• PK slovenský jazyk

    •  

     Spojená škola, organizačná zložka Základná škola, Školská 535/5, 059 07 LendakZákladná

      

      

     Plán práce PK slovenského jazyka v šk. roku 2019/2020

      

     Vedúca PK:

     Mgr. Daniela Sarnová– učiteľka SJL – kvalifikovaná 23 hod SJL

     Členovia:

     PaedDr. Mária Budzáková – riaditeľka školy – kvalifikovaná – 5 hod SJL

     Mgr. Iveta Pavlíková – učiteľka SJL a HV – nekvalifikovaná– 11 hod SJL

     Mgr. Lenka Jurašková– učiteľka SJL– kvalifikovaná – 24 hod SJL

     Mgr. Jana Budzáková – učiteľka SJL – kvalifikovaná - 20 hod SJL

     Mgr. Renáta Fudalyová – učiteľka SJL – kvalifikovaná – 20 hod SJL

      

     Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2018/2019.

      

                 Vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk v školskom roku 2018/2019 sme pokračovali s obsahovou prestavbou vzdelávania podľa inovovaného ŠVP v 8. ročníku. V tomto školskom roku v 5. ročníku bola dotácia hodín navýšená o 1 hodinu zo ŠkVP, ktorá bola začlenená do predmetu SJL. V 6. ročníku je časová dotácia pre predmet SJL5 hodín týždenne,ale v 7. ročníku sme opäť navýšili dotáciu hodín zo ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu, keďže štátna norma je len 4 hodiny týždenne a my sme to považovali za nedostačujúce.. Vyučovanie v prebiehalo podľa Tematických výchovno-vzdelávacích plánov slovenského jazyka v 5. - 9. ročníku, ktoré sme vypracovali v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Hoci TVVP sú nepovinným dokumentom, v každom ročníku sme ich mali vypracované a využívali sme ich pre lepšiu orientáciu vo vyučovaní. Okrem predmetu slovenský jazyk a literatúra, vychádzajúc zo ŠVP, sme na základe ŠkVP pokračovali vo vyučovaní predmetu pravopis a rétorika v 9. ročníku 1 hodinu týždenne . Cieľom tohto predmetu je zlepšenie čitateľskej gramotnosti,  komunikačných a pravopisných zručností žiakov a príprava žiakov na testovanie deviatakov.

                 Vyučovanie slovenského jazyka prebiehalo v  5. – 9. ročníku v heterogénnych triedach bez špecifického zamerania.

                 Výsledky žiakov boli hodnotené vstupným, polročným testom a výstupným  testom. Výsledky testov sú v tabuľkovej forme prílohou tejto správy.

                 V súlade so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti sme sa aj vo vyučovaní predmetu SJL a aj v mimoškolských aktivitách snažili vzbudiť záujem žiakov o prácu s textom, čítanie s porozumením a rozvoj čitateľských zručností.

                 Na základe výsledkov klasifikácie z klasifikačnej porady dňa 24.6.2019 vyplýva, že z predmetu slovenský jazyk v šk. roku 2018/2019 neprospel Damián Budzák z VIII.A triedy, preto 28. augusta 2019 sa mal zúčastniť opravných skúšok, ktorých sa však nezúčastnil, preto z predmetu SJL neprospel, ale na základe vlastného rozhodnutia pokračuje v štúdiu na strednej škole bez ukončeného základného vzdelania.

      

     Celoslovenské testovanie

     Vedomosti žiakov 5. ročníka boli overované v testovaní piatakov T5, ktoré sa konalo 21.11.2018. Testovaniu predchádzalo 7.11.2018 elektronická generálna skúška, ktorej výsledky boli uspokojujúce: V.A – 70,17%, V.B – 68,18%, V.C – 67.14%, V.D – 68%, ZŠ – 69,8%, čo je lepší výsledok ako získali žiaci vo štvrtom ročníku – 65,5%. Samotné testovanie T5 prebiehalo v papierovej forme a výsledok 51,41%, celoslovenský priemer je 58,4%. Po analýze výsledkov sme skonštatovali, že síce žiaci nastúpili s vyhovujúcou úrovňou vedomostí, nie sú zvyknutí pracovať s neznámymi textami náučného charakteru.                      Testovanie deviatakov prebehlo bez výraznejších problémov. Podľa hodnotenia žiakov bol test zo SJL náročnejší ako test z matematiky. V testovaní nastali zmeny, žiaci mali vypracovať 30 otázok a časová dotácia na vyriešenie testu bola 70 minút.. V teste bolo 20 otázok s odpoveďou s výberom zo štyroch možností a 10 otázok, na ktoré museli odpovedať slovne aj s dôrazom na pravopis. Práve v týchto otázkach žiaci narobili najviac chýb. Práve v týchto otázkach sa potvrdil aj ľahostajný prístup žiakov k pravidlám slovenského pravopisu. Čo bolo jedným z dôvodov neuspokojujúceho výsledku testovania. Takýto výsledok sme však predpokladali už  po 14.11.2018, kedy sa uskutočniloKomparo (nácvičné testovanie deviatakov): v tomto testovaní sa potvrdilo, že žiaci aj naďalej majú problém s porozumením rôzne náročných testov. Výsledky testov sú adekvátne výsledkom vstupných testov aj priebežnému hodnoteniu jednotlivých tried. Priemerné výsledky v percentách sú: 9.A – 54,85%, 9.B – 46,46%, 9.C – 61,33%, ZŠ – 54,21%. Na základe týchto výsledkov mali deviataci intenzívnu prípravu na testovanie nielen na hodinách SJL, ale dvakrát týždenne sa uskutočňovalo doučovanie deviatakov. Rodičia boli o tom informovaní na rodičovských združeniach, ale účasť žiakov bola veľmi slabá. V T9 – sa nám dosiahnutie celoslovenského priemeru nepodarilo: priemer školy bol 58,63% a celoslovenský priemer 62,3%.

      

     Splnené úlohy:

      

     Umelecký prednes:

      

     Prednes kresťanskej poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha... –  šk. kolo 26.11.2018

        II. kategória – poézia                                                    II. kategória – próza

     1. miesto - neudelené                                                 1. miesto -  neudelené

     2. miesto - Mária Koščáková, V.A                            2. miesto - Martin Neupauer, V.A

     3. miesto -  Zuzana Majerčáková, VI.B                     3. Anna Mária Budzáková, VI.B

                        Jarmila Hudáková, VI. A                            Mária  Majerčáková, V.C

                                                                                                                           

         III. kategória – poézia                                                   III. kategória – próza

     1. miesto – Stanislav Ripka, IX. C                         1. miesto – Anna Majerčáková, VIII. B

     2. miesto – Andrea Stupáková, VII.D                       2. miesto – Martin Halčin, VII.D

     3. miesto – Sofia Špaková, VII.D                              3. miesto – Marianna Koščáková, VII. A

      

     19.01.2019 sa uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha“ v Poprade a žiačka Anička Majerčáková, 8. B - získala 3. miesto.

      

     Šaliansky Maťko –  prednes slovenských povestí, šk. kolo18.12.2018

      

     II. kategória: 1. miesto: Viktória Andrašiová, 4. B                   

               2. miesto: Mária Majerčáková, 5. C                     

               3. miesto:TomášKoščák, 4. D  

      III. kategória: 1. miesto: Sofia Špaková, 7.D

                             2. miesto: Veronika Halčinová, 7.D                     

                             3. miesto: Kristína Strelová, 7.D

     28.1.2019  sa v Kežmarku konalo okresné kolo a Sofia Špaková, 7. D získala 3. miesto.

      

      

     Hviezdoslavov Kubín– súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy - 13.2.2019

     II. kategória

     Próza:    1. Anna Mária Budzáková, 6. B

                    2. neudelené

                    3. Mária Majerčákova, 5. C

     Poézia:   1. Natália Girgová, 6. C

                    2. Blažka Halčinová, 5. C, Mária Koščáková, 5. A

                    3. Sofia Neupauerová, 6. C

     III. kategória

      Próza     1. Veronika Wetterová, 9. A

                     2. Veronika Halčinová, 7. D

                     3. Martin Halčin, 7. D

     Poézia     2. Andrea Stupáková, 7. D

                     3. Sofia Špaková, 7. D 

     21.3.2019 víťazi školského kola a Anna Majerčáková 8.B a Stanislav Ripka sa zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Anna Mária Budzáková, 6. B (prednes prózy) postúpila do okresného kola.   

      

     Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – 15.3.2019

     Je to súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorú organizuje CVČ v Spišskej Belej. Súťaže sa zúčastnili aj naši siedmi žiaci a Anna Mária Budzáková 6.B získala 3. miesto v prednese prózy.        

      

     Vedomostné podujatia:

      

     Olympiáda slovenského jazyka- 25.10.2018

     Súťažilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka. Zvíťazil Samuel Výrostek z 9.A (54 b), na 2. mieste sa umiestnila Denisa Hudáčková z 9.B (49 b), na treťom mieste sa umiestnila Viktória Majerčáková 2. (46 b). Úspešnými riešiteľmi boli ešte Nina Neupauerová z 9.B (45 b) a Alexandra Ripková z 9.B (41 b). Samuel Výrostek postúpil  do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 28. novembra 2018 a Samo sa umiestnil na 4. mieste.

      

      

     Vedomostný kvíz zo slovenského jazyka

     Kvízsa uskutočnil v 5. – 8. ročníku. Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách a výsledky podľa ročníkov sú:

      

     umiestnenie

     5. ročník

     6. ročník

     7. ročník

     8. ročník

     1.  

     5.C

     6.B

     7.A

     8.B

     1.  

     5.B

     6.A,C

     7.D

     8.C

     3.

     5.D

      

     7.B,C

     8.A,D

     4.

     5.A

      

      

      

      

      

     Súťaž piatakov v čítaní s porozumením

     6.3.2019 sa uskutočnila súťaž piatakov v čítaní s porozumení. Žiaci čítali úryvok textu, kde sa merala rýchlosť a správnosť čítania. Po tejto časti plnili úlohy zamerané na porozumenie textu. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov a víťazmi sa stali: 1. miesto – Blažena Halčinová 5.C, 2. miesto – Matúš Hudáček 5.D a 3. miesto – Klaudia Bodzáková 5.C.                           

      

     Štafetové čítanie

     Podujatie prebiehalo v mesiaci január 2019. Cieľom podujatia je vzbudenie záujmu žiakov o čítanie ľubovoľných literárnych diel a žánrov, komunikácia o prečítaných textoch a vyvodenie vedomostných a morálnych hodnôt z prečítaných textov. Štafetové čítanie vo svojich triedach uskutočnili Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Renáta Fudalyová a Mgr. Daniela Sarnová. V piatom ročníku žiaci čítali z knihy Karel Čapek - Devätoro rozprávok, v šiestom ročníku Staré grécke báje a povesti a siedmaci čítali poviedky Martina Kukučína.

      

     Potulky literatúrouliterárny kvíz pre žiakov 9. ročníka

     Posledná zo súťaží, ktorú počas povinnej školskej dochádzky absolvovali deviataci, už tradične prebieha na konci školského roka a má byť obzretím sa za rokmi, ktoré strávili na našej škole. Je to súťaž, v ktorej ide najmä o zábavný pohľad na učivo z literatúry na 2. stupni ZŠ. V tomto školskom roku najlepšie vedomosti preukázali žiaci 9.C triedy, za nimi nasledovali žiaci 9.A a 9.B.

      

     Pravopisná olympiáda– súťaž v písaní diktátov

      Pravopisná olympiádaprebiehala v mesiaci máj. Žiaci najprv v ročníkových kolách napísali po 2 diktáty a potom víťazi v celoškolskom kole opäť napísali 2 diktáty. Najlepšie výsledky v školskom kole dosiahli Anna Majerčáková8.B – 1 chyba, Stanislav Ripka 9.C – 2 chyby, Anna Vidová 9.C – 3 chyby a Klaudia Majerčáková 8.A – 4 chyby.

      

     Ostatné podujatia

      

     Medzinárodný deň školských knižníc

     23.10.2018– Medzinárodný deň školských knižníc sa niesol pod heslom „Deň Milana Rastislava Štefánika“. Tento rok sme oslavovali vznik Československa. Úvodného slova sa ujala pani riaditeľka, PaedDr. Mária Budzáková, ktorá privítala a zároveň predstavila vzácnych hostí, ktorí boli spätí s udalosťami histórie nášho štátu. Súčasťou otvorenia podujatia bolo slávnostné odovzdávanie pamätných mincí každej triede a hosťom, ktoré sme získali v rámci podpory nášho projektu od Národnej pokladnice Slovenska na pamiatku stého výročia vzniku Československa. Sprievodným programom bola výstava starožitných predmetov po roku 1918, do ktorej sa zapojili všetci žiaci a zamestnanci školy. Na túto príležitosť boli vyrobené špeciálne perá s nápisom Medzinárodného dňa školských knižníc ako poďakovanie hosťom a priateľom školy. Nasledovali aktivity v triedach a na záver žiaci na školskom ihrisku vytvorili vlajku Československej republiky. Keďže toto podujatie je súťažné, naša škola sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Získali sme odmenu 400€ na nákup kníh do školskej knižnice a PaedDr. Mária Budzáková a Mgr. Jana Budzáková sa zúčastnili celoštátnej konferencie, na ktorej Mgr. Jana Budzáková vystúpila s referátom o tomto podujatí. Na realizácii podujatia majú najväčší podiel Mgr. Jana Budzáková a Mgr. Lenka Jurašková.

      

      

      

      

     Predajná výstavka kníh

     V mesiaci marec sa každoročne venujeme realizácii predajnej výstavky kníh, ktorú sme pripravili v spolupráci s kníhkupectvom Alterego v Kežmarku. Podujatie sa konalo v Mesiaci knihy. Cieľom podujatia bolo vzbudenie záujmu žiakov o čítanie kníh. Po zhliadnutí vystavených kníh si žiaci zakúpili knihy v cene 1286,5€ a škola získala do fondu Občianskeho združenia Kicora províziu v sume 274€. Za spoluprácu ďakujeme predajcovi a aj rodičom, ktorí umožnili deťom zakúpiť vybrané knihy. Teší nás, že záujem žiakov o toto podujatie stúpa a mení sa žánrová skladba zakúpených titulov. Žiaci čoraz viac siahajú po kvalitných textoch vhodných na čítanie. 

      

     Nástenka slovenského jazyka

     Aj v tomto školskom roku sa nám vďaka Mgr. Renáte Fudalyovej podarilo inštalovať a po celý školský rok aktualizovať nástenku slovenského jazyka, kde boli zverejňované rôzne aktuality zo slovenského jazyka a literatúry, žiacke práce, ale aj rôzne kvízy a súťažné úlohy, ktoré vzbudzovali záujem žiakov o slovenský jazyk.

      

     Noc s Andersenom

     Podujatie sa uskutočnilo v noci z 29.3.2019 na 30.3.2019. Podujatie sa konalo v spolupráci s obecnou knižnicou. Noc v škole strávilo 45 žiakov. Na jednotlivých stanovištiach sa zoznámili s neznámymi rozprávkami H. Ch. Andersena a na záver podujatia hľadali poklad. Víťazi boli odmenení cenami zabezpečenými obecnou knižnicou.      

      

     Čítanie v školskej knižnici

     V tomto školskom roku sme pokračovali v čítaní v školskej knižnici. Využívali sme knihy, ktoré máme v kabinete SJL a učiteľskej knižnici. Dva dni v týždni mali žiaci možnosť zostať popoludní v škole, vybrať si ľubovoľnú knihu a čítať. Túto ponuku využívali žiaci 5. – 8. ročníka. Čítali najmä knihy, ktoré mali určené na povinné čítanie. Vytvorila sa stabilná skupina žiakov, ktorí čítali nielen určené knihy, ale niektorí začali čítať aj knihy podľa vlastného výberu.

      

     Exkurzie

     19.11.2018 – Exkurzia do Lýcea v Kežmarku: exkurzie sa zúčastnili žiaci 8. ročníka pod vedením Mgr. Lenky Juraškovej. Žiaci sa oboznámili s literárnymi tradíciami v Kežmarku a okolí a najmä ich oslovila historická knižnica v lýceu.

     11.3.2019 sa uskutočnila exkurzia piatakov do Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, kde si pozreli rozprávkové divadelné predstavenie.

     16.4.2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov 7. – 9. ročníka v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, kde si pozreli divadelné predstavenie komédie Martina Kukučína Rysavá jalovica.

     26.5.2019 a 3.5.2019 sa uskutočnili exkurzie piatakov do Divadla spod Spišského hradu v Spišskej Novej Vsi. Žiaci sa prostredníctvom zážitkového vyučovania zoznamovali s bábkami a dramatickým umením.

      

     Záujmové krúžky

     Krúžková činnosť v rámci slovenského jazyka sa uskutočňovala v dvoch krúžkoch Príprava na T9 / 1,2, činnosť ktorých bola zameraná na prípravu  deviatakov na celoplošné testovanie a na prijímacie pohovory na stredné školy a na rozvoj vedomostí a zručností v rôznych oblastiach slovenského jazyka. Činnosť krúžkov prebiehala dvakrát týždenne. Krúžok Veselá slovenčina bol zameraný na zábavné aktivity v 7. ročníku. V krúžku DDS Gašparko sa žiaci venovali dramatickému umeniu. Tento rok bol zameraný najmä na prípravu žiakov a dramatické hry.

      

     DDS Gašparko – PaedDr. Mária Budzáková

     Veselá slovenčina  - Mgr. Renáta Fudalyová (CVČ)

     Príprava na T9/1,2 – Mgr. Daniela Sarnová

     Školská knižnica – Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Lenka Jurašková

     Učiteľská knižnica – Mgr. Renáta Fudalyová

     Vedenie kabinetu SJ –Mgr. Daniela Sarnová

      

      

      

      

     1. Hlavné ciele v šk. r. 2019/2020

      

      

     1. Úzko spolupracovať s učiteľmi stupňa pri prechode žiakov do 5. ročníka. Venovať pozornosť obsahu predmetu SJL podľa ISCED1.
     2. Pracovať podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.
     3. Vo vyučovaní predmetu SJL  v 5., 7. a 9. ročníku naďalej ponechať zvýšenie normy počtu vyučovacích hodín o 1 hodinu zo školského vzdelávacieho programu bez zmeny obsahu vzdelávania.
     4. Upraviť učebné osnovy a TVVP z predmetu SJL v 9. ročníku v súlade s inovovaným ŠVP bez zmeny obsahu vyučovania.
     5. Pokračovať v testovej forme skúšania žiakov.
     6. Pokračovať v zriaďovaní školskej knižnice a počas veľkých prestávok motivovať žiakov k využívaniu čitateľských kútikov zriadených na chodbách.
     7. Zamerať sa na prácu žiakov s rôznymi typmi textov a na čítanie s porozumením so zámerom rozvoja čitateľských zručností žiakov v roku zameranom na čitateľskú gramotnosť žiakov.
     8. Zvýšenú pozornosť venovať príprave žiakov 9. ročníka na celoslovenské testovanie deviatakov a na prijímacie pohovory na stredné školy.
     9. Využívať moderné formy vyučovania.
     10. Rozvíjať kľúčové kompetencie so zameraním na rozvoj kritického myslenia, sociálnych kompetencií a rozvoj sebahodnotiacich zručností žiakov.
     11. Viesť žiakov k láske k vlasti, k úcte k tradíciám krajiny, jej histórii a významným osobnostiam.
     12. Dbať na zdokonaľovanie pravopisu žiakov a estetizáciu písomného prejavu žiakov..
     13. Zamerať sa na vzbudenie záujmu žiakov o čítanie.
     14. Reprezentácia školy v umeleckých súťažiach.
     15. Rozvoj medzipredmetových vzťahov.

      

      

     Zloženie tried a vyučujúci SJL

                 V školskom roku 2019/2020 vyučovanie v 5. – 9. ročníku prebieha v heterogénnych triedach. Vo všetkých ročníkoch sa vyučuje podľa inovovaného ŠVP. V 5. a 9. ročníku podľa ŠVP vyučujeme 5 hodín týždenne + 1 hodina zo ŠkVP bez zmeny obsahu vzdelávania, v 7. ročníku 4 hodiny týždenne + 1 hodina zo ŠkVP . V 6. a 8. ročníku 5 hodín týždenne podľa inovovaného ŠVP.

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra:

     5.ročník: 5.A, 5.B, 5.C – Mgr. Daniela Sarnová, 5.D – Mgr. Iveta Pavlíková

     6.ročník: 6.A, 6.B – Mgr. Renáta Fudalyová, 6. C – Mgr. Daniela Sarnová, 6.D – Mgr. Jana Budzáková

     7. ročník: 7.A – Mgr. Iveta Pavlíková, 7.B – Mgr. Jana Budzáková, 7.C – PaedDr. Mária Budzáková

     8. ročník: 8.A, 8.D – Mgr. Jana Budzáková, 8.B, 8.C – Mgr. Renáta Fudalyová

     9. ročník: 9.A, 9.B, 9.C, 9.D – Mgr. Lenka Jurašková

      

      

     II. Plán zasadnutí PK SJ v šk. roku 2019/2020

                 Zasadnutia PK SJ sa uskutočnia v mesiacoch august, november, január, apríl, jún.

      

      

     AUGUST

     1. Návrh a schválenie plánu práce PK SJ.
     2. Analýza dosiahnutých výsledkov.
     3. Učebné osnovy, štandardy, TVVP – ŠVP, ŠkVP.
     4. Príprava UO a TVVP pre 9. ročník v súlade s inovovaným ŠVP.
     5. Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov – návrh aktivít.
     6. Príprava vstupných testov.
     7. Propagácia detských časopisov.
     8. Príprava Olympiády slovenského jazyka v  a 9. ročníku.
     9. Príprava plánovaných podujatí..
     10. Rôzne.
     11. Uznesenia, záver.

      

      

     NOVEMBER

     1. Kontrola plnenia plánu práce a uznesení
     2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 1. štvrťroku
     3. Vstupné testy a úroveň vyučovania slovenského jazyka
     4. Príprava piatakov na T5
     5. Rozvoj čitateľskej gramotnosti a vyjadrovacích schopností žiakov
     6. Vyhodnotenie uskutočnených podujatí
     7. Príprava žiakov na umelecké súťaže
     8. Estetika písomného prejavu žiakov
     9. Práca so žiakmi vyžadujúcimi zvýšenú starostlivosť
     10. Rôzne
     11. Uznesenia, záver

      

      

     JANUÁR

     1. Kontrola plnenia plánu práce a uznesení
     2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
     3. Polročné hodnotenie žiakov - testy
     4. Príprava podujatí podľa plánu práce
     5. Príprava žiakov 9. ročníka na celoslovenské testovanie deviatakov so zámerom na čitateľskú gramotnosť žiakov
     6. Požiadavky na doplnenie učebných pomôcok
     7. Práca s nadanými a talentovanými žiakmi
     8. Príprava výstavky kníh
     9. Rôzne
     10. Uznesenia, záver

      

      

     APRÍL

     1. Kontrola plnenia plánu práce a uznesení
     2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 3. štvrťroku
     3. Vyhodnotenie celoslovenského hodnotenia deviatakov
     4. Príprava súťaží podľa plánu práce
     5. Vyhodnotenie výstavky kníh a uskutočnených súťaží
     6. Plnenie TVVP a úroveň slovenského jazyka v 5. – 9.ročníku
     7. Čitateľská gramotnosť žiakov
     8. Rôzne
     9. Aktuality
     10. Uznesenia, záver

      

      

     JÚN

     1. Kontrola uznesení a plnenia plánu práce
     2. Hodnotenie činnosti PK SJ
     3. Hodnotenie plnenia učebných osnov, štandardov a TVVP
     4. Vyhodnotenie výstupných testov
     5. Vyhodnotenie súťaží, exkurzií, krúžkovej činnosti
     6. Výsledky v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov
     7. Rôzne
     8. Uznesenia, záver

      

      

     Rozdelenie čiastkových úloh

     1. Medzipredmetové vzťahy s výchovnými predmetmi – Mgr. Iveta Pavlíková,

     Mgr. Jana Budzáková

     1. Pravopisná oblasť – Mgr. Daniela Sarnová, Mgr. Jana Budzáková
     2. Literárna a štylistická oblasť – Mgr. Lenka Jurašková, Mgr. Renáta Fudalyová
     3. Vedomostné súťaže a kvízy – Mgr. Daniela Sarnová, Mgr. Renáta Fudalyová,

     Mgr. Jana Budzáková

      

     Školské kontrolné práce, diktáty a testy:

     V školskom roku 2019/2020 budeme písať školské kontrolné práce a kontrolné diktáty na základe pokynov štátneho vzdelávacieho programu. Počet a témy sú uvedené v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch a v učebných osnovách. Zadania diktátov budú vyberané z učebníc na konci tematických celkov. Vstupné testy zo slovenského jazyka budú uskutočňované centrálne a centrálne sa uskutoční aj polročné testovanie a výstupné testy. Zadania testov budú vypracované v rámci PK SJL.

      

     Kontrolné diktáty:

      

     1. ročník – opakovanie učiva 4. ročníka, podstatné mená, prídavné mená, slovesá, opakovanie učiva ročníka.
     2. ročník – opakovanie učiva 5. ročníka, tvorenie slov, privlastňovacie prídavné mená, opakovanie učiva ročníka.
     3. ročník – opakovanie učiva 6. ročníka, slová cudzieho pôvodu, číslovky, opakovanie učiva ročníka.
     4. ročník –opakovanie učiva 7. ročníka, zvieracie podstatné mená, slová cudzieho pôvodu, zámená, interpunkcia, opakovanie učiva ročníka.
     5. ročník – prídavné mená, číslovky, súvetia, opakovanie učiva ročníka.

      

     Školské kontrolné práce:

      

     5. ročník– rozprávanie s prvkami opisu,

     6. ročník – statický opis, rozprávanie s využitím priamej reči,

     7. ročník – umelecký opis, dynamický opis,

     8. ročník – slávnostný prejav, úvaha, výťah,

     9. ročník –výklad, životopis.

      

     Hodnotenie:

      

     Písomné práce hodnotíme podľa tabuľky hodnotenia  uverejnenej v školskom vzdelávacom programe. Hodnotenie diktátov : 0  -  1 chyba       1

                                                          2  -  3 chyby       2

                                                          4  -  7 chýb         3

                                                          8  - 10 chýb        4

                                                         11 – viac chýb     5

      

     Pre hodnotenie vstupných a výstupných testov budeme používať samostatnú stupnicu hodnotenia:  20 b – 19 b   1

                          18 b – 16 b   2

                          15 b – 12 b   3

                          11 b – 07 b   4

                          06 b –   0 b   5 

      

     Harmonogram podujatí

      

     Umelecký prednes:

     November: A Slovo bolo u Boha – zodp. Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Fudalyová Renáta

     December: Šaliansky Maťko - zodp. Mgr. Sarnová Daniela

     Február: Hviezdoslavov Kubín –zodp. Mgr. Sarnová Daniela, Mgr. Jurašková Lenka

      

      

     Súťaže a kvízy:

     November: Olympiáda slovenského jazyka – zodp. Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Jurašková Lenka, Mgr. Fudalyová Renáta

     Október: Medzinárodný deň školských knižníc – zodp. Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Jurašková Lenka, Mgr. Fudalyová Renáta

     Apríl: Vedomostný kvíz – zodp. Mgr. Sarnová Daniela, Mgr. Fudalyová Renáta

     Marec: Súťaž piatakov v čítanízodp. Mgr. Sarnová Daniela, Mgr. Pavlíková Iveta

     Máj: Pravopisná olympiáda – zodp. Mgr. Sarnová Daniela, Mgr. Budzáková Jana

     Máj: Potulky literatúrou – zodp. Mgr. Jurašková Lenka

      

     Exkurzie:

     Október – november: Lýceum Kežmarok – 8. ročník – Mgr. Fudalyová Renáta, Mgr. Budzáková Jana

     Február – marec: Divadelné predstavenie pre žiakov 6. a 7. ročníka–zodp. Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Pavlíková Iveta, Mgr. Sarnová Daniela

     Apríl – Návšteva Bábkového divadla spod Spišského hradu v Spišskej Novej Vsi, 5. ročník – zodp. Mgr. Pavlíková Iveta, Mgr. Sarnová Daniela

     Apríl – máj: Divadelné predstavenie pre žiakov 8. a 9. ročníka– zodp. Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Jurašková Lenka, Mgr. Fudalyová Renáta

      

     Ostatné:

     Október: Záložka do knihy – Mgr. Budzáková Jana

     Január: Čítame knihu – štafetové čítanie – Mgr. Fudalyová Renáta, Mgr. Budzáková Jana, PaedDr. Budzáková Mária, Mgr. Pavlíková Iveta, Mgr. Sarnová Daniela (5. – 7. ročník)

     Marec – Predajná výstavka kníh – zodp. PaedDr. Budzáková Mária, Mgr. Sarnová Daniela Celoročne: Nástenka slovenského jazyka – zodp. Mgr. Fudalyová Renáta

     Spolupráca s obecnou knižnicou – zodp.  Mgr. Budzáková Jana

     Október – máj: Čítanie v školskej knižnici –zodp. Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Jurašková Lenka

     Marec: Noc s Andersenom – zodp. Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Jurašková Lenka

     Celoročne: Literárna tvorba – zapájanie sa do súťaží (v rámci mediálnej výchovy) – Mgr. Jurašková Lenka

     Marec: Metodický deň – po stopách slovenských spisovateľov – zodp. PaedDr. Budzáková Mária, Mgr. Sarnová Daniela

     Jún: 30.výročie DDS Gašparko – slávnostné podujatie – zodp. PaedDr. Budzáková Mária, Mgr. Budzáková Jana, Mgr. Jurašková Lenka

      

     Záujmové krúžky:

     DDS Gašparko – PaedDr. Mária Budzáková

     Čitateľský krúžok – Mgr. Daniela Sarnová

     Slovenčina pre prax I, II – Mgr. Lenka Jurašková

     Vedenie kabinetu SJ –Mgr. Daniela Sarnová

     Učiteľská knižnica – Mgr. Renáta Fudalyová

     Školská knižnica –  Mgr. Budzáková Jana

      

      

     Plán práce PK SJ schválený na zasadnutí PK SJL                      Vypracovala D. Sarnová

      V Lendaku dňa 27.8.2019