• Základné informácie o projekte

    •  

     Moderné vyučovanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

     Moderná škola pre aktívny život v regióne
                                             - Operačný program - Vzdelávanie
                                             - Prioritná os - 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
                                             - Opatrenie - 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
                                             - Kod výzvy - OPV - 2008/1.1/03-SORO

     Finančný a časový rámec projektu

                                             - Začiatok realizácie aktivít projektu - 1. október 2009
                                             - Ukončenie realizácie aktivít projektu - 30 september 2011
                                             - Celkové oprávnene výdaje projektu - 149 970,13 €

       Hlavné aktivity

                                             - 1.1.Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu   školy
                                             - 2.1 Realizácia školení a kurzov pedagogických zamestnancov
                                             - 2.2 Tvorba pedagogicko - didaktických materiálov, teoretická
                                                       a praktická výučba
                                             - 3.1 Zavádzanie prierezových tém a nových foriem vyučovania
                                                       teoretická a praktická vyučba
                                             - Zariadenie a vybavenie projektu - 26 119,84 €
                                             - Riadenie projektu
                                             - Publicita a informovanie

     Odborný a riadiaci personál projektu

      

     Lizáková Mária PaedDr.         Vedúci realizačného tímu - primárny stupeň              01/10/2009-31/08/2010

     Černáková Renáta Mgr.          Vedúci realizačného tímu - primárny stupeň              01/09/2010-31/08/2011

     Mazureková Monika Ing.        Vedúci realizačného tímu - sekundárny stupeň         01/10/2009-30/11/2010

     Černáková Renáta Mgr.         Odborný personál - člen realizačného tímu I.             01/11/2009-31/08/2010

     Majerčáková Anna  Mgr.        Odborný personál - člen realizačného tímu I.            01/09/2010-31/08/2011

     Mazureková Karména Mgr.    Odborný personál - člen realizačného tímu II.           01/11/2009-30/11/2011

     Lizáková Veronika Mgr.         Odborný personál - člen realizačného tímu III.          01/11/2009-30/11/2011

     Sisková  Miroslava Ing.          Odborný personál - člen realizačného tímu IV.           01/11/2009-30/11/2011

     Hudaček Lukáš  Mgr.              Odborný personál - člen realizačného tímu V.            01/11/2009-30/11/2011

     Hudáčeková  Mária Mgr.        Odborný personál - člen realizačného tímu VI.           01/11/2009-30/11/2011

     Huszárová Maria Mgr.            Odborný garant                                                            01/11/2009-30/11/2011

     Kolumberová Marta               Asistent projektového manažéra                                01/10/2009-30/11/2011

     Hudačeková Anna                  Pracovník pre účtovníctvo projektu                            01/10/2009-30/11/2011

     Mačko Ľubomír Mgr.               Projektový  manažér                                                   01/10/2009-30/11/2011

     Chalupková  Soňa Mgr.          Koordinátor odbornej aktivity                                     01/10/2009-30/11/2011

     Mačko Ľubomír  Mgr.              Programovanie webstránok, portálov a údržba IS     01/10/2009-30/11/2011

     Complete Solutions, s.r.o.      Finančný manažér                                                        01/11/2009-30/11/2011

     Mladenovová  Dominika         Manažér monitoringu                                                  01/11/2009-30/11/2011

      

     Aktuálné aktivity v projekte (február 2010)

      

     V mesiaci február prebehli výberové konania na dodávku informačných a komunikáčnych technologii, na dodávku kancelárskych potrieb a na materiál pre propagáciu projektu.

      

     Na základe výsledku výberového konania na dodávku IKT bola podpísaná zmluva v rámci ktorej bola dohodnutá dodávka podľa nasledujúcej prílohy:

      

      

                Príloha č. 1 kúpnej zmluvy:

     Zoznam, množstvo a cena

     zariadení - výpočtovej a didaktickej techniky

      

      

      

     Názov položky

     množstvo ks

     Jednotková cena bez DPH

     Cena celkom

     spolu s DPH

     Celkom

     DPH 19%

     1.

     STOLNÝ POČÍTAČ s 19" LCD monitorom : HP PC M 19 2G/500 

     15

     625,00 €

     11 156,25 €

          1 781,25 €

     2.

     APLIKAČNÝ SOFTVÉR K INTERAKTÍVNEJ TABULI:

     MIMIO Ace Board Pro

     1

     360,00 €

     428,40 €

              68,40 €

     3.

     DATAPROJEKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM:

     Projektor DLP7 2500 UST

     4

     836,50 €

     3 981,74 €

             635,74 €

     4.

     ZABUDOVATEĽNÁINTERAKTÍVNA TABUĽA:

     MIMIO 120/180

     1

     836,13 €

     994,99 €

             158,86 €

     5.

     APLIKAČNÝ SOFTVÉR  PRE MERADLÁDattadisc PT

     1

     278,00 €

     330,82 €

              52,82 €

     6.

      PREMIETACIE PLÁTNO :

     ProScreen 1,53x2,0

     3

     209,85 €

     749,16 €

             119,61 €

     7.

     NOTEBOOK  do 1,5 kg:

      AC1410 ntb 11,6 2/250 WinHom

     6

     362,00 €

     2 584,68 €

             412,68 €

     8.

     DVD REKORDÉR:

     PIONEER DVR-5

     1

     465,00 €

     553,35 €

              88,35 €

     9.

     TV LCD VEĽKOPLOŠNÝSmg

      LCD TV40

     1

     750,00 €

     892,50 €

             142,50 €

     10.

     DIGITÁLNA KAMERA :

     S2 s príslušenstvom

     1

     418,00 €

     497,42 €

              79,42 €

     11.

     AUDIO SÚPRAVA:

     OPERA11

     1

     417,00 €

     496,23 €

              79,23 €

     12.

     TESTOVACÍ HLASOVACÍ SYSTÉM - žiacka stanica

     MC-1 kliker

     30

     48,10 €

     1 717,17 €

             274,17 €

     13.

     TESTOVACÍ HLASOVACÍ SYSTÉM - ID chip

     MC-ID

     95

     4,00 €

     452,20 €

              72,20 €

     14.

     TESTOVACÍ HLASOVACÍ SYSTÉM - prijímacie zariadenie MC-20

     1

     78,00 €

     92,82 €

              14,82 €

     15

     AUDIO DOPLNKY: sada UH900

     1

     250,00 €

     297,50 €

              47,50 €

      

      

     Spolu bez DPH

     21 197,68 €

     Celková výška 19% DPH

     4 027,56 €

     Celková cena s DPH

     25 225,24 €

      Technika bude dodaná do školy v priebehu jedného mesiaca. Veríme že výrazne pomôže k skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu.

     Október 2010:

     Tím riadicého a odborného personálu bol doplnený o úlohy, ktoré vyplývajú zo začiatkom plnenia úloh aktivity 2.2 a 3.1

     2.2 Tvorba pedagogicko - didaktických materiálov, teoretická a praktická výuka:  

           Overovanie vytvorených pedagogicko - didaktických materiálov

     Mgr. Renáta Černáková      Vedúci realizačného tímu - primárny stupeň             10/2010 - 07/2011

     Ing. Monika Mazureková    Vedúci realizačného tímu - primárny stupeň              10/2010 - 07/2011

     Mgr. Anna Majerčáková      Odborný personál, člen realizačného tímu I.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Katarína Dravecká      Odborný personál, člen realizačného tímu II.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Veronika Lizáková      Odborný personál, člen realizačného tímu  III.             10/2010 - 07/2011

     Ing. Miroslava Sisková       Odborný personál, člen realizačného tímu  IV.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Lukáš Hudaček          Odborný personál, člen realizačného tímu  V.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Jana Budzáková        Odborný personál, člen realizačného tímu  VI.             10/2010 - 07/2011

      

             Tvorba pedagogicko - didaktických materiálov

      Mgr. Anna Majerčáková           Odborný personál, člen realizačného tímu I.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Mária Neupauerová         Odborný personál, člen realizačného tímu II.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Štefan Suchanovský       Odborný personál, člen realizačného tímu III.             10/2010 - 07/2011

     Ing. Miroslava Sisková            Odborný personál, člen realizačného tímu IV.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Lukáš Hudaček               Odborný personál, člen realizačného tímu V.             10/2010 - 07/2011

     Mgr. Jana Budzáková              Odborný personál, člen realizačného tímu VI.             10/2010 - 07/2011

     3.1. Zavádzanie prierezových tém a nových foriem vyučovania, teoretická a praktická výuka

     Mgr. Bronislava Beňková               Odborný personál I.               10/2010 - 07/2011

     Mgr. Jana Figlárová                          Odborný personál II.               10/2010 - 07/2011 

     Mgr. Mária Hudáčeková                   Odborný personál III.               10/2010 - 07/2011 

      

              Tvorba materiálov k prierezovým témam

     Mgr. Bronislava Beňková               Odborný personál I.               10/2010 - 07/2011

     Mgr. Jana Figlárová                          Odborný personál II.               10/2010 - 07/2011