• VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY PRE ŽIAKOV

    • Spojená škola, Školská 535/5, Lendak

     organizačná zložka Základná škola

      

     VNÚTORNÝ   PORIADOK   ŠKOLY

     PRE   ŽIAKOV

      

     1. Všeobecné pravidlá vnútorného poriadku školy

      

     1. Žiaci Základnej školy Lendak svojim správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentujú túto školu.
     2. Žiaci zachovávajú pravidlá školského poriadku, o ktorých ich triedni učitelia poučia vždy na začiatku školského roka, na začiatku II. polroka a podľa potreby aj v jeho priebehu.
     3. Každý žiak chodí slušne a čisto oblečený. Za vhodný typ oblečenia sa nepovažujú tepláky. Nosí so sebou potrebné hygienické potreby. Na vyučovanie telesnej výchovy nosí predpísaný cvičebný úbor a na hodiny technickej výchovy a výtvarnej výchovy pracovný plášť.
     4. Správanie žiakov je vždy a všade slušné a zdvorilé. Takto sa žiaci správajú v škole, v mieste svojho bydliska, ako aj pri účasti na rôznych podujatiach.
     5. Žiaci zdravia učiteľov v škole a ostatných pracovníkov pozdravom "Dobrý deň". Pozdrav musí byť zrozumiteľný. Vyučujúcich oslovujú "pán učiteľ, pani učiteľka".

      

     1.  Príchod žiakov do školy

      

     1. Žiaci pri ceste do a zo školy dodržiavajú dopravné predpisy. Do budovy školy vstupujú ráno od 7:40 hod. do 7:50 hod. Začiatok vyučovania je stanovený na  7:55 hod.
     2. Po príchode do školy sa žiaci prezujú  pri skrinkách. Prezúvanie je povinné. Na prezúvanie používajú vhodné, čisté,  ortopedicky neškodné prezuvky s gumovou podrážkou. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázané používať na prezúvanie žiakov v ZŠ penovú obuv (typu kroksy, šľapky). Po prezutí žiaci odchádzajú do svojich tried. Vstup do tried bez prezuviek sa zakazuje.
     3. Žiaci 1. ročníka sa prezúvajú pri triedach a k triedam prichádzajú bočným schodišťom.
     4. Neskorý príchod žiakov do školy sa toleruje len v ojedinelých a ospravedlnených prípadoch, pri pravidelných neskorých príchodoch triedny učiteľ informuje rodičov a v prípade nezlepšenia príchodov navrhne riaditeľovi nápravné opatrenia.
     5. Akákoľvek činnosť v mimo vyučovacom čase musí   byť riadená dospelou osobou a pokiaľ nie je v rozvrhu mimo vyučovacej  činnosti, musí byť na ňu súhlas riaditeľa školy.
      
     Vyučovacia doba                                              

             

                 1. h      7:55    -    8:40                                      

                 2. h      8:50    -    9:35                                      

                 3. h      9:50    -   10:35                                    

                 4. h    10:45    -   11:30                                    

                 5. h    11:40   -    12:25                                    

                 6. h    12:35   -    13:20                                    

                 7. h    13:40   -    14:25

      

      

      

     1. Správanie žiakov v triede

      

     1. Počas vyučovania žiaci svojím primeraným správaním umožňujú plynulý nerušený chod hodiny a snažia sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby ich práca doma bola čo najkratšia a ich pobyt v škole čo najefektívnejší.
     2. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene, vchádzajú do učebne po zaklopaní. Pozdravia a ospravedlnia sa učiteľovi, ktorý ich v tom čase vyučuje.
     3. Vyučovacie hodiny sa realizujú podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.
     4. Žiaci sú povinní nosiť na vyučovanie všetky potrebné učebné pomôcky, ktoré si pripravia pred každou vyučovacou hodinou na lavicu. V učebni zaujmú miesta podľa zasadacieho poriadku, dohodnutého s triednym učiteľom na dané obdobie školskej práce.
     5. Počas vyučovania výchovných predmetov si žiaci pravidelne nosia pomôcky na tieto predmety, osobitne telocvičný úbor a pomôcky na výtvarnú výchovu. V prípade pravidelného porušovania tohto predpisu, budeme tento problém riešiť cestou pohovoru s rodičmi, s následnými výchovnými opatreniami.
     6. Žiakom sa zakazuje prinášať do školy veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Ide najmä o cenné predmety /zlaté prstene, náramky, retiazky, väčšie sumy peňazí, karty a nevhodné publikácie/.
     7. Žiakom je zakázané nosiť mobilné telefóny do školy. V prípade, že si žiak aj napriek zákazu mobilný telefón prinesie, musí ho pred začiatkom vyučovania vypnúť a umiestniť do špeciálneho boxu na to určeného. Po skončení vyučovania si ho odtiaľ prevezme. Neumiestnenie mobilného telefónu do boxu sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. Žiak sám zodpovedá za manipuláciu s ním počas odovzdávania a preberania. Za prípadne straty alebo krádeže škola nezodpovedá.
     8. Ak žiak nemá domácu úlohu, alebo sa nemohol z vážnych dôvodov na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.
     9. Na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pri príchode učiteľa alebo inej dospelej osoby žiaci povstanú.
     10. Pri odpovediach hovoria žiaci jasne a zrozumiteľne, počas skúšania skúšanému žiakovi nenašepkávajú. Rovnako nie je dovolené odpisovať školské a domáce úlohy.
     11. Počas vyučovania /vrátane prestávok/ je zakázané žiakom opustiť bez dovolenia budovu školy. Ak žiak odíde svojvoľne z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí budovu školy, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako vážne porušenie vnútorného poriadku školy.
     12. Povolenie  opustiť školu z jednej vyučovacej hodiny dáva učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi. Povolenie opustiť školu počas viacerých vyučovacích hodín dáva iba triedny učiteľ.
     13. Triedny učiteľ povoľuje žiakovi ostať doma z vážnych rodinných alebo iných dôvodov na 2 dni iba po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodičov žiaka. Povolenie na viac dní dáva riaditeľ školy po predbežnom vyjadrení triedneho učiteľa.
     14. Rodičia žiaka sú povinní oznámiť škole do 48 hodín príčinu neprítomnosti žiaka v škole. V prípade, že takto neurobili, triedny učiteľ zasiela výzvu k návšteve školy.
     15. Vymeškané vyučovacie hodiny musí žiak ospravedlniť písomným ospravedlnením, ktoré je podpísané rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka alebo lekárom.

      

     1. Správanie žiakov počas prestávok a cez voľný čas v škole

      

     1. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede a venujú sa príprave na vyučovacie hodiny. Počas prestávok sú povinní riadiť sa pokynmi učiteľskej služby. Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede  /vyvetranie, čistá tabuľa, príprava pomôcok/.
     1. Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú na chodbách na svojom poschodí pričom dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny službu konajúcich učiteľov a pravidlá vnútorného poriadku.
     2. Počas prestávok sa žiakom zakazuje vstup do cudzích tried, okrem prípadov presúvania sa celej triedy podľa rozvrhu hodín a ojedinelých zdôvodnených prípadov  /návšteva súrodenca a pod./.
     3. Do odborných učební odchádzajú žiaci samostatne  až po zazvonení na hodinu a počas presunu dodržiavajú zásady bezpečnosti pri práci. Vstup žiakov do zborovne je prísne zakázaný.
     4. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, ŠvP a pod. sa žiaci riadia podľa pokynov učiteľov. Správajú sa disciplinovane, dodržiavajú pravidlá cestnej premávky a v dopravných prostriedkoch nerušia ostatných cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a pod.

      

     1. Pomer žiakov k školskému majetku

      

     1. Každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Žiaci opatrne zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. Každé poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi.
     1. Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich. Je dovolené vetrať iba vetracími oknami. Z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety.
     2. Vzorne sa starajú o učebnice, učebné pomôcky  a školské potreby. Šetria ich a udržiavajú v čistote a poriadku.
     3. Akékoľvek poškodzovanie školského majetku alebo jeho odcudzenie bude riešené ako porušovanie školského poriadku a bude vymáhaná náhrada zavinenej škody.

      

     1. Odchod žiakov zo školy

      

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa na prízemie školy a po prezutí ihneď opustia priestory školy. Vzhľadom na to škola nenesie zodpovednosť za prípadne zranenia či škody na zdraví vzniknuté mimo vyučovacieho procesu.
     2.  Žiaci odchádzajú z učebne  až vtedy, keď uvedú svoje pracovné miesto do poriadku. Skontrolujú, či je v učebni poriadok, či sú zavreté okná, vyložené stoličky a skontrolujú uzavretie vodovodného ventilu. Po odchode z učebne poverení žiaci učebňu uzamknú.
     3. Žiaci počas odchodu zo školy dbajú na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel slušného správania. Po skončení vyučovania sa nezhromažďujú pred školou, ale idú najkratšou cestou do miesta svojho bydliska.

      

     1. Správanie žiakov na verejnosti

      

     1. Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zákonného zástupcu žiaka alebo  ním poverenej  osoby sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebuje najesť alebo vypiť nealkoholické nápoje. Žiaci sa môžu  zúčastňovať na filmových a divadelných predstaveniach, alebo zábavných programoch, ak sú prístupné školskej mládeži. Ak ide o verejné predstavenia, môžu ich navštevovať len v sprievode zástupcu žiaka alebo ním poverených osôb.
     2. Žiak môže účinkovať opakovane v divadle, vo filme, v televízii alebo v iných  obdobných verejných vystúpeniach, ktoré neorganizuje škola, len so súhlasom riaditeľa školy.
     3. Svoje  správanie   na  verejnosti  podriaďujú   žiaci  školskému  poriadku a predovšetkým:

           - nepoškodzujú žiaden majetok,

           - úctivo sa správajú k starším a dospelým.

           Žiaci nenavštevujú podujatia, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Mimo svojho domova sa môžu              zdržiavať v letnom období do 21h., v  zimnom  období  do  20h.  Dlhšie len v doprovode dospelej              osoby so súhlasom zákonného zástupcu.

           4. Nenavštevujú pohostinstvá, zábavne podniky a podniky s hazardnými hrami..

      

      

     1. Povinnosti samosprávy triedy a týždenníkov.

      

     1. Samospráva triedy je volená na daný školský rok. Jej hlavnou úlohou je viesť triedu k dobrej práci v škole i mimo nej, starať sa o dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi. Náplň prác jednotlivých členov samosprávy určuje triedny učiteľ.
     2. Na každý týždeň určí triedny učiteľ  2 týždenníkov, maximálne po dobu 2 týždňov.
     3. Týždenníci dbajú na disciplínu a poriadok v triede. Dohliadajú, aby sa neporušovali ustanovenia školského poriadku. Dbajú na čistotu v triede a aby sa nepoškodzoval školský majetok. Pripravujú triedu na vyučovanie. Po odchode žiakov zo školy skontrolujú, či si žiaci niečo nezabudli. Cez prestávku utierajú tabuľu, vetrajú, starajú sa o čistotu handry a špongie. Každé poškodenie školského zariadenia alebo stratu osobných vecí žiakov hlásia triednemu učiteľovi. Tak isto hlásia každý priestupok žiakov a zjavné porušovanie pracovnej disciplíny. Pomáhajú vyučujúcemu pri donášaní učebných pomôcok.
     4. Oznamujú zástupcom riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa, ak tento nedôjde na vyučovaciu hodinu 5 minút po zvonení.

      

     1. Zdravotná starostlivosť

      

     1. Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví.

     Dodržiavajú pokyny k zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodržiavajú zásady osobnej hygieny.

     1. V prípade, že žiak ochorie, zúčastní sa v sprievode aspoň jedného z rodičov vyšetrenia u lekára. Svoju neprítomnosť v škole z dôvodu ochorenia musí včas ospravedlniť /do 48 hod./. Keď žiak nastúpi do školy, predloží písomné ospravedlnenie svojej neprítomnosti.
     2. Zvláštnu pozornosť venujú žiaci udržiavaniu vzorovej čistoty v hygienických zariadeniach. Žiak musí byť v škole  vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. Extrémne maľovanie nechtov, farbenie vlasov a líčenie sa je zakázané.
     3. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia bezodkladne škole.
     4. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol a rôzne energetické nápoje a tiež omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského výletu.
     5. Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať.

     Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.

     1. Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj  náznaky fyzického alebo psychického týrania a  zneužívania spolužiakov.
     2. Pri prácach v dielňach, na pozemku,  v odborných učebniach a na hodinách TV dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.
     3. Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, ochránia svoje zdravie  a zdravie svojich spolužiakov.

      

     1. Odmeny a tresty

      

     1. Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú  úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi,  dochádzku alebo plnenie povinnosti, môže byť žiakovi udelená verejná pochvala triednym učiteľom alebo riaditeľom školy.
     2. Ústnu alebo písomnú  pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo zástupca spoločenskej organizácie.
     3. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov, môžu sa zverejniť ako príloha k vysvedčeniu.
     4. V osobitne odôvodnených prípadoch /napr. statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty/  udeľujú žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie  zástupcovia štátnej správy alebo minister školstva Slovenskej republiky.
     1. Za porušenie školského poriadku budú žiaci hodnotení a klasifikovaní podľa metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu schválených MŠaV SR zo dňa 25.5.l994 pod číslom 2489/l994-2ll č. 6.

     Za porušenie školského poriadku budú udelené tieto opatrenia:

     1. Napomenutie od triedneho učiteľa.
     2. Pokarhanie od triedneho učiteľa.
     3. Pokarhanie od riaditeľa školy.
     4. Znížená známka zo správania na stupeň 2 - uspokojivé.
     5. Znížená známka zo správania na stupeň 3 - menej uspokojivé.
     6. Znížená známka zo správania na stupeň 4 - neuspokojivé.

     Tresty budú udelené podľa závažnosti priestupkov. Hierarchia trestov nemusí byť dodržaná.

     1. Vychádzajúc zo všeobecných pravidiel o povinnej školskej dochádzke, sa pedagogická rada uzniesla, že jednotlivé limity pre výchovné opatrenie za neospravedlnené hodiny budú nasledovné:
      • do 6 neospr. hodín / 1 deň / je udelené pokarhanie od riaditeľa školy
      • od 7 do 25 neospr. hodín je znížená známka zo správania na 2. stupeň
      • od 26 do 60 neospr. hodín je znížená známka zo správania na 3. stupeň
      • nad 60 neospr. hodín je znížená známka so správania na 4. stupeň

      

     Týmto vnútorným poriadkom  sa od dňa účinnosti ruší vnútorný poriadok platný od 01.09.2015.

     Tento vnútorný poriadok nadobúda účinnosť od 06.09.2016.

      

     V Lendaku 06.09.2016                                                                         PaedDr. Mária Budzáková

                                                                                                                            riaditeľka školy

     Upravila: Mgr. Mačáková Dana,  2.9.2019

     Upravila: Mgr. Mačáková Dana, 17.9.2019

     Upravila: Mgr. Mačáková Dana, 21.9.2020