• Rada školy

    •  


     Rada školy

      

     Plán a program zasadnutí rady školy na rok 2021

      

     Marec

         • Schvaľovanie plánu a programu zasadnutí na rok 2021.
         • Rôzne.

      

     Jún

         • Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok.
         • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie.
         • Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy.
         • Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu.
         • Rôzne.

      

     November

         • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
         • Rozpočet školy na rok 2022.
         • Plán činnosti na rok 2022 (možnosti záujmovej činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi, inými subjektmi).
         • Rôzne.