/60 sa riaditeľom stáva Ján Feťko, ktorý bol riaditeľom do roku 1978, kedy sa riaditeľom školy stáva Ján Bednár. Aj napriek novej budove  má škola plnú zmennosť. Všetky triedy 1. stupňa chodia do školy poobede. V roku  1984 sa škola mení na základnú školu s 8 ročníkmi.

     Ďalšieho rozšírenia sa škola dočkala 3. decembra  1987, kedy bola pristavená časť s 13 učebňami, čo umožnilo po prvýkrát odstrániť zmennosť vyučovania.  V tom čase mala škola 23 tried a 3 oddelenia školského klubu. Vo februári 1990 sa riaditeľom školy stáva  Ľubomír Mačko. V šk roku 1990/91 mala škola  v prvom ročníku 4 triedy  a prvýkrát mala 4 triedy v jednom ročníku. V roku 1998/99 sa znovu vyučuje v deviatich  ročníkoch. Škola má 32 tried a znovu priestorové problémy. Žiaci sa vyučujú i v bývalých dielňach a na triedy sa menia šatne novej budovy. I napriek tomu je opäť zmenné vyučovanie. Šk. rok 1999/2000 bol rekordný v doterajšej histórii školy, do prvého ročníka sa zapísalo 117 žiakov do piatich tried. Celkom mala škola 37 tried. 9. mája 2000 škola získala 3 učebne  v prenajatých priestoroch bývalej krčmy a reštaurácie, v priestoroch bývalej predajne a skladov textilu bola zriadená telocvičňa, školská knižnica a učebňa výpočtovej techniky.

     V šk. roku 2000/2001 je riaditeľkou školy  Ľudmila Galliková . V decembri 2000 je v škole daná do prevádzky nová plynová kotolňa. V šk. roku 2001/2002 je riaditeľkou školy Mária Budzáková.  Od októbra 2002 je riaditeľom školy opäť Ľubomír Mačko.

     V šk. roku 2001/2002 dosiahla škola historicky najvyšší počet žiakov a tried, kedy sa v 37 triedach učilo 940 žiakov. V roku 2002 majetok školy prechádza na obec, ktorá sa stáva zriaďovateľom školy.

     V roku 2003 je k škole pristavená prechodová šatňa a v apríli 2003 sa začali práce na výstavbe novej telocvične. Tá bola slávnostne uvedená do prevádzky 5.septembra 2005 predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom. Spolu s 2 telocvičňami bol postavený nový sekretariát riaditeľa, náraďovňa a šatne so sprchami a WC.

     11. júna 2006 bola ukončená výstavba futbalového ihriska s umelým trávnikom. Ihrisko otvoril minister financii SR Ivan Mikloš.

     Od 1.1.2004 je súčasťou školy centrum voľného času.

     K septembru 2008 sa rozhodnutím Obce škola zmenila na spojenú školu s organizačnými zložkami: základnou školou, základnou umeleckou školou a materskou školou. Súčasťami spojenej školy sa stali školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň.

     V septembri 2009 sa začína s nadstavbou základnej školy, na mieste bývalého pôjdu vzniká 11 krásnych učební ( z toho dve počítačové učebne a jedna jazyková učebňa). Nadstavba bola ukončená v auguste 2010. Šk.rokom 2010/2011 sa začína vyučovanie v podkrovných triedach, v ktorých sa učia hlavne prváci, no o dva roky neskôr sa časť chodby mení na triedu, nakoľko je znova nedostatok tried.

     V roku 2017  bola postavená v areáli školy atletická dráha s umelým povrchom.

     Priebežne prebiehala i prestavba budovy ZUŠ, kde vznikla keramická dielňa a nové priestory pre hudobný a výtvarný odbor.

     K 31.decembru 2017 odišiel do dôchodku riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Mačko. Novou riaditeľkou sa stala PaedDr. Mária Budzáková. 

     Vo svojej histórii mala škola dobré i menej dobré obdobia. V školskom roku 2018/19  má základná škola 869  žiakov v 37 triedach, stabilizovaný ambiciózny učiteľský kolektív, ktorý z veľkej časti tvoria jej absolventi. Základnú umeleckú školu navštevuje ...žiakov a v materskej škole je zapísaných v 9 triedach 199 žiakov. Kým v minulosti boli skoro všetci učitelia dochádzajúci, dnes je väčšina učiteľov "domácich“. Pedagógovia v základnej škole sú plne kvalifikovaní, rozširujú si svoje vedomosti aktualizačným i inovačným štúdiom potrebným pre zdokonaľovanie svojej učiteľskej profesie.

      

                                                             Mgr. Ľubomír Mačko

      

     [1] Kronika r.k.ľud.škol. v Lendaku, str.1

     [2] História Domus lendackej fary

     [3] Vojtas, samizdat str.7

     [4] ŠA Levoča, Súpis obyvateľstva Spišskej župy.

     [5] Zápisnica č.1310/42 Školdozorný úrad, ŠA Poprad

     [6] Kronika obce Lendak

     [7] List riaditeľa školy, Lendak, 23.apríl 1956

     Dˇalšie použité pramene:  - zápisnice z pedagogických rád

     -          triedne výkazy