Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak
Adresa školyŠkolská 535/5, 05907 Lendak
Telefón+421 x524596523
E-mailrriaditel@zslendak.sk
WWW stránkazslendak.edupage.org
ZriaďovateľObec Lendak

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
riaditeľkaPaedDr. Budzáková, Mária09084008020948838826rriaditel@zslendak.sk
zástupkyňa pre I.stupeň ZŠMgr. Černáková, Renáta09079937380948855302rcernakova@zslendak.sk
zástupkyňa pre II.stupeň ZŠMgr. Mačáková, Dana09106346490948857785dmacakova@zslendak.sk
zástupca pre CVČIng. Andrejovský, Ján0904495001 jandrejovsky@zslendak.sk
zástupkyňa pre MŠMgr. Galliková, Zuzana0908205892 zgallikova@zslendak.sk
zástupca pre ZUŠMgr. Majerčák, Marek09082347490911589022zuslendak@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Habiňák, Martin0905806773
pedagogickí zamestnanciOprendek Lukáš, Dis.art.0910619911
   
ostatní zamestnanciŠpaková, Anna0907976983
   
zástupcovia rodičovMgr. Birošíková, Mária0903025867
 Koščák, Stanislav0908972900
 Mgr. Neupauer, Ján0905772998
 Špaková, Viera0905891537
zástupca zriaďovateľaBudzák, Tomáš0907032832
 Lizák, Ján0905658047
 Ing. Hudáček, Tomáš0915946232
 Ing. Suchanovský, Ondrej0915724999

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1. a 2. ročníkMgr. Karmen Mazurekovávšetky predmety 1.-2.ročníka 
MZ pre 3. a 4. ročníkMgr. Helena Hudáčkovávšetky predmety 3.-4.ročníka 
PK SJLMgr. Daniela Sarnováslovenský jazyk 
PK MAT a INFMgr. Lukáš Hudáčekmatematika, informatika 
PK cudzie jazykyMgr. Jana Figlárovánaglický jazyk, nemecký jazyk 
PK humanitné predmetyMgr. Judita KollárováDEJ, OBN, NBV, THD 
PK prírodovedné predmetyIng. Mária ŠvorcováBIO, CHE, FYZ, GEG 
PK TSVMgr. Mária Hudáčekovátelesná výchova 
PK výchovMgr. Martin HabiňákHUV, VYV 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 938

Počet tried: 39

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried44554434437
počet žiakov8710111810710390809285863
z toho ŠVVP1431097771058
z toho v ŠKD443629143    126

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

 zapísaní žiacirozhodnutie dostaloOdkladšpec.triedapredčasne prijatíNastúpi
Počet detí do ZŠ736490064

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

Prehľad o prijatí žiakov v šk. roku 2019/2020

 

Spojená škola,  Školská 535/5, 059 07 Lendak

Počet žiakov 9.roč. :   84       

Nižšie končiaci: 5                 

Neschopná zaradenia: 0      

Zahraničný žiak:       1

Spolu žiakov: 89                   

 

Z toho : -   v gymnáziách : 8 

-          v SOŠ s matur. :   52

-          v SOŠ (bez mat.): 23

-          nižšie končiaci:    5

-          zahraničie:           1

-          neschopná zar.:     0        

 

Počty žiakov zaradených do gymnázií, SOŠ v okrese Kežmarok:

Gymnázium P.O.H. v Kežmarku : 3 

HA Kežmarok : 3                  

Do SOU s maturitou v okrese Kežmarok :

SOŠ Kušnierska  Kežmarok : 4

SOŠ Garbiarska  Kežmarok :  6

Stredná umelecká škola Kežmarok:   7         

 

Do SOU – učebné odbory v okrese Kežmarok :

SOŠ Kušnierska  Kežmarok :            6        

SOŠ Garbiarska Kežmarok :    5

SPOLU :        34                              

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Počty žiakov zaradených do gymnázií, SOŠ, SOU – s maturitou + bez maturity + názvy škôl

mimo okresu Kežmarok :

 

Gymnázia a stredné odborné školy:

Gymnázium D. Tatarku Poprad                                3

Gymnázium Kukučínova Poprad                              1

Cirkevné gymnázium Levoča                                    1

Stredná športová škola Poprad                                 1         

Str. zdravotnícka škola Levoča                                 1

Str. zdravotnícka škola Poprad                                 7

Str. zdravotnícka škola Košice                                  1

Súkromná SOŠ Poprad (Ul. 29.augusta)                  1

SOŠ Svit                                                                   1

SOŠ Horný Smokovec                                              6

Str. priemyselná škola Poprad                                   3

Obchodná akadémia Poprad                                     1

Stredná pedagogická škola Levoča                           4

SOŠ technická Poprad                                              1

SOŠ elektrotechnická Matejovce                              4

SPŠ elektrotechnická Košice                                    1

 

                                                                                 

SOŠ – učebné odbory:

SOŠ Horný Smokovec                      3

Súkromná SOŠ  Poprad (Ul. SNP)    2     

SOŠ Okružná Poprad                        2

SOŠ technická Poprad                       3

SOŠ elektrotechnická Matejovce      1

SOŠ Podolínec                                  1

SPOLU  :       50                               

 

 

 

Úspešnosť žiakov ZŠ po absolvovaní talentových skúšok :

počet prihlásených žiakov: 25, z toho 14  potvrdilo zápis

 

 

Nižšie končiaci žiaci :

OA Stará Ľubovňa                 1         

SOŠ – 2.ročné                                   4

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAJ2AjBIOCUJCJ2CVCCBiCVMCSJCIRDEJETVNFFYZGEG
ŠPT               
odklady preškoláci               
predškoláci               
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A1              
II.B1,04              
II.C1,12              
II.D1,08              
III.A1,43              
III.B1,22              
III.C1,32              
III.D1,39              
III.E1,17              
IV.A1,75              
IV.B2              
IV.C1,48              
IV.D1,85              
V.A2,12 1,46       1,54   1,77
V.B2,12 1,56       1,56   1,72
V.C1,75 1,42       1   1,63
V.D1,77 1,46       1,42   1,88
VI.A2,59 2       2,41  2,911,5
VI.B2,39 1,96       1,78  1,961,43
VI.C2,23 1,91       2,5  2,051,5
VI.D2,73 1,95       2,32  2,412,27
VII.A2,69 1,77       1,81  2,422,12
VII.B2,52 1,44       2,56  2,442
VII.C2,27 1,62       2,38  2,312
VIII.A2,6 2,15       1,6  2,61,9
VIII.B2,83 2       2  2,481,87
VIII.C2,24 1,6       1,56  2,161,72
VIII.D2,39 2,17       1,96  2,262,13
IX.A2,85 2,35       2,1  2,752,25
IX.B2,35 2       1,65  2,451,8
IX.C2,62 2,38       1,71  2,241,95
IX.D2,27 2,14       1,91  2,362

TriedaHUVCHEILIIFVIINFKRZMATNBV NJ1NjOBNOnOBVPCP
ŠPT               
odklady preškoláci               
predškoláci               
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A       1,24       
II.B       1,13       
II.C       1,12       
II.D       1,32       
III.A       1,35       
III.B       1,52       
III.C       1,48       
III.D       1,35       
III.E       1,54       
IV.A       1,76       
IV.B       1,69       
IV.C       1,67       
IV.D       1,62       
V.A       2,27       
V.B       2,44       
V.C       2,04       
V.D       1,88       
VI.A       2,36       
VI.B       1,78       
VI.C       2,09       
VI.D       2,64       
VII.A 1,81     2,58 2,23     
VII.B 1,85     2,52 2,3     
VII.C 1,92     2,27 2,15     
VIII.A 1,75     2,7 2,05     
VIII.B 2,09     2,7 2,78     
VIII.C 1,72     2,68 2,28     
VIII.D 1,78     2,74 2,3     
IX.A 1,75     3,05 2,9     
IX.B 1,7     2,75 2     
IX.C 1,48     2,52 2,38     
IX.D 1,77     2,59 2,45     

TriedaPVCPMPQRPRIPDAPrvRGZRKSGZRKSRszRSFSJLSJLSprSEE
ŠPT             1,17 
odklady preškoláci               
predškoláci               
I.A             1 
I.B             1 
I.C             1 
I.D             1 
II.A     1,04      1,361 
II.B     1,21      1,251 
II.C     1,08      1,441 
II.D     1,12      1,61 
III.A    1,35       1,741 
III.B    1,35       1,781 
III.C    1,27       1,71 
III.D    1,35       1,71 
III.E    1,29       1,791 
IV.A    1,32       1,721 
IV.B    1,54       2,081 
IV.C    1,85       2,251 
IV.D    1,31       1,771 
V.A            2,311 
V.B            2,241 
V.C            1,751 
V.D            1,351 
VI.A            2,551 
VI.B            2,31 
VI.C            2,411 
VI.D            2,681 
VII.A            2,041 
VII.B            2,411 
VII.C            2,311 
VIII.A            2,41 
VIII.B            2,71 
VIII.C            2,61 
VIII.D            2,431 
IX.A            2,851 
IX.B            2,41 
IX.C            2,521 
IX.D            2,51 

TriedaŠchSKDŠhTEHTHDTSVTEVTVRTKCTHFTHFVuVLAVUMVYV
ŠPT               
odklady preškoláci               
predškoláci               
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A               
II.B               
II.C               
II.D               
III.A            1,26  
III.B            1,09  
III.C           11,23  
III.D            1,3  
III.E            1,29  
IV.A            1,8  
IV.B            1,62  
IV.C            1,96  
IV.D            1,62  
V.A               
V.B               
V.C               
V.D               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VI.D               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
VIII.D               
IX.A               
IX.B               
IX.C               
IX.D               

TriedaZtvZEM
ŠPT  
odklady preškoláci  
predškoláci  
I.A  
I.B  
I.C  
I.D  
II.A  
II.B  
II.C  
II.D  
III.A  
III.B  
III.C  
III.D  
III.E  
IV.A  
IV.B  
IV.C  
IV.D  
V.A  
V.B  
V.C  
V.D  
VI.A  
VI.B  
VI.C  
VI.D  
VII.A  
VII.B  
VII.C  
VIII.A  
VIII.B  
VIII.C  
VIII.D  
IX.A  
IX.B  
IX.C  
IX.D  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
ŠPT6600
odklady preškoláci9009
predškoláci00065
I.A222200
I.B212100
I.C212100
I.D222200
II.A252500
II.B252500
II.C252500
II.D252500
III.A232300
III.B232300
III.C232300
III.D232300
III.E252500
IV.A262600
IV.B262600
IV.C282800
IV.D262600
V.A272700
V.B252500
V.C242400
V.D262600
VI.A232300
VI.B232300
VI.C222200
VI.D222200
VII.A262600
VII.B272700
VII.C272700
VIII.A202000
VIII.B242400
VIII.C252500
VIII.D232300
IX.A202000
IX.B212100
IX.C212100
IX.D222200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
ŠPT619332,1719332,1700,00
odklady preškoláci900,0000,0000,00
predškoláci000,0000,0000,00
I.A22113051,36113051,3600,00
I.B2175535,9575535,9500,00
I.C2168932,8168932,8100,00
I.D2253724,4153724,4100,00
II.A25146458,56146458,5600,00
II.B25114647,75114647,7500,00
II.C25103941,56103941,5600,00
II.D25123949,56123949,5600,00
III.A2384836,8784836,8700,00
III.B23106746,39106746,3900,00
III.C2384536,7484536,7400,00
III.D23110948,22110948,2200,00
III.E25144657,84144657,8400,00
IV.A26131152,44131152,4400,00
IV.B26107841,46107841,4600,00
IV.C28148153,94147653,7550,19
IV.D2699338,1999338,1900,00
V.A27163162,73161161,96200,77
V.B25148359,32148359,3200,00
V.C24111246,33111246,3300,00
V.D26151158,12151158,1200,00
VI.A23143565,23143565,2300,00
VI.B23143862,52143862,5200,00
VI.C22120854,91120854,9100,00
VI.D22215497,91215497,9100,00
VII.A26148257,00148257,0000,00
VII.B27230985,52226183,74481,78
VII.C27203580,34203580,3400,00
VIII.A20189394,65187493,70190,95
VIII.B24134658,52132657,65200,87
VIII.C25146858,72146858,7200,00
VIII.D23188181,78188181,7800,00
IX.A202368118,402331116,55371,85
IX.B21132166,05130965,45120,60
IX.C21137865,62137865,6200,00
IX.D22206894,00206894,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 9-2020 MAT00zrušené - COVID-19
Testovanie 9-2020 SJL00zrušené - COVID - 19
Testovanie 5-2019 MAT9965,7priemerná úspešnosť v SR - 63,4
Testovanie 5-2019 SJL9964,4priemerná úspešnosť v SR - 64,8

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku54444344335
Matematika 5.-9.    5555626
Informatika 3.-8.  111111 6
Slovenský jazyk 5.-9.    6555627
Anglický jazyk 2.-9. 2334433325
Nemecký jazyk 7.-9.      2226
Výtvarná výchova 1.-9.22111111111
Hudobná výchova 1.-9.1111111  8
Technická výchova 5.-9.    111115
Dejepis 5.-9.    111137
Geografia 5.-9.    221117
Chémia 7.-9.      2215
Biológia 5.-9.    222118
Fyzika 6.-9.     21216
Telesná a športová výchova22222222218

Nepovinné predmety

V šk.roku 2019/2020 sa nevyučovali žiadne nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

V šk.roku 2019/2020 sa nevyučovali žiadne rozšírené hodiny.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka4870
Bežných tried3277153
Špeciálnych tried150
Pre nadaných000
Spolu3786353

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP5616
Znížený úväzok41
Na dohodu10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov15152
vychovávateľov (aj CVČ)044
asistentov učiteľa235
   61

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I.BSJL, MAT,TSV,VYV,PVC22
5.-9.roč.fyzika5
5.-9.roč.dejepis27
5.-9.roč,občianska nauka13
5.-9.roč.geografia5

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia0 
2. atestácia4 
štúdium školského manažmentu0 
špecializačné inovačné štúdium0 
špecializačné kvalifikačné0 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické4 
vysokoškolské nepedagogické0 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Školský rok 2019/2020 sme začali úspešne. Žiaci sa umiestnili v okresných atletických súťažiach, vo vedomostných súťažiach v okresnom kole zvíťazili v dejepise, geografii. Všetky športové i vedomostné súťaže boli v marci 2020 zastavené z dôvodu pandémie COVID-19, nakoľko od 16.3.2020 až do konca šk.roka sme prešli na dištančné vzdelávanie.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydávala každý mesiac v školskom roku 2019/2020 VIDEONOVINY, ktoré si môžete pozrieť na školskej webstránke - zslendak.sk - do mesiaca február 2020 (potom boli kvôli pandémii COVID-19 pozastavené). Krúžok školských novín viedla Mgr. Mária Hudáčeková.

V septembri 2019 až november 2019 sa škola prezentovala v RTVS - relácia Halali - akcia Čisté hory (Ing. Mária Švorcová), reportáž v televíznych novinách (začiatok šk.roka - ako najväčšia škola v regióne),

- v časopise ŽIVOT - reportáž o obci Lendak v sekcii Tak si tu žijeme

- televízia LUX - relácia faTAL

- o školskej televízii (videonoviny) v rozhlasovej relácii Slovenského rozhlasu

Od marca 2020 do konca šk.roka 2019/20 sa škola kvôli pandémii COVID-19 už nijak nepropagovala.

Ani v bežnom dedinskom živote.

Vyhodnotenie prierezových tém v šk.roku 2018/2019 

 

Poznámka: Úlohy v prierezových témach sa prelínajú s  plánom práce jednotlivých metodických združení (MZ) a predmetových komisii (PK), preto už v záverečnej správe neuvádzame výrazné úspechy a splnené úlohy šk.roka 2018/2019, aj keď niektoré aktivity sa budú opakovať viackrát.

 

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

Zodpovedný pedagóg za II.stupeň:  Mgr. Ľudmila Galliková

 

Je to vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom globálneho vzdelávania dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k rozvoju kritického myslenia, ako aj k hlbšiemu porozumeniu týmto fenoménom. Prináša zmenu postojov a poskytuje priestor na uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. Motivuje žiačky a žiakov k samostatnosti, zodpovednosti  a k aktívnemu (sveto)občianstvu.

Žijeme vo svete, v ktorom nás voľný pohyb ľudí, financií a informácií spája s ľuďmi žijúcimi vo vzdialených krajinách viac ako kedykoľvek predtým. Naše každodenné rozhodnutia  o tom, čo si oblečieme, čo zjeme, ako cestujeme do školy, či ako často použijeme mobilný telefón ovplyvňujú nielen našu budúcnosť, ale aj budúcnosť ľudí, ktorí naše oblečenie šijú, pestujú potraviny, čo máme každý deň na tanieri, či ťažia v baniach rudy potrebné na výrobu našich mobilných telefónov. Budúce smerovanie medzinárodného rozvoja, politiky či nášho zaobchádzania so životným prostredím závisí na našich každodenných rozhodnutiach. Na  tieto výzvy by mali v 21. storočí reagovať aj školy.

Hlavným cieľom globálneho vzdelávania je sprostredkovať žiačkam a žiakom informácie, ktoré im môžu pomôcť pri formovaní všetkých súčasných postojov pre oblasť globálneho občianstva, a  tiež aj rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.

 

Niekoľko príkladov, v ktorom  predmete sa dá globálne vzdelávanie využiť v priebehu celého roka.

1. Geografia: Chránime životné prostredie / 5.r./

                       Prírodné katastrofy.

                       Obyvateľstvo Ameriky / 6.r./

                        Multikulturalizmus – obyvateľstvo Ázie / 7.r./

                       Ľudské práva /7.r./

                        Cestovný ruch /8.r./

                        Hospodárstvo Slovenska /9.r./

2. Občianska náuka : Vlajky štátov.

                                   Migrácia.

                                   Rasizmus.

                                    Chudoba, nerovosť.

3. Matematika: Svetový obchod.

                          Svetové meny.

4. Výtvarná výchova. Výtvarné smery.

                                    Kreslenie detí.

                                    Svetové vernisáže.

5. Hudobná výchova: Svetové opery.

                                    Hymny štátov.

6. Fyzika: Pohyb molekúl.

                  Svetoví fyzici.

                   Teplote závisí od prostredia.

Je to len útržok z veľa aktivít, ktoré sa dajú robiť nielen na hodine, ale aj mimo nej, trvajú asi 45 minút.

Nakoľko v tomto šk.r. bolo iných aktivít neskutočne veľa, globálne vzdelávanie ako konkrétnu prierezovú tému v 9.ročníku sme vynechali.

 

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

 

Zodpovedný pedagóg za I.stupeň: Mgr. Ružena Vaverčáková a Mgr. Patrícia Slavkovská

Zodpovedný pedagóg za II.stupeň:  Mgr. Jana Budzáková

 

Pojem čitateľská gramotnosť čoraz viac rezonuje v školskom prostredí. Je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie. 

Naším dlhodobým cieľom je vrátiť žiakov ku knihe, naučiť ich nielen plynule čítať, ale aj narábať s informáciami rôzneho typu, zlepšovať ich slovnú zásobu, ktorá je úzko spätá s dobrým výsledkom pri celoštátnych testovaniach, dosiahnuť vyšší stupeň komunikácie, rozvíjať schopnosť tolerancie a rešpektu.

I keď stanovený cieľ nie je jednoduchý, snažíme sa svojou činnosťou o pozitívny výsledok.

V školskom roku 2018/2019 sme si naplánovali nasledujúce aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci jednotlivých mesiacov.

 

Jednotlivé ciele boli plnené v troch úrovniach: priamo v edukačnom procese, zapájaním žiakov do aktivít vyplývajúcich z plánu práce školy (súťaže, projektové dni…), dobrovoľnými aktivitami.

I.stupeň – primárne vzdelávanie

 

Počas celého školského roka bola čitateľská gramotnosť plnená aj v jednotlivých vyučovacích predmetoch (matematika, slovenský jazyk, prvouka, vlastiveda, prírodoveda a iné) podľa jednotlivých tém.

V priebehu školského roka sa na 1. stupni plnila čitateľská gramotnosť nasledovne:

 • Október – Medzinárodný deň knižníc
 • November – Literárna súťaž: A slovo bolo u Boha, Test na čítanie s porozumením (práca s umeleckým textom)
 • December – List Ježiškovi, Šaliansky Maťko, Predvianočný deviatnik, Mediálna výchova práca s nesúvislým textom
 • Január -  Test na čítanie s porozumením
 • Február – Hviezdoslavov Kubín, Test čítanie s porozumením ( práca s nesúvislým textom)
 • Marec – Mesiac knihy, Návšteva obecnej knižnice, Čitateľská súťaž ČIMO, Test čítanie s porozumením (rozprávka)
 • Apríl – Počtárik (matematická súťaž – práca s nesúvislým textom: slovné úlohy, zadania), Deň zeme, Text – čítanie s porozumením: práca s odborným textom, Multikultúrna výchova (projektové vyučovanie – práca s textom)
 • Máj – Deň matiek (dramatizácia, báseň), Test – čítanie s porozumením
 • Jún – Záverečný test čitateľskej gramotnosti (reflexia výsledkov, pokroku žiakov, pretrvávajúcich problémov).

 

II.stupeň – sekundárne vzdelávanie

 September - zápis do školskej a obecnej knižnice.

Žiaci sa priebežne v mesiaci september zapisovali do školskej a obecnej knižnice. Školskú knižnicu navštevovalo cca 400 žiakov piateho až ôsmeho ročníka v pravidelnom čase v utorok a vo štvrtok. Za činnosť knižnice boli zodpovedné Mgr. J. Budzáková a Mgr. L. Jurašková.

Október zapojenie do projektu „Medzinárodný deň školských knižníc“, čítanie v školskej knižnici.

Okrem pravidelného čítania v školskej knižnici sme sa zapojili do celoslovenského projektu Medzinárodný deň školských knižníc. Do projektu sa zapojila celá škola a tím vyučujúcich pracoval v plnom nasadení už niekoľko týždňov vopred. Každý rok sa snažíme o čo najlepší výsledok a tento školský rok sa nám to konečne podarilo. Získali sme druhé miesto a sme veľmi radi, že naše úsilie ocenili aj odborníci.

November – recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy „ ... a Slovo bolo u Boha...“, čítanie v školskej knižnici.

Pravidelná činnosť v knižnici naďalej pokračovala, čítalo sa v dohodnutom čase. Okrem toho sa uskutočnilo školské kolo súťaže „ ... a Slovo bolo u Boha ...“. Súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy sa zúčastnilo 28 žiakov prvého stupňa a 32 žiakov druhého stupňa. Najlepší vo svojej kategórii postúpili do regionálneho kola, v ktorom bola úspešná Zuzka Budzáková zo IV.D ( 2. miesto) a Anna Majerčáková z VIII.B (3. miesto)

December - prednes slovenských povestí „Šaliansky Maťko“, čítanie v školskej knižnici.

Čítanie je v školskej knižnici je živé, stále pribúdajú noví čitatelia. Počas tohto mesiaca sa uskutočnila ďalšia súťaž v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Najlepší postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v Kežmarku a v ňom zaznamenala úspech Sofia Špaková zo VII.D, ktorá sa umiestnila na krásnom treťom mieste.

Január - čítanie v školskej knižnici, štafetové čítanie.

Činnosť školskej knižnice je aktívna, má pravidelných čitateľov. V januári sa uskutočnilo štafetové čítanie v jednotlivých ročníkoch. Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry vybrali pre žiakov primeranú a nenáročnú knihu, ktorú žiaci v popoludňajších hodinách čítali a následne riešili pripravené úlohy súvisiace s prečítanou knihou.

Február - čítanie v školskej knižnici, súťaž v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“

Čítanie nestráca na sile, stále sa aktívne číta vybraná a veku primeraná literatúra. Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín má na našej škole už svoju tradíciu a žiaci v nej zaznamenávajú veľmi pekné úspechy. Tento školský rok sa do nej zapojil veľký počet žiakov a výraznejší úspech zaznamenala Anna Mária Budzáková zo VI.B, ktorá postúpila z obvodového kola do okresného kola a Ema Čižíková z II.E, ktorá vyhrala okresné kolo a postúpila do krajského kola.

Marec - Súťaž  piatakov v čítaní, čítanie v školskej knižnici, predajná výstava kníh.

Čítanie v školskej knižnici naďalej pokračuje. V marci sa pravidelne organizuje výstava kníh, v rámci ktorej si žiaci môžu vybrané knihy prezrieť a zakúpiť. Táto aktivita sa koná v spolupráci s kníhkupectvo Alter ego. Aj tento rok mali žiaci o knihy veľký záujem, čomu sa veľmi tešíme nielen my, vyučujúci, ale určite aj kníhkupectvo. Okrem spomínanej výstavy sa konala aj súťaž v čítaní pre piatakov. Žiaci piateho ročníka súťažili v dvoch kolách, v prvom čítali na rýchlosť a správnosť, v druhom riešili úlohy zamerané na porozumie textu. Najúspešnejší žiaci boli ocenení vecnými cenami.

Apríl - Noc s Andersenom, vedomostný kvíz, čítanie v školskej knižnici.

Školská knižnica sa riadi presnými pravidlami, žiaci ju pravidelne navštevujú a čítajú.

Noc s Andersenom realizujeme v spolupráci s obecnou knižnicou . Do podujatia bolo tento školský rok zapojených 45 najaktívnejších čitateľov, 9 pomocníkov, 9 vyučujúcich a pracovníčky obecnej a školskej knižnice. Téma tohtoročnej noci bola Andersen – známy, neznámy,  s dôrazom na neznámu tvorbu. Úvod tvoril program, v ktorom nás navštívil pán Andersen.

Po úvodnom programe boli žiaci rozdelení do deviatich skupín po piatich. Vyučujúci vytvorili v deviatich triedach rozprávkové komnaty, ktoré žiaci podľa harmonogramu navštevovali. V každej komnate sa stretli s novou rozprávkou, ktorú si najprv prečítali, vysvetlili a následne riešili úlohy súvisiace s obsahom rozprávky. Za správne vyriešené úlohy mohli získať maximálne päť bodov, ktoré im vyučujúci zapísal do preukazu spáča. Po absolvovaní všetkých komnát, žiaci preukazy odovzdali, vyučujúci sčítali body a vyhlásili víťaza Andersenovej noci. Víťazná skupina bola odmenená hodnotnými knihami od Hansa Christiana Andersena.

V závere podujatia žiaci súťažili v ôsmich kolách o špeciálnu cenu „Andersenov poklad“. Po každom kole jedna skupina vypadla z hry. V závere si víťazná skupina prevzala poklad.

Po tomto podujatí pravidelne zaznamenávame výrazný nárast čitateľov, pretože podmienkou účasti na Noci s Andersenom je mať prečítaných čo najviac kníh.

Vedomostný kvíz je určený pre žiakov piateho až ôsmeho ročníka. Okrem pravopisu, vedomostí z gramatiky, literatúry a slohu, žiaci preukazovali aj schopnosť vedieť sa orientovať v texte, porozumieť textu a následne ho aplikovať. Žiaci pracovali v trojčlenných skupinkách a najlepší za každý ročník boli odmenení vecnými cenami.

 

Máj  - Potulky literatúrou, čítanie v školskej knižnici.

Čítanie v školskej knižnici je už pasívnejšie, žiaci chodia dočítať rozčítané tituly. Žiaci deviateho ročníka mali súťaž Potulky literatúrou, na ktorej preukazujú svoje vedomostí a schopností z oblasti literárnych diel, autorov a literárnych pojmov. Najúspešnejší sú odmenení vecnými cenami.

Jún - vyhodnotenie aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Naším dlhodobým cieľom je vrátiť žiakov ku knihe, naučiť ich nielen plynule čítať, ale aj narábať s informáciami rôzneho typu, zlepšovať ich slovnú zásobu, ktorá je úzko spätá s dobrým výsledkom pri celoštátnych testovaniach, dosiahnuť vyšší stupeň komunikácie, rozvíjať schopnosť tolerancie a rešpektu.

I keď stanovený cieľ nie je jednoduchý, snažíme sa svojou činnosťou o pozitívny výsledok.

     

MEDIÁLNA VÝCHOVA

 

Zodpovedné za všetky ročníky: Mgr. Mária Hudáčeková a Mgr. Lenka Jurašková

 

Hlavný cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie mediálnych kompetencií – t. z. schopnosti prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.

Mediálne kompetencie zasahujú všetky tri úrovne rozvoja osobnosti človeka.

Cieľom mediálnej výchovy je viesť žiakov:

·         k základnej orientácii v druhoch médií, k poznaniu ich rozdielov a funkcií,

·         k poznaniu ich vplyvu na detského príjemcu,

·         k pochopeniu mediálne spracovanej a znázorňovanej reality,

·         k aktívnemu využívaniu médií v procese komunikácie,

·         k produkcii vlastných mediálnych príspevkov využívajúc svoj kreatívny potenciál.

Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy mediálna výchova je viesť žiakov k:

-          kompetentnému zaobchádzaniu s médiami - kritickému a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov

-          spoznávaniu princípov autoregulácie a právnej regulácie médií, uvedomeniu si špecifík súčasných médií - orientácii v mediálnej ponuke

-          posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov a produktov

-          pochopeniu komerčnej podstaty médií a z toho vplývajúcich negatív a ohrození

-          uvedomeniu si vplyvu médií na život jednotlivca a spoločnosti, na verejnú mienku, vzťahu médií a politiky ( prepojenie mediálnych obsahov s politikou)

-          vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne vyjadriť autorský zámer, myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti (vidieť problematiku v širších súvislostiach)

-          praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať, verejne vystupovať

-          zaujatiu racionálneho postoja k „novým médiám“ vedieť ich využívať, poznať nebezpečenstvá ich zneužívania a vedieť sa efektívne brániť.

Uvedené ciele boli priebežne v šk. roku 2018/2019 plnené nasledujúcimi aktivitami:

 

 1. Počas celého školského roka bola mediálna výchova realizovaná vo vyučovacích predmetoch poľa vhodnosti v každom ročníku primárneho stupňa podľa aktuálnych tém (slovenský jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatika a pod.).

 

 1. 22.10.2018 sa na 1. stupni v rámci mediálnej výchovy realizoval projekt: „Medzinárodný deň školských knižníc“ spomienka na 100 výročie Československa. Hlavnou časťou tejto aktivity bolo vytvorenie časopisu s názvom: „Česko-Slovensko očami detí.“

                                 

 1. 14.3.2019 aktivita „ Zo sveta do sveta“ -  multikultúrna výchova, v ktorej bola zapojená mediálna výchova, pri ktorej sa  využívali rôzne internetové stránky, prezentácie a iné médiá na spoznávanie jednotlivých krajín a ich kultúr.
 2. 17.5.2019 sa konal výchovný koncert pre 1. stupeň s témou – Láska k sebe a blížnemu.
 3. 18.5.2019 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie na tému: „Noc múzeí a galérií“ v Tatranskej Lomnici.
 4. 3.6.2019 – MDD divadelné predstavenie, koncert TOM A ELO – „Ako Tom pribral.“ Žiakom spríjemnili ich deň herci veselým vystúpením a spevom.

 

Prierezová téma mediálna výchova sa realizuje v rôznych predmetoch.

V literatúre 5. – 7. ročníka sa žiaci bližšie zoznámia s rozhlasovou a televíznou hrou.

Na hodinách informatiky žiaci využívajú rôzne internetové stránky (www.ovce.sk, www.zodpovedne.sk)

Dejepis žiakov oboznámi so vznikom jednotlivých médií a iné...

 

V rámci mediálnej výchovy sa v našej škole realizovali tieto aktivity:

September       Školské videonoviny

Október          Školské videonoviny

                        Medzinárodný deň školských knižníc – výroba časopisov, rozhlasová relácia

                        Príbeh hudby – interaktívne vyučovanie on-line

                        Začiatok činnosti školskej knižnice

Exkurzia - Petzval, Greissinger múzeum, 8. ročník

 

November       Školské videonoviny

                        Rozhlasová relácia – Deň boja za slobodu a demokraciu

                        Informatická súťaž IBOBOR

Rozhlasová relácia - Deň boja za slobodu a demokraciu

 

December       Školské videonoviny

Január             Školské videonoviny

                        Divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Kežmarku

Február           Školské videonoviny

Valentínska pošta

Marec              Školské videonoviny

                        Predajná výstava kníh

                        Noc s Andersenom - reportáž

                        Rozhlasová relácia – Medzinárodný deň učiteľov

Divadlo v Spišskej Novej Vsi

Apríl               Školské videonoviny

                        Rozhlasová relácia – Deň narcisov

                        Bábkové divadlo pod vežou, Spišská Nová Ves

 

Máj                 Školské videonoviny

                        Súťaž pre 6. ročník v písaní na klávesnici    

                        Rozhlasová relácia - Deň víťazstva nad fašizmom   

Jún                  Školské videonoviny

 

·         Prierezová téma mediálna výchova sa realizovala aj v rámci návštevy divadla v Spišskej Novej Vsi, v Prešove.

·         Pravidelne sa aktualizovala nástenka na dolnej chodbe, ktorá bola venovaná rôznym udalostiam a významným dňom týkajúcich sa mediálnej výchovy. 

 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

 

Zodpovedný pedagóg za I.stupeň: Mgr. Helena Hudáčková

Zodpovedný pedagóg za II.stupeň: Mgr. Veronika Galliková, Mgr. Ľudmila Glodžáková a Mgr. Iveta Pavlíková

 

Smerujeme k tomu, aby žiaci poznali: kultúrnu tradíciu svojho jazyka a ri, obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť), rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta , regionálne, prírodovedné múzea, poznať významné osobnosti regiónu, krasy regiónu, chránené rastliny a živočíchy , jaskyne, tradičné produkty a zamestnania , umelecké produkty,  ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, domácke a tradičné remeselné výrobky, tradičné remeslá (ich história), produkcia potravín a strava, odev - (kroj na dedine), tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.), folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné, hudobné, moderne  spracované  a priblížené súčasnej generácií.).

 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Prierezová téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami.  Využívali sme v  témach:

 1. Nárečie ako súčasť materinského jazyka

Dňa 22.10.2018 MDŠK – projektové vyučovanie.

Oslava pri príležitosti vzniku Československa

Pre našich prvákov bol tento deň obzvlášť nezvyčajný, pretože prvýkrát zažili skutočné vyučovanie so svojimi rodičmi. Celé dopoludňajšie vyučovanie sa nieslo v znamení osláv veľkej udalosti vzniku prvého Československého štátu. Deti privítali svoje mamky tradičnou goralskou piesňou „Goroľ jo jef goroľ“, krátkym tancom, úsmevnou básňou o rodnom Lendaku, ba i vrúcnym Vitajte v goralskom nárečí. Pani učiteľky priblížili vznik Československa animovanou rozprávkou a prostredníctvom Včielky Peľky (maňuška zo šlabikára), ktorá počas víkendu navštívila obidva štáty. Žiaci si vyskúšali písanie kriedou na školských tabuľkách, podčiarkovali už známe písmenká a číslice v nadpise, skladali z písmen slová, vety a spolu s rodičmi vyrábali československé zástavy.            – HUV, SJL, VYV,   október                                                     

 1.  Koledníctvo

             Betlehemská cesta v advente. – HUV, SJL, NBV,  december.                                                                                

 1. Zvyky a tradície v Lendaku

V adventnom období dňa: 5.12.2018 sa 81 žiakov I. stupňa zapojilo do súťaže:

„ Najkrajšia Mikulášska čižmička.“ Žiaci vyrábali svoje čižmičky v škole, počas prestávok i doma za pomoci svojich rodičov. Z pestrej výstavky Mikuláš ocenil najkrajšie, ktoré vyhotovili:   Štefan Girga, I. B, Matúš Selvek, II. A, Mária Galliková, III. B, Mária Selveková, III. C.  – PVC, VYV,  december

 1. Prírodné a historické pamätihodnosti obce

Návšteva   múzea v obci Lendak. – VLA, TSV,   marec

 1. Goralské ľudové piesne

Žiaci sa priebežne počas školského roka učili jednoduché goralské piesne. Následne ich vedeli zaspievať a odprezentovať pred kolektívom, aj na speváckych súťažiach.

-          HUV, september – jún

 

Smerujeme k tomu, aby žiaci poznali: kultúrnu tradíciu svojho jazyka a ri, obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť), rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta , regionálne, prírodovedné múzea, poznať významné osobnosti regiónu, krasy regiónu , chránené rastliny a živočíchy , jaskyne, tradičné produkty a zamestnania , umelecké produkty, , ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, domácke a tradičné remeselné výrobky, tradičné remeslá (ich história), produkcia potravín a strava, odev - (kroj na dedine), tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.), folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné , hudobné, moderne  spracované  a priblížené súčasnej generácií.).

1.      Exkurzie

Kostol sv. Mikuláša, Lendak - 7. ročník                                           september / október 2018

Žiaci sa dozvedeli sa o vzniku kostola, o príchode rehole Strážcov sv. Hrobu Jeruzalemského, základnú charakteristiku jednotlivých umeleckých prvkov použitých pri výstavbe a zveľaďovaní kostola a tiež o nájazde Tatárov, husitov, ktorý vypálili kostol, prebudovanie kláštora na kaštieľ a ich majitelia. Nechýbali informácie aj zo súčasnosti ako napr. výstavba Božieho hrobu, oprave zvonice, nové zvony a pod.

 

Kežmarok – vyučovanie na hrade, lýceum, kostoly  (5.A,B,C,D)                        17.10.2018                      

Návšteva hradu spojená s vyučovacou hodinou na tému : „Môj región“, prehliadka Dreveného artikulárneho kostola a Evanjelického červeného kostola.

Tatranská galéria – Poprad - / PARTY v 21. storočí/  -  6.A, B, C, 7.A               19.10.2018

Žiaci  si   pripomenuli  tradičné hodnoty, / zachovanie tradícií, zvykov v našej obci – nosenie kroja /, ktoré boli  moderne  spracované  a priblížené súčasnej generácií.

Taktiež si žiaci mohli pozrieť výstavy:  -   Francisco Goya - Vízie,                         

 

 Horný Smokovec -  8.A,B,C,D a  2-žiačky 9.ročníka                                              23.10.2018

Stredná odborná škola hotelová, 

Tatranská Lomnica - Grand hotel

Upevňovanie učiva – pravidlá společenského správania – stolovanie.

Získať nové vedomosti – a, zdravá výživa

-                         b, voľba povolania              

                                             

Podtatranské múzeum  Poprad - 6.A, B,C                                                    24.10.2018

        Cieľom exkurzie bola prehliadka expozície z obdobia praveku, predovšetkým odliatok mozgovne neandertalca z Gánoviec pri Poprade a ďalších archeologických nálezov. Žiaci si pozreli aj výstavu hrobky germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr.  Ďalšia časť výstavy predstavila  unikátnu ucelenú zbierku náradia, textilu a foriem z modrotlačiarskej dielne, v ktorej Elemír Montško vykonával farbiarske remeslo. Zaujímavá bola expozícia  zbierky cechového charakteru napríklad, rôzne cechové nádoby, zvolávacie tabuľky, vývesné štíty, cechové znaky, cechové dokumenty – artikuly, výučné listy, pečatidlá cechov, cechové truhlice a pod. Expozícia venovaná sakrálnemu umeniu predstavovala umelecko-historické predmety z obdobia 17. - 19. storočia ktoré pochádzajú predovšetkým zo severného Spiša a tvorili súčasť interiérov kostolov.

 Lýceum Kežmarok, Evanjelické kostoly  8. ročník.                                            19.11.2018

Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s naším regiónom. Získať širšie vedomosti z oblasti literatúry a architektúry.

Cholerový cintorín, Lendak, 5. ročník.

Triedy: 19.11. (V.C), 28.11.(V.A), 29.11.(V.B), 30.11. (V.D)                                          2018

Vychádzka žiakov obohatila o dôležité historické informácie zo života obyvateľov obce.

Lovecký zámoček Hohenlohe, Tatranská Javorina – 9.A,C                                  13.6.2019

Žiaci spoznavali históriu známeho loveckého zámku, ktorý dal vybudovať CH. K. Hohenlohe, majiteľ lendackého kaštieľa. Prehliadkou interiéru sa dozvedeli nie len o histórii prvého majiteľa zámku a o odkúpení budovy na reprezentačné účely štátnych zriadencov a hlavy štátu, tiež o významných osobnostiach, ktoré tento zámok navštívili alebo v ňom prenocovali.

 

2.      Aranžovanie v jeseni   - žiaci 8.ročníka                                                                     29.10.2018

Pri  príležitosti blížiacich sa sviatkov,, Všetkých svätých´´ si žiaci 8. ročníka pripravili na hodinách Technickej výchovy vence na hroby z prírodných materiálov : ( halúzky, krepový papier, sušené kvety, listy). Z materiálov čo si žiaci priniesli si podľa svojej fantázie zhotovili krásne vence a ozdoby. Takto ručne vyrobené vence položili na hrob partizánov, ktorí tu padli počas druhej svetovej vojny.

3.      Tradície spojené s náboženskými sviatkami 

Zhotovenie betlehema  - ( žiaci 7.B , D)                                                           december 2018

Pečenie medovníkov   - ( žiaci 5.A, B ,C  )                                                              14.12.2018      

 Zachovanie tradícií, zvykov  cez vianočné sviatky )

Perníky - vaľkanie, vykrajovanie, pečenie a zdobenie perníkov.                              14.12.2018

 Varenie čokolády  (: 6.A, 6.B,C, )                                                                        15.12.2018

Žiaci sa oboznámili s tradičnou prípravou vianočnej čokolády : (varenie nad parou, nalievanie do formičiek, vyklopovanie, balenie do farebnej fólie).

Vianočná ozdoba – žiaci II. stupňa                                                        3.12.2018 -19.12.2018

Žiaci počas mesiaca december zhotovovali vianočné ozdoby./ ozdoby na stromček, betlehemy, dekorácie na stoly/. Tak sa pripravovali na slávenie sviatkov a výzdobu školskej jedličky a priestorov školy.

 

4.      ODEV- kroj na dedine – projektové vyučovanie

 

- teoretická časť :   9.A, B, C                                                                                    24.4.2019                                                        

Žiaci 9. ročníkov súťažili v teoretickej časti, kde mali  v prvej  úlohe pomenovať jednotlivé časti kroja, ktorý sa bežne nosí v našej dedine – Lendak.

Druhá časť súťaže sa zamerala na vedomosti žiakov .

 V teste mali určiť  ,kedy , kde a aký druh  kroja sa u nás na dedine bežne  odieva

-   praktická časť: -  (9.B  3 - 4 vyučovacia hodina – dievčatá  )                            30.4.2019

                                -  (9.A  5 – 6 vyučovacia hodina – dievčatá  )                           30.4.2019                   

                                -  (9.C  – 5 – 6 vyučovacia hodina - dievčatá )                            3.5.2019       

Tato  časť súťaže bola zameraná na zručnosti,  predstavivosť  žiačok, ktoré mali za úlohu zhotoviť časť kroja  - mašličku. Mašličku museli vedieť previazať , podšiť,  prišiť čipku, flitre,  malé perly, ovos, mesiačiky, hviezdičky, kvietočky .

 

5.                  Folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a hudobné).

 

Miss bábika  2018 -1.E, 1.D, 2.C, 2.D, 9.C                                                                15.2.2018

                                             

Cieľom súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu.

 Slávici z lavice  - 4.C, 8.B                                                                                          12.4.2019  Naši súťažiaci boli vynikajúco pripravení, nakoľko škola disponuje výbornou ozvučovacou technikou a žiaci majú možnosť nacvičovať s mikrofónmi.                                                                                                                                                                

 SLÁVIK  SLOVENSKA - okresná súťaž  ( 3.C, 6,A, 8.B, D)                                5. 4. 2019

Aj tento rok sa naši speváčikovia zapojili do súťaže, ktorá má čoraz vyššiu úroveň. V troch kategóriách sa predstavilo 35 spevákov.

 

6.      Súťaže

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA-  9. ročník                                                                  14.12.2018

 – časť súťaže je zameraná na historické udalosti v regióne

Poznáš svoj región? Lendak(  6.A, B, C, 7.A, B, C, D                                              15.5.2019                

 

Tatranský národný park - Test

Chránené rastliny a živočíchy – spoznávačka

História a tradície obce Lendak – Test

 

 Spoznaj svoj región – Spišská Belá – 3 žiaci 9.roč.                                                    6.6.2019

Cieľom súťaže je poznať historické mestá, pamiatky, hrady, zámky a osobnosti Spiša.

 

7.      Environmentálna výchova                                                                          2018 / 2019

-          V CVČ vedie Lesnícky krúžok p. Ján Halčin, ktorý úzko spolupracuje s našou školou aj pri realizácii účelových drevín ( napr. spoznávanie drevín nášho regiónu) a príprave žiakov na vedomostnú súťaž : Putovná sova

 

 

                    - Deň Zeme                                                                                              26.4.2019

 

-  žiaci poznávali tatranskú prírodu,  pozorovali faunu a flóru nášho okolia, vyzbierali rôzny odpad , uvedomili si, aké je dôležité prírodu  chrániť a nie znečisťovať ju !

Trasy jednotlivých ročníkov :    

- 5. ročník  : Národná prírodná rezervácia ( NPR) – Belianske lúky,

- 6. ročník : Lesnícky náučný chodník Fľak, 

- 7. ročník  : Náučný chodník  Lesy Tatranského národného parku, Švajčiarsky dom v Starom Smokovci, kde  si žiaci pozreli film o Tatrách a o zážitky z hôr sa s nimi podelil skúsený horolezec a horký nosič Štefan Bačkor, 

- 8. ročník : NPR  Pramenisko – tatranský lužný les, žiaci si pozreli aj zaujímavý film o Vysokých Tatrách. 

- 9. ročník – Bachledová dolina,

 

Prírodovedné exkurzie :

 

- Žiaci deviateho ročníka pod vedením Mgr. J. Stupáka a triednych učiteľov navštívili v septembri NPP – Beliansku jaskyňu, preštudovali si aj náučný chodník zameraný na spoznávanie fauny a flóry nášho okolia.

- Ôsmaci v októbri navštívili Múzeum Dr.Michala Greisigera, polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej a Múzeum J. M. Petzvala, zakladateľa modernej optiky a fotografa, rodáka zo Spišskej   s učiteľkami , ktoré vyučujú fyziku v danom ročníku a s p. uč. Švorcovou, oboznámili sa aj s historickými pamiatkami v Spišskej Belej.  

- Žiaci piateho ročníka navštívili v máji  Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici  a navštívili aj múzeum TANAP -u..

- Žiaci šiesteho ročníka     ( 20) sa oboznámili  s chovom včiel v Lendaku .

- Žiaci I. a II. stupňa boli aj na akcii : Noc múzeí a galérií, kde sa dozvedeli veľa nových informácii o rastlinách a živočíchoch Vysokých Tatier,  pozreli si expozíciu múzea, filmy s environmentálnou tematikou. 

 

 

8.      Ostatné  ciele boli priebežne plnené na vyučovacích hodinách  jednotlivých predmetoch, krúžkoch.

 

   

Ochrana života a zdravia

Zodpovedné za I.stupeň: Mgr. Veronika Lizáková a Mgr. Karmen Mazureková

Zodpovedná za II.stupeň: Mgr. Jana Figlárová

 

Vyhodnotenie: 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom zamerané na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.  Témy sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam. V rámci projektového vyučovania bola prierezová téma v tomto školskom roku zastúpená témami  -  riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,   zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, bezpečnosť prostredia.

Uvedené ciele boli priebežne plnené týmito aktivitami:

Mesiac

Aktivita

Ročník

Vyučujúci

IX.

Beh Ľubicou-  v piatok, 28.9.2017 sa 25 žiakov našej školy zúčastnilo  atletickej súťaže Beh Ľubicou. XXI. ročník privítal   množstvo súťažiach  v rôznych vekových kategóriách. 

1. -7. roč.

M. Hudačeková

X.

S heslom „Športujeme netradične“  sme sa zapojili do celoeurópskej aktivity pod záštitou projektu  Európsky týždeň športu. Cieľom projektu bolo nabádať žiakov, ale aj dospelých k pohybu, a to nie len počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Netradičné pohybové aktivity boli určené pre žiakov 1. – 5. ročníka. Uskutočnili sa 1.10.2018 v telocvični Spojenej školy Lendak. V priebehu jednej vyučovacej hodiny súťažili v netradičných disciplínach, kde sme využili balóny, vrchnáčiky z PET fliaš, kocky, ale aj tradičné školské pomôcky (florbalové loptičky, prekážky, bedmintonové rakety...)

1.-5. roč.

R. Duda,                M. Hudačeková

X.

Šarkaniáda -10. 10. 2017 sa žiaci  štvrtého až šiesteho ročníka stretli v prírode, kde ukázali svoju zručnosť pri ovládaní šarkanov. Príjemný vetrík  a šikovní žiaci ozdobili pestrými šarkanmi modrú oblohu. Žiaci si vzájomne pomáhali, povzbudzovali sa a tešili sa z pekného popoludnia.

4. -6. roč.

M. Švorcová

X.

Deň jablka - vybraní žiaci zo 4. a 5. ročníka sa stretli v piatok (26.10) v triede 4.A, kde sme spolu oslávili Deň jablka. Po úvodnej prezentácií o jablku (časti jablka, výživné látky, základné odrody, jeho význame pre zdravie, použitie v kuchyni) žiaci v dvojiciach vyrábali svoju knižku o jablku. Žiaci piateho ročníka sa presunuli do triedy 5.B. Na jednotlivých stranách knihy žiaci odpovedali na otázky v kvíze, maľovali kolobeh rastu jablka, či vymýšľali básničky o jabĺčku. Počas tejto aktivity sa posilnili aj ochutnávaním rôznych odrôd jabĺk.

4.-5. roč.

T. Pjonteková, tr. uč.

X.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka. sa uskutočnilo dňoch 16. – 17.10. 2018 Cieľom testovania je vyhľadať pohybové talenty, ale aj  odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú ich deti najlepšie predpoklady. Po úvodnom zisťovaní telesnej váhy, výšky a predklonu v sede  s dosahovaním, absolvovali prváci disciplíny ako: sed – ľah,  opakovanú zostavu s tyčou, skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe nadhmatom, kotúľanie troch lôpt, člnkový  beh 4x10 m,  viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m a zaujímavú hru s názvom  vlajková naháňačka. Počas týchto  „športových dní“ si naši najmladší žiaci počínali ozaj skvelo. Snažili sa, nebolo na nich vidieť žiadne známky únavy, ba navyše sa im testované aktivity páčili.  O dva roky si podobný test zopakujú, ale  už ako tretiaci.

1.roč.

Tr. učitelia, M. Hudáčeková, K. Mazureková

XI.

Plavecký výcvik – v termíne od 24.09.2018 do 09.11.2018 žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik, ktorý je zahrnutý v učebných osnovách telesnej a športovej výchovy. Výcvik trval 10 dní a triedy boli rozdelené do troch turnusov. Pod vedením plaveckého inštruktora sa 92 žiakov naučilo plávať. Najlepší z našej školy Lukáš Výrostek z III. C bude súťažiť medzi najlepšími z okresu na konci školského roka.

3. roč.

Tr. učitelia

XI.

Zober loptu, nie drogy 22. – 23. novembra 2018 sa naša telocvičňa stala opäť dejiskom Športových dní žiakov 4. a 5. ročníka, ktoré organizujeme v spolupráci s Občianskym združením Zober loptu, nie drogy. Hlavnou myšlienkou projektu je poskytnúť deťom priestor na športovanie

a zároveň preventívne pôsobiť voči negatívnym vplyvom spoločnosti. Chlapci si zmerali svoje sily vo futbale a dievčatá vo florbale. V závere turnajov sme ocenili

najlepších hráčov alebo žiakov, ktorí hrali v duchu fair play. Žiaci odchádzali s dobrým pocitom, dobrou náladou po príjemne strávenom čase na turnaji as myšlienkou, že bez drog je život krajší a plnohodnotnejší. Túto myšlienku má deťom pripomínaťaj tričko.

4.-5.roč.

M. Hudáčeková, R. Duda

I.

29. januára 2019 mali žiaci štvrtého až siedmeho ročníka ( 28 žiakov) súťaž v stavanísnehových sôch. Žiaci súťažili v družstvách, najviac žiakov sa zúčastnilo z V. C (triedna učiteľkaMgr. Daniela Sarnová). Žiaci si doniesli lopaty, vedrá, rôzne rekvizity na dotvorenie snehových

sôch a kopy snehu menili na autá, hrady, zvieratá, sochy.. Súťažiaci mali výborný sneh na stavanie,  príjemné počasie.

4.- 7. roč.

M. Švorcová, tr. učitelia

IV.

17.4.2019  na našej škole prebehla akcia Envirodeň. Žiaci začali zaujímavou prezentáciou o tom, aké je dôležité sa o naše prostredie starať. Našej Zemi sme popriali všetko dobré a veríme, že aj my sa o ňu budeme starať lepšie ako doteraz. Po skončení hodiny sa  s elánom rozišli  zbierali odpad, ktorý našli v obci po zemi. U detí sa týmito aktivitami podarilo zdôrazniť, aké je dôležité starať sa naše prostredie, vzťah k prírode a jej ochrane. Žiaci týmto dňom prispeli k čistejšiemu prostrediu. Akciu sme ukončili hrami v prírode.

1.-4.roč.

Koordinátori ENV, triedni učitelia

IV.

Dňa 29. a 30.04.2019  prebehla u tretiakov, štvrtákov Zdravotná výchova - prierezová téma OŽZ. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín a počas dvoch hodín pracovali pod dohľadom asistentov. Žiaci sa oboznámili s obsahom lekárničky a s účelom použitia jednotlivých vecí, s poskytovaním prvej pomoci, so stabilizačnou polohou...Cieľom bolo zopakovať si vedomosti o poskytovaní prvej pomoci a preveriť si ako vedia správne poskytnúť prvú pomoc pri rôznych úrazoch (bodnutie včely, krv z nosa...). Na záver si žiaci overili svoje vedomosti krátkym testom.

4. roč.

J. Figlárová, triedni učitelia

V.

V mesiaci máj sa naša škola opakovane zapojila do celoslovenskej zbierky s názvom Modrý gombík. Túto zbierku organizuje Slovenská nadácia pre Unicef a touto cestou pomáha deťom na celom svete, ktoré sa kvôli vojnám, prírodným katastrofám ocitli v núdzi. Cieľom

tohtoročnej zbierky je pomôcť deťom na východnej Ukrajine, ktoré žijú už 6. rok vo vojnovom konflikte a nevyhnutne potrebujú pomoc. Hliadka dobrovoľníkov zbierkovala na škole, ale aj v obci a podarilo sa jej vyzbierať sumu 202,34 Eur.

1.-9.roč.

M. Grigláková

VI.

MDD – výchovný koncert  TOM A ELO– Ako Tom pribral

Koncert aj o tom aké je dôležité nielen zdravo jesť, ale aj primerane športovať.

1.-4. roč.

tr. učitelia

VI.

19.6.2019 sa uskutočnili didaktické hry v prírode.  Ich cieľom bolorozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity. Výchova k ochrane zdravia a  životného

prostredia. Bezpečné správanie sa v prírode a na cestných komunikáciách. Dopoludnie im vyplnili rôzne športové

a vedomostné súťaže. Pred DH sme zrealizovali  deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 -4 hodín podľa náročnosti plánovaných činností.

1.– 4. roč

Veronika Lizáková, Karmen Mazureková

VI.

Škola v prírode – Demänová – Liptovský Mikuláš: ŠvP bola plná hier a zábavy pobytu v úžasnom prostredí vhodnom na rekreáciu a regeneráciu detského organizmu a hravou formou poskytovalo obohatenie sa o nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti.

V priebehu pobytu žiakov v ŠvP nedošlo k úrazom, ani k porušeniu vnútorného poriadku ŠvP. Prajeme štvrtákom úspešný pobyt – druhý turnus

4. roč.

E. Dvorčáková,

B. Beňková

Počas celého školského roka vyučujúci zapracovávali prierezovú tému OŽZ do vyučovacích hodín a venovali im dostatok času.

Počas školského roka boli v ročníkoch 5.-9. realizované nasledovné aktivity:

1. Dopravná výchova + zdravotná výchova pre 8. a 9. ročník.

V mesiaci september sa v dvoch etapách (12. a 13.9.2018 pre žiakov deviateho a 19. a 20.9.2018 pre žiakov ôsmeho ročníka ) uskutočnilo projektové vyučovanie zamerané na obsah z prierezových tém – dopravná  a zdravotná výchova. Hlavným cieľom dopravnej výchovy bolo zvládnutie teoretických a praktických zručnosti pri jazde na bicykli priamo v cestnej premávke. Žiaci absolvovali trasu z Lendaku, cez Tatranskú Kotlinu až do Spišskej Belej. Na cyklistickom chodníku  absolvovali výuku v dvoch fázach. Prvou časťou boli preukázanie praktických ale aj teoretických vedomostí na šiestich stanovištiach. Precvičili si tak napríklad modelovú situáciu zranenej osoby, vyriešenie  križovatky, poznanie dopravných značiek, práce s turistickou mapou atď. Pri spätnej ceste absolvovali cyklistické preteky od rybníka v Spišskej Belej po Šarpanec v celkovej dĺžke 5 km.

Zdravotná výchova bola realizovaná na pôde školy. Cieľom bolo pomôcť žiakom získať základnú orientáciu v možnostiach predlekárskej pomoci, správne rozpoznať jednotlivé stavy a vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc, či ovládať celý reťazec neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody až po začatie komplexnej resuscitácie. Prácou v skupinách si zdokonalili svoje zručnosti pri ošetrovaní krvácania, popálenín či zlomeninách. Vyskúšali sa tiež kardio-pulmonálnu resuscitáciu.

 

2. Účelové cvičeniasa počas školského roka konajú dvakrát. Jesenné sa uskutočnilo 21.9.2018. Cieľom účelového cvičenia bolo rozšíriť, preveriť a upevniť vedomostí v oblasti riešenia mimoriadnych situácii - civilná ochrana, zdravotná príprava, dopravná výchova,  pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana. Po teoretickej hodine žiaci  riešili praktické úlohy na 8 stanovištiach. 4 stanovištia boli v okolí školy (spoznávanie drevín, spoznávanie liečivých rastlín na základe chute, prekážková dráha a streľba zo vzduchovky). Ostatné stanovištia boli v okolí Lendaku, smerom na Poľnú ulicu (prvá pomoc pri zlomenine a otrave CO, hasiace prístroje a stavba stanu). Žiaci 5. a 6. ročníka mali prednášku o Pieninskom národnom parku a žiaci 7.ročníka prednášku o Tatranskom národnom parku.  Za jednotlivé úlohy boli žiakom pridelené body.

Letné sa uskutočnilo 20.6.2019. žiaci riešili praktické úlohy na 9 stanovištiach. Päť stanovíšť sa nachádzalo v okolí školy ( streľba zo vzduchovky, KPR,, varovné signály, prekážková dráha, spoznávanie stromov a zvukov zvierat. V teréne boli 4 stanovištia (uštipnutie hadom, zakladanie ohňa, správne oblečenie turistu a streľba z luku. Okrem toho žiaci hľadali ukryté topografické značky a riešili test. 

 

3. Prírodovedný krúžok záujmový útvar pracujúci pod vedením  Ing. M.Švorcovej. Termín: október  – máj.

 

4. Akcia „Čisté hory“ Dňa 29. 9.2018 sa žiaci  našej školy ( 44 žiakov piateho až siedmeho ročníka) rozhodli pomôcť prírode, zúčastnili sa podujatia: Čisté hory. Tento rok to už bol 40. ročník. Na našej škole je účasť na podujatí Čisté hory už dlhoročnou tradíciou a teší nás, že mládež má záujem o túto akciu a ochrana prírody im nie je ľahostajná.    

 

5. Cezpoľný beh - 26.9.2018, Kežmarok. Žiaci boli rozdelení na kategóriu dievčat a kategóriu chlapcov. Dievčatá a aj chlapci celkovo obsadili 1. miesto na okrese.  Dievčatá obsadili 1.miesto aj na krajskom kole a postúpili na celoslovenské kolo.

6. Beh Ľubicou - 28.9.2018, Základná škola Ľubica. V piatok, 28.9.2018, sa 25 žiakov našej školy zúčastnilo  atletickej súťaže Beh Ľubicou, ktorú organizovala Základná škola Ľubica spolu s Obcou Ľubica.  XXII. ročník privítal   množstvo súťažiach  v rôznych vekových kategóriách.

 

7. Európsky deň športu – 1. až 5. ročník. Dňa  01.10.2018 sa počas vyučovania uskutočnili športové aktivity pre 1. až 5. ročník. S heslom „Športujeme netradične“  sme sa zapojili do celoeurópskej aktivity.  Cieľom projektu bolo nabádať žiakov, ale aj dospelých k pohybu. V priebehu jednej vyučovacej hodiny súťažili v netradičných disciplínach a pokračovali v triedach, kde aj iným vyučovacím predmetom priradili pohybové aktivity. Tejto aktivity sa zúčastnilo cca 450 žiakov našej školy.

8.Súťaž „Zbierame vrchnáčiky“ – od októbra do mája.

9. Prednášky o dospievaní Čas premien, Báť sa, či nebáť – v októbri sa konala odborná prednáška s  p. Čollákovou o dospievaní pre žiakov siedmeho a deviateho ročníka.

10. Deň jablka -  Žiaci sa stretli aby oslávili Deň jablka. Po úvodnej prezentácii o jablku (časti jablka, výživné látky, základné odrody, jeho význam pre zdravie, použitie v kuchyni) žiaci vo dvojiciach plnili viaceré kvízové, ale aj tvorivé úlohy o jablku.

11. Šarkaniáda, 4. – 6. ročník - Púšťanie šarkanov sa konalo v októbri.

12. Čo vieš o droge – Kvíz  (8. a 9. ročník) -  Žiaci si pozreli prezentáciu o drogách, ich rozdelenie, účinky a dopady na zdravie. Po nej každá skupina dostala test, ktorý spoločne vypracovali. Žiaci pokračovali aj v týchto aktivitách: zloženie rozstrihaného plagátu, svoje telo – doplnenie a vyhodnotenie tajničky, zo slov zloženie dvoch viet o drogách a v rámci ekológie  boja proti plastových výrobkom žiaci mali zložiť z papiera  pohár, z ktorého sa dalo aj napiť.

13. Zober loptu, nie drogy - 22. – 23. novembra 2018 sa naša telocvičňa stala opäť dejiskom Športových dní žiakov 4. a 5. ročníka, ktoré organizujeme v spolupráci s Občianskym združením Zober loptu, nie drogy. Hlavnou myšlienkou projektu je poskytnúť deťom priestor na športovanie a zároveň preventívne pôsobiť voči negatívnym vplyvom spoločnosti. V jesennej časti Športových dní si chlapci zmerali svoje sily vo futbale a dievčatá vo florbale.

Žiaci odchádzali  s dobrým pocitom, dobrou náladou po príjemne strávenom čase na turnaji a s myšlienkou, že bez drog je život krajší a plnohodnotnejší.

14. Súťaž  -„Zbierame baterky“  - od  decembra do mája.

15. Stavanie snehových sôch, 4. - 7. ročník – 29. januára sa konalo súťažné popoludnie pre družstvá jednotlivých tried.

16. Lyžiarsky výcvik, 7. ročník - v dňoch 14. – 18.januára 2019  a 4. – 8.2.2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik   žiakov siedmeho ročníka.  Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Drienica (okres Sabinov), na ktorom sa zúčastnilo  90 žiakov. V priebehu lyžiarskeho výcviku žiaci  zvládli  jazdu na vleku, jazdu v pluhu, obraty a postupne prešli na carvingový oblúk. V rámci oddychu a regenerácie navštívili wellness centrum.

17. Vyčistíme si obec Lendak – 21.marca žiaci ôsmeho ročníka vyčistili obec a blízke okolie od odpadu

18. Súťažné popoludnie ku Svetovému dňu vody pre žiakov 7. a 8. ročníka – Dňa 20.marca sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka stretli a plnili rozličné úlohy pri príležitosti Svetového dňa vody.

19. Deň narcisov – Liga proti rakovine -  Deň narcisov je verejno-prospešná finančná zbierka občianskeho združenia Liga proti rakovine, do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky, prispievajúci umožnia konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, ale i realizáciu rôznych výskumných projektov a programov na edukovanie verejnosti o prevencii.

 

20. Zdravotná výchova – prierezová téma, 3. - 4. ročník - Dňa 29.04.2019 a 30.4. 2019 prebehla u tretiakov, štvrtákov Zdravotná výchova - prierezová téma OŽZ. V pozícii učiteľov, školiteľov, asistentov sa predstavili žiaci siedmeho až deviateho ročníka. Cieľom bolo zopakovať si vedomosti o poskytovaní prvej pomoci a preveriť si ako vedia správne poskytnúť prvú pomoc pri rôznych úrazoch (bodnutie včely, krv z nosa, zlomenina, krvácanie). Na záver si žiaci overili svoje vedomosti krátkym testom.

 

21. Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO v Kežmarku - V piatok 3. mája 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany, ktorá sa realizovala v historickom centre mesta Kežmarok. Žiaci museli zvládnuť nasadenie ochrannej masky, rozpoznať varovné signály, zbaliť si evakuačnú batožinu, pripraviť improvizovaný ochranný odev, tiež poskytnúť prvú pomoc, orientovať sa v teréne pomocou topografických značiek, pracovať s buzolou, mierkou mapy, strieľať zo vzduchovky či uhasiť malý požiar. A v testoch sa ukázali ich všestranné teoretické vedomosti.

 

22. Projektové vyučovanie „Deň úcty k životu“ – Do tohto vyučovania boli zapojení žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Cieľom tohto vyučovania bolo priniesť do života žiakov nové poznanie a v budúcnosti prispieť k ich správnym životným rozhodnutiam v oblasti prijímania nového života a jeho ochrany od počatia až po prirodzenú smrť.

 

23. Súťaž – Hliadka mladých záchranárov SČK, Poprad – Aréna. 15.5.2019 sa konala súťaž hliadok mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje Slovenský červený kríž na počesť jej zakladateľa Henryho Dunanta. Okrem vedomostných otázok o Červenom kríži, darcovstve krvi a zdravotníckych vedomostiach, rozhodcovia hodnotili aj ich praktické zručnosti pri záchrane ľudských životov.

24. Separovanie odpadu v triedach -  Žiaci 9. A vykonávali počas celého roka EKO hliadku na našej škole, ktorej pravidelnou činnosťou bola kontrola triedenia plastov a papiera žiakmi v jednotlivých triedach a následne vyprázdňovanie nádob, ktoré sú určene na separovaný odpad.

 

ĽUDSKÉ PRÁVA

Zodpovedný pedagóg za I.stupeň: Mgr. Anna Girgaschová

Zodpovedný pedagóg za II.stupeň: Mgr. Miroslava Grigláková

Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam bolo:

·         osvojiť si vedomosti o ľudských právach, mať poznatky o dokumentoch k ľudským právam a právach v nich obsiahnutých, o rovnosti ľudských práv pre každého človeka na svete a o následkoch  ich porušovania

·         osvojiť si zručnosti a schopnosti ako napr. vedieť počúvať druhých, dokázať robiť morálne analýzy, spolupracovať, komunikovať, riešiť problémy

 

·         formovať postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.

Počas školského roka sa na dosiahnutie týchto cieľov použili metódy a formy práce ako  individuálne a kooperatívne riešenie problémov, rôzne prednášky a besedy, rozhovory a diskusie na triednických hodinách, tvorba projektov na výtvarnej výchove, motivačné rozhovory, pripomínanie si pamätných dní a tvorba nástenných novín na paraváne dolnej chodby v priestoroch školy, rozhlasové relácie (napr. Deň boja za slobodu a demokraciu, venovanú udalostiam 17. novembra 1989), ale aj rozmanité kvízy, súťaže a didaktické hry v rámci predmetu Občianska náuka a Triednická hodina, kde bola problematike práv venovaná najväčšia pozornosť. Správanie žiakov s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa bolo monitorované koordinátormi, ktorí metodicky usmerňovali výchovu pre ľudské práva na škole, spolupracovali s vedením školy, výchovnými poradcami a triednymi učiteľmi. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa zabezpečovali ich aktívnu ochranu. V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili verejné finančné zbierky, na ktorých žiaci dobrovoľne spolupracovali a prebrali zodpovednosť za pridelené úlohy a týmto spôsobom sa pripravovali na pozitívnu spoluúčasť v demokratickej spoločnosti.

V dňoch 19. - 20. septembra 2018 sa v našej škole konala verejná finančná zbierka Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska. Cieľom tejto zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Celkovo sa u nás rozdalo takmer 200 kusov bielych pasteliek.

Vo štvrtok 11.apríla 2019 sa uskutočnila ďalšia verejno-prospešná finančná zbierka  občianskeho združenia Liga proti rakovine s názvom Deň narcisov. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky umožnili prispievajúci konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, ale i na realizáciu rôznych výskumných projektov a programov na edukovanie verejnosti o prevencii. Naša škola ako spoluorganizátor prispela do zbierky sumou 348,14 Eur. V termíne od 13.05 do 19.05.2019 sa naša škola opakovane zapojila aj do celoslovenskej zbierky s názvom Modrý gombík. Túto zbierku organizuje Slovenská nadácia pre Unicef a touto cestou pomáha deťom na celom svete. Cieľom tohtoročnej zbierky bolo pomôcť deťom na východnej Ukrajine , ktoré žijú už šiesty rok vo vojnovom konflikte. Našej škole sa podarilo vyzbierať sumu 202. 34 Eur.

Ciele výchovy a vzdelávania v oblasti  ľudských práv boli realizované priebežne podľa mesačných plánov formou rôznych aktivít, triednych a školských podujatí.

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Zodpovedná vyučujúca: Mgr. Renáta Fudalyová

Vyhodnotenie:  Pri všetkých aktivitách boli zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.

V rámci rôznych aktivít v priebehu roka, ale aj počas vyučovacieho procesu v jednotlivých vyučovacích hodinách bola u žiakov rozvíjaná sebareflexia (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúcta, sebadôvera a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov. Rozvíjali sa sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. Podporovala sa  prevencia sociálno-patologických javov v škole (prevencia šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). Rozvíjali sa u žiakov praktické životné zručnosti vzťahujúce sa k nemu samému (organizácia vlastného života, myslenia, pocitov, správania) a k iným ľuďom

(komunikácia, spolupráca, medziľudské vzťahy vôbec).

 

Splnené aktivity:

SEPTEMBER:

Biela pastelka -  19. - 20. septembra 2018 sa na našej škole konala verejná zbierka Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Dobrovoľníci z radov deviatakov sa podieľali na predaji pasteliek. Celkovo sa u nás rozdalo 200 kusov bielych pasteliek – spolupráca, medziľudské vzťahy

Čisté horyDňa 39. 9. 2018 sa 44 žiakov našej školy ( 5. – 7. ročník) rozhodli pomôcť prírode, zúčastnili sa akcie Čisté hory. Na našej škole je účasť na podujatí Čisté hory už dlhoročnou tradíciou. Žiaci  vyčistili trasu od Hrebienku k Studenovodským vodopádom, Rainerovej chate a Zamkovského chate -  teší nás, že mládež má záujem o túto akciu a ochrana prírody im nie je ľahostajná.

OKTÓBER:

             Úcta k starším / OSN, vyhlásený v 1990, oslavuje sa od 1991/  - formou nástenných novín boli žiaci informovaní o danom sviatku,  žiaci si pripomenuli svojich starkých.

Šarkaniáda  - Žiaci  štvrtého až siedmeho  ročníka sa stretli v prírode, kde ukázali svoju šikovnosť a zručnosť pri ovládaní šarkanov. Teplé počasie vylákalo na kopec veľa detí, ktoré sa preháňali po lúke, kopci s pestrofarebnými šarkanmi, a tak ozdobili jesennú oblohu. Žiaci si vzájomne pomáhali, povzbudzovali sa a tešili sa z pekného popoludnia

Svetový deň výživy  /Deň jablka/- Vybraní žiaci zo 4. a 5. ročníka sa stretli vo štvrtok (26.10.2018) po 5. vyučovacej hodine v triede 4. C., kde spolu oslávili Deň jablka. Po úvodnej prezentácií  o jablku (časti jablka, výživné látky, základné odrody, jeho význame pre zdravie, použitie v kuchyni) žiaci vo dvojiciach vyrábali svoju knižku o jablku. Žiaci spoločne s pani učiteľkami prežili pekné popoludnie a upevnili priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové.

Štvrtý októbrový pondelok sa naša škola zapojila do celoslovenského podujatia - Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohtoročný projektový deň bol venovaný Československu – 100 rokov od vzniku Československa. Počas tohto tvorivého dňa sa žiaci veľa dozvedeli o spoločnej krajine Čechov a Slovákov.

               Oswienčim. Žiaci 9. ročníka navštívili jedno z najpochmúrnejších múzeí – Oswienčim. O sile zážitku vedia svoje určite všetci, ktorí už toto miesto navštívili. Cieľom návštevy tohto miesta bolo pochopenie problematiky holokaustu. Prehliadka koncentračného tábora bola spojená s výkladom po slovensky, ktorý obsahoval informácie týkajúce sa histórie a zaujímavosti Oswienčima. Nesmieme dopustiť, aby sa niečo podobné v budúcnosti opakovalo.

NOVEMBER:

Európsky týždeň boja proti drogám /kvíz/ D. Galliková  - pomocou nástenných novín boli žiaci informovaní o prebiehajúcim týždni boja proti drogám.  Aké sú drogy nebezpečné, čo všetko  sa môže stať  pri ich použití a ktoré tam patria – to všetko sa žiaci 8. – 9. ročníka dozvedeli na kvíze „Čo vieš o drogách“.

Svetový deň pozdravov

DECEMBER:

Svetový deň AIDS – žiaci boli informovaní o dni pomocou nástenných novín

Vianoce na škole – Nádherný mesiac v kalendári, Vianoce sú pre všetkých sviatkami pokoja, lásky a porozumenia. Na našej škole konala súťaž o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu, súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov prvého aj druhého stupňa našej školy – vytvorenie vlastnej vianočnej pohľadnice a obdarovanie svojich blízkych

JANUÁR:

Zimné hry v prírode /stavanie sôch zo snehu/29. januára 2019 sa  žiaci štvrtého až siedmeho ročníka rozhodli stráviť  popoludnie  na školskej súťaži Snehové sochy. Žiaci súťažili v družstvách. Súťažiaci si doniesli lopaty, vedrá, rôzne rekvizity na dotvorenie  snehových sôch a kopy snehu menili na autá, hrady, sopky, snežnú pannu, rôzne zvieratá.

FEBRUÁR:

Valentínska pošta – formou milých a vlastnými rukami vyrobenými pozdravmi žiaci pozdravovali svojich blízkych, priateľov, spolužiakov

            Karneval - Každý rok sa na“ Karneval“ tešia najmä tí mladší. V tomto šk. roku si ho užili najmä mladší žiaci, starší žiaci tento deň strávili v školských laviciach, no podmienkou bolo, že museli mať masku. Počas celého vyučovania panovala dobrá nálada. 

 Pexeso – 27. 2. 2019  bola zorganizovaná pre žiakov 4. a 5. ročníka súťaž pod názvom „Hráme pexeso“. Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách. Úlohou bolo vytvoriť pexeso, ktoré malo 32 kartičiek s rozmermi 4 x 4 cm. Žiaci vytvorili obrázky s námetmi – vlajok štátov, erbov, abecedy, zvieratiek, ovocia, smajlíkov, hodín, zeleniny a pod.

MAREC:

Deň žien - darček pre mamu

Posedenie s knihou V rámci Mesiaca knihy každoročne organizujeme súťaž v čítaní s porozumením. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov 5. ročníka. Žiaci súťažili v preukázaní svojich čitateľských zručností – čítanie na čas a bez chýb, pokračovali v práci s textom -  vyhľadávanie informácií v texte a vypracovanie close testu.

Brány našej školy sa Noci s Andersenom otvorili už po siedmy raz. Toto výnimočné celoslovenské podujatie verejných či školských knižníc sa tento rok uskutočnilo v piatok, 29.3.2019.   45 detských čitateľov, žiakov v 5. až 7.ročníka, prežili noc plnú kreatívnych zážitkov, hravosti a jedinečnosti. A to nielen vďaka našej obecnej knižnici (sponzor podujatia) a obetavej knihovníčke, Bc. Jane Badovskej, ale vďaka ochotným pedagógom, ktorí  na svojich stanovištiach čakali na súťažiacich. Takmer do skorého rána. 

Deti už po polnoci chytali riadne driemoty a niektoré úlohy zvládali s ťažkosťami (veru, spánok je potrebný :) ) no tešili sa, keď splnili všetky disciplíny. Nadránom chytili druhý dych  a so zvedavosťou išli spoločne hľadať  POKLAD.  

Deň vody Dňa 20. marca 2019 mali  žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka súťažné popoludnie ku Svetovému dňu vody. Žiaci písali test o význame vody, určovali názvy vodných živočíchov, svoju šikovnosť si preverili pri vytvorení papierových pohárov a fyzikálnom pokuse

APRÍL:

Svetový deň zdravia

Deň narcisov    V piatok 11. apríla sa naša škola opäť zapojila do zbierky Dňa narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

Deň Zeme Každý rok 22. apríla si pripomíname na našej škole Deň Zeme. Tento rok sme mali projektové vyučovanie v piatok 26.04.2019. Projektové vyučovanie sa uskutočnilo formou prírodovedných exkurzií. Cieľom bolo priblížiť žiakom 2. stupňa krásny našej prírody a motivovať ich k ochrane životného prostredia. Vypracovali pracovné listy z jednotlivých exkurzií, spoznávali prírodu nášho okolia  a cestou naspäť skrášlili prírodu tým, že vyzbierali rôzny odpad, za čo im patrí veľká vďaka..

MAJ:

 Svetový deň bez cigariet

 Kvíz „Čo vieš o svojom regióne“

 Deň matiek- program, darček mamám

 Medzinárodný deň rodiny

Počas celého školského roka 2017/2018 boli na hlavnej chodbe vždy aktuálne nástenky, prostredníctvom ktorých sa žiaci mohli dozvedieť informácie o dianí v škole, počas mesiaca aktuálne významné dni  a iné zaujímavosti.

Týždeň modrého gombíka -Týždeň modrého gombíka je verejná zbierka, ktorú organizuje Unicef a v týždni od 14. do 18. mája sa aj naša škola zapojila do tejto zbierky. Tohtoročný výťažok bude venovaný rovnako ako minulý rok, deťom na Ukrajine v oblastiach postihnutých vojenským konfliktom, ktorý v krajine pretrváva už pár rokov. Cieľom zbierky je preto pomôcť zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti v týchto oblastiach, a tak im aspoň z časti vrátiť kúsok detstva, na ktorý majú právo. O tom hovorí aj heslo tohtoročnej zbierky, ktoré znie: „Pre každé dieťa, detstvo.“

JÚN:

MDD   pre žiakov boli pripravené rôzne atrakcie, kde sa mohli žiaci uvoľniť a užívať si svoj sviatok. Za odmenu dostali zmrzlinu.

Školské výlety – spoznávanie krás Slovenska

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

 

Zodpovedný pedagóg za I.stupeň: Mgr. Štefan Suchanovský

Zodpovedný pedagóg za II.stupeň: Ing. Miroslava Sisková a Mgr. Lukáš Hudáček

 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

 

I.stupeň  - primárne vzdelávanie

1.      Práca so žiakmi

Žiaci našej školy pracovali na rôznych projektoch s cieľom oboznámiť sa s pojmami finančnej gramotnosti a naučiť sa orientovať v obchodoch a hospodáriť s hotovosťou, ktorou ako deti disponujú. Zo súčasnej praxe je zrejmé, že školopovinné deti primárneho vzdelávania nemajú správny pohľad na hodnotu peňazí a ľudskej práce. Väčšia zodpovednosť jednotlivca vo finančných rozhodnutiach narastá, súčasne sa zvyšujúci počet spotrebiteľov musí vyrovnávať so širokým spektrom ponúkaných služieb a produktov. Vybranými aktivitami sme sa preto sústredili hlavne na praktický výcvik v skutočných životných situáciách. 

Aktivity určené na splnenie daných cieľov sme prevádzali na  mnohých  vyučovacích hodinách. Úlohy sme si rozdelili do častí vyučovacích jednotiek počas  školského roka. Využívali sme predmety vyučovacieho procesu, (najmä matematiku), krúžkovú činnosť a pomocou projektového vyučovania.

Žiaci spoznávali  pravidlá obchodu, ich úlohou bolo pochopiť systém obchodu „niečo za niečo“ a vzájomnej dohody. Vytvárali si praktické zručnosti s menením financií za tovar na názornom podklade

2.      Spolupráca s triednymi učiteľmi 

Triedni učitelia pracovali na základe vypracovaných materiálov pre konkrétnu triedu,  v každej aktivite  sme  zohľadnili  vekuprimeranosť úloh. Spolupráca bola na dobrej úrovni, všetky úlohy a ciele v rámci finančnej gramotnosti boli splnené a vyhodnotené učiteľmi aj žiakmi.

3.      Prínosy

Žiaci primárneho vzdelávania absolvovali počas školského roka množstvo aktivít a riešili samostatné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti. Jednotlivé etapy projektového vyučovania  v projektoch ich priviedli ku konkrétnemu cieľu – zvýšila sa ich informovanosť  vo finančnej oblasti a presvedčila ich, že si dokážu poradiť s doteraz neriešenými problémami vo sfére peňazí. Vybrané aktivity žiakov zaujali a zabavili, čo dokázala aj ich výsledná činnosť.

Využitie medzipredmetových vzťahov vo všetkých činnostiach umožnilo každému žiakovi zažiť úspech podľa toho, k čomu najviac inklinuje. 

4.      Rezervy

Nedostatočné skúsenosti v metodike vyučovania finančnej gramotnosti, nutnosť absolvovať školenia a semináre s odborným usmernením a vzájomnou výmenou doterajších úspechov či neúspechov.

5.      Východiská pre nový školský rok

   V budúcom školskom roku plánujeme pokračovať overenými metódami pomocou projektového vyučovania, ktoré nám dáva priestor na prepojenie teórie s praktickým životom.

   Naša práca sa zameria na prehlbovanie teoretických vedomostí vo finančnej terminológii a bližším prepojením na reálne životné situácie.

6.      Realizované školské aktivity, pre školský rok 2018/2019

Mesiac

Dátum

Aktivita (názov)

poznámky

september - jún

priebežne

Prierezová téma

V rámci vyučovacích hodín, boli využívané témy z finančnej gramotnosti

november

priebežne

Príprava vianočnej burzy

Vytvorenie rozpočtu, príprava tovaru a výrobkov, nákup materiálu, organizácia predaja, propagačné aktivity.

december

19.12.2017

Vianočná burza

Triedy sa navzájom navštevovali, obzerali, chválili, kupovali, predávali a  museli si vedieť spočítať peniažky časť zo svojho zisku, dali ako dobrovoľný príspevok pre deti, ktoré to viac potrebujú.

január - maj

pribežne

Prierezová téma

V rámci vyučovacích hodín, boli využívané témy z finančnej gramotnosti, najmä v matematike a krúžkovej činnosti.

 

II.stupeň – sekundárne vzdelávanie

Na našej škole sa snažíme túto víziu napĺňať a máme na to vymedzený priestor na hodinách matematiky. Jednotlivé tematické celky, ktoré sú priamo zamerané na praktické financie napr. :

·         Tematický celok desatinné čísla – nákup a predaj a práca s eurom,

·         Tematický celok obsah a obvod rovinných útvarov – výmera a cena za oplotenie  pozemku, cena za vydlaždenie priestoru a i.,

·         Tematický celok percentá – jednoduché úrokovanie, zľavy a nákup s výhodou,

·         Tematický celok objem a povrch priestorových telies – výpočet ceny materiálu na výstavbu objektu ako napr. rodinný dom, chata a i.,

·         Tematický celok pravdepodobnosť – aká je šanca výhry pri niektorých komerčných hrách a lotériách a ich nástrahách,

·         Tematický celok obor prirodzených čísel – domáce financie a rodinný rozpočet, využitie vreckového od rodičov.

Aj v iných tematických celkoch je vymedzený priestor na praktické financie a záleží na učiteľovi ako tento čas využije. Okrem týchto aktivít  majú žiaci  vyhradený jeden deň, ktorý je zameraný výlučne na finančnú gramotnosť. V tomto školskom roku to bol 28. február 2019.

Tento šk. rok mali žiaci 5. – 9. ročník rôzne aktivity na precvičenie praktických vecí, s ktorými sa stretávajú aj v bežnom živote. Rozpis jednotlivých aktivít bol nasledovný:

5. – 9. ročník : žiaci pracovali s pracovnými listami , vyrábali vlastné bankovky, ktoré boli následne umiestnené na nástenku školy, hrali finančné hry (monopoly, dostihy, ...), ktoré súčasne rozvíjali logické myslenie a čitateľskú gramotnosť. Tento projektový deň sa uskutočnil vo februári 2019.

Okrem toho sme pre žiakov 9. ročníka pripravili 20.05.2019 zaujímavý deň, počas ktorého hrali finančnú hru za prítomnosti pani Zuzany Salanciovej zo školského pedagogického ústavu. Táto hra je venovaná prevažne stredoškolákom, preto sme do toho zaangažovali výhradne žiakov 9. ročníka. Toto sedenie malo veľký úspech, preto budeme chcieť pokračovať v tejto aktivite,

Budúci šk. rok sa budeme snažiť, aby jednotlivé ročníky mali okrem praktickej stránky aj časť spojenú s prednáškou od profesionála z finančnej oblasti.

Na práci v prierezovej téme Finančná gramotnosť patrí veľká vďaka učiteľom matematiky ako aj triednym učiteľom, ktorý boli veľmi nápomocný hlavne pri organizačnej stránke a koordinácii svojich žiakov.

 

 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

 

Zodpovedný pedagóg za I.stupeň: Mgr. Katarína Dravecká a Mgr. Lenka Vidová

Zodpovedný pedagóg za II.stupeň: Mgr. Róbert Duda

 

Cieľom dopravnej výchovy je:

Ø  pochopiť  funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,

Ø  formovať mravné vedomie a správanie pri jazde v cestnej premávke,

Ø  osvojiť si zásady bezpečného sa správania v cestnej premávke,

Ø  naučiť žiakov pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situácie a aplikovať návyky bezpečného sa správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

Ø  zvládnuť techniku jazdy na bicykli,

Ø  prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla.

Obsahové zameranie:

Ø  Dopravná výchova,

Ø  Pohyb a správanie sa na komunikáciách,

Ø  Zdravotná príprava,

Ø  Výchova k bezpečnému správaniu.

Uvedené ciele boli priebežne v šk. roku 2018/2019 plnené nasledujúcimi aktivitami:

I.stupeň – primárne vzdelávanie

1.      Počas celého školského roka bola dopravná výchova realizovaná vo všetkých vyučovacích predmetoch v každom ročníku primárneho stupňa podľa aktuálnych tém (matematika, slovenský jazyk, prvouka, vlastiveda,...).

 

2.      19. a 20. septembra 2018  sa na 1. stupni v rámci dopravnej výchovy uskutočnil projekt „Mobilné dopravné ihrisko“ v spolupráci s policajtmi zo Starého Smokovca. Hlavnou časťou tejto aktivity bola praktická jazda na kolobežkách po dopravnom ihrisku, kde sa žiaci učili vyhodnocovať konkrétne dopravné situácie a  správne reagovať.

 

3.      05. júna 2019 sa konala aktivita „Preukaz cyklistu“, ktorá bola zavŕšením prierezovej témy na konci primárneho vzdelávania (4. ročník). V súlade s touto prierezovou témou žiaci absolvovali teoretický test a tiež praktickú jazdu na bicykli, kde ukázali nadobudnuté vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy.

 

II.stupeň – sekundárne vzdelávanie

V mesiaci september 12.-13. 9. 2018 (deviaty ročník: 79 žiakov), 19.-20.9.2018 (ôsmy ročník: 88 žiakov) sa v dvoch etapách uskutočnila prierezová téma – dopravná výchova.

Hlavným cieľom bolo zvládnutie teoretických a praktických zručnosti pri jazde na bicykli priamo v cestnej premávke. Žiaci absolvovali trasu z Lendaku, cez Tatranskú Kotlinu až do Spišskej Belej. Na cyklistickom chodníku  absolvovali výučbu v dvoch fázach.

 1. Prvou časťou bolo preukázanie praktických, ale aj teoretických vedomostí na šiestich stanovištiach. Precvičili si  napríklad modelovú situáciu zranenej osoby, vyriešenie  križovatky, poznanie dopravných značiek, práce s turistickou mapou atď.
 2. Pri spätnej ceste absolvovali cyklistické preteky od rybníka v Spišskej Belej po Šarpanec v celkovej dĺžke 5 km. Museli preukázať súťaživosť a vytrvalosť.

Veľké poďakovanie patrí triednym učiteľom a ich žiakom za zvládnutie náročnej prierezovej témy a disciplinovanú jazdu priamo v teréne.

Výsledky:

Poradie tried deviateho ročníka: - práca na 6 stanovištiach, za ktoré dostali body

1. miesto  - IX.C (107 b); 2. miesto – IX.A (103,5 b); 3. miesto – IX.B (98,5 b)

 

Poradie tried ôsmeho ročníka: - práca na 6 stanovištiach, za ktoré dostali body

1. miesto  - VIII.A  (108 b); 2. miesto – VIII.B  (106,5 b); 3. miesto – VIII.C  (94 b)

4. miesto – VIII.D  (88 b)

 

Cyklistické preteky:

V kategórii dievčatá – deviaty ročník:

1. miesto – Gabriela Majerčáková         9.B      13:06 min

2. miesto – Michaela Koščáková           9.C      13:28 min

3. miesto – Denisa Hudačková              9.B      14:00 min

 

V kategórii dievčatá – ôsmy ročník:

1. miesto – Jana Neupauerová              8.B      12:02 min

2. miesto – Terézia Stolárová               8.D      12:54 min

3. miesto – Bianka Suchovská              8.D      13:50 min

 

V kategórii chlapci – deviaty ročník:

1. miesto – Tomáš Neupauer                 9.B      11:10 min

2. miesto – Pavol Suchovský                9.B      11:20 min

3. miesto – Ján Gallík                            9.B      11:50 min

 

V kategórii chlapci – ôsmy ročník:

1. miesto – Samuel Gallik                     8.A      10:42 min

2. miesto – Stanislav Halčin                 8.C      11:20 min

3. miesto – Dominik Neupauer             8.A      11:27 min

 

Triedni učitelia: Mgr. Ján Stupák, Mgr. Lukáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Mgr. Lenka Jurašková, Mgr. Iveta Budzáková, Mgr. Martin Habiňák

 

 

Predmetové súťaže a olympiády v školskom roku 2018/2019

 

September – potvrdenie účasti na predmetových súťažiach a olympiádach

Október – celoslovenská súťaž – Medzinárodný deň školských knižníc – 2.miesto

November – „...a Slovo bolo u Boha ...“ súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy – školské kolo.


I. kategória – poézia:

1.      miesto: Zuzana Budzáková,  IV. D

2.      miesto: Ema Čižiková, II. E

3.      miesto: Lucia Majerčáková, III. A

I. kategória - próza:

1.      miesto:  neudelené

2.      miesto: Patrícia Koščáková, III. A

3.      miesto: Alena Halčinová, II. B 


 

II. kategória – poézia                                                    II. kategória – próza

1. miesto - neudelené                                                 1. miesto -  neudelené

2. miesto - Mária Koščáková, V.A                              2. miesto - Martin Neupauer, V.A

3. miesto -  Zuzana Majerčáková, VI.B                      3. Anna Mária Budzáková, VI.B

                     Jarmila Hudáková, VI. A                                Mária  Majerčáková, V.C

                                                                                                                      

III. kategória – poézia                                                    III. kategória – próza

1. miesto – Stanislav Ripka, IX. C                            1. miesto – Anna Majerčáková, VIII. B

2. miesto – Andrea Stupáková, VII.D                         2. miesto – Martin Halčin, VII.D

3. miesto – Sofia Špaková, VII.D                                3. miesto – Marianna Koščáková, VII. A

 

25.10.2018 - školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

 

 1. miesto -  Samuel Výrostek z 9.A

 2. miesto -  Denisa Hudáčková z 9.B

 3. mieste - Viktória Majerčáková 2. z 9.A

 

Úspešní riešitelia - Nina Neupauerová 9.B,  Alexandra Ripková  9.B

 

7.11.2018 - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

V kategórii 1A

1. miesto -  Mikuláš Suchanovský, 7.A

2.miesto – Jaroslava Halčinová 7.D

3.miesto – Ondrej Dvorčák 7.C

 

V kategórii 1B 

1. miesto - Adrián Gallik, 8.C

2.miesto – Ivana Stolárová, 9.C

3.miesto – Alexandra Ripková, 9.B.

 

 

December

Školské kolo Biblickej olympiády  - 13. decembra 2018.

Výsledky:

1.      Michaela Koščáková – 9.A

2.      Anna Majerčáková  - 8.B,      2. Martin Halčin – 7. D

3.      Dávid Selvek – 6.C

 

Pytagoriáda – školské kolo (12. a 13. 12. 2018)

 


4. ročník:

1.  Patrik Majerčak,, IV. D

2.  Rafael Nebus,   IV. C  

3.  Barbora Konopova, IV. D

     Kamil Koščák,  IV. B

3. ročník:

1. Rafael Hudák, III. A

2. Samuel Halčin, III. D

3. Adrián Koščák, III. A

5. ročník

1. Dávid Majerčák V. A

2.Ondrej Špak V. B

3. Oliver Koščák V. D

6. ročník:

1. Júlia Pavlíková VI. A

2.Sabína Halčinová VI. C

3. Sára Koščáková VI. C

7. ročník

1.Mikuláš Suchanovský VII. A

2. Julián Ján Hudáček VII. A

3. Michaela Fudalyová  VII. B

8. ročník:

1. Anna Majerčáková VIII. B

2. Samuel Gallik VIII. A

3. Klaudia Majerčáková VIII. A


 

17.12.2018 - školské kolo Geografickej olympiády

 

Kategória G (5. ročník):

1.miesto Marián Dvorčák, V.C

2.miesto Ondrej Špak, V.B

3.miesto Mária Koščáková, V.A

Kategória F (6.-7. ročník):

1.miesto Ondrej Dvorčák, VII.C

2.miesto Sabína Halčinová, VI.C

3.miesto Martin Halčin, VII.D

Kategória E (8.-9. ročník):

1.miesto Kristián Halčin, VIII.B 

2.miesto Samuel Výrostek, IX.A

3.miesto Anna Majerčáková, VIII.B

 

 Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí – 18.12.2018 – školské kolo.

I. kategória:

1. miesto: Samuel Halčin, 3. D                   

2. miesto: Ema Čižiková, 2. E                   

3. miesto: Liliana Petrasová, 2. D

II. kategória:

 1. miesto: Viktória Andrašiová, 4. B                   

 2. miesto: Mária Majerčáková, 5. C

 3. miesto: Tomáš Koščák, 4. D

III. kategória: 

1. miesto: Sofia Špaková, 7.D

2. miesto: Veronika Halčinová, 7.D

 3. miesto: Kristína Strelová, 7.D

 

Okresné kolo matematickej olympiády - kategória Z5, Z9 - 30.01.2019  Kežmarok.

 

kategória Z9: Samuel Výrostek – 2. miesto

                        Michaela Koščáková – 2. miesto

 

kategória Z5: Mária Majerčáková – 3. miesto

                       Ondrej Špak – 6. miesto

                       Marián Dvorčák -7. miesto

 

                         

Január

Šaliansky Maťko – obvodové kolo – Sofia Špaková, VII.D – 3. miesto

„ ... a Slovo bolo u Boha ...“ – regionálne kolo – Zuzana Budzáková, IV.D – 2. miesto; Anna Majerčáková, VIII.B – 3. miesto

Február

Chemická olympiáda -  školské kolo - 8.2.2019. 

1.      Samuel Výrostek 9.A

2.      Michaela Koščáková 9.C

3.      Veronika Wetterová 9.A

 

Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy ( 13. 02.2019)

 

I. kategória

Próza:   1. miesto Ema Čižiková z 2.E

              2. miesto Zuzana Budzáková 4.D

              3. miesto Lenka Neupauerová 4.A

Poézia: 1. miesto Antónia Dvorčáková 4.C

             2. miesto Vivien Stupáková 2.E

             3. miesto Zdenka Galliková 4.D

II. kategória

Próza:    1. Anna Mária Budzáková, 6. B

               3. Mária Majerčákova, 5. C

Poézia:   1. Natália Girgová, 6. C

               2. Blažka Halčinová, 5. C, Mária Koščáková, 5. A

               3. Sofia Neupauerová, 6. C

III. kategória

 Próza     1. Veronika Wetterová, 9. A

                2. Veronika Halčinová, 7. D

                3. Martin Halčin, 7. D

Poézia     2. Andrea Stupáková, 7. D

                3. Sofia Špaková, 7. D 

 

 

Marec   

Okresné kolo chemickej olympiády – 22.03.2019 - Samuel Výrostek, IX.A – 5.miesto

 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády – 13.03.2019

Michaela Koščáková, IX.C – 8. miesto (kategória E)

Anna Majerčáková, VIII.B – 7. miesto (kategória F)

 

Biblická olympiáda - dekanátne kolo - 20.03.2019

1. miesto - Michaela Koščáková 9.C. Anna Majerčáková 8.B, Martin Halčin 7.D  - postup do diecézneho kola. 

 

Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo 21.03.2019 – Anna Mária Budzáková, VI.B a Ema Čižiková II.E – postu do okresného kola.

Apríl  

Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E - 16.04.2019

1. miesto - Monika Majerčáková z VIII. A   

2. miesto - Veronika Wetterová  z IX.A

 

Slávici z lavice – okresné kolo 12.04.2019

Stanislava Neupauerová, VIII.B - 2. miesto

 

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Ema Čižíková – 1. miesto – postup do krajského kola

 

Diecézne kolo biblickej  olympiády

2. miesto - Michaela Koščáková 9.C. Anna Majerčáková 8.B, Martin Halčin 7.D

 

Slávik Slovenska – okresné kolo 5.4.2019

Stanislava Neupauerová, VIII.B – 2.miesto

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

 

Zodpovedné za I.stupeň: Mgr. Mária Dudašková, Mgr. Ružena Vaverčáková, Mgr. Alžbeta Koščáková

    

Zodpovedné za II.stupeň: Ing Mária Švorcová

 

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu.

Environmentálna výchova sa u nás vyučuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu predmetov prírodoveda, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova. Ďalšou formou sú súťaže, besedy, záujmová činnosť a projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie v prírode.V rámci projektového vyučovania bola prierezová téma v tomto školskom roku zastúpená témami  -  les, chránené živočíchy, separovanie odpadu v jednotlivých predmetoch a plní sa v rámci vyučovania.

Uvedené ciele boli priebežne plnené týmito aktivitami:

 1. Siatie semien lesných stromov ( 3. ročník) september 2018

Začiatko školského roka sa naši žiaci zúčastnili poznávania semien stromov a ich výsadby. Žiaci sa učili rozlišovať šišky a poznávať ich semená. Každý žiak mal možnosť zasiatia semienka a starostlivosť oň pretrváva doposiaľ v triedach.

 1. Značenie lesnej cesty na chatu Plesnivec    (3.ročník)             október 2018

Žiaci 3. ročníkov sa priamo v teréne naučili značenie lesných ciest. Praktický si vyskúšali maľovanie a pribíjanie značiek na stromy. Turistickou vychádzkou prispeli nielen k svojmu zdraviu ale aj k čistote prírody (žiaci zbierali odpadky v lese).

 1.  Prednáška: Zver v zime a jej prikŕmovanie (3. ročník)          december 2018

            Naši tretiaci sa zúčastnili prednášky o význame a funkcii, prikrmovaní zvierat v  lese,

            ktorú pre nich pripravil pán Ján Halčin.  Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo

            života zvierat. Priblížil im život lesnej zvery, hlavne jeleňov a sŕn.

 1. Prikrmovanie lesnej zveri  24 január 2019

V zimnom období boli naši tretiaci v štátnych lesoch Tanapu prikrmovať lesné zvieratá. Okrem kŕmenia lesnej zveri mali moznosť vidieť Zvernicu, preparáty zvierat a spoznať vábiča lesnej zveri, ktorý nám ukázl spôsoby vábenia zvierat v lese.

 1. Envirodeň - Zber odpadu v našej obci ( celý prvý stupeň)   apríl 2018

            V rámci Dňa Zeme sa naša škola aktívne zapojila do zberu odpadu v obci.     

Každá trieda dostala zberné sáčky a pridelené ulice v teréne vyčistila. V činnosti boli    

žiaci veľmi zanietení a pracovití.

 1. Návšteva múzea TANAP-u: aktivita Noc múzeí a galérií (3. ročník) 19. máj 2019

Už po tretí rok sa žiaci zúčastnili tejto akcie v ktorej zažili množstvo aktivít, prednášky, zábavných hier. Podujatie bolo zamerané na vytváraní a poznávaní vzťahu k prírode

 1. Putovná sova :prírodovedná súťaž (3. ročník) 7. jún 2019

Vo vedomostnej súťaži Putovná sova žiaci bojovali o umiestnenie, ktoré sa napokon podarilo. S pomedzi 20 družstiev (60 žiakov) v kategórií mladší žiaci vyhrali naši žiaci 3.D 1. miesto Putovnej sovy.                                                        

 1. Celoročná enviroaktivita  - zbierame baterky, triedenie odpadu     

Každá trieda má zberné nádoby, ktoré sú pravidelne kontrolované žiakmi 9.   

ročníka. Žiaci odpad separujú veľmi zodpovedne.

 

    

Environmentálnu výchovu sme začlenili  do učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov predmetov biológia, chémia, slovenský jazyk a literatúra, čítanie s porozumením, pravopis a rétorika, občianska náuka, geografia, dejepis, fyzika, informatika, svet práce, technika, nemecký a anglický jazyk. Aj na triednických hodinách sa venujeme tejto prierezovej téme, máme a projektové vyučovanie:

- Deň Zeme, účelové cvičenia 2 x v školskom roku, rôzne prírodovedné exkurzie, krúžkovú činnosť, žiakov zapájame do prírodovedných súťaží...                                       

- Projektové vyučovanie :  Deň Zeme -  26. apríla sa žiaci a učitelia našej školy vybrali do prírody na  projektové vyučovanie venované Dňu Zeme.  Na prírodovedných exkurziách žiaci poznávali tatranskú prírodu,  pozorovali faunu a flóru nášho okolia, vyzbierali rôzny odpad , prežili krásny deň v prírode a mnohí si uvedomili, aké je dôležité prírodu  chrániť a nie znečisťovať ju ! Trasy jednotlivých ročníkov :   5. ročník    : Národná prírodná rezervácia       ( NPR) – Belianske lúky, 6. ročník : Lesnícky náučný chodník Fľak,  7. ročník  : Náučný chodník  Lesy Tatranského národného parku, Švajčiarsky dom v Starom Smokovci, kde  si žiaci pozreli film o Tatrách a o zážitky z hôr sa s nimi podelil skúsený horolezec a horký nosič Štefan Bačkor,     8. ročník : NPR  Pramenisko – tatranský lužný les, žiaci si pozreli aj zaujímavý film o Vysokých Tatrách.      9. ročník –  Bachledová dolina, žiaci sa učili spoznávať štíty Belianskych Tatier, určovali rastliny a živočíchy nášho regiónu v prírode. Tejto projektový deň je zaujímavé  vyučovanie v prírode a rôznych aktivít s environmentálnou tematikou. Žiaci ôsmeho ročníka  aj so svojimi triednymi učiteľmi sa zúčastnili akcie: Jarné upratovanie v Lendaku, čím prispeli ku krajšiemu životnému prostrediu. Vždy poslednú sobotu v septembri  sa žiaci piateho ročníka a učitelia zúčastňujú obľúbeného podujatia: Čisté hory  ( zod. M. Švorcová, I. Suchanovská).  Žiaci vyčistili prírodu od odpadkov a spoznávali živú aj neživú prírodu Tatier.

-Prírodovedné exkurzie : Žiaci deviateho ročníka pod vedením Mgr. J. Stupáka a triednych učiteľov navštívili v septembri NPP – Beliansku jaskyňu, preštudovali si aj náučný chodník

zameraný na spoznávanie fauny a flóry nášho okolia. Ôsmaci v októbri navštívili Múzeum Dr.Michala Greisigera, polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej a Múzeum J. M. Petzvala, zakladateľa modernej optiky a fotografa, rodáka zo Spišskej   s učiteľkami , ktoré vyučujú fyziku v danom ročníku a s p. uč. Švorcovou, oboznámili sa aj s historickými pamiatkami v Spišskej Belej.   Žiaci piateho ročníka navštívili v máji  Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici  a navštívili aj múzeum TANAP -u. Zodpovedná bola p.uč. Švorcová. Žiaci šiesteho ročníka     ( 20) sa oboznámili  s chovom včiel v Lendaku s p.uč. Ing. S. Halčinom, Žiaci I. a II. stupňa boli aj na akcii : Noc múzeí a galérií, kde sa dozvedeli veľa nových informácii o rastlinách a živočíchoch Vysokých Tatier,  pozreli si expozíciu múzea, filmy s environmentálnou tematikou.  Prírodovedné exkurzie sú u žiakov aj učiteľov veľmi obľúbené a spoznávaním živej a neživej prírody si žiaci upevňujú vzťah ku nej.

- Triedenie odpadu :  veľmi nás teší, že v okolí našej školy je čoraz menej smetí a že žiaci aj učitelia  separujú odpad, s touto aktivitou prišiel pán učiteľ  Mgr. Ján Stupák, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a ďalej sa snažíme o zníženie odpadu na našej škole. Poďakovanie patrí aj žiakom IX. A   ( tr. uč. Mgr. Ján Stupák), ktorí vykonávajú ekologickú hliadku. Naša škola sa zapojila aj do súťaže : Zbieram baterky ( Ing. M. Švorcová, Mgr. I. Suchanovská ), Zbierame vrchnáčiky ( Mgr. D. Mačáková), Recyklohry   ( Mgr. T. Kostíková- uč.I. stupňa).  Tieto súťaže na konci roku vyhodnocujeme a najlepšie triedne kolektívy sú odmenené, cieľom je separovať odpad, recyklovať, neničiť prírodu.                                                                    

Aktivity v popoludňajších hodinách:  Šarkaniáda – púšťanie šarkanov pre žiakov 4. – 6. ročníka v prírode ( zod. M. Švorcová, D.Galliková, stavanie snehových sôch pre 4. – 7. ročník ( zod. D. Galliková, M. Švorcová), kvíz venovaný ku Dňu vody pre 7. a 8.  roč.( zod. M. Švorcová a I. Suchanovská), kvíz : Poznáš svoj región? pre žiakov 6. a 7. ročníka ( zod. I. Suchanovská a V. Galliková).                               

- Nástenné noviny : počas celého roka sme aktualizovali  nástenné noviny s environmentálnou tematikou: Svetový deň zvierat, zvieratá v zime, Svetový deň vody, apríl- mesiac lesov, kvety Tatier mnohé témy s environmentálnou výchovou sú aj na nástenkách v triedach a na veľkej nástenke na veľkej chodbe. Žiaci robia aj zaujímavé projekty a plagáty napr. ku Dňu vody , ku Dňu ŽP, apríl- mesiac lesov...

-Prírodovedné súťaže : žiaci sa zúčastnili mnohých prírodovedných súťaží. Zúčastnili sa školských, okresných súťaží v olympiádach : chemickej, geografickej, biologickej. V BiO postúpili aj na krajské kolo, kde sa Monika Majerčáková z VIII. A a Veronika Wetterová z IX. A stali úspešnými riešiteľkami tejto olympiády . Na súťaž ich pripravovala Ing. M. Švorcová.

Žiaci piateho ročníka sa zúčastnili aj školského kola Botanikiády a dvaja najlepší aj regionálneho kola Botanikiády v Košiciach. Prvýkrát sme sa zapojili so súťaže: Prírodovedný päťboj  v Poprade (zod. Mgr. L. Hudáček),  skončili sme v celkovom hodnotení na 6.mieste z celkového počtu 25 škôl. Obdiv a pochvalu si však zaslúžia žiaci – Denisa Hudačková 9.B, Michaela Koščáková 9.C, Viktória Majerčáková 9.A, Samuel Výrostek 9.A, Stanko Ripka 9. C pretože dokázali, že matematika, fyzika, biológia, chémia a informatika sú pre nich nie strašiakom, ale kamarátom.

Mimoškolská činnosť: krúžky CVČ, školské krúžky:  ďalej sme sa tejto prierezovej téme venovali v rámci práce školského Prírodovedného  krúžku pod vedením Ing. M. Švorcovej

 a školského krúžku : Envirozážitok ,  ktorý vedie  Ing. D. Adamicová a Krúžku mladých chemikov, ktorý vedie Mgr. S. Zednikovičová. V CVČ vedie Lesnícky krúžok p. Ján Halčin, ktorý úzko spolupracuje s našou školou aj pri realizácii účelových drevín ( napr. spoznávanie drevín nášho regiónu) a ako náš lesný pedagóg pomáhal aj s prípravou  žiakov I. stupňa na vedomostnú súťaž : Putovná sova, kde družstvo z 3.D ( Samuel Halčin, Klára Neupauerová, Laura Majerčáková, tr. učiteľka Mgr. Ružena Vaverčáková) získali krásne 1. miesto.  Žiaci v týchto krúžkoch  primerane svojim schopnostiam spoznali prírodné javy, zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia, rozdielne typy životného prostredia, lokálne opatrenie na ochranu a využívanie životného prostredia, získali  vedomosti o svojom regióne. Žiaci samostatne alebo s pomocou vyučujúceho hodnotili  a využívali informácie, naučili sa vytvárať vlastný názor, identifikovať príčiny a následky environmentálnych problémov..

V  rámci utvárania postojov si vážili  životné prostredie, pochopili význam starostlivosti  o živé organizmy, rešpektovali názory iných, racionálne argumentovali  byť otvorený novým myšlienkam a tolerovať iné zmýšľanie.

Metódy a formy:  premietanie filmov, prezeranie fotografií z prírody, listovanie v odbornej prírodovednej literatúre, tvorba prezentácií, vychádzky do prírody, práca so súpravou na zisťovanie čistoty vody a ovzdušia, projektové vyučovanie.

Činnosť pôsobenia ENV na našej škole sme zvyšovali  aj :

Ø  realizáciou relevantných mimoškolských aktivít ako napríklad exkurzie, súťaže, besedy, premietanie ekofilmov, zber batérií a elektrospotrebičov, Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia, monitoring, pozorovanie ( plán práce ENV pre školský rok 2018/ 2019),

Ø  zapájaním sa do prírodovedných súťaží a súťaží  s environmentálnym zameraním         ( Zbieram baterky, Recyklohry, Zbierame vrchnáčiky)

Ø  na inšpiráciu pri začleňovaní ENV do obsahu rôznych vyučovacích predmetov sme  využívali informácie a podporné materiály napr. : Fryková, E : Environmentálna výchova v edukačnom procese, Bratislava, 2012, materiály a pomôcky na realizáciu výskumu z inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE, rôzne materiály s environmentálnou tematikou

Ø  námety na inšpiráciu ENV sme nachádzali aj na webových stránkach  napr. https://www.datakabinet.sk/ https://www.ekotopfilm.sk/(filmy)

Ø  koordinátorka environmentálnej výchovy Ing. Mária Švorcová sa zúčastnila seminára : Strom života 14. 2. 2019 v Poprade.                                                                                      

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Prierezová téma pre 8. A 9.ročník

Zodpovedný: Mgr. Ján Stupák

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.

            Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka počas roka pracovali na hodinách informatiky s programom power point a Windows movie maker. V power pointe mali dve úlohy. Mali spracovať resp. vytvoriť prezentáciu na tému Slovensko, kde mali zakomponovať základne informácie o našej krajine. Druhou prezentáciou bolo vybrané mesto Slovenska. Žiaci mali spracovať a poukázať na základne poznatky o danej lokalite. V programe Windows movie maker žiaci vytvorili video o sebe, alebo nejaké video na ľubovoľnú tému.

Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

Primárna protidrogová prevencia

Zodpovedná za  3. – 9. ročník: Mgr. Daniela Galliková

Hlavným cieľom bola prevencia pri rizikovom správaní sa žiakov v školskom prostredí . Jednou z hlavných výchovných priorít školy bola prevencia drogových závislostí , vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa zamerali na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia drogových závislostí bola súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho programu – osobnostný a sociálny rozvoj a ochrana života a zdravia.

Koordinátor prevencie monitoroval, koordinoval a metodicky usmerňoval preventívnu protidrogovú výchovu na škole, spolupracoval s vedením školy, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a vychovávateľkou ŠK. Osobitnú pozornosť sme venovali žiakom zo znevýhodneného prostredia, snažili sme sa žiakov vychovávať v duchu humanizmu, predchádzať diskriminácií, intolerancii a rasizmu.

Medzi hlavné metódy a formy práce patrili:

-          rozhovor, beseda, anketa, dotazník,

-          využívanie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch, boli zapracované do výchovno-vyučovacích plánov,

-          pracovalo sa aj na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,

-          práca s internetom a počítačovými programami, navštevovanie www stránok s protidrogovou tematikou,

-          organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami,

-          nástenky, plagáty a výstavky,

-          akcie organizované školským parlamentom,

-          monitorovanie správania žiakov,

-          rozhovory s rodičmi a pod.

Pri všetkých aktivitách boli zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.

Triednické hodiny a aktivity mimo vyučovania boli zamerané nasledovne:

- v 5. ročníku sa využíval učebný text „ Ako poznám sám seba“

- v 6. ročníku boli aktivity zamerané na formovanie postojov k zdraviu

- 7. ročník mal aktivity zamerané na formovanie medziľudských vzťahov ako sú priateľstvo, kamarátstvo, láska a ochrana zdravia

- v 8. ročníku bolo aktívne pôsobenie na rovesnícke skupiny smerom k mladším žiakom, zapájanie sa aktivistov do prípravy a organizovania aktivít na škole zameraných na zdravý životný štýl, formovanie postojov a rebríčka životných hodnôt

- 9. ročník mal aktivity zamerané na formovanie zodpovednosti za svoje zdravie a svoje konanie, aktívny vplyv rovesníkov v období dospievania.

Plnenie plánu aktivít v šk. roku 2018/2019:

September- Pre žiakov 5. ročníka sa  uskutočnila akcia „ Čisté hory“, kde žiaci sa postarali o zveľadenie a vyčistenie určeného územia našich veľhôr – Vysokých Tatier. V tomto mesiaci prebiehala aj akcia pre všetkých žiakov našej školy – Biela ceruzka pod vedením p. uč. M. Grichovej. Pre žiakov 8. a 9. ročníka sa uskutočnilo projektové vyučovanie zamerané na dopravnú a zdravotnú výchovu. Žiaci absolvovali na bicykloch trasu Lendak – Tatranská Kotlina – Spišská Belá a späť. Na trase bolo šesť stanovíšť, kde riešili zranenú osobu, križovatku, dopravné značky, turistickú mapu, zloženie bicykla a turistické značky. Pri ceste späť absolvovali cyklistické preteky v dóžke 5 km. Na pôde školy bola realizovaná zdravotná príprava.

Október: Medzi veľmi úspešnú a obľúbenú akciu žiakov 3. až 5. ročníka patrila Šarkaniáda, žiaci si sami zhotovili svojho šarkana a prezentovali sa medzi ostatnými. Prečo je jablko zdravé, čo všetko sa dá z neho urobiť a aké má vynikajúce účinky sa dozvedeli žiaci 4. – 5. roč. v akcii „ Deň zdravia“ .

November: Drogy – veľmi lákavé najmä pre mládež , aké sú nebezpečné, čo všetko  sa môže stať  pri ich použití a ktoré tam patria – to všetko sa žiaci 8. – 9. ročníka dozvedeli na kvíze „Čo vieš o drogách“. Žiaci okrem prezentácie súťažili , museli preukázať svoje vedomosti aj zručnosti.

December: Nádherný mesiac v kalendári, Vianoce sú pre všetkých sviatkami pokoja, lásky a porozumenia. Súťaže o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu sa zúčastnili žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy.

Január: Najchladnejší mesiac v roku a práve to sme využili pri akcii, ktorá mala názov „ Zimné hry v prírode“ Žiaci 4. – 7. ročníka zo snehu vytvárali rôzne sochy , ktoré boli poriadne veľké a veľmi pekné, žiakom nechýbala fantázia a predstavivosť.

Február: Každý rok sa na“ Karneval“ tešia aj malí, aj veľkí žiaci. Pre žiakov bol  1. – 4. roč. bol zorganizovaný karneval, kde žiaci okrem masiek mali moderátora – šaša, ktorý ich zabával rôznymi súťažami, vyhodnotil najzaujímavejšie masky a spolu so žiakmi tancoval. Druhý stupeň mal trochu iný deň – žiaci sa obliekli do masiek a učili sa v nich. Odmena – kto mal masku nebol  skúšaný. .Pre žiakov 5. – 6. ročníka bola zorganizovaná súťaž pod názvom „Hráme pexeso“. Družstvá si samé navrhli pexeso, vystrihli a vymaľovali kartičky a na záver sme sa ich zahrali.

Marec: Veľmi zaujímavá bola súťaž pre žiakov 6. – 7. ročníka pod názvom „ Svetový deň vody“. Najprv si žiaci pozreli a vypočuli prezentáciu venovanú vode, nasledoval test, súťaže v ktorých súťažiaci museli preukázať svoju zručnosť a šikovnosť.

Apríl: „Deň Zeme“ – Žiaci  5. až  9. roč. v rámci vyučovania absolvovali zadané trasy:

-          5.ročník – NPR „Belianske lúky“

-          6.ročník – lesný náučný chodník „Fľak“

-          7.ročník – prírodný náučný chodník „Lesy Tanapu“

-          8. ročník – NPR „Pramenisko“, aj film

-          9.ročník – Lendak – Bachledová dolina – turistická a náučná vychádzka

Ako po iné roky, tak aj tento rok sa 12. apríla uskutočnila veľmi pekná akcia pod názvom „Deň narcisov“, do ktorej sa zapojilo veľa žiakov a pedagógov.

Máj: V tomto mesiaci počas jedného týždňa prebiehala akcia „Týždeň Modrého gombíka“, kde žiačky celý týždeň navštevovali triedy, rozdávali gombíky a zbierali dobrovoľné príspevky od žiakov. Žiaci vlastne prejavili svoju empatiu a solidaritu s inými deťmi, ktoré nemajú také dobré podmienky na svoj rozvoj, ako oni. Počas celého mesiaca sa na rôznych hodinách /BIO,GEO,DEJ,OBN.../rozpráva so žiakmi o škodlivosti fajčenia, následkoch, či je to správne v ich veku už fajčiť, malý krôčik ku drogám a pod.

Počas celého školského roka 2018/2019 boli na hlavnej chodbe vždy aktuálne nástenky, prostredníctvom ktorých sa žiaci mohli dozvedieť informácie o dianí v škole, počas mesiaca aktuálne významné dni  a iné zaujímavosti.

-           

 

 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

 

Zodpovedné za I.stupeň: Mgr. Eva Dvorčáková a Mgr. Tatiana Kostiková

Zodpovedné za II.stupeň: Ing. Terézia Pjonteková

Plnenie úloh prierezovej témy Výchova k manželstvu a rodičovstvu prebiehalo podľa stanoveného plánu. Práve manželstvo, rodičovstvo, resp. rodina je najbližšou a najlepšou témou, ktorá sa najčastejšie používa vo vyučovacom procese, lebo je deťom blízka a je stále aktuálny. Tematika na podporu rodiny a rodinného života sa nachádzala v úlohách zo Slovenského jazyka a literatúry,  Matematiky, Prvouky, Hudobnej výchovy, Prírodovedy, Vlastivedy a nezastupiteľne aj pri vyučovaní cudzieho jazyka. Táto téma je implementovaná v učive a zaznamenaná v časovo-tematických plánoch primárneho vzdelávania. Tvoria ju témy: Výchova v rodine. Zásady zdravého života. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka v rodine. Rovnoprávnosť pohlaví. Vznik a vývoj ľudského jedinca. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty.

Aktivity, ktorými sa plnila prierezová téma:

22. 10.2018 Projektové vyučovanie: Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od  vzniku Česko-Slovenska“.

Téma pre 2. ročník: Rodina od roku 1918 do roku 2018

Pomocou zaujímavej prezentácie sme si ukázali ako sa kedysi v minulosti žilo, pracovalo. Rôznymi zaujímavými aktivitami sme deťom priblížili vtedajšiu dobu a porovnali ju so súčasnosťou. Vo všetkých triedach 2. ročníka bola hlavnou myšlienkou  Výchova v rodine .

Vďaka  tejto téme sme si priblížili život v rodinách v minulosti. Preniesli sme sa so žiakmi do vojnových rokov 1918  cez roky komunizmu a porovnali minulosť  so  súčasnosťou.

Aktivity v triedach:

Rozprávanie o minulosti -Ako sa mamy popri práci starali o svoje deti, ako deti rodičom pomáhali. Naučili sme sa jednoduchú goralskú uspávanku a deti si vyskúšali  zavinúť dieťatko, uložiť ho do kolísky a uspať. Vyskúšali nosenie dieťatka v "hajtke". 

Práca s textom - žiaci prideľovali vety správne k obdobiu pred 100 rokmi alebo do súčasnosti. Napr.: Žijú v skromných podmienkach. Majú mobily, internet a televízor. Hrajú sa prevažne vonku......Tak vznikol graf, ktorý ukázal deťom odlišnosti ale aj to, čo mali rodiny v minulosti a teraz spoločné. 

Moja obľúbená hračka – vytvorili sme  výstavu hračiek súčasnosti. Zároveň žiaci mali možnosť pozorovať hračky minulosti, porovnávať ich a sami si vyskúšali  vyrobiť: handrovú a vareškovú bábiku, koníka na hranie. 

Hra s hračkami z minulosti, ktoré si deti vyrobili a s hračkami, ktoré si priniesli z domu - rozvíjanie vzájomných kolektívnych vzťahov.

Žiaci pripravili stránku do školského časopisu - nakreslili postup výroby hračky, vložili najkrajší opis hračky, ktorý vytvorili spolužiaci, stránku časopisu doplnili kresbou hračiek a zamyslením nad tým, čo pre nich rodina znamená a ako sa sami môžu zapojiť do života svojej rodiny. V inej triede pripravili  ručne flitrami ozdobený „ľajblik.“

Raňajky v minulosti-  ukázali sme  si tradičné jedlo „ džatky“, ktorým pracujúci ľud v minulosti začínal deň.

Pásenie husi,  práce na poli, detské hry-  zahrali a zaspievali sme si detskú hru Husky, husky...

Večerné páranie peria so strašidelnými príbehmi- deti si vypočuli tajomný príbeh pri kúzelnej atmosfére petrolejovej lampy, triasli plotom- zvyk na sv. Ondreja

Tkanie kobercov- deti si vyskúšali,  ako sa kedysi ručne tkalo na krosnách.

Október 2018 – Deň jablka – vedieme deti k správnej životospráve v rodinách – vybrané triedne kolektívy riešili úlohy a spoznávali, prečo je jabĺčko také zdravé a veľmi vhodné na konzumáciu práve ľuďom v našich zemepisných šírkach.

22. – 23.  novembra 2018 – Športová akcia Zober loptu nie drogy. 4. ročník – v rámci týždňa boja proti drogám, sme si pripomínali zákernosť návykových látok a ponúkli žiakom návod ako vyplniť svoj voľný čas športom.

December 2018 – Betlehemská cesta: Putovanie Sv. Rodiny a hľadanie prístrešia - príjemná atmosféra a radosť z prichádzajúcich Vianoc  sa aj vďaka tomuto deviatniku dostali do našich tried, medzi žiakov, čo sa prenieslo celkom určite aj do ich rodín.

18.12. – 21.12. 2018 Vianočná pošta – ďakovné a želacie listy, pohľadnice  rozžiarili a potešili tváre  mnohých učiteľov a žiakov, čím sa podčiarkli dobré vzťahy a hlavne sa navodila príjemná vianočná atmosféra.

12. 2 - 14.2. 2019 Valentínska pošta – nielen zamilovaní si v tieto dni posielali pekné, tajné listy, ale aj, tí čo  sa majú prirodzene radi a chceli si za vzájomnú úctu, lásku a radosť poďakovať. Žiaci učiteľom, súrodenci navzájom, kamarátky medzi sebou....

12. 2. 2019 Kúzelný fašiangový karneval s kúzelníkom Wolfom -  predpôstny čas sme v našej Základnej škole tradične zavŕšili pekným karnevalom. Vo veľkej telocvični stretli žiaci 1. stupňa a premenili sa na rôzne masky. Veselá nálada panovala aj vďaka Wolfovi, ktorý celý program moderoval, deti zabával a roztancoval celú telocvičňu. Na záver sa rozdávali ceny za najlepšie masky a nechýbala aj tombola.

4.3.2019 Fašiangové MECHECHE

Aj žiaci prvého stupňa prispeli k zábave a jedinečnej fašiangovej zábave, čím sa museli zjednotiť, dohodnúť, akceptovať jeden druhého a aj prijať svoje chyby, ktoré nastali pred publikom. Tak sa učia verejnému vystupovaniu a dobrému rečovému prejavu, spolupatričnosti a spoluzodpovednosti.

12.5.2019 Oslavy Dňa matiek

Spolutvorenie programu pre mamičky v bývalom kine Goral. Prezentácia scénky triedou 4.D.

Máj 2018 - Darček pre mamu – individuálne na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania ku dňu matiek.

3.6. 2018 – oslavy pri príležitosti Dňa detí – žiaci prežili pekné dopoludnie. Náladu nám prišiel vylepšiť TOM a ELO ..................plné atrakcií a detských radovánok. Mohli sa ponúknuť cukrovou vatou a zmrzlinou.

17. 6. – 27. 6. 2019 – Škola v prírode – LIPTOV pre 4. ročník – rozvoj vzťahov v triednych kolektívoch, formovanie zodpovednosti za seba a spolupatričnosti.

Jún 2018 – Darček pre ocka - individuálne na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania ku dňu otcov – 16.6.2019.

 

            Dňa 8. októbra sa uskutočnili prednášky o dospievaní pre 7. a 9. ročník. Prednáška pre žiakov siedmeho ročníka bola obsahovo zameraná na dospievanie, vhodnú životosprávu, správne hygienické návyky. Chlapci a dievčatá mali prednášky samostatne. Názvy prednášok: dievčatá - Čas premien, chlapci - Na štarte mužnosti. Deviataci mali prednášku s názvom Báť, či nebáť sa ? zameranú na rizikové faktory v období dospievania (fajčenie, alkohol, drogy) a ich vplyv na reprodukčné zdravie. Prednášky viedla lektorka Ing. Zuzana Šutá. Žiakov prednášky zaujali a mali aj otázky na pani lektorku, ktorá im vďačne odpovedala.

            Dňa 23. mája sa uskutočnilo projektové vyučovanie „Deň úcty k životu“  pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka počas 3. až 6. vyučovacej hodiny. Ako hostia nás v tento deň navštívili -  vdp. Dušan Škurla (koordinátor celoslovenských aktivít zameraných na ochranu počatého dieťaťa, spoluorganizátor pochodu za život), ktorý žiakom krásne vysvetlil v čom spočíva ľudská dôstojnosť a poukázal na hodnotu ľudského života, p. Ján Hudaček – organizátor cyklotúr zameraných na ochranu počatého života, ktorý im predstavil spôsoby akými sa dajú prezentovať postoje chrániace počatý život, tretia časť tohto vyučovania bola zameraná na samotné materstvo a prežívanie tehotenstva, so žiakmi sa prišli podeliť o svoje svedectvá mamičky z Lendaku. Posledná hodina bola výstupná, žiaci v skupinách diskutovali o pripravených otázkach ohľadne ochrany života a svoje postoje zapisovali na makety nožičiek nenarodených detí, v druhej časti hodiny tvorili plagát s pozvaním na pripravovaný „Národný pochod za život“, ktorý sa bude konať 22.9.2019 v Bratislave. Veríme, že toto vyučovanie prinieslo do života žiakov nové poznanie a v budúcnosti prispeje k ich správnym životným rozhodnutiam v oblasti prijímania nového života a jeho ochrany od počatia až po prirodzenú smrť.

Aktivity VMR v šk. r. 2018/2019 podľa mesiacov na II.stupni ZŠ

September:

TH -  rodina, vzťahy v triede

OBN – 6. ročník – priateľstvo, rodina - život v rodine, funkcia rodiny, rodina a výchova,

BIO 7. ročník - Človek ako súčasť živej prírody

KNB 9. ročník - Ľudská dôstojnosť

Nástenné noviny – správanie sa k spolužiakom, učiteľom, pravidla triedy

 

Október:

TH, nástenné noviny - úcta k starším                             

BIO – 8.roč. – kultivované dospievanie

NBV – 9.roč. – zodpovednosť za budovanie vzťahov

Prednáška o dospievaní pre 7. ročník dievčatá: Čas premien, chlapci: Na ceste k mužnosti,
9. ročník – Báť, či nebáť sa.

 

November:

TH – týždeň boja proti drogám, dobrý skutok, detský čin roka

NBV – 9.roč. – Zodpovednosť človeka za svet, v ktorom žijem,

8.roč. – človek ako muž a žena, úcta k človeku

Nástenné noviny: Deň bez fajčenia a škodlivín ( 19.11.), Týždeň boja proti drogám

Žiakom sa poskytli základné poznatky o tom, že fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú zdravie človeka – nervovú sústavu, srdce a cievy, pečeň, žalúdok. Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog v období dospievania.

 

December:

TH, nástenné noviny - Posolstvo Vianoc – zvyky a tradície v rodine.  Význam Vianoc pre kresťanskú rodinu, vianočná výzdoba triedy

KNB 8. a 9. ročník - úcta k ľuďom, úcta k životu, úcta k pohlaviu

Vianočná pohľadnica: žiaci 4.-7. ročníka súťažili vo výrobe vianočnej pohľadnice

 

Január:

TH – vzťahy v kolektíve, zimné radovánky – guľovačka, stavanie snehuliakov

OBN 7.roč. - Prečo sa rozprávať o vzťahoch? Nemal by sa nám partner hlavne páčiť?

OBN 9. roč.- Závislosti, ktoré môžu ohrozovať náš život

 

Február:

TH – pomoc iným kontra šikanovanie, význam vzťahov pre človeka, úcta k sebe aj iným

Valentínska pošta – posielanie si odkazov, vyjadrenie svojej náklonnosti k inému, potešiť iného milým odkazom

BIO 9. ročník - význam dedičnosti a premenlivosti pre život. Genetická výchova jedinca –

OBN 7.roč.- Tolerancia medzi ľuďmi. Aspekty dospievania. Problémy dospievania. Telesné a duševné zmeny.

BIO 8. roč. - Čo je láska? Je sex láskou?

Nástenné noviny: Sv. Valentín, Národný týždeň manželstva

 

Marec:

THF – rozvoj sociálnych zručností žiakov, vzťahy v kolektíve

            Veľkonočné sviatky zvyky a tradície

OBN 7. ročník-- Rozvoj sebavedomia. Dospievanie. Úsilie o samostatnosť.

BIO – 7. roč. Zásady správnej výživy 8. ročník - Zodpovedný prístup k sexualite

Nástenné noviny: Deň žien, Veľkonočné sviatky

 

Apríl:

 THF – mesiac priateľstva, utužovanie kolektívov, priateľstiev, vzájomnej pomoci

Nástenné noviny - Svetový deň zdravia (7.4.) – deň bez sladkostí (vybrať si jeden deň v týždni, obmedziť konzumáciu sladkostí)

 

Máj:

Projektové vyučovanie „Deň úcty k životu“

TH, nástenné noviny - Deň matiek- úloha a význam matky pre rodinu, Svetový deň rodiny - rodina ako najdôležitejšia jednotka pre vývoj dieťaťa

OBN – 7.roč. predčasný sexuálny život. AIDS a pohlavné choroby. Vzťah k chorým. Tolerancia.

BIO – 7.roč. – Anatómia  a fyziológia rozmnožovacích ústrojov, kultivované dospievanie

NBV - 5.roč. – priateľstvo, 9.roč. – zodpovednosť za seba

 

Jún:

TH, nástenné noviny – Aktuálnosť mesiaca : Deň detí Deň otcov – úloha otca v rodine, Poukázať na to, že hoci všetky deti majú sviatok, nie všetky ho prežívajú, hladujúce deti, týrané, trpiace, choré, opustené

BIO 7.roč.- Zlozvyky a drogové závislosti a ich vplyv na reprodukciu človeka.

 

Multikultúrna výchova

Zodpovedné za I.stupeň: Mgr. Eva Dvorčáková a Mgr. Alžbeta Koščáková

Zodpovedná za II.stupeň: Mgr. Iveta Budzáková

 

Aj v tomto šk. roku sme sledovali a plnili úlohy stanovené v plánoch prierezovej témy MUV. Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne kultúrne kompetencie žiakov, osobné, sociálne a komunikačné kompetencie. Je súčasťou nielen výchovných predmetov, ale aj prírodovedných a predovšetkým jazykových.

Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho ľudského života, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi.

Multikultúrna výchova pomáha žiakom chápať kultúru vlastného spoločenstva a utvrdiť sa v nej, pomáha im oslobodiť sa aj od svojich kultúrnych obmedzení. Je to výchova, ktorá podporuje kultúrnu pluralitu a mierové spolunažívanie v tejto pluralite. Vedie k spoločnému dobru.

Pri realizácii multikultúrnej výchovy sme rešpektovali lokálne regionálne podmienky a spolupracovali sme s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami v regióne.  Výchovno-vzdelávacia činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy sa zameriava na prostredie pod Tatrami a vychádza z goralských tradícií na tomto území. Atmosféra školy má preto isté tradičné, náboženské a kultúrne špecifiká.

Okrem tém, ktoré boli implementované v učive primárneho vzdelávania, na nástenných novinách a  na triednických hodinách, sme organizovali:

· 22.10. 2018 - Projektové vyučovanie ku Medzinárodnému dňu školských knižníc -  celoškolské.

Téma: Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie - 100 rokov od vzniku Česko – Slovenskej republiky“  4. ročník

Téma: Vznik Česko - Slovenskej republiky

Žiaci sa oboznámili sa s historickými podkladmi vzniku ČSR, spoznali národných dejateľov, ktorí sa o vznik ČSR naviac zaslúžili. Na základe histórie, historickej aj aktuálnej literatúry porovnávali rozdielnosť kultúr českého a slovenského národa.

Viedli sme žiakov k správnym vlasteneckým postojom, k poznaniu štátnych symbolov a hymny. Pracovali s encyklopédiou knižnou aj virtuálnou.

· 24.1.2019 – Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníka v kultúrnom dome v Kežmarku – A bold rabit in Africa – podpora všetkých prierezových tém.

· 31.1.2019 Kultúrne podujatie: Multimediálny výchovný koncert - Môj malý svet

· 12.2.2019 – Kúzelný karneval – podpora a rozvoj fantázie vytvoriť a prezentovať sa aj v rôznych cudzokrajných kostýmoch.

· 14.3.2019 Projektové vyučovanie MUV na tému: Zo sveta do sveta

Cieľom projektového vyučovania Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní bolo prostredníctvom rozprávok z knihy Zo sveta do sveta zaujať žiakov primárneho vzdelávania a oboznámiť ich so základnými informáciami o jednotlivých kultúrach,   zvykoch,   jazyku,  faune, flóre krajín, z ktorých pochádzali vybrané rozprávky. Ďalšou podstatnou úlohou bolo podporiť čítanie s porozumením a  z prečítaných príbehov si zobrať mravné ponaučenie. Vyučujúci využili netradičnú formu vyučovania a zo súboru aktivít k rozprávkam si vybrali tie, ktoré boli primerané pre daný ročník.  Výsledkom bolo mnoho výtvarných prác, výrobkov,  ale aj dramatizácia.

Projektové vyučovanie sa deťom páčilo, bolo príjemným spestrením  a obohatením o nové vedomosti. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o vybraných národoch a tým sa pripravujú na život v dnešnej multikultúrnej spoločnosti.

· Pôst 2019 – pôstna krabička pre deti v Afrike

V piatok 12. 4. 2019 sme ukončili našu pôstnu aktivitu, do ktorej sme sa so žiakmi 1. stupňa  aj tento rok zapojili v rámci Multikultúrnej výchovy.  Počas pôstu sme sa občas zriekali sladkosti a drobné mince sme tak vhadzovali do pôstnej krabičky, aby sme pomohli  chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky.   Celkový výnos zo zbierky  bol po zaokrúhlení 330 €, pričom úctyhodnou sumou  prispela  1. B – 90 €.  Aj vcítiť sa do zlej ekonomickej situácie detí v iných krajinách sa považuje za empatiu k iným národom a táto empatia sa premenila na dobrý skutok.

·      21. 5. 2019 – Prednes anglickej poézie, prózy – 2., 3., 4. ročník – precítiť a zarecitovať v cudzom jazyku báseň, povedať príbeh, nie je ľahké. Súťaž organizujeme každoročne na podporu výslovnosti v cudzom jazyku, na zatraktívnenie anglického jazyka u žiakov na 1. stupni a pre osobnostný rozvoj žiakov. 

·      17. 6. – 27. 6. 2019 – Škola v prírode – LIPTOV pre 4. ročník – spoznávanie regiónu Liptov, jeho pamiatok, prírodných krás, kultúr a porovnávanie s vlastným prostredím. Spolunažívanie a zdieľanie vzájomne medzi žiakmi v rôznych kolektívoch, schopnosť akceptovať sa.

·      15.5. – 14.6. 2019 – realizácia školských výletov – individuálne triedne výlety, zamerané na spoznávanie kultúr, zvykov a krás nášho Slovenska

1. ročník – divadlo Spišská Nová Ves.

2. ročník, 3. ročník – Košice a okolie,

4. ročník – Liptov + Vysoké Tatry.

 

 

 

Prierezová téma multikultúrna výchova sa výlučne vyučuje v týchto predmetoch: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický a Nemecký jazyk, Výchova umením, Občianska náuka, Náboženská výchova, Geografia, Dejepis.

       Počas vyučovacích hodín sa k  jednotlivým  témam týkajúcich sa prierezovej témy venovala väčšia pozornosť. Počas roka sa realizovali aj školské a okresné kolá olympiád.

 

V ramci multikultúrnej výchovy boli  navrhnuté a zrealizované tieto akcie a aktivity:

 

September

Divadelné predstavenie o Anne Kolesárovej

Mladí divadelníci z Lendaku, pod vedením režisérky a scénaristiky divadelného predstavenia - Margaréty Majerčákovej, nacvičili divadelnú hru o živote a smrti blahoslavenej Anny Kolesárovej. Predstavenie uviedol Mgr. Ján Záhradník, miestny farár, ktorý duchovným slovom povzbudil našich žiakov, že žiť čestne a mravne má zmysel aj v dnešnej dobe plnej nástrah. Každé divadelné predstavenie sa zakončilo modlitbou a požehnaním nášho duchovného otca.

 

Október

Príbeh hudby - bol názov vzdelávacieho projektu Bratislavského chlapčenského zboru, do ktorého sa mohli prihlásiť školy z celého Slovenska. Prihlásila sa aj naša škola. Koncert sa uskutočnil 26.10.2018 v sále Slovenského rozhlasu, v ktorom bolo publikum a bol streamovaný pre školy na celom Slovensku. V 60 minútovom živom vysielaní zazneli ukážky z najznámejších diel svetovej klasickej hudby. Tento originálny projekt svojho druhu ešte nebol na Slovensku realizovaný, preto sme šťastní, že sme sa mohli zapojiť a sprostredkovať hudbu žiakom školy aj takýmto spôsobom. MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“

Štvrtý októbrový pondelok sa na našej škole uskutočnil projektový deň, ktorý bol zameraný na vznik Československa a jeho sté výročie. Žiaci prichádzali buď v ľudovom oblečení alebo v národných farbách – bielej, modrej alebo červenej. Zaznením československej hymny prostredníctvom školského rozhlasu sme oficiálne zahájili projektový deň. Úvodného slova sa ujala pani riaditeľka, PaedDr. Mária Budzáková, ktorá privítala a zároveň predstavila vzácnych hostí, ktorí boli spätí s udalosťami histórie nášho štátu. Súčasťou otvorenia podujatia bolo slávnostné odovzdávanie pamätných mincí každej triede a hosťom, ktoré sme získali v rámci podpory nášho projektu od Národnej pokladnice Slovenska na pamiatku stého výročia vzniku Československa. Sprievodným programom bola výstava starožitných predmetov po roku 1918, do ktorej sa zapojili všetci žiaci a zamestnanci školy. Na túto príležitosť boli vyrobené špeciálne perá s nápisom Medzinárodného dňa školských knižníc ako poďakovanie hosťom a priateľom školy. 

Projektové vyučovanie pokračovalo v triedach, kde žiaci jednotlivých ročníkoch pracovali na svojej téme:

I.  ročník – Oslava pri príležitosti vzniku Československa 

II. ročník – Rodina v rokoch 1918 - 2018

III. ročník  - Československá rozprávka

IV. ročník – Dva národy = jeden štát

V. ročník – Život na dedine po roku 1918

VI. ročník – Karol Plicka

VII. ročník – Školstvo na Slovensku po roku 1918

VIII. ročník – Vpád vojsk Varšavskej zmluvy (50-te výročie)

IX. ročník – Sviečková manifestácia (30-te výročie)

V celoslovenskom projekte sme sa umiestnili na nádhernom 2.mieste z 201 školských knižníc. Od Slovenskej pedagogickej knižnice sme získali knihy za 400 € (podľa vlastného výberu) a 100 € nákup od spoločnosti Stiefel.

Za náročnú prípravu projektového vyučovania ďakujeme organizátorom Mgr. Jane Budzákovej, Mgr. Lenke Juraškovej, Mgr. Viere Lizákovej, Mgr. Veronike Dudovej a pedagógom, ktorí pracovali so žiakmi v triedach. Veľká vďaka patrí aj hosťom, ktorí si našli čas a prišli sa so žiakmi podeliť so svojimi spomienkami.  

Návšteva Oswienčimu

Žiaci 9.ročníka navštívili jedno z napochmúrnejších múzeí – Oswienčim. O sile zážitku vedia svoje určite všetci, ktorí už toto miesto navštívili. Cieľom návštevy tohto miesta bolo pochopenie problematiky holokaustu.

Hlavnou organizátorkou exkurzie bola učiteľka dejepisu Mgr. Ľudmila Glodžáková.

November

E- twinning

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu E-twinning pod názvom „Values of culture“ /“Kultúrne hodnoty“/, zameraný na históriu, kultúru a tradície v danej krajine. Našimi spolupartnermi sú žiaci z Litvy, Turecka, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska. Opäť máme možnosť prezentovať našu krajinu v iných školách a pochváliť sa s tým, čo je pre nás dôležité.

Na projekte pracovali žiaci 6.,8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Boženy Neuvirthovej v spolupráci s Mgr. Máriou Hudáčekovou. 

 

Január

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

V ramci multikultúrnej výchovy sa  žiaci prvého a druhého stupňa dňa 24.1.2019 v Kežmarku zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Pre žiakov štvrtého a piateho ročníka bolo pripravené predstavenie pod názvom A bold rabbit in Africa ( Smelý zajko v Afrike) a pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka The onlines. Cieľom predstavenia v anglickom jazyku bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka, obohatiť sa o slovnú zásobu a frázy používané v bežnej komunikácii.

Za akciu bola zodpovedná Mgr. Iveta Budzáková.

 

Marec

Noc s Andersenom

Brány našej školy sa Noci s Andersenom otvorili už po siedmy raz. Toto výnimočné celoslovenské podujatie verejných či školských knižníc sa tento rok uskutočnilo v piatok, 29.3.2019.   45 detských čitateľov, žiakov v 5.až 7.ročníka, prežili noc plnú kreatívnych zážitkov, hravosti a jedinečnosti. A to nielen vďaka našej obecnej knižnici (sponzor podujatia) a obetavej knihovníčke, Bc. Jane Badovskej, ale vďaka ochotným pedagógom, ktorí  na svojich stanovištiach čakali na súťažiacich. Takmer do skorého rána. 

Totou cestou chceme poďakovať hlavným organizátorkám podujatia: Mgr. Lenke Juraškovej a Mgr. Janke Budzákovej, nielen za úvodný program, celkovú prípravu podujatia, ale aj za super nápad s videoanketou - Kto bol Hans Christian Andersen. Ostatným, nadšeným pedagógom - Mgr. Danke Gallikovej, Mgr. Renáte Fudalyovej, Mgr. Jánovi Stupákovi, Mgr. Janke Figlárovej, PaedDr. Lucii Hudáčekovej i Mgr. Lenke Vidovej.  Taktiež veľké ďakujem patri Mgr. Márii Hudáčekovej za videonahrávku a fotografie z podujatia.

 

Vedomostná súťaž v nemeckom jazyku

V mesiaci marec sa konali vedomostné súťaže z nemeckého jazyka. Súťaží sa zúčastnilo 51 vybratých žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Títo žiaci si overili svoje získané vedomosti  v rôznych úlohách, ktoré boli tento školský rok zamerané predovšetkým na rozvoj zručnosti ako čítanie a počúvanie s porozumením, ale i písanie a ortografiu. Úlohy boli orientované na žiaka a jeho samostatnosť, ale aj prehĺbenie a rozšírenie už nadobudnutých vedomostí. Cieľom tejto súťaže bola motivácia žiaka k učenia sa nemeckého jazyka.

Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Mirka Grigláková a Mgr. Vierka Lizáková.

 

Apríl

Spelling: Dňa 10.04.2019 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili súťaže v anglickom jazyku Spelling, kde si mali možnosť porovnať svoje schopnosti v hláskovaní. Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Martin Habiňák.

 

Máj

Prednes nemeckej poézie a prózy

Dňa 5. júna 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese Nemeckej poézie a prózy pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Túto súťaž organizujeme v každom školskom roku ako motiváciu a podporu k učeniu cudzieho jazyka. Cieľom súťaže je viesť žiakov k spoznávaniu literatúry v nemeckom jazyku a prostredníctvom umeleckého prednesu sprostredkovať literárne hodnoty nemeckej literatúry.

Za súťaž boli zodpovedné vyučujúce nemeckého jazyka Mgr. Miroslava Grigláková, Mgr. Viera Lizáková a Mgr. Katarína Dravecká.

 

Počas celého školského roka 2018/2019 sa jednotliví učitelia venovali školskej nástenke, ktorá sa týkala aktuálnych tém anglicky a nemecky hovoriacich  krajín.

 

Vyhodnotenie športových súťaži v šk. roku 2018/19

 

1.      Vyhodnotenie jednotlivých súťaží

a.       Športové súťaže organizované cez SAŠŠ – naša škola v tomto šk. roku získala 1.miesto medzi školami v okrese Kežmarok v kolektívnych športoch.  Spolu sme získali 11 cenných tímových kovov. Ak prihliadame na hodnotu medailí tak až 7 zlatých kovov patrí SŠ Lendak. Zvíťazili sme vo všetkých súťažiach a postúpili na kraj. V individuálnych športoch s 9 cennými kovmi sme sa ako škola umiestnili na 3.mieste. V sumárnom hodnotení  (kolektívne a individuálne športy) v hodnote medailí dominuje SŠ Lendak s 10 zlatými medailami, za nami nasleduje ZŠ Nižná brána a ZŠ Fischera kežmarok.

 

Cezpoľný beh – okresné kolo

Dievčatá 1.miesto: Terézia Stolárová, VIII.D, Jana Neupauerová ,VIII.A a Sára Neupauerová, VI.B. Dievčatá postúpili na kraj a vybojovali 1.miesto. Postúpili  na celoslovenské kolo, kde sa umiestnili na 7.mieste.

Chlapci 1.miesto:  Gabriel Lizák, IX.C, Fabián Výrostek, VII.D, Valentín Majerčák, VII.A. Na kraji sa umiestnili na 6.mieste.

Šach – okresné kolo

V šachu sa naši žiaci ako družstvo umiestnili na 1.mieste a postúpili na krajské kolo do Humenného.  

Basketbal  dievčatá  - 1. miesto  okresné kolo, 4.miesto v krajskom kole

Volejbal dievčatá – 1.miesto okresné kolo, v krajskom kole  nemali výrazný úspech.

 Atletika – okresné kolo dievčatá – 4.miesto v okrese Kežmarok

-          Terézia Stolárová, VIII.D- 1.miesto beh na 800m

-          Jana Neupauerová, VIII.A – 2.miesto hod kriketovou loptičkou

-          Anna Galliková, VIII.B, Jana Neupauerová VIII.A, Dominika Birošíková VII.D  a Kristína Majerčáková VIII.B -   3.miesto v štafetovom behu

Atletika – okresné kolo chlapci  - 3.miesto v okrese Kežmarok

-          Stanislav Birošík, IX.B. – 1.miesto vrh guľou, 1.miesto v krajskom kole, 6.miesto na  MSR v atletike

-          Gabriel Hudáček, IX.A – 2.miesto v behu na 1000m

-          Gabriel Lizák, IX.C, Mikuláš Stolár IX.A, Ján Lizák, VIII.B a Fabián Výrostek, VII.D -  3.miesto v štafetovom behu

Futbal:

Malý futbal SŽ – Školský pohár PFZ – 1.miesto

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup – 2.miesto

Malý futbal MŽ – krajské kolo 6.miesto

Vybíjaná – 1.miesto okresné kolo, na krajskom kole 4.miesto

Bedminton

Dievčatá 5.miesto okresné kolo:   Antónia Galliková, VII.B, Michaela Fudalyová, VII.B

Chlapci 2.miesto okresné kolo:  Halčin Tomáš, Koščák  Ján, VII.B

Florbal – tento šk. rok sme zapojili aj chlapcov a dievčatá do tejto súťaže, ale nemali sme výrazný úspech.

b.      Iné aktivity TSV

Ø  Didaktické hry pre I. stupeň - cieľom didaktických hier bolo zasúťažiť si medzi triedami, prejaviť radosť z pohybu a uvedomiť si dôležitosť pohybu v každodennom živote.

Ø  Beh Ľubicou

-          1.ročník: 1.miesto Lucia Stolárová, I.A; 3.miesto Natália Halčinová, I.C

-          2.3. ročník: 1.miesto Lukáš Výrostek, III.C;  2.miesto Dominik Neupauer, III.C

-          4.5.ročník:  1.miesto František Gallik, V.B

-          6. – 7.ročník: 2.miesto Fabián Výrostek, VII.D; 3.miesto Julian Hudáček, VII.A

-          8.9.ročník: 1.miesto Terézia Stolárová, VIII.D; 2.miesto Jana Neupauerová, VIII.A

Ø  Lyžiarsky výcvik – 90 žiakov  7.roč. sa zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v dvoch turnusoch  v lyžiarskom stredisku Drienica, okr. Sabinov

Ø  Účelové cvičenia - Na jednotlivých stanovištiach v jesennom termíne žiaci plnili rôzne úlohy zo zdravotnej výchovy, pohybu a pobytu v prírode, dopravnej výchovy a z výchovy k bezpečnému správaniu sa.  

Ø  Dopravná výchova –uskutočnená v septembri pre žiakov 8. a 9.ročníka, spojená so zdravotnou výchovou.  

Ø  Zober loptu, nie drogy – projekt  s protidrogovou prevenciou. Tento rok bol určený pre žiakov 4. a 5.ročníka. Dievčatá súťažili vo florbale  a chlapci vo futbale.

Ø  Letná športová olympiáda – prvý júlový týždeň žiaci súťažia v rôznych disciplínach. Akcia sa uskutočňuje v spolupráci s Olympijským výborom Vysoké Tatry.   

Ø  Európsky týždeň športu – netradičné pohybové aktivity pre žiakov 1. – 5.ročníka s využitím netradičných pomôcok.

 

Hodnotiaca správa výchovného poradcu za šk. rok 2018/2019

Vypracovala: Mgr. Mária Hudáčeková, výchovná poradkyňa

1.      Práca so žiakmi

Činnosť výchovného poradcu sa v šk. roku 2018/2019 sa realizovala podľa plánu práce výchovného poradcu na šk. rok 2018/2019.

Priebežne sa plnili stanovené úlohy vyplývajúce z činnosti výchovného poradcu na základnej škole. Činnosť výchovného poradcu bola konzultovaná s vedením školy a triednymi učiteľmi.

V  programe PROFORIENT boli priebežne  spracované prihlášky a databázy zaslané na ŠVS Michalovce v elektronickej podobe. Pravidelne sa realizoval zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS Michalovce, podľa harmonogramu ŠVS Michalovce. Splnil sa harmonogram prijímacieho pokračovania na SŠ v určených termínoch. V školskom roku boli splnené všetky úlohy podľa harmonogramu zberu informácii.

Počas triednych aktívov boli rodičom žiakov 9.r ročníkov a 8. ročníkov poskytnuté  informácie o programe Proforient,  https://www.svs.edu.sk/.

 Skompletizované prihlášky boli ku 10. 4. 2019 odoslané na jednotlivé SŠ v I. kole prijímacích pohovorov a k 28.2.2019 boli odoslané prihlášky na talentové skúšky. Mali sme žiakov, ktorí išli na II. termín skúšok, ktoré boli odoslané do 18.6.2019.

V poslednom štvrťroku bola práca VP zameraná na profesijnú orientáciu žiakov 8. ročníka. Na spoločných stretnutiach žiaci sme diskutovali o možnostiach štúdia na SŠ a tiež o uplatnení sa po jeho ukončení, najmä v našom regióne. Formou prezentácie som žiakov informovala o školách a odboroch, na ktoré sa  hlási najviac našich žiakov.  Žiaci 8. ročníka do určeného termínu nahlásili predbežný záujem o SŠ výchovnému poradcovi.

 

2.      Práca s triednymi učiteľmi

Pravidelne bola poskytovaná poradenská, metodická a informačná pomoc triednym učiteľom, žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ. Poradenská činnosť sa realizovala  podľa potreby.

3.      Práca s rodičmi

Konzultácie s rodičmi:

- priebežne každú stredu;

23.10.2018      Téma: Kam na strednú školu?  - rodičovské pre žiakov 9.ročníka;

Február – marec -  Spracovania prihlášok na strednú školu a vydanie zápisných  lístkov;

-          ostatné konzultácie po dohovore s rodičmi.   

 

4.      Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach

Počet žiakov 9.roč. : 80       

Nižšie končiaci: 7                 

Neschopná zaradenia: 0     

Zahraničná žiačka:   1

Spolu žiakov:            87                   

 

Z toho : -   v gymnáziách : 6 

-          v SOŠ s matur. :   56

-          v SOŠ (bez mat.): 17

-          nižšie končiaci:    7

-          zahraničie:           1

-          neschopná zar.:     0        

 

Počty žiakov zaradených do gymnázií, SOŠ v okrese Kežmarok:

Gymnázium P.O.H. v Kežmarku : 4 

HA Kežmarok : 3                  

Do SOU s maturitou v okrese Kežmarok :

SOŠ Kušnierska  Kežmarok : 1

SOŠ Garbiarska  Kežmarok :  2

Stredná umelecká škola Kežmarok:   2         

 

Do SOU – učebné odbory v okrese Kežmarok :

SOŠ Kušnierska  Kežmarok :            2        

SOŠ Garbiarska Kežmarok :    6

SPOLU :                                          

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Počty žiakov zaradených do gymnázií, SOŠ, SOU – s maturitou + bez maturity + názvy škôl

mimo okresu Kežmarok :

 

Gymnázia a stredné odborné školy:

SOŠ sv. J. Robotníka Žilina                                      1

Gymnázium D. Tatarku Poprad                                1

Gymnázium Kukučínova Poprad                              1

Str. zdravotnícka škola Levoča                                 1

Str. zdravotnícka škola Poprad                                 4

Str. zdravotnícka škola Košice                                  1

SOŠ Svit                                                                   2

SOŠ Horný Smokovec                                              8

Súkromná SOŠ Poprad (Ul. SNP)                            3

Str. priemyselná škola Poprad                                   6

Obchodná akadémia Poprad                                     1

Stredná pedagogická škola Levoča                           9

SOŠ technická Poprad                                              4

SOŠ elektrotechnická Matejovce                              4

Str. zdravotnícka škola Košice                                  2

Škola úžitkového výtvarníctva Košice                      1

SOŠ veterinárna Košice                                            1

 

 

 

SOŠ – učebné odbory:

SOŠ Horný Smokovec                      1

Súkromná SOŠ  Poprad (Ul. SNP)    1                   

SOŠ Okružná Poprad                        5

SOŠ elektrotechnická Matejovce      2

SPOLU  :       79                               

 

 

 

Úspešnosť žiakov ZŠ po absolvovaní talentových skúšok :

počet prihlásených žiakov: 27, z toho 13  potvrdilo zápis

 

 

Nižšie končiaci žiaci :

SOŠ – 2.ročné            :  7

SOŠ Kušnierska  Kežmarok :            2        

SOŠ Garbiarska Kežmarok :  4

SOŠ Nové Zámky:                 1

 

 

Menný zoznam ocenených žiakov starostom obce Lendak za šk.rok 2018/2019

Absolventi školy – študijný priemer 1,00:

Samuel Výrostek, IX.A; Michaela Koščáková, IX.C; Stanislav Ripka, IX.C; Anna Vidová, IX.C

Matematika: reprezentácia školy v krajskom kole Matematickej olympiády – Z9 –

                      Samuel Výrostek, IX.A a Michaela Koščáková, IX.C ( obaja 2.miesto v okrese)

Biológia: reprezentácia školy v krajskom kole Biologickej olympiády – zoológia

                Monika Majerčáková, VIII.A a Veronika Wetterová, IX.A (víťazky okresného kola)

Slovenský jazyk: reprezentácia školy v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes

                              Ema Čižíková, II.E (víťazka okresného kola I.kategória – próza)

Náboženská výchova: víťazstvo v dekanátnom kole a 2.miesto v diecéznom kole v Biblickej olympiáde - Michaela Koščáková, IX.C; Anna Majerčáková, VIII.B a Martin Halčin, VII.D

ŠPORT

Atletika: reprezentácia školy v krajskom kole za víťazstvo v okresnom kole:

                 Terézia Stolárová, VIII.D – beh

                 Stanislav Birošík, IX.B – guľa – víťazstvo v kraji a reprezentácia školy v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočnilo 18.6.2019 v Košiciach – postup do semifinále a získanie 7.miesta z 8

Cezpoľný beh: reprezentácia školy na Majstrovstvách Slovenska konaných 24.10.2018 v Liptovskom Mikuláši – za víťazstvo v kraji – predtým víťazstvo za okres – kategória dievčatá:

                    Terézia Stolárová, VIII.D; Jana Neupauerová, VIII.A; Sára Neupauerová, VI.B

-          Kategória chlapci – reprezentácia školy v krajskom kole (6.miesto) za víťazstvo v okrese:

Gabriel Lizák, IX.C; Fabián Výrostek, VII.D a Valentín Majerčák, VII.A

Šach – reprezentácia školy v krajskom kole – majsterka okresu: Ivana Stolárová, IX.C

            Postup na kraj – chlapci: Štefan Strela, VIII.A

V celoročnej postupovej súťaži – reprezentácia na Majstrovstvách Slovenska: Barbora Konopová, IV.D

Kolektívne športy: postup a účasť na Majstrovstvách  Slovenska vo volejbale – MIDIvolejbal: Jana Neupauerová, VIII.A; Monika Majerčáková, VIII.A; Anna Galliková, VIII.B; Anna Orolínová, VIII.B; Karolína Halčinová, VIII.B; Kristína Majerčáková, VIII.B; Viktória Majerčáková, IX.A

Do krajských postupových súťaží sa cez okresné kolá prebojovali družstvá dievčat v basketbale i vo vybíjanej.

Futbalisti – starší žiaci – vyhrali 2.ligu  VSFZ skupina C – najväčší úspech, aký sme v žiackom futbale doteraz zaznamenali.

Mário Suchanovský, VIII.A – najlepší strelec mužstva a zároveň druhý najlepší strelec v celej súťaži

Ďalší hráči: Gabriel Lizák, IX.C; Tomáš Neupauer, IX.B; Milan Koščák, IX.C; Ján Grich, IX.B; Mário Majerčák, VIII.A; Samuel Badovský, IX.C; Benjamín Badovský, IX.C; Fabián Výrostek, VII.D; Valentín Majerčák, VII.A; Benjamín Gallik, VIII.B; Marek Majerčák, VIII.D; Kristián Chimento, VIII.D, Valentín Hudák, VIII.C

Za úspechmi žiakov stoja títo pedagógovia:

Za šport: Mgr. Mária Hudáčeková (volejbal, atletika) Mgr. Daniela Galliková (vybíjaná, atletika) Mgr. Róbert Duda (basketbal, atletika), Mgr. Ján Stupák (futbal) , Mgr. Tomáš Hudáček (volejbal)  a Ing. Tomáš Hudáček (šach)

Mgr. Lukáš Hudáček – matematika; Ing. Mária Švorcová – biológia; Mgr. Judita Kollárová (sr.Ľubomíra) – náboženská výchova

Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Lenka Jurašková, Mgr. Viera Lizáková, Mgr. Veronika Dudová – hlavné organizátorky projektového dňa Medzinárodný deň školských knižníc na tému 100 rokov Československa – 2.miesto v celoslovenskej súťaži ( 230 zúčastnených škôl)

Spolu žiakov: 37

Spolu pedagógov: 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Škola je zapojená v projekte Moderná škola pre rozvoj regiónu, projekt Školské ovocie a Školské mlieko.

Dlhodobo sa zapája do výučobových projektov ako napr. IBOBOR (informatika) a Medzinárodný deň školských knižníc.

Čo sa týka projektov na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy: krátkodobé projekty na zlepšenie vybavenia školskej kuchynky a vybavenia učebne pre integrovaných žiakov, neprešli. Musíme ich realizovať z vlastných zdrojov.

Teší nás, že sme v 2.kole prešli projektom na vybavenie školskej dielne, knižnice a biologickej učebne.

V čase dištančného vzdelávania žiakov - mesiac marec 2020 - máj 2020 - škola postupne dostávala materiálne vybavenie z projektu na vybavenie školskej dielne, biologickej učebne a školskej knižnice.

Veríme, že v novom šk.roku 2020/21 budeme tieto učebne plnohodnotne využívať.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk.roku 2019/2020 nebola vykonaná žiadna inšpekčná kontrola školy.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má dobré materiálno-technické podmienky na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Každá učebňa je zabezpečená pripojením na internet, v ktorých je interaktívna tabuľa s dataprojektorom.

Učebné pomôcky sa podľa potreby a požiadaviek jednotlivých vyučujúcich dopĺňajú. Škola má 9 odborných učební:

2 učebne informatiky, 2 jazykové učebne, chemicko-fyzikálne laboratórium, školskú kuchynku, dve telocvične (z toho jedna gymnastická s lezeckou stenou), učebňu hudobnej výchovy.

Nevýhodou je chýbajúca školská dielňa na vyučovanie techniky, ktorá, veríme, v škoskom roku 2020/2021 bude zrealizovaná.

Skrášľujú sa chodbové priestory školy - nástenkami, kvetmi, výrobkami žiakov, oddychovými zónami

Od februára 2018 separuje školský odpad - hlavne papier a plasty. Na chodbách sú koše a lisy na plastové nádoby.

Školá má priestranné ihrisko s atletickou teranovou dráhou, multifunkčné ihrisko i detské ihrisko.

Pre imobilných žiakov sú sociálne zariadenia i výťah, ktorý umožňuje presun žiakov do odborných učební.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola dostáva finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Iné hmotné zabezpečenie nemá. Prispevky zo strany rodičov, hlavne ročný príspevok na dieťa do fondu tzv. rodičovského združenia ( 4 € na žiaka), sú odvádzané do Občianského združenia Kicora, ktoré kryje všetky náklady mimoškolských aktivit i súťaží žiakov.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Stanovené ciele v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti materiálno-technickej i v oblasti personálnej sa postupne plnia.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Úspechy: Škola sa usiluje zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov, aby v celoslovenskom meraní, hlavne MAT a SJL, sa prekračoval celoslovenský priemer. Zatiaľ sa to darí viac v matematike. Vo vedomostných súťažiach a olympiádach škola dosahuje vyýborné výsledky, žiaci sa v okresných kolách umiestňujú na popredných miestach, ba úspechy zaznamenávame na krajských i celoslovenských súťažiach.

Buduje sa stabilný kolektív pedagógov, ktorým záleží na dobrom mene školy a práca ich napĺňa.

Nedostatky: Nedostatky sú hlavne v nekvalifikovanosti predmetu fyzika - dlhodobo nemáme kvalifikovaného fyzikára.

Taktiež sa nedarí zastabilizovať vyučujúcich na predmet anglický jazyk.

V tomto šk.roku nám odišiel kvalitný matematikár, škola stále nemá zaňho vhodnú náhradu.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Školá dbá na psychohygienické podmienky žiakov i svojich zamestnancov. Vytvára im estetické prostredie, skvalitňuje podmienky prestávkového oddychu, usiluje sa vytvárať na pracovisku klímu porozumenia, úcty a zodpovednosti za školu a za vykonanú prácu, v riadení sa usiluje uplatňovať demokratický a humánny prístup k zamestnancom i žiakom.

V rámci psychohygieny sa pravidelne pre žiakov organizujú výchovne koncerty - 5 x do roka, žiaci majú v čase Vianoc Vianočnú poštu a vo Valentínskom období Valentínsku poštu, škola organizuje pre svojich žiakov i zamestnancov Mikuláša.

Taktiež pre zamestnancov sa 2 x ročne organizujú výjazdy na divadelné podujatie do Spišskej Novej Vsi, Prešova alebo Košíc. Raz ročne sa organizuje dvojdňový výlet. Tento rok sme začiatkom marca stihli dvojdňový výlet do Bratislavy, spojený s prehliadkou Trenčianskeho hradu, návštevou divadelného predstavenia v SND.

Od 13.3.2020 až do ukončenia šk.roka sa neorganizovali žiadne aktivity z dôvodu pandémie COVID-19.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biologický krúžok14 Ing. Mária Švorcová
CVČ - futbal MŽ19 Bc. Ondrej Hudaček
CVČ - lesnícky34 Ján Halčin
CVČ - sankársky24 Bc. Ján Neupauer
CVČ - anglický jazyk21 Mgr. Štefan Suchanovský
CVČ - Anglický jazyk0 Mgr. Štefan Suchanovský
CVČ - atletika 24 Mgr. Róbert Duda
CVČ - basketbal61 Mgr. Róbert Duda
CVČ - Basketbal (chlapci+dievčatá)0 Mgr. Róbert Duda
CVČ - Bedminton - mladší žiaci0 Mgr. Štefan Suchanovský
CVČ - Bedminton - starší žiaci0 Mgr. Štefan Suchanovský
CVČ - bedminton MŽ49 Mgr. Štefan Suchanovský
CVČ - bedminton SŽ37 Mgr. Štefan Suchanovský
CVČ - cestovanie svetom a vesmírom17 Bc. Dana Stolárová
CVČ - digi škola13 Mgr. Karmen Mazureková
CVČ - DIGI škola0 Mgr. Karmen Mazureková
CVČ - digitálny svet I15 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Digitálny svet I0 Bc. Dana Stolárová
CVČ - digitálny svet II17 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Digitálny svet II0 Bc. Dana Stolárová
CVČ - floorbal 103 Mgr. Róbert Duda
CVČ - Florbal mladší(chlapci+dievčatá)0 Mgr. Róbert Duda
CVČ - Florbal starší(chlapci+dievčatá)0 Mgr. Tomáš Hudáček
CVČ - fotografický15 Mgr. Karmen Mazureková
CVČ - Futbal - starší žiaci0 Mgr. Ján Stupák
CVČ - Futbal - staršia prípravka39 Ing. Ján Andrejovský
CVČ - futbal ml. prípravka59 Mgr. Ján Stupák
CVČ - Futbal- mladší žiaci, Veľká telocvičňa 0 Ondrej Hudaček
CVČ - Futbal- mladšia prípravka0 Mgr. Ján Stupák
CVČ - futbal SŽ30 Mgr. Ján Stupák
CVČ - hravé čakanie16 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Hravé čakanie0 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Lesnícky 0 Ján Halčin
CVČ - loptové hry61 Mgr. Róbert Duda
CVČ - Loptové hry0 Mgr. Róbert Duda
CVČ - matematika hrou I20 Ing. Miroslava Sisková
CVČ - matematika hrou II20 Ing. Miroslava Sisková
CVČ - Matematika inak0 Mgr. Lukáš Hudáček
CVČ - Matematika inak0 Mgr. Lukáš Hudáček
CVČ - pohybové hry32 Mgr. Daniela Galliková
CVČ - Pohybové hry0 Mgr. Daniela Galliková
CVČ - požiarnický17 Bc. Dana Stolárová
CVČ - ručné práce29 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Ručné práce0 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Sánkarský0 Bc. Ján Neupauer
CVČ - separujem a tvorím15 Bc. Dana Stolárová
CVČ - slovenčina pre prax I20 Mgr. Lenka Jurašková
CVČ - slovenčina pre prax II21 Mgr. Lenka Jurašková
CVČ - slovenčina pre prax III20 Mgr. Lenka Jurašková
CVČ - slovenčina pre prax IV22 Mgr. Lenka Jurašková
CVČ - šach35 Ing. Tomáš Hudáček
CVČ - Šach0 Ing. Tomáš Hudáček
CVČ - šach 1. ročník14 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Šikovné ručičky - tvorivé dielne0 Ing. Miroslava Sisková
CVČ - školská televízia15 Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ - školská televízia15 Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ - Školská televízia0 Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ - thajský box21 Mgr. Róbert Duda
CVČ - Thajský box0 Mgr. Róbert Duda
CVČ - túlavé topánky31 Ing. Miroslava Sisková
CVČ - varenie a pečenie I41 Bc. Dana Stolárová
CVČ - varenie a pečenie II25 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Varenie a pečenie pre radosť I0 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Varenie a pečenie pre radosť II0 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Varenie a pečenie pre radosť III0 Bc. Dana Stolárová
CVČ - Veselé čítanie 10 Mgr. Renáta Fudalyová
CVČ - Veselé čítanie 20 Mgr. Renáta Fudalyová
CVČ - Volejbal - starší žiaci0 Mgr. Tomáš Hudáček
CVČ - Volejbal mladší žiaci0 Mgr. Tomáš Hudáček
CVČ - volejbal MŽ19 Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ - volejbal MŽ19 Mgr. Tomáš Hudáček
CVČ - volejbal prípravka27 Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ - volejbal prípravka29 Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ - Volejbal prípravka0 Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ - volejbal SŽ24 Mgr. Tomáš Hudáček
Čítanie pre všetkých 145 Mgr. Renáta Fudalyová
Čítanie pre všetkých 249 Mgr. Jana Budzáková
Čitateľský krúžok22 Mgr. Daniela Sarnová
Detský divadelný súbor Gašparko 18 PaedDr. Mária Budzáková
Envirozážitok31 Ing. Darina Adamicová
Hlavolamy26 Ing. Miroslava Sisková
Hravá škola27 Mgr. Katarína Budzáková
Hravé učenie HH27 Mgr. Helena Hudáčková
Hravé učenie MD23 Mgr. Mária Dudašková
Chemický krúžok16 Mgr. Sabína Bolešová
Literárna tvorivosť25 Mgr. Karmen Mazureková
Logické hry20 Ing. Miroslava Sisková
Nebojte sa matematiky 125 Mgr. Ľudmila Galliková
Nebojte sa matematiky 217 Mgr. Ľudmila Galliková
Poslúchaj ma jazýček 121 Mgr. Anna Girgaschová
Poslúchaj ma jazýček 218 Mgr. Anna Girgaschová
Prvá pomoc11 Mgr. Jana Figlárová
Šikovné hlavičky0 Mgr. Bronislava Beňková
Šikovné hlavičky21 Mgr. Bronislava Beňková
Šikovní tretiaci23 Mgr. Anna Girgová
Šikovný školák21 Mgr. Eva Dvorčáková
ŠKD 038 Mgr. Petra Vidová
ŠKD 141 Mgr. Petra Vidová
ŠKD 240 Helena Koščáková
ŠKD 341 Natália Bekešová
ŠKD zmiešaná skupina15 Helena Koščáková
Škola hrou25 Mgr. Veronika Lizáková
Školské všeličo24 Mgr. Katarína Dravecká
Tvorivé učenie26 Mgr. Ružena Vaverčáková
Učenie hrou25 PaedDr. Gabriela Majerčáková
Včielky 23 Mgr. Alžbeta Koščáková
Veselé hlásky24 Mgr. Viera Lizáková
Vševedko0 Mgr. Andrea Galliková
Vševedko22 Mgr. Andrea Galliková
Výtvarná tvorivosť0 Mgr. Tatiana Kostiková
Výtvarná tvorivosť22 Mgr. Tatiana Kostiková
Výtvarný krúžok25 Mgr. Jana Budzáková
Zábavná škola26 Mgr. Slávka Lampartová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Škola ,je otvorená na spoluprácu s rodičmi. Rodičia sa zúčastňujú rodičovských združení, ktoré sa konajú 4 x do roka a podľa požiadaviek triedneho učiteľa. V novembri sa vždy koná celoškolské rodičovské združenie. Taktiež majú možnosť otvorených hodín a iných triednych aktivít, napr. k Dňu matiek, vianočné posedenie, stretnutia v rámci regionálnej výchovy a podobne. V prípade potreby pomoci sa vždy nájdu ochotní rodičia, napr. pri organizovaní triednych výletov a exkurzii.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola má dobré partnerské vzťahy s obcou a miestnym farským úradom. V rámci požiadaviek a možností spolupracuje s miestnymi organizáciami ako sú napr. futbalový klub, hasiči, Mariánska družina, Erko a pod. Svoje aktivity zverejňuje na webovom sídle školy - www.zslendak.edupage.sk, prezentuje sa aj v obecných novinách Lendak a v školských videonovinách.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Mária Budzáková

V Lendaku, 1. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14.9.2020