• Členovia RŠ

    • Členovia Rady školy pri SŠ Lendak

      

     V zmysle § 1 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a na základe poverenia starostom obce č.109/2020 zo dňa 31.01.2020   boli vykonané voľby do novo konštituovanej rady školy.

      

            - za pedagogických zamestnancov:

                      Mgr. Martin Habiňák – za zložku základná škola

                   Bc. Zuzana Halčinová – za zložku materská škola

           Lukáš Oprendek, Dis. art. – za zložku základná umelecká škola

     - za rodičov:

     Ing. Jozef Majerčák – základná škola             

     Viera Koščáková – materská škola                  

     Mgr. Michal Neupauer – základná umelecká škola 

      

     - za nepedagogických zamestnancov:     

        Renáta Batoryová

     Uznesením OcZ č.185/2020 zo dňa 03.02.2020 boli do rady školy za zriaďovateľa delegovaní poslanci Obecného zastupiteľstva Lendak:

     Tomáš Budzák, Ing. Tomáš Hudáček, Ján Lizák, Ing. Ondrej Suchanovský