• Informácie pre rodičov a verejnosť

     • Testovanie

      AKO FUNGUJE COVID AUTOMAT U NÁS V OKRESE

      Z uznesenia č. 77/2021 Vlády SR vyplýva:

      Okres Kežmarok je zaradený podľa COVID AUTOMATU do II. stupňa varovania.

      • od 8. - 15. februára 2021 na cestu do práce, na sprevádzanie dieťaťa do a zo školy pre MŠ a 1. stupeň ZŠ a jeho účasť na prezenčnej forme výučby, potrebujete mať test nie starší ako 7 dní

      Príklad: ak ste sa otestovali 6. februára 2021 test Vám platí do 12. februára 2021.

      • od 15. februára 2021, ak sa situácia nezmení a okres Kežmarok ostane v II. stupni varovania, potvrdenie o vykonaní testu bude mať platnosť 14 dní.

      Príklad: ak sa otestujete 12. februára 2021, platnosť testu budete mať do 25. februára 2021 (14 deň).

      Z uvedeného teda vyplýva, že ak ste rodič a Vaše dieťa navštevuje MŠ alebo 1. stupeň ZŠ a chcete, aby sa naďalej zúčastňovalo výučby je potrebné v pondelok 15. februára 2021 znovu predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pri vchode do školy, ktorého súčasťou je potreba nahliadnutia do negatívneho testu aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa.

      Obec Lendak vykonáva v oblasti školstva prenesený výkon štátnej správy - čo znamená, že je povinná sa riadiť pokynmi Vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Regionálnym Úradom verejného zdravotníctva SR.

      V prípade, ak by sme nerešpektovali tieto pokyny nebolo by možné otvoriť školu pre deti a žiakov.

      Treba podotknúť, že testovanie je dobrovoľné a účasť dieťaťa na výučbe je povinná, ale môže prebiehať aj dištančnou (externou) formou v prípade, ak rodič odmieta predložiť potvrdenie o negatívnom teste.

      Viac nájdete na linkoch:

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany.../

      https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/49/

      Škola sa riadi dokumentom vydaným Ministerstvom školstva vedy a výskumu SR - Návrat do škôl 2021:

      Navrat_do_skol_od_8_2_2021.pdf​​​​​​​

     • Rodičovské konto

     • Vážení rodičia!

      Prosíme vás, aby ste prednostne využívali na doručovanie vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie negatívneho testu a iných tlačív rodičovské konto. Keďže toto vyhlásenie budete posielať opakovane každých sedem dní a nevieme do kedy, tak to výrazne odbremení od papierovej byrokracie triednych učiteľov a školu. Rodičovské konto má množstvo výhod  ako napr.: ste informovaný o domácich úlohach, známkach svojích detí okamžite v ten deň, máte prehľad o udalostiach a akciách v škole, môžete prostredníctvom edupage posielať ospravedlnenky, vypýtať dieťa zo školy, komunikovať s ktorýmkoľvek učiteľom, vedením školy a pod. Edupage je náš školský informačný system, ktorý budeme do budúcna využívať vo všetkých oblastiach komunikácie s rodičmi, žiakmi, verejnosťou a pod. Kto ešte nemá rodičovské konto, nech požiada triedneho učiteľa, ktorému poskytnete iba svoj email. Prostredníctvom mobilnej aplikácie Edupage v časti  Žiadosti/Vyhlásenia, kliknete  Pridať žiadosť/vyhlásenie  a vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň).  Už len pripojíte prílou - foto testu a odošlete. To isté urobia rodičia žiakov II. stupňa, ale vyberu vyhlásenie pre II. stupeň.

      Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

      Vedenie školy

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

      Informácie Ministeratva školstva vedy, výskumu a športu SR

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

      Tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti pre žiakov 2. stupňa a  ich rodičov:  

       Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.doc

      Tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti pre rodičov žiakov 1. stupňa:  

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_(2)(1).doc

      Rozhodnutie MŠVVaŠ SR :  rozhodnutie_ministra.pdf


    • Školská jedáleň informuje svojich stravníkov - dôležitý oznam!
     • Školská jedáleň informuje svojich stravníkov - dôležitý oznam!

     • Oznamujeme rodičom detí MŠ i žiakov ZŠ 1.stupňa stravujúcich v školskej jedálni, že od 8.2.2021 sú deti automaticky prihlásené na stravu v ŠJ Lendak. V prípade, že deti v pondelok nenastúpia na prezenčnú výučbu do školy alebo škôlky, musíte ich z obedu odhlásiť! 

      Ďakujeme za pochopenie, nakoľko v tejto vzniknutej situácii školská jedáleň nemôže vedieť, koľko bude mať stravníkov. Deti 2.stupňa, stravujúce sa v ŠJ aj cez dištančné vzdelávanie, majú nárok na stravu do obedára, tak ako bolo doteraz. 

      Vedenie ŠJ Lendak

    • Od 8.2.2021 prezenčne 1.stupeň, ŠKD a MŠ
     • Od 8.2.2021 prezenčne 1.stupeň, ŠKD a MŠ

     • Vážení rodičia, podľa posledných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je návrat do škôl možný od 8.2.2021 pre deti materských škôl, 1.stupňa základných škôl, a tým aj školských klubov detí a základných umeleckých škôl pre deti 1.stupňa (no iba hudobný odbor). Podmienkou je pretestovanie zamestnancov školy a rodičov detí. (Stačí jeden z rodičov.) Deti sa netestujú.

      Túto možnosť využíva aj naša Spojená škola Lendak. Od 8.2.2021 budú oddelenia MŠ, 1.stupeň ZŠ, ŠKD a hudobný odbor ZUŠ pre 1.stupeň v prezenčnej forme vzdelávania.

      Rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ (zároveň aj ZUŠ) sa môžu pretestovať nielen v priestoroch kina Goral, ale aj v telocvični školy, a to v dňoch: 5.2. - 6.2.2021 (piatok, sobota) od 8.00 - 17.30.  

      Rodičia žiakov, ktorí prekonali COVID-19, sa nemusia testovať, ak majú potvrdenie o prekonaní ochorenia, alebo pozitívny certifikát nie starší ako tri mesiace. Deti MŠ a žiaci ZŠ pred vstupom do budovy školy odovzdajú čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti. (Tieto vyhlásenia  ešte MŠ VVaV SR nezverenilo, musíme čakať.)

      V pondelok, 8.2.2021, spúšťame plnú prevádzku pre MŠ, žiakov 1.stupňa, ŠKD a hudobný odbor ZUŠ. Dištančné vzdelávanie pre týchto žiakov už nebude.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka Spojenej školy Lendak

    • Postavme si snehové kráľovstvo
     • Postavme si snehové kráľovstvo

     • Súťaž

      Snehová nádielka prináša okrem tradičného šantenia aj množstvo inšpirácií  na stavanie snehových  sôch. Súťaž bola určená pre žiakov I. a II. stupňa. Medzi hlavné kritéria hodnotenia sme brali náročnosť výtvoru, veľkosť, dozdobenie snehovej sochy a celkový estetický dojem. Prišlo veľmi veľa krásnych snehových sôch. Bolo veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie.  

      Za prvý stupeň bola jednoznačnou víťazkou Galina Chudíková z II.B. Samozrejme, že sama by to nedokázala. Do súťaže sa zapojila so súrodencami a pomohla jej  aj mamka.  Okrem Galiny sme ocenili aj ďalších 9 žiakov I. stupňa:   Slavomíra Jašňáková, IV.D; Ján Budzák, III.B;  Alenka Halčinová, IV.B; Ružena Badovská, III.A; Barborka  Majerčáková,  I.A; Marián Povec,  II.D; Stanislava Halčinová,  III.C; Samuel  Koščák,  I.B a Marek Halčin z  I.C.    

       Ani žiaci druhého stupňa nezaostávali. Chytili  lopaty do rúk a vytvorili klasické alebo  moderné snehové sochy v rôznych podobách a veľkostiach. Víťazmi druhého stupňa sa stali súrodenci Halčinovci (Viktória, Valéria a Maximilián), ktorí okrem krásneho koňa, vytvorili aj obrovského rozprávkového Olafa.  Okrem nich sme ocenili aj týchto žiakov: Vanesa Koščáková,  V.D; Sára Koščáková, VIII.C; súrodenci Milan a Slávka  Halčinovci, VIII.B; Laura Neupauerová, VIII.B; Kristína Strelová, IX.D; Kristína Majerčáková, V.C; Mária Majerčáková,   V.A; Ján  Budzák,  V.D  a Karina Jašňak, V.B.

      Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto tvorivej  aktivity. Všetci si zaslúžia pochvalu. Z veľkej hromady bieleho snehu vytvorili krásne  sochy, ktoré keby sme spojili  do spoločného projektu, tak máme úžasné snehové kráľovstvo.  

      Za všetkých vyučujúcich TSV, Mgr. Mária Hudáčeková, vedúca PK TSV. 

     • Staň sa hviezdou pre hviezdy – navrhni im logo!

     • Súťaž

      Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zorganizovalo súťaž navrhni logo pre našich športovcov. Do súťaže sa zapojili svojimi prácami aj naši žiaci. Ďakujem žiakom za ich snahu a za reprezentáciu našej školy a obce. Výsledky sa dozvieme 05.02.2021. 

      Ďakujeme Mgr. Jane Budzákovej, že v tejto technickej dobe vedie žiakov k výtvarnému umeniu a k predmetu výtvarná výchova.

     • Zelený objektív 2020

     • Súťaž

      „Zelený objektív“ je súťaž pre mladých fotografov na tému les. Organizujú ju LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum, Združenie Lesníčiek a Združenie zamestnávateľov Lesného hospodárstva na Slovensku. 

      Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa. Svoje práce spracovali v rámci predmetu výtvarná výchova. Žiaci poslali množstvo svojich prác. Uzávierka súťaže je  15.02.2021.

      Ďakujeme Mgr. Jane Budzákovej za organizáciu, spracovanie a odoslanie žiackých prác do súťaže.

       

    • Okresné kolo Matematickej olympiády (online)
     • Okresné kolo Matematickej olympiády (online)

     • kategórie Z5 a Z9

      Na základe usmernenia Slovenskej komisie Matematickej olympiády sa podľa termínovníka uskutočnilo dňa 27.01.2021 online okresné kolo 70. ročníka MO v kategóriách Z5 a Z9. Organizácia bola v tomto školskom roku oveľa náročnejšia, učitelia matematiky museli nahlásiť emailove adresy a telefónne čísla svojich žiakov, ktorým následne CVČ zaslalo úlohy na riešenie na ich email. Po skončení súťaže museli žiaci do 10 minút zaslať na email príslušného CVČ scany alebo fotografie (v dostatočnej kvalite) a čestné prehlásenie, že pacovali samostatne a bez odborných pomôcok.

      Do okresného kola postúpilo 6 žiakov 5. ročníka a 3 žiaci 9. ročníka, ktorí boli úspešní riešitelia domáceho kola. Okresného kola sa nakoniec zúčastnili 4 žiaci  5. ročníka (Pavol Gallik -  5.C; Mária Magdaléna Birošíková - 5.C; Samuel Halčin - 5.D a Martin Halčin - 5.A) a 3 žiaci 9. ročníka (Mikuláš Suchanovská, 9.A, Michaela Fudalyová, 9.B a Ondrej Dvorčák, 9.C). Žiaci riešili úlohy v časovom intervale od 8:30 do 10:30, deviataci až do 12:30.

      Úspešní riešitelia:

      5. ročník

      1. – 2. miesto                   Pavol Gallik, 5. C

      5. – 7. miesto                   Samuel Halčin, 5.D

      13. – 14. miesto              Mária Magdaléna Birošíková, 5.C

      9. ročník

      8. – 9. miesto                   Michaela Fudalyová, 9.B

      12. miesto                         Ondrej Dvorčák, 9.C

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme! Vyučujúcim matematiky 5. - 9. ročníka ďakujeme za prípravu žiakov na olympiadu. Za súťaž bola zodpovedná Ing. Miroslava Sisková.

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, rešpektujúc platné protipandemické opatrenia. Konalo sa 13.januára dištančnou formou, cez online platformu www.onlineolympiady.sk . Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, súťaž neobsahovala ústnu časť, resp. táto časť bola zakomponovaná do testu. Cieľom písomnej časti testu bolo preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka). Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 1A získal Tomáš Koščák, žiak 6.D triedy, 1. miesto a postúpil na krajské kolo a rovnaký úspech dosiahol aj Mikuláš Suchanovský, žiak 9.A triedy, ktorý v kategórii 1B rovnako získal 1. miesto a postup na krajské kolo. Žiakom srdečne blahoželáme a budeme držať palce vo februári, kedy sa uskutoční krajské kolo!

      Za prípravu žiakov na olympiádu ďakujeme Mgr. Ivete Budzákovej a Mgr. Jane Figlárovej.