• Školská jedáleň pri Spojenej škole, Školská 535/5, 059 07 Lendak

    ZÁPISNÝ LÍSTOK na stravovanie na školský rok 2022/2023

     

    Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: ........................................................................................................... Trieda ................

    Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

    Meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu): .....................................................................................................

    Tel. kontakt na zákonného zástupcu: ................................................................................................................................

    IBAN platiteľa stravného: ...................................................................................................................................................

    (Pri neuvedení IBAN čísla Spojená škola nezodpovedá za nedoručenie preplatku za stravné!)

     

    Záväzne prihlasujem dieťa na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023, odo dňa: ..........................

     

    Za stravné treba platiť vždy mesiac vopred do dvadsiateho dňa v mesiaci!

     

    ODHLASOVANIE: -odkazová schránka 052/4596 523, klapka 5

                                    -telefonicky 0917 160 269 v čase od 7:00 do 14:00

                                    -SMS na číslo 0917 160 269

                                    -cez webovú stránku zslendak.edupage.sk, v záložke Školská jedáleň – jedálny lístok – prihlásenie prostredníctvom mena a hesla (meno a heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ)

    Odhlasuje sa najneskôr ráno do 6:30! Neskôr Vás už systém neodhlási. Za odhlasovanie zo stravy zodpovedá rodič v plnom rozsahu.

    Postup na odhlasovanie aj platba za stravné sú zverejnené na stránke školy (zslendak.edupage.sk).

     

    Súhlas so spracovaním osobných údajov:

    Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informacie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

     

    V Lendaku, dňa ...................................                                                   .............................................................................

                                                                                                                                            Podpis zákonného zástupcu

                                           

     Zápisný lístok je potrebné odovzdať v kancelárii ŠJ


  •