• Štatút

    •  

     ŠTATÚT

     Rady školy

     pri Spojenej škole Školská 535/5, Lendak

                 V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“) sa vydáva tento štatút rady školy.

      

     Čl. 1

     Základné ustanovenie

      

     1. V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. sa zriaďuje rada školy pri Spojenej škole Školská 535/5, Lendak.

     2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

      

     Čl. 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

      

     1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
     2. Rada školy iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k vyradeniu zo siete škôl a školských zariadení SR.

      

     Čl. 3

     Činnosť rady školy

      

     1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
     2. Rada školy:
     1. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa.
     2. Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.).
     3. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy.
     4. Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia.
     5. Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 citovaného zákona, a to najmä:
     1. k návrhu na počty prijímaných žiakov a počty tried,
     2. k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov,
     3. k návrhu školského vzdelávacieho a výchovného programu,
     4. k návrhu rozpočtu,
     5. k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
     6. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
     7. k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu,
     8. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
     9. ku koncepčnému návrhu rozvoja školy alebo školského zariadenia najmenej na dva roky.

      

     Zloženie a spôsob voľby členov rady školy

      

     Čl. 4

     Zloženie rady školy

      

     1. Rada školy má 11 členov.

     2. Členmi rady školy sú:

     • traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
     • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
     • traja zvolení zástupcovia rodičov,
     • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      

     Čl. 5

     Spôsob voľby členov rady školy

      

     • Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
     • Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
     • Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
     • Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
     • Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady školy, bude sa postupovať nasledovne:
     • rodičia – doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
     • zamestnanci školy – postupovať ako pri rodičoch,
     • delegovaní zástupcovia – požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena.
     • O všetkých zmenách v rade školy informovať zriaďovateľa.

      

     • Členstvo v rade školy zaniká:
     • uplynutím funkčného obdobia,
     • vzdaním sa členstva,
     • ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,
     • ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa § 25 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. ,
     • ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
     • ak dieťa člena zvoleného za rodičov prestane byť žiakom školy,
     • odvolaním člena, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa,
     • odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z. z.

     Ak sa člen, ktorý je zvolený za pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov alebo rodičov, teda volení členovia, bezdôvodne trikrát za sebou nezúčastní na zasadnutiach, oznámi predseda rady školy príslušnej skupine voličov túto skutočnosť, príslušná skupina rozhodne, či svojho zástupcu odvolá a zvolí iného.

     • obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
     • smrťou člena alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho.

      

     Čl. 6

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
     2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
     3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok (t.j. štyrikrát ročne), prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy).
     4. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy  bude zverejnené na verejne prístupnom mieste.
     5. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda.
     6. Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu.  Prílohou zápisnice je prezenčná listina. Zápisnice sú uložené u predsedu rady školy. Kópiu zápisnice rada školy poskytne zriaďovateľovi.
     7. Rada školy prizýva na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa zástupcu okresného úradu a zástupcu štátnej školskej inšpekcie.
     8. Ak pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa ani jeden uchádzač nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy v prípade kandidovania 3 a viac uchádzačov vo výberovom konaní, môže sa uskutočniť druhé kolo tajnej voľby, do ktorého postúpia prví dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov výberovej komisie.
     9. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.

      

     Čl. 7

     Práva a povinnosti člena rady školy

      

     1. Člen má právo:
     1. voliť a byť volený do funkcie predsedu,
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
     5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety alebo materiály.

      

     1. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach bez náležitého ospravedlnenia sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Rada školy túto skutočnosť oznámi tej skupine, za ktorú bol člen rady školy volený alebo delegovaný, tá rozhodne o jeho členstve.
     2. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

     Čl. 8

     Povinnosti predsedu rady školy

      

     1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
     2. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov,  a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy
     3. Predsedu rady školy môže rada odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy, ak si neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo štatútu, alebo ak je odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak nie je schopný vykonávať zo zdravotných dôvodov túto funkciu.
     4. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
     5. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
     6. Predseda rady školy zvolá zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak ho o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina rady školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a riadi jej podpredseda.

      

      

      

      

     Čl. 9

                       Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy.

      

     1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
     2. Riaditeľ školy v súlade s príslušným právnym predpisom alebo na požiadanie predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

      

      

      

                                                                 Čl. 10

                                                Hospodárenie rady školy

      

     1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy. Škola vyčlení financie  na kancelárske potreby a poskytne priestory na riadny chod rady školy.
     2. Rada školy nemá vlastný majetok.

      

     Čl. 11

     Záverečné ustanovenie

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy. Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.

      

      

      

      

      

      

      

     V Lendaku

      

     Dátum schválenia: 09.12.2020                                                        ..............................................

                                                                                                               Podpis predsedu rady školy