• Rada školy

    •  

     Plán a program zasadnutí rady školy

      

     Január

     • Schvaľovanie plánu a programu zasadnutí na rok 2019.
     • Rozpočet na rok 2019
     • Plán činnosti na rok 2019 (možnosti záujmovej činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi, inými subjektmi).
     • Rôzne.

      

     Jún

     • Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok.
     • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie.
     • Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy.
     • Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu.
     • Rôzne.

      

     November

     • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
     • Rozpočet školy na rok 2020.
     • Plán činnosti na rok 2020 (možnosti záujmovej činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi, inými subjektmi).
     • Rôzne.