• Školská jedáleň pri Spojenej škole, Školská 535/5, 059 07  Lendak

     

    ZÁPISNÝ LÍSTOK na stravovanie

    Meno a priezvisko stravníka: .................................................................................................................

    Bydlisko stravníka: ................................................................................................................................

    Telefonický kontakt: ..............................................................................................................................

    E-mail: ...................................................................................................................................................

    Číslo účtu platiteľa stravného v tvare IBAN:  SK..................................................................................

     

    ZÁVÄZNE sa prihlasujem na stravovanie v školskej jedálni

    v školskom roku 2022/2023, odo dňa: ..............................

     

     

    Súhlas so spracovaním osobných údajov:

    Svojím podpisom udeľujem súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov za účelom poskytnutia stravy v zariadení školského stravovania a to v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa trvalého bydliska, kontakty a číslo účtu. Doba platnosti súhlasu je doba stravovania sa v školskej jedálni. Som si vedomý/a, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

     

     

    V Lendaku, dňa ........................                                    ....................................................

                                                                                                                Podpis

     

    Zápisný lístok je potrebné odovzdať v kancelárií ŠJ alebo na sekretariáte SŠ Lendak