• iBOBOr
     • iBOBOr

     • Medzinárodná informatická súťaž

      Žiaci 2. – 9. ročníka sa 10. a 16. Novembra 2020  zúčastnili medzinárodnej IKT súťaže iBOBOR. Táto súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Organizátori prispôsobili podmienky pre súťažiacich, ktorí sa dištančne vzdelávajú tak, aby sa mohli zapojiť z domáceho prostredia. Napriek tomu počet súťažiacich v rámci Slovenska klesol na 61% účasť oproti minulému roku.

      Naši žiaci súťažili v kategórií Drobec (2.-3. ročník), Bobrík (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) Kadet (8. a 9. ročník).

      V kategórii Drobec súťažilo 24 žiakov, 14 úspešní riešitelia:

      Zdenka Zavadská 3.C, Boris Britaňák 3.D, Ferko Koščák 3.A, Damián Dvorčák 3.C, Adam Petras 2.A, Matúš Lizák 3.D, Adrián Koščák  3.C,  Vladko Grich 2.B, Tomáš Budzák 2.D a Klára Anna Halčinová  3.B,  Nataša Majerčáková 3.D,  Natália Halčinová 3.C, Miško Neupauer 3.A, Mirko Budzák 3.A.

      V kategórii Bobrík súťažilo 36 žiakov, 10 úspešní riešitelia:

      Adrian Koščák 5.A, Mária Magdaléna Birošíková 5.C, Samuel Halčin 5.D, Michaela Smoleňáková 4.A, Nina Sulitková 4.B, Lucia Stupáková 4.D, Tomáš Vida 4.E, Stanka Selveková 4.C, Viliam Koščák 4.C, Andrej Ripka 4.C.

      V kategórii Benjamín súťažilo 13 žiakov, 2 úspešní riešitelia:

      Marián Dvorčák 7.C a Mária Majerčáková 7.C.

      V kategórii Kadet súťažilo 10 žiakov, 5 úspešní riešitelia:

      Michaela Fudalyová 9.B, Sabína Halčinová 8.C, Sára Koščáková 8.C, Valentín Majerčák 9.A, Dávid Selvek 8.C.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich úsilie  a úspešným riešiteľom blahoželáme!

      Za organizáciu súťaže ďakujeme Mgr. Karmen Mazurekovej, Mgr. Jane Budzákovej, Mgr. Jánovi Stupákovi.

    • Školské kolo Olympiády zo SJL
     • Školské kolo Olympiády zo SJL

     • Dňa 04.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka dištančnou formou. Pätnásť žiakov ôsmeho a deviateho ročníka súťažilo v troch kolách, v ktorých si preverili nielen svoje vedomosti, ale aj tvorivé a komunikačné zručnosti.

      Súťažné úlohy písomnej časti, test a transformácia textu, boli zadávané v online priestore EduPage. Test obsahoval otázky a úlohy zo všetkých zložiek slovenského jazyka. Počas transformácie textu žiaci tvorili reklamný plagát.

      Ústna časť sa realizovala prostredníctvom aplikácie Messenger. Žiaci si pripravili krátke rozprávanie, ktoré následne prezentovali porote.

      Všetci žiaci, ktorí získali 40 bodov a viac, sa stali úspešnými riešiteľmi. Z pätnástich súťažiacich bolo  päť úspešných riešiteľov.

      Výsledky:

      1. miesto – Sofia Špaková, IX.D (vyučujúca Mgr. J. Budzáková)
      2. miesto – Martin Halčin, IX.D (vyučujúca Mgr. J. Budzáková)
      3. miesto – Viktória Hudaček, VIII.A (vyučujúca Mgr.I. Pavlíková)
      4. miesto – Sabína Halčinová, VIII.C (vyučujúca PaedDr. M.Budzáková)
      5. miesto – Natália Girgová, VIII.C (vyučujúca PaedDr. M.Budzáková)

      Na priebeh olympiády dohliadali vyučujúce SJL: Mgr. Renáta Fudalyová, PaedDr. Mária Budzáková a Mgr. Janka Budzáková, ktorá bola zároveň hlavnou organizátorkou, tzv. garantom tejto školskej akcie.

      Víťazka, Sofia Špaková, nás bude reprezentovať v okresnom kole, ktoré bude taktiež online. Držme jej spolu prsty!

       

       

       

       

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.11.2020 sa dištančnou formou, cez online platformu EduPage, uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, súťaž neobsahovala ústnu časť, resp. táto časť bola zakomponovaná do testu. Cieľom písomnej časti vo forme písomného testu bolo preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka). Tento školský rok test obsahoval aj prerozprávanie príbehu na základe obrázku. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

      Výsledky v jednotlivých kategóriách:

      1A

      1.miesto: Dávid Majerčák (7.A, vyučujúca Ing. Terézia Pjonteková)

      2.miesto: Tomáš Koščák (6.D, vyučujúca Mgr. Iveta Budzáková)

      3.miesto: Martin Neupauer (7.A, vyučujúca Mgr. Iveta Budzáková)

      1B

      1.miesto: Mikuláš Suchanovský (9.A, vyučujúca Ing. Terézia Pjonteková)

      2.miesto: Stanislav Suchanovský (8.A, vyučujúci Mgr. Martin Habiňák)

      3.miesto: Jaroslava Halčinová (9.D, vyučujúca Mgr. Iveta Budzáková)

                      František Halčin (8.B, vyučujúca Mgr. Jana Figlárová)

      1C

      1.miesto: Ondrej Špak (7.B, vyučujúca Mgr. Iveta Budzáková)

      Víťazom blahoželáme a budeme držať palce na okresnom kole!

      Za organizáciu olympiády ďakujeme Mgr. Jane Figlárovej a vyučujúcim angličtiny.

    • Oznam pre rodičov a žiakov!
     • Oznam pre rodičov a žiakov!

     • Zmeny platné od 8.11.2020

      Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

       

      6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. 

      7. V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre daný typ školy a po konzultácii s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní). Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.

      9. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

      a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy a materskej školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      b) Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      Celé znenie usmernenia MŠVVaŠ si môžete prečítať tu:  usmernenie_MSVVaS_od_8_11_2020.pdf

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 8.11.2020 si môžete stiahnuť tu : 

                                                                                                Vyhlasenie_zakonnaho_zastupcu_8_11_2020.pdf

      Vedenie školy

    • Aktualizácia informácií ohľadom celoslovenského testovania na COVID-19 a jeho dopad na prezenčnú výučbu
     • Aktualizácia informácií ohľadom celoslovenského testovania na COVID-19 a jeho dopad na prezenčnú výučbu

     • V dňoch 31. 10. a 01. 11. 2020 sa uskutočňuje celoplošné testovanie COVID 19.

      Riaditeľka školy odporúča, aby sa predmetného testovania zúčastnili

      všetci žiaci vo veku 10 rokov a starší.

       Žiaci II. stupňa:

      -  zostávajú na dištančnom vzdelávaní;

      - ak nepôjdu na testovanie, ich právo na pohyb bude obmedzený – zákaz vychádzania.

       

      Žiaci I. stupňa:

      Žiaci I. stupňa, starší ako 10 rokov:

      - žiakom I. stupňa starším ako 10 rokov (t. j. k 01. 11. 2020 - 10 rokov + 1 deň)  - odporúčame zúčastniť sa testovania.

      - Pri nástupe do školy, dňa 03. 11. 2020, sú títo žiaci povinní preukázať sa negatívnym testom!

      - v prípade, že test žiaka je pozitívny, bude mu nariadená karanténa;

      - ak sa žiak testovania nezúčastní, má zákaz vychádzania 

      /nemôže ísť  ani do školy/.

      Žiaci I. stupňa, mladší ako 10 rokov:

      A/ rodinní príslušníci sú negatívni

      - žiak, pokračuje v prezenčnej forme vyučovania, rodič predkladá

      vyhlásenie o bezinfekčnosti;

      B/ rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny

      - ak nariadi RÚVZ, žiak ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár;

      C/ žiak, alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania

      nezúčastnia 

      - žiak do školy môže ísť, ale rodič má zákaz vychádzania, nemôže

      ani žiaka sprevádzať do školy, žiak prichádza do školy sám;

      - ak žiak zostane doma a uplatní pravidlo zákazu vychádzania, v tomto

      prípade môže neúčasť žiaka ospravedlniť rodič, najviac 5 dní po sebe

      idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (príklad: 03., 04., 05. 11.)

      – ospravedlní rodič, potom je víkend a opäť 10. – 13. 11. – ospravedlní rodič)

      D/ v utorok 03. 11. 2020 sa všetci žiaci I. st. musia pri vstupe do školy nevyhnutne preukázať vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti

      - formulár dostali žiaci a je aj na webe školy;

      - bez tohto vyhlásenia nebude žiak vpustený do budovy školy.

      Rodič svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a

      pravdivosť  predmetného vyhlásenia.

      Prosíme, rodičov o maximálnu zodpovednosť. Všetci si musíme byť vedomí možných následkov pri nepravdivom vypísaní vyhlásenia, resp. pri zamlčaní iných skutočností.

       

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny pre základné školy sú v termíne:

      30.10.2020 a 02.11.2020

      06.11.2020 a 09.11.2020

      Prajeme príjemné voľné dni a pevné zdravie všetkým!

      Vedenie školy

    • Vďačnosť v škatuľke
     • Vďačnosť v škatuľke

     • 2. stupeň

      Symbolika jesene je už tradične spojená s našou staršou generáciou a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. V rámci prierezovej témy a koncepcie ľudských práv sme pri tejto príležitosti pripravili pre žiakov 2. stupňa dobročinnú aktivitu, ktorej cieľom bolo, aby si žiaci utvárali kladný vzťah k starším, aby im vedeli prejaviť úctu a vďačnosť, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. Preto sme túto aktivitu nazvali aj „Vďačnosť v škatuľke“. Žiaci mohli vyjadriť svoje poďakovanie tým, že do škatuľky umiestnenej v každej triede priniesli nejakú drobnosť, ktorou chceli urobiť radosť babičkám a deduškom. Do tejto aktivity sa zapojilo nielen veľké množstvo žiakov, ale aj učiteľov, ktorí prispeli cukrovinkami, potravinami, „hand made“ výrobkami, ponožkami, knihami, rukavičkami, krížovkami i drogériou. Bohato zaplnené škatuľky nakoniec putovali do Denného stacionára v Lendaku. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri príprave, prispeli nejakým darom, a tým podporili túto myšlienku. Taktiež ďakujeme aj školskej televízii za prípravu reportáže. Myslíme si, že táto akcia sa vydarila a dúfame, že obdarovaným sme urobili veľkú radosť.

      Za prípravu a realizáciu tejto aktivity veľmi pekne ďakujeme Mgr. Miroslave Griglákovej a Mgr. Kataríne Halčinovej! (foto vo fotoalbume)