• Kolektívna zmluva

    na rok 2022

     

     

    uzatvorená dňa 21.12.2021 medzi zmluvnými stranami:

     

     

     

    Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

    pri Spojenej škole, Školská 535/5, Lendak IČO: 36153915

    zastúpenou Mgr. Martinom Habiňákom, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 3 ods.2 a článku 6 ods.10 stanov základnej organizácie a na základe  splnomocnenia zo dňa 16.12.2021 v prílohe č. 1,

    (ďalej odborová organizácia)

     

     

    a

     

     

    Spojenou školou, Školská 535/5, Lendak so sídlom v Lendaku, Školská 535/5

    IČO: 36158917,

    zastúpenou PaedDr. Máriou Budzákovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)

     

     

     

     

     

     

    Prvá časť

                                                                                   Úvodné ustanovenia

     

                                                                                                Článok 1

    Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

     

    1. Odborová organizácia (IČO: 36153915) má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a podľa článku 6 ods. 1 stanov odborovej organizácie.

    Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 3 ods. 2 a článku 6 ods.10 stanov odborovej organizácie a zo splnomocnenia zo dňa 16.12.2021, ktorým výbor odborovej organizácie,  jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy predsedu odborovej organizácie Mgr. Martina Habiňáka. Splnomocnenie zo dňa 16.12.2021 tvorí prílohu č.1 tejto kolektívnej zmluvy.

     

    1. Zamestnávateľ má právnu subjektivitu na základe zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.2012. Oprávnenie riaditeľky školy rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jej funkcie štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.

     

    1. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa skratka "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ", namiesto označenia zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov - Zákonníka práce skratka "ZP", namiesto označenia zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ", namiesto zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“. namiesto zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov skratka „POZ“, namiesto Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka „KZVS“.

               

    Článok 2

    Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

     

    1. Zamestnávateľ uznáva v zmysle §§ 230 - 232 ZP ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto KZ.

     

    1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto KZ.

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje rešpektovať právomoc odborov vyplývajúcu z platných právnych predpisov.

     

    1. Odborová organizácia je v rámci svojej pôsobnosti oprávneným účastníkom tvorby predpisov a noriem, ktoré majú bezprostredný vplyv na sociálne, životné, pracovné a platové podmienky zamestnancov. Znenie týchto dokumentov, prípadne ich dodatkov, bude v dostatočnom časovom predstihu partnerskými stranami vzájomne prerokované a zároveň bude prihliadnuté na prípadné pripomienky a požiadavky odborovej organizácie. V tomto smere môže odborová organizácia predkladať aj vlastné návrhy, podnety a varianty riešenia.

     

    1. Výbor odborovej organizácie je oprávnený najmä:
    • vstupovať na pracoviská zamestnávateľa,
    • vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
    • podávať návrhy na zlepšenie pracovných podmienok,
    • vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,
    • navrhovať zamestnávateľovi a iným orgánom, povereným kontrolou dodržiavania zákonnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, aby podľa príslušných predpisov použili vhodné opatrenia voči zamestnancom, vrátane vedúcich zamestnancov, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti, vyplývajúce pre nich z KZ,
    • vyžadovať od zamestnávateľa správy o tom, aké opatrenia boli prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo na realizáciu návrhov, ktoré podali odborové orgány vykonávajúce túto kontrolu.

     

    1. Zmluvné strany budú podľa potreby vzájomne prizývať na svoje rokovania oprávnených zástupcov partnerskej strany, aby bola zabezpečená čo najlepšia vzájomná informovanosť.

     

    1. Pre členstvo alebo činnosť v odboroch, výkon odborovej funkcie, kritiku alebo spor, nebudú voči nikomu zo strany zamestnávateľa vyvodzované žiadne postihy ani iné nepriaznivé opatrenia.

     

     

                                                                           Článok 3

                                        Pôsobnosť,  platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

     

    1. Táto KZ upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán ako aj všeobecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Podrobnejšie určuje práva, záväzky a podmienky v oblasti odmeňovania, ochrany práce a starostlivosti o zamestnancov.

     

    1. KZ je záväzná pre zmluvné strany a ich nástupcov. Vzťahuje sa na zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere.

     

    1. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho vykonávajú prácu na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a na dohodu o brigádnickej práci študentov.
    2. KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa začína 01.01.2022 a končí 31. decembra 2022. Nadobudnutím účinnosti tejto KZ sa skončí platnosť KZ zo dňa 27. decembra 2018 vrátane všetkých jej dodatkov.

     

     

                                                                           Článok 4

                                                               Zmena kolektívnej zmluvy

     

    1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode  zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok ku kolektívnej zmluve“ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené. Text písomného návrhu podá navrhujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane v elektronickej forme s printovým sprievodným listom a tá je povinná do 15 dní od doručenia návrhu dodatku ku KZ písomne odpovedať a vyjadriť sa  k tým častiam, ktoré neboli prijaté. Zmluvné strany sú povinné spolu rokovať a poskytovať si ďalšiu požadovanú súčinnosť, ak nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami. (podľa § 8 zákona č. 2/1991 Zb. o sociálnom fonde)

     

    1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť každoročne ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky v závislosti od prideleného rozpočtu zamestnávateľovi a tie ustanovenia KZ, ktoré sa v dôsledku všeobecne záväzných platných predpisov stanú neplatné a zaväzujú sa prijať ich v znení, ktoré neodporuje všeobecne záväzným predpisom. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode dodatkom ku KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

     

     

    Článok 5

    Archivovanie kolektívnej zmluvy

     

    Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

     

     

                                                   Článok 6

    Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje vyhotoviť dva rovnopisy KZ, jeden rovnopis po podpísaní doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 5 dní od jej podpísania.
    2. Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej doručenia. Predseda odborovej organizácie dohodne termín stretnutia s riaditeľom školy, na ktorú sa KZ vzťahuje. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov.

    Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ do 3 dní od požiadania.

     

    1. Nových zamestnancov, prijatých do pracovného pomeru, oboznámi zamestnávateľ s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 ZP.

     

     

    Druhá časť

    Vzťahy zmluvných strán v dobe účinnosti kolektívnej zmluvy, riešenie kolektívnych sporov a individuálnych sťažností

     

     

    Článok 7

    Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

     

    1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ ako obdobie sociálneho zmieru s výnimkou, ak dôjde k porušeniu postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ, alebo ak dôjde k nedodržaniu záväzkov z tejto KZ.

     

    1. V prípade prerušenia sociálneho  zmieru  nedodržaním záväzkov z tejto KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

     

    1. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd, nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

     

    1. Členovia príslušného odborového orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri výkone svojej funkcie a ktoré boli zamestnávateľom označené za dôverné. Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak (§ 240, ods. 6 ZP). 

     

     

    Článok 8

    Riešenie kolektívnych sporov

     

    1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ, spor o uzatvorenie dodatku ku KZ podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jej jednotlivých záväzkov.

     

    1. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej dodatku alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

     

    1. Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby ich kolektívny spor rozhodol.
    2. Zmluvné strany sa dohodli na sankcii pre prípad, že niektorá zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, v zmysle ods. 2 tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu v sume 500,- €.

     

     

    Článok 9

    Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

    1. Zamestnávateľ  poskytne zamestnancom pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou platu v sume jeho funkčného platu na kontinuálne vzdelávanie,  rekondičné pobyty, na povinné lekárske prehliadky (§ 138 ZP) a zástupcom zamestnancov na vzdelávanie, odborné školenia,  školenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu organizovaných Radou ZO OZ PŠaV na Slovensku, OZ PŠaV na Slovensku alebo KOZ SR v nevyhnutnom rozsahu.

     

    1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto KZ prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde bez jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.

     

    1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za týmto účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného  odkladu.

     

    Článok 10

    Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

     

    1. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ bude racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 ods. 5 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej organizácie poskytnúť jej bezplatne:
    1. priestory v budove školy, v ktorých bude pôsobiť výbor ZO, ktorý je štatutárnym orgánom ZO,
    2. priestory v škole na zverejňovanie informácií o ochrane práce, kolektívnom vyjednávaní,

    pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej  informovanosti zamestnancov,

    1. priestory zamestnávateľa na zasadnutia odborovej organizácie a vzdelávacie činnosti organizované odborovou organizáciou k pracovnoprávnym otázkam, ku kolektívnemu vyjednávaniu a problematike BOZP, na oboznámenie zamestnancov s uzatvorenou KZ, resp. jej dodatkov, na kolektívne vyjednávanie, sociálny dialóg, riešenie kolektívnych sporov a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením práce zamestnancov,
    2. používať telefón, internet za podmienok dodržiavania režimu maximálnej hospodárnosti,
    3. používať hospodárne kopírovaciu techniku a tlačiareň vrátane príslušného kancelárskeho materiálu.

     

    1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou platu v sume jeho funkčného platu na výkon funkcie v odborovom orgáne, ako aj v okresných, krajských a celoslovenských odborových orgánoch a na účasť na podujatiach, resp. aktivitách organizovaných orgánmi OZ PŠaV, resp. KOZ SR na nevyhnutne potrebný čas na základe príslušnej pozvánky a tiež umožní úpravu  rozvrhu priamej vyučovacej alebo výchovnej činnosti pedagogickým zamestnancom - funkcionárom odborových orgánov na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.

     

    Tretia časť

    Záväzky, práva a povinnosti zmluvných strán

    a zamestnancov v oblasti odmeňovania

     

    Článok 11

    Platové podmienky

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že odmeňovanie zamestnancov bude dôsledne realizovať podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – OVZ.

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancom, okrem pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil. To neplatí pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa je kratší ako 5 rokov (§ 7 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z.- OVZ).

     

     

    Článok 12

    Príplatky a odmeny

     

    1. Osobný príplatok a odmeny
    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca, alebo vykonávania prác nad rámec jeho pracovných povinností.
    2. Za účelom objektívneho určovania výšky osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritériá pre priznanie osobného príplatku a odmien zostavené v súčinnosti s odborovou organizáciou.
    3. Na účel osobných príplatkov a odmien vyčlení zamestnávateľ v rozpočte a zamestnancom vyplatí sumu minimálne 6% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov.
    4. O výške osobného príplatku rozhodne zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca (§10 OVZ).
    5. Znížiť výšku priznaného osobného príplatku zamestnávateľ môže len v prípade, ak zamestnanec nedodrží podmienky na poskytnutie osobného príplatku, ktoré sa mu určili. Zamestnávateľ môže zamestnancovi odobrať priznaný osobný príplatok v plnom rozsahu len v prípade, ak bol zamestnanec písomne upozornený na neuspokojivé plnenie pracovných úloh, ak pominuli dôvody pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritériá) a v prípade, ak závažne poruší pracovnú disciplínu.

     

    1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je rozdelená na dve alebo viac častí, pričom súčet týchto dní s delenou pracovnou dobou tvorí minimálne 1/3 z odpracovaných dní v mesiaci, osobný príplatok 7,- € mesačne.
    2. Zamestnávateľ vyplatí výchovnému poradcovi osobný príplatok zvýšený o 30,- € mesačne.
    3. Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške jeho funkčného platu.
    4. Za kvalitné vykonávanie pracovných činností vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi pri dovŕšení veku 60 rokov odmenu vo výške funkčného platu.
    5. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu pri prvom ukončení zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, a to vo výške jeho funkčného platu.
    6. Odmenu podľa ustanovení pod písm. h-j) zamestnávateľ vyplatí len v prípade, ak pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite minimálne 5 rokov pred nadobudnutím nároku na odmenu.

     

    1. Príplatok za zmennosť

     

          Zamestnávateľ vyplatí učiteľovi materskej školy príplatok za zmennosť v sume 9,- € mesačne.

          (§ 13 zákona č. 553/2003 Z. z.)

     

    3Výkonnostný príplatok

         

          Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť výkonnostný príplatok vo výške 10% z príslušnej platovej
          tarify zamestnancovi na pracovnej pozícii hlavná kuchárka.

     

          Priznaním výkonnostného príplatku nie je dotknutá možnosť priznať zamestnancovi osobný

          príplatok. (§ 14a zákona č. 553/2003 Z. z.)

         

     

    Článok 13

    Plat a náhradné voľno za prácu nadčas

     

    1. Plat a náhradné voľno za prácu nadčas realizuje zamestnávateľ podľa § 19 a § 19a OVZ, nariadenia vlády SR č. 422/2009  Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov a v zmysle Usmernenia k práci nadčas, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 14.02.2011.

     

    1. Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi príslušná časť funkčného platu zvýšená o 30 % a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 %  hodinovej sadzby funkčného platu, pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na poskytnutí náhradného voľna namiesto zvýšenia platu. Pred uzavretím dohody je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca o jeho práve na zvýšený plat podľa vyššie citovaných predpisov.

     

    1. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancovi čerpať náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. Po dohode zamestnávateľa so zamestnancom sa táto lehota môže predĺžiť.

     

    1. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na čerpaní náhradného voľna podľa ods. 3, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa ods. 2.

     

    1. V čase vedľajších prázdnin zamestnanci prioritne čerpajú náhradné voľno.

     

    1. Dosiahnutý plat za prácu nadčas je splatný až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas podľa § 19 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. .

     

     

    Článok 14

    Výplata platu

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu jedenkrát mesačne. Termín splatnosti mzdy je  pätnásty deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje zasielať plat zamestnancom na osobné účty, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol pripísaný na účet zamestnanca najneskôr v deň splatnosti mzdy podľa predchádzajúceho odseku.

     

    3.  Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  dohody o zrážkach
         z platu, časti platu určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám

         určil. (§ 130 ods. 8 ZP)

     

    Článok 15

    Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

     

    1. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie počas je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na dôchodkovom sporení. (čl. II. ods. 7 KZVS)

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje mesačne platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca za podmienok, v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve. Zamestnanec má právny nárok na príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v sume najmenej 2% z hrubého platu mesačne.

     

    Štvrtá časť

    Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnej oblasti

     

    Článok 16

    Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

     

    (1) Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ, najmä:

     

    A) Vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

    a) vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ),

    b) vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods. 2 ZP),

    c) nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods. 2 ZP),

    d) zavedenie konta pracovného času (§ 87a ods. 1 ZP),

    e) dohodnutie vyrovnávacieho obdobia konta pracovného času (§ 87a ods. 2 ZP),

    f) zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods. 1 ZP),

    g) určenie začiatku a konca pracovného času a na rozvrh pracovných zmien (§ 90 ods. 4 ZP),

    h) určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta
         do pracovného času (§ 90 ods. 10 ZP),

    i) určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej
      predĺženia (§ 91 ods. 2 ZP),

    j) odlišné určenie nepretržitého odpočinku v týždni (§93 ods. 3 ZP),

    k) rozsah a podmienky práce nadčas (§ 97 ods. 9 ZP),

    l) vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k
      ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov (§ 98 ods. 9 ZP),

    m) prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods. 1 ZP),

    n) na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods. 2 ZP),

    o) zavádzanie noriem spotreby práce a ich zmien (§ 133 ods. 3 ZP),

    p) vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi
        prideľovať prácu a pri ktorých sa mu poskytuje 60% jeho funkčného platu (§ 142 ods. 4 ZP),

    r) výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zvýšená ochrana (§ 240 ods. 9 ZP),

    s) určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku odborovej organizácii (§ 3, § 7 ods. 3 zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde);

     

    B) písomne informovať odborovú organizáciu najmä:

     

    a) ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr jeden mesiac
        predtým

    • dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
    • o dôvodoch prechodu,
    • o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
    • o plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP).

    b) o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz za 6 mesiacov(§ 47 ods. 4 ZP),

    c) o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods. 8 ZP),

    d) o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný
        čas (§ 49 ods. 6 ZP),

    e) pri hromadnom prepúšťaní o

    • dôvodoch hromadného prepúšťania,
    • počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
    • celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
    • dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
    • kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer skončiť (§ 73 ods. 2 ZP),
    • výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods. 2 a ods.4 ZP),

    f) o pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci, ak si to žiada odborový orgán (§ 98 ods. 7 ZP),

    g) zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka, po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci roka za celý rok, o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových prostriedkov na príslušný rok, ktoré mu určil zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových prostriedkov a poskytovať hospodárske rozbory a štatistické výkazy (§ 229 ods. 1,2 ZP);

    h) informácie o opatreniach  súvisiacich so zaistením BOZP (§ 6 NV SR č. 504/2002 Z. z.

        o podmienkach (§ 98 ods. 7 ZP) osobných ochranných prostriedkov),

    i) písomné informácie pre prípravu rozpočtu sociálneho fondu,

    j) písomné informácie pre prípravu hodnotenia plnenia KZ najmenej dvakrát ročne.

     

     

     

    C) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

    a) opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29
       ods. 2 ZP),

    b) opatrenia, ktoré môžu predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP),

    c) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru (§ 74 ZP),

    d) rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP),

    e) zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1 ZP),

    f) nariadenia práce v dňoch pracovného pokoja (§ 94 ods. 2 ZP),

    g) organizáciu práce v noci (§ 98 ods. 6 ZP),

    h) dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ 141a ZP),

    i) rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144a ods. 6 ZP),

    j) stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas
       dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci (§
       152 ods. 8, písm. a) ZP),

    k) umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien

        za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom (§ 152 ods. 8 písm. b) ZP),

    l) rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (§ 152 ods. 8 písm. c) ZP),

    m) opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a

        zvyšovanie (§ 153 ZP),

    n) opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou
        schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),

    o) požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnanca (§ 191 ods. 4 ZP),

    p) rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri pracovnom

        úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),

    r) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je

        ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) ZP),

    s) zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci

        a pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b) ZP),

    t) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných
        podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c) ZP ),

    u) organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa
        alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa (§ 237
        ods. 2 písm. d) ZP),

    v) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia
        zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e) ZP);
    z) zabezpečenie mimoriadnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci(§ 30e ods.6 zákona
        č.355/2007)

    Pre účely tejto KZ sa prerokovaním rozumie výmena názorov a dialóg medzi  zamestnávateľom a odborovou organizáciou, ktoré sa týkajú vykonania určitého právneho úkonu alebo prijatia opatrenia, ktoré je zamestnávateľ povinný prerokovať alebo vopred prerokovať s odborovou organizáciou. Prerokovanie sa uskutoční zrozumiteľným spôsobom vo vhodnom čase a s cieľom dospieť k dohode. Zamestnávateľ v rámci svojich možností prihliadne na stanovisko odborovej organizácie.

     

    D) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti

    a) v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 237 ods.2 a § 239 ZP).

    b) kontrolnú činnosť v oblasti BOZP prostredníctvom zväzového inšpektora BOZP OZ PŠaV.

     

    E) ponúknuť odborovej organizácii

    delegovanie svojho zástupcu do výberovej komisie v prípade, že sa jedná o výberové konanie na pracovné miesto súvisiace so školou.

     

    Článok 17

    Záväzky odborovej organizácie

     

    1. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

     

    1. Odborová organizácia sa zaväzuje zorganizovať  minimálne jedno spoločné rokovanie ročne so zamestnávateľom za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z KZ.
    2. Členovia výboru odborovej organizácie sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone funkcie a ktoré nie sú všeobecného charakteru. Zároveň sa v plnej miere zaväzujú dodržiavať  ustanovenia zamestnávateľa a interné smernice k poskytovaniu informácií.

     

    1. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne ZO pôsobiacom u zamestnávateľa.

     

    Piata časť

    Vzájomné záväzky v oblasti starostlivosti o zamestnancov

     

    Článok 18

    Ochrana práce

     

    1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami §§ 146 - 147 ZP a §§ 5 až 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o BOZP), sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných ochranných prostriedkov a vhodného systému ochrany práce.

     

    1. Zamestnávateľ sa v záujme toho zaväzuje:
    1. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziká a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami (§ 6 ods.1 písm. c) zákona o BOZP),
    2. písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP),
    3. vydávať vnútorné predpisy a pravidlá o BOZP (§ 6 ods.1 písm. l) zákona o BOZP),
    4. zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti

               (§ 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP),

     e) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok

          vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na
          pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada, (§ 6 ods. 1
          písm. q/ zákona o BOZP),

           f)  bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu, iného úrazu alebo smrti, ku
           ktorému došlo v priestoroch zamestnávateľa a nebezpečnej udalosti príslušnému odborovému

                orgánu v súlade s § 17 ods. 2 a ods. 5 písm. a) bod 1 zákona o BOZP,
      g) pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi

                a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečného správania na pracovisku

                a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods. 1 zákona o BOZP),

           h) odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods. 2 zákona o BOZP),

             i) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej
           OOPP), na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného

               procesu a pracovného prostredia (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona o BOZP),

       j) poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, bezplatne

          OOPP (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona o BOZP),

            k) poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom
           odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu (§ 6
           ods. 3 písm. a) zákona o BOZP),

        l) zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia
           a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej
           hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b) zákona o BOZP),

      m) zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre BOZP na plnenie ich úloh vzdelávanie, poskytnúť im
           v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na
           výkon ich funkcie (§ 240 ZP a § 19 ods. 3 a 5 zákona o BOZP),

       n) znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnanca (§ 6 ods. 11
           zákona o BOZP),

       o) vydať zákaz fajčenia na svojich pracoviskách a zabezpečovať dodržiavanie tohto zákazu,

    (zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a § 6 ods. 5 zákona o BOZP),

       p) vykonávať v spolupráci s príslušným odborovým orgánom každoročne previerku BOZP
           (spravidla v mesiaci apríl) na všetkých pracoviskách, za aktívnej účasti všetkých

            zamestnancov. Zamestnávateľ vypracuje súhrnnú správu s uvedením spôsobu odstraňovania
            nedostatkov. Správu prerokuje s odborovým orgánom, ktorý vypracuje k nej  stanovisko

         (§ 21 ods. 6 a 7 zákona o BOZP),

      r) znalosť noriem BOZP a ich aplikáciu v praxi považovať za trvalú súčasť kvalifikačných
                 predpokladov.

     

    4.  Zamestnávateľ bude akceptovať návrh odborovej organizácie na zástupcu zamestnancov pre

         BOZP.

     

    Článok 19

    Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

     

    1. Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

     

    1. Odborová organizácia v záujme toho bude v súlade s § 149 ZP: 
    1. kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracoviská a zariadenia zamestnávateľa pre zamestnancov, kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP),
    2. kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať sa na zisťovaní  príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať,
    3. požadovať od zamestnávateľa, na základe záväzného pokynu, odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a zariadeniach, pri pracovných postupoch a v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov prerušenie ďalšej práce,
    4. upozorňovať zamestnávateľa na prácu nadčas a prácu v noci, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia  zamestnancov,
    5. zúčastňovať sa rokovaní o otázkach BOZP.

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, v spolupráci s odborovou organizáciou, zhodnotiť minimálne:
    1. jedenkrát ročne pracovnú neschopnosť, úrazovosť a úroveň BOZP, vrátane návrhov a opatrení, smerujúcich k zlepšeniu stavu,
    2. jedenkrát ročne rozsah a podmienky poskytovania OOPP, v súlade s nariadením vlády SR
     č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP.
    3. raz za rok zdravotné riziká a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík (§ 30 ods.1 písm. h) zákona NR SR č.355/2007 Z. z.

    Článok 20

    Zdravotnícka starostlivosť

     

         Zamestnávateľ sa zaväzuje:

     

    1. pravidelne vysielať zamestnancov na preventívne lekárske prehliadky s ohľadom na výkon práce na svoje náklady (§ 30e ods. 16 zákona č. 355/2007),
    2. vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem,
    3. zabezpečiť pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožniť im absolvovať tréning, zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov v zmysle § 55 POZ,
    4. vyplatiť náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v období
    • od prvého do tretieho dňa pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
    • od štvrtého do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 55 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

                                                                                         

    Článok 21

    Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov

     

    1.  Odborová organizácia zabezpečí, v rámci využívania vlastných i prenajatých rekreačných zariadení organizovanie rekreačných pobytov v čase hlavných i vedľajších prázdnin. Podľa vnútrozväzových zásad poskytne príspevok na rekreácie pre zamestnancov - členov OZ PŠaV a ich rodinných príslušníkov.

    2. Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem dovolenky
        neplatené voľno na ich žiadosť  na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských prázdnin, pokiaľ

        tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v dĺžke 5 dní.  Poskytovanie tohto voľna sa nesmie

        viazať na čerpanie dovolenky.

     

    Článok 22

    Stravovanie

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, v zmysle § 152 ZP, zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

     

    1. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie najmä podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení. Za pracovnú zmenu sa  pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako 4 hodiny.

     

    1. Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie v sume vo výške 55 % ceny  jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

     

    4.  V období, keď zamestnávateľ nemôže zabezpečiť zamestnancom stravovanie priamo na pracovisku vo svojom zariadení, zabezpečí zamestnávateľ stravovanie zamestnancov, ktorí odpracovali aspoň štyri hodiny v rámci pracovnej zmeny formou účelovo viazaného finančného príspevku na stravu vopred.

    5. V prípade, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovacie zariadenie zamestnávateľa, poskytne mu tento finančný príspevok v sume uvedenej v ods. 3 a 4.

    6. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravu i počas dovolenky v čase letných prázdnin, ak pred nástupom na ňu odpracovali minimálne 3 mesiace, vychovávateľom CVČ pri akciách v sobotu a nedeľu, a zamestnancom, ktorí vykonávajú nariadenú prácu v čase, keď nie je v prevádzke školská jedáleň.

    7. Zmluvné strany po vzájomnej dohode môžu rozšíriť okruh osôb, ktorým bude zabezpečené stravovanie  (§ 152 ods. 8 písm. c) ZP).

     

    Článok 23

     

    Starostlivosť o kvalifikáciu a vzdelávanie zamestnancov

     

    1. Zamestnávateľ zabezpečuje systém upevňovania právneho vedomia všetkých zamestnancov. Obdobne to zabezpečuje pre svojich členov odborová organizácia.

     

    1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov podľa §§ 153 - 155 ZP, dodržiavať § 3 ods. 3 a 5 OVZ a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.
    2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, poskytne zamestnávateľ pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie v zmysle §155 ZP.

     

    1. Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi  pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu
    1. päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní
    2. ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
    3. ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho zamestnanca

     

    5.  Zamestnávateľ bude vytvárať pracovné a hmotné podmienky pre zabezpečovanie rekvalifikácie,

         v zmysle zákona č. 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti v súlade s potrebami školy aj

         prostredníctvom úradu práce.

     

    6.  Zamestnávateľ poskytne zamestnancom pracovné voľno s náhradou platu v čase ich účasti na
         školení, resp. vzdelávaní, organizovanom orgánom OZ PŠaV k pracovnoprávnej problematike
        alebo problematike BOZP. 

     

    Článok 24

    Ostatné nároky a práva zamestnancov vyplývajúce z tejto KZ

     

    1. V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa u zamestnávateľa ustanovuje pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne. U zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, je pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne.

     

    1. Základná výmera dovolenky je 6 týždňov. Dovolenka vo výmere 7 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. Dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce je deväť týždňov v kalendárnom roku.

     

    3.    Odstupné podľa § 76 ZP a článku II ods. 5 KZVS

    A. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

    1. dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
    2. trojnásobku jeho funkčného platu ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
    3. štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
    4. päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
      

    B.  Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v          sume

    1. dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
     trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
    2. štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
    3. päťnásobku jeho funkčného platu ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
    4. šesťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

     

    C.  Pri prvom skončení pracovného pomeru dohodou so zamestnancom bez udania dôvodu do konca kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti zamestnanca vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné v sume

    1. troch funkčných platov zamestnanca, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej dva roky a menej ako 5 rokov,
    2. štyroch funkčných platov zamestnanca, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov,
    3. piatich funkčných platov zamestnanca, ak pracovný pomer  zamestnanca u zamestnávateľa trvá viac ako 10 rokov.

     

    D.  Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru, ak mu bol
              priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením
              pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení, odstupné v sume

    a) troch funkčných platov zamestnanca, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa
                   trval najmenej dva roky a menej ako 5 rokov,

    b)  štyroch funkčných platov zamestnanca, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa

         trvá nepretržite viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov,

    c)  piatich funkčných platov zamestnanca, ak pracovný pomer  zamestnanca u zamestnávateľa
                  trvá viac ako 10 rokov.

    1. Odchodné podľa § 76a ZP a článku II ods. 6 KZVS

             A.  Pri  prvom  skončení  pracovného  pomeru po nadobudnutí nároku na starobný  dôchodok   

             alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%,

            zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné vo výške troch funkčných platov  

            zamestnanca, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením
            pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

     

    B.  Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné vo výške troch funkčných platov, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

    1. V prípade že zamestnanec neodpracuje časť pracovnej zmeny z dôvodu, že v tomto čase preukázateľne poskytoval prvú pomoc, zamestnávateľ mu na tento čas poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy.

     

    1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy 
    1. pri povinných lekárskych prehliadkach,
    2. pri opatreniach proti prenosným chorobám,
    3. pri darovaní krvi, aferézy a ďalších biologických materiálov, ako aj na čas potrebný na cestu k odberu a späť a na zotavenie po odbere,
    4. na činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej skupiny počas osobnej

    účasti na záchrannej akcii,

    1. na činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní,
    2. na činnosť svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy.
    1. Vážnymi prekážkami na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ZP sú najmä technické, prevádzkové, organizačné dôvody a  nepredvídané udalosti, predovšetkým náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb u zamestnávateľa. Za vážnu prekážku na strane zamestnávateľa považujú zmluvné strany aj živelné pohromy a nepriaznivé poveternostné vplyvy. Počas uvedených prekážok sa zamestnancovi poskytuje voľno s náhradou mzdy vo výške 100% jeho funkčného platu.
    2. Zamestnávateľ umožní zamestnancovi čerpať neplatené voľno v odôvodnených prípadoch, po individuálnom posúdení a dohode s odborovou organizáciou.

     

    1. Členovia OZ PŠaV majú nárok na bezplatnú právnu a poradenskú službu a na zastupovanie právnikmi OZ PŠaV vo veciach súvisiacich s ich pracovným pomerom.
    2. Zmluvné strany sa v súlade s § 48 ods. 4 písm. d) ZP dohodli na dôvodoch ďalšieho predĺženia alebo opätovného dohodnutia pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky, vo vzťahu k výkonu práce zamestnancov s druhom práce - pedagogický asistent, učiteľ ZUŠ a vychovávateľ ŠKD a CVČ, kuchár a prevádzkový zamestnanec.

     

    1. Zamestnávateľ poskytne v druhom polroku 2022 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa

    § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna; za čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.

     

     

    Šiesta časť

    Sociálny fond

     

    Článok 25

    Tvorba sociálneho fondu

     

    Tvorba sociálneho fondu sa riadi Zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších úprav a predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že tvorba sociálneho fondu na rok 2022 je 1,5% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za rok 2022.

     

                                                                              Článok 26

    Použitie fondu

     

    1. Pre použitie sociálneho fondu sú v pôsobnosti zamestnávateľa záväzné ustanovenia zákona NR SR č.152/94 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

     

    1. Pre čerpanie sociálneho fondu v podmienkach zamestnávateľa sú záväzné kritériá, dohodnuté medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto KZ.

     

     

    Siedma časť

     

    Článok 27

    Záverečné ustanovenia

     

     

    1. Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom  podpísanom rovnopise.

     

    1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto KZ prečítali, súhlasia s jej obsahom, a preto ju na znak toho podpisujú.

     

    1. Táto KZ je záväzná i pre prípadných nástupcov zmluvných strán.

     

    1. Zmluvné strany sa zaväzujú vstúpiť do rokovania o uzavretí dodatku ku KZ do 15 dní od doručenia jeho návrhu a pri novej KZ na ďalšie obdobie začať o nej rokovať najmenej tri mesiace pred uplynutím  platnosti  KZ, ak o to jedna zo zmluvných strán požiada.

     

    1. Táto KZ bude uložená u štatutárneho zástupcu zamestnávateľa a u predsedu odborovej organizácie.

     

     

    Súhlas s obsahom tejto kolektívnej zmluvy potvrdzujú obidve zmluvné strany podpisom svojich zástupcov.

     

     

    V Lendaku dňa 21.12.2021

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          ....................................                                                                                      ......................................

     Mgr. Martin Habiňák                                                                                PaedDr. Mária Budzáková

           predseda ZO OZ PŠaV                                                                                   riaditeľka SŠ Lendak

                pri SŠ Lendak            

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      Príloha č.1

     

     

    Splnomocnenie

     

    Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SŠ Lendak, IČO: 36153915, na základe uznesenia výboru základnej organizácie zo dňa 16.12.2021, ktorý je štatutárnym orgánom, splnomocňuje týmto Mgr. Martina Habiňáka, predsedu základnej organizácie, aby zastupoval v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom o uzatvorení kolektívnej zmluvy na rok 2022, ako aj splnomocňuje ho na podpísanie kolektívnej zmluvy na roky 2022 v mene našej základnej organizácie.

     

     

     

    V Lendaku dňa 16.12.2021

     

     

    ................................................................

     

    ................................................................

     

    ................................................................

     

    ................................................................

     

    za výbor ZO OZ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Splnomocnenie prijímam.

     

    V Lendaku dňa 16.12.2021

     

     

     

     

    ................................................................

     

    Mgr. Martin Habiňák

     

     

               Príloha č. 2

     

     

    Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

     

    Článok 1

    Všeobecné ustanovenia

     

    1. Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu (ďalej len SF), v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v pôsobnosti zamestnávateľa. Jednotlivé položky vychádzajú z potrieb a záujmov zamestnancov.

     

    1. Tieto zásady sa môžu v priebehu roka meniť a dopĺňať vo forme dodatku ku KZ. Sú neoddeliteľnou súčasťou KZ. 

     

    1. Príspevok zo SF sa môže poskytnúť aj rodinným príslušníkom zamestnancov zamestnávateľa vo veciach upravených v týchto zásadách.

     

    1. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po vzájomnom odsúhlasení zamestnávateľa a odborovej organizácie.

     

    1. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.

     

    1. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa. Na tento účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 najneskôr v deň dohodnutý na výplatu platu vo forme preddavkov z predpokladaného ročného základu na určenie povinného prídelu. Zúčtovanie povinného prídelu vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

     

    1. Zamestnávateľ je povinný vopred odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s odborovou organizáciou.

     

    Článok 2

    Tvorba sociálneho fondu

        

    Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej tvorbe SF:

    a)  povinným prídelom, vo výške 1% podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o SF a

    b)  ďalším dohodnutým prídelom podľa § 3 ods.1 písm. b) bod 1 zákona o SF vo výške 0,5%

    zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

    c)  z ďalších zdrojov, ktorými  sú:

    • zostatok SF z predchádzajúceho roku vedený na osobitnom účte zamestnávateľa,
    • splátky návratných sociálnych výpomocí,
    • dary a dotácie.

     

     

    Článok 3

    Pravidlá na použitie a čerpanie sociálneho fondu

     

     

    1. Doprava do zamestnania a späť

     

    1. pre zamestnancov, ak títo cestujú z trvalých bydlísk, resp. prechodných bydlísk do miest výkonu zamestnaní a späť (s výnimkou pracovísk v miestnych častiach svojich bydlísk, kde cestujú MHD), a to pravidelne podľa rozvrhu svojich pracovných zmien, sa príspevky (mesačne) budú realizovať na základe prehľadu dochádzky podľa týchto pravidiel:
    • výpočet príspevku sa zakladá na počte skutočne odpracovaných dní, resp. skutočnej prítomnosti na pracovisku
    • zamestnancom sa zohľadní - pri prípadnom prestupovaní - súčet cien viacerých cestovných lístkov na jednu cestu (do a zo zamestnania)
    • výška príspevku sa určuje podľa vzdialenosti 1 cesty a podľa aktuálnych cien „spiatočných“ cestovných lístkov (do a zo zamestnania) podľa cenníka pravidelnej autobusovej dopravy

    ( v cene čipovej karty) na základe percentuálneho prepočtu nasledovne:

    • zamestnanci ZŠ , MŠ okrem zamestnancov CVČ, ŠKD, ZUŠ

     

    pri dĺžke 1 cesty v km

    (do resp. zo zamestnania)

    príspevok v % z cestovného do a zo zamestnania

    1 - 10 km

    20 %

    11 - 17 km

    30 %

    18 a viac

    40 %

     

    • zamestnanci CVČ, ZUŠ, ŠKD

     

                 

    pri dĺžke 1 cesty v km

    (do resp. zo zamestnania)

    príspevok v % z cestovného do a zo zamestnania

    1 - 10 km

    10 %

    11 - 17 km

    15 %

    18 a viac

    20 %

     

     

    b) Príspevok sa kráti na polovicu, ak pracovný úväzok zamestnanca je menší ako polovičný pracovný úväzok.

     

    c) Príspevok dochádzajúcemu zamestnancovi zamestnávateľ prizná na základe jeho trvalého bydliska a ceny cestovného verejným dopravným prostriedkom podľa cestovného poriadku, resp. príslušného cenníka, t.j. bez dokladovania cestovných nákladov. (Ku vyúčtovaniu príspevkov bude založený aktuálny zoznam týchto zamestnancov s miestom trvalého bydliska, ceny dvojsmerného cestovného na 1 deň na cestu do a zo zamestnania a prípadne aj počet odpracovaných dní.)

     

    2.  Sociálna výpomoc nenávratná

     

    Zamestnávateľ, po odsúhlasení odborovou organizáciou, poskytne zamestnancovi jednorazovú sociálnu výpomoc diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine:

    a) Pri zvlášť závažných ochoreniach alebo ťažkých úrazoch s následným dlhodobým liečením zamestnanca, alebo rodinného príslušníka – dieťa, manžel (onkologické ochorenia, srdcovo – cievne, ľadvinové a ďalšie) do výšky 200,- € podľa individuálneho posúdenia jedenkrát ročne. Výšku príspevku dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom.

    Príloha návrhu

    potvrdenie odborného lekára o závažnom ochorení.

     

    b) Pri dlhodobej PN – v trvaní viac ako 2 mesiace:

    • v trvaní od 2-6 mesiacov: do výšky 100,-€,
    • v trvaní od 6 mesiacov do 1roka: do výšky 150,- €,

     

    Výšku príspevku dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom. Príspevok sa zamestnancovi vyplatí po skončení PN. Zamestnanec je povinný predložiť žiadosť o príspevok do jedného mesiaca po skončení PN.

         Príloha: potvrdenie o dĺžke trvania PN

    c) V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma, požiar, výbuch plynu) do
         výšky 400,- €.
    Výšku príspevku dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom.

    Prílohy:

    • fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti,
    • potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti.

     

    d) Pri úmrtí manžela (ky) vo výške:

    pri 0 – 1 nezaopatrenom dieťati: 200 €,

    pri 2 nezaopatrených deťoch: 350 €,

    pri 3 a viac nezaopatrených deťoch: 500 €. Príloha: úmrtný list

     

    e)  Pri úmrtí nezaopatreného dieťaťa vo výške 200 €.

    Príloha: úmrtný list

             

    f) Pri úmrtí zamestnanca poskytne zamestnávateľ nenávratnú sociálnu výpomoc pozostalým
         (manželovi, druhovi alebo nezaopatreným deťom) podľa individuálneho posúdenia finančnej
         situácie v rodine, najmenej vo výške 300,-€.

    Príloha: úmrtný list

     

    g) V mimoriadne ťaživej nezavinenej finančnej situácii v rodine poskytne zamestnávateľ
          zamestnancovi nenávratnú sociálnu výpomoc do výšky 300,- €, podľa individuálneho posúdenia

         situácie.

    Prílohy: doklady, preukazujúce mimoriadne ťaživú finančnú situáciu v rodine.

    3.  Sociálna výpomoc návratná

     

    1. Zamestnancovi sa poskytne sociálna výpomoc návratná do výšky 400,- €. Zamestnanec predkladá žiadosť výboru odborovej organizácie. Výbor odborovej organizácie žiadosť prerokuje a so svojím vyjadrením ju postúpi na vyjadrenie a prípadnú realizáciu zamestnávateľovi. Realizácia si vyžaduje predchádzajúci súhlas obidvoch zmluvných strán.
    2. Žiadosť o poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci si zamestnanec môže podať dvakrát ročne, vždy k 15. aprílu a k 15. októbru daného roka.
    3. Zamestnancovi môže byť poskytnutá návratná sociálna výpomoc jedenkrát za 24 mesiacov, a to v prípade, že má uhradené všetky pozdĺžnosti voči SF. V odôvodnených prípadoch, pri zvlášť závažných, písomne doložených dôvodoch sa zamestnancovi môže poskytnúť návratná sociálna výpomoc aj pri nesplnení hore uvedených podmienok. O opodstatnenosti takejto žiadosti musí kladne rozhodnúť výbor odborovej organizácie aj zamestnávateľ.
    4. Pri skončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný  vrátiť sociálnu návratnú výpomoc najneskôr do 6 mesiacov. Dohodu o splátkach uzavrie zamestnávateľ. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný vrátiť nesplatenú časť sociálnej návratnej výpomoci najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru.
    5. Najnižšia čiastka na splácanie poskytnutej sociálnej výpomoci je vo výške 25,- €.
    6. Odpustenie návratnej sociálnej výpomoci je možné po individuálnom posúdení prípadu zamestnávateľom, po dohode s odborovou organizáciou.

     

    4.  Dary

     

    1. Zamestnávateľ poskytne zo SF zamestnancom finančný dar za získanie Jánskeho plakety vo výške:

    diamantová – 80 €,

    zlatá – 60 €,

    strieborná – 45 €,

    bronzová – 30 €.

    Príloha: potvrdenie o získaní Jánskeho plakety

     

    1. Zamestnávateľ poskytne zo SF zamestnancovi finančný dar pri príležitosti životného alebo pracovného jubilea nasledovne:

    životné jubileum 50 rokov vo výške 50 €

    životné jubileum 60 rokov vo výške 50 €

    životné jubileum 55 rokov vo výške 50 €

    pracovné jubileum 20 rokov a každých ďalších 5 odpracovaných rokov vo výške 50

    Príloha: potvrdenie riaditeľa školy o správnosti údajov

    c) Pri vlastnej svadbe poskytne zamestnávateľ zamestnancovi finančný dar vo
         výške 100 €.

    d)  Pri prvom odchode do dôchodku finančný dar vo

         výške 50 €.

     

    5. Rekreačné pobyty a služby na regeneráciu pracovnej sily

     

    a) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok zo sociálneho fondu na rekreačný
         pobyt organizovaný zamestnávateľom alebo odborovou organizáciou, a to nasledovne:

    • zamestnancovi 20,- €,
    • jednému rodinnému príslušníkovi, ktorý sa zúčastnil rekreačného pobytu spolu so zamestnancom 10,- €, jedenkrát ročne.

    Účastník je povinný v prípade neodôvodnenej neúčasti uhradiť 80%  nákladov na osobu a  pri následnom záujme o rekreačný pobyt bude zaradený medzi náhradníkov.

    b) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi jedenkrát ročne príspevok zo sociálneho fondu na
         individuálny rodinný rekreačný pobyt v rekreačnom zariadení OZ PŠaV do výšky 10,- € na jeden

        deň pobytu a jednému rodinnému príslušníkovi do výšky 5,- € na jeden deň pobytu, spolu

        maximálne na 7 dní pobytu.

    c)  Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na služby zamerané na regeneráciu pracovnej
         sily a jeho estetický zovňajšok (masáž, plaváreň, sauna, zdravotné pomôcky, výživové doplnky,
         optické pomôcky, kaderníctvo, vlasové doplnky, kozmetika a pod.) do výšky 20,-€ ročne.
         Prílohy: potvrdenie o zaplatení predmetnej služby resp. tovaru

    6.  Exkurzie a poznávacie zájazdy

     

    a)  Zo SF sa poskytne príspevok na exkurzie a poznávacie zájazdy, organizované zamestnávateľom
         alebo odborovou organizáciou do výšky 20,-na jedného účastníka.

    b)  V prípade neodôvodnenej neúčasti je  zamestnanec povinný uhradiť 80% nákladov na osobu a pri
         následnom záujme o zájazd bude zaradený medzi náhradníkov.

    7.  Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť

     

    a) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok zo SF na  školenie k otázkam BOZP a
         pracovnoprávnych vzťahov organizované odborovou organizáciou raz ročne vo výške 50,- €/os.

    b) Zamestnávateľ finančne zabezpečí dopravu spojenú s organizáciou dvoch podujatí ( koncert, 

         divadelné predstavenie, kultúrnospoločenské stretnutie a pod.) pre zamestnancov, dôchodcov,    

         členov OZ PŠaV, bývalých zamestnancov, ktorí u zamestnávateľa pracovali pred odchodom do

         starobného alebo invalidného dôchodku.

    c)  Zamestnávateľ poskytne zo SF príspevok na spoločenské posedenie kolektívu zamestnancov (Deň
          učiteľov, vianočné posedenie a pod.) jedenkrát ročne vo výške 20,- na každého zamestnanca,
          ktorý sa zúčastní.  Príspevok sa môže použiť len na úhradu stravy, nealkoholických nápojov,
         dopravy alebo na prenájom miestnosti.

    d)  Po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán sa  príspevok môže poskytnúť aj na iné
         vzdelávacie a kultúrnospoločenské aktivity organizované zamestnávateľom alebo odborovou
         organizáciou.

     

    8. Nadštandardné  osobné ochranné pracovné prostriedky (odevy, topánky)

    Zamestnávateľ zakúpi z prostriedkov SF zamestnancom potrebné nadštandardné osobné ochranné pracovné prostriedky po predchádzajúcej dohode s odborovou organizáciou.

     

    Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť 01.01.2022, ich účinnosť končí rovnako ako účinnosť KZ .

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    V Lendaku dňa 21.12.2021

     

     

     

     

         ....................................                                                                                       ......................................

    Mgr. Martin Habiňák                                                                                      PaedDr. Mária Budzáková

         predseda ZO OZ PŠaV                                                                                     riaditeľ  pri SŠ Lendak                                                        

     

     

                                                           

    Článok 4

    Rozpočet sociálneho fondu na rok 2022

     

    1. Predpokladané príjmy sociálneho fondu na rok 2022:

    a/ tvorba vo výške 1,5%                                                                                                        28 675,- €

    c/ zostatok k 31.12.2021                                                                                                       10 420, - €                                       

    d/ splátky sociálnych návratných výpomocí                                                                                0,-  €      

    Príjmy spolu:                                                                                                                     39 095, - €

     

    1. Predpokladané výdavky zo sociálneho fondu na rok 2022:

     

    a/ príspevok na dopravu do zamestnania a späť                                                                    4 750,- €

    b/ sociálna výpomoc nenávratná                                                                                                   0,- €

    c/ sociálna výpomoc návratná                                                                                                       0,- €

    d/ dary                                                                                                                                       800,- €

    e/ rekreačné pobyty organizované zmluvnou stranou                                                         0,- €

    f/ služby na regeneráciu pracovnej sily a estetický zovňajšok

        zamestnanca                                                                                                           25 000,- €

    g/ exkurzie a poznávacie zájazdy                                                                                                  0,- €                                                                                                         

    h/ kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť                                                           2 500,- €

    i/ nadštandardné osobné ochranné pracovné prostriedky                                                                0,- €

    j/ príspevok zo SF na  školenie k otázkam BOZP a
        pracovnoprávnych vzťahov organizované odborovou organizáciou                                3 000, - €

    k/ rezerva                                                                                                                     3 045,- €                                              

    Výdavky spolu:                                                                                                                 39 095,- €

     

                                                                                                                                  

     

    V Lendaku dňa 21.12.2021

     

     

     

     

     

     

     

     

         ....................................                                                                    ......................................

    Mgr. Martin Habiňák                                                                   PaedDr. Mária Budzáková

    predseda ZO OZ PŠaV                                                                     riaditeľka SŠ Lendak

                pri SŠ Lendak