•  

      

      

      

      

      

     V Ý C H O V N Ý     P R O G R A M

     Centra voľného času Lendak ako súčasť  Spojenej školy Lendak

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Vypracovaný na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

      

      

     CVČ Lendak

     ako súčasť Spojenej školy Lendak, Školská 5/535, 059 07 Lendak

      

     Motto:

     Deti sú neskutočne dôležité. Ony sú budúcnosťou sveta.

                                                                               (Elton John)

      

      

      

      

     V Ý C H O V N Ý     P R O G R A M

     Centra voľného času Lendak ako súčasť  Spojenej školy Lendak

      

      

      

      

     Forma výchovy a vzdelávania: celodenná a celoročná

     Výchovný jazyk: slovenský

     Adresa: Školská 535/5, 059 07 Lendak

     Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Budzáková

     Kontakty: 421/524596523; 0948 838 826

     Email: skolalendak@gmail.com

     Druh školského zariadenia: Obecné školské zariadenie

     Platnosť výchovného programu: od 2.9.2022 – 31.8.2023

     Zriaďovateľ: Obec Lendak, Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

      

     Lendak  9.9.2022                                                                 PaedDr. Mária Budzáková

                                                                                                               riaditeľka školy

      

      

      1   VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV

      

     Centrum  voľného času (ďalej CVČ)  Lendak je  súčasť Spojenej školy Lendak, ktorej zriaďovateľom je Obec Lendak. CVČ  zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú                    a rekreačnú činnosť pre deti od 5 do 15 rokov. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí a mládeže v čase mimo povinného vyučovania a v  ich voľnom čase. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania ich voľného času.

     Celoročná činnosť CVČ pozostáva z pravidelnej, príležitostnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti. Pravidelnú záujmovú činnosť bude CVČ  realizovať plánovanou činnosťou záujmových útvarov (krúžkov).  Príležitostná záujmová  činnosť bude   v zmysle Ročného plánu akcií CVČ 2022/ 2023.  V období školských prázdnin sa realizuje činnosť športového  a oddychového  charakteru. Naším cieľom je ponúknuť pestrú záujmovú činnosť tak, aby si každé dieťa vedelo vybrať podľa vlastného záujmu.  Okrem toho sa CVČ aktívne podieľa aj na príprave žiakov na školské súťaže a školské podujatia (napr. účelové cvičenie, súťaže cez školský šport ...). Dosiahnuté výsledky prostredníctvom CVČ pomáhajú šíriť dobré meno  školy, ale aj obce Lendak  na verejnosti.

     V školskom roku 2021/2022 začalo centrum svoju činnosť v úspornom režime  z dôvodu prijatých rozpočtových opatrení Spojenej školy Lendak a epidemiologickej situácie na Slovenku. Veríme, že v školskom roku 2022/2023 bude fungovať CVČ v riadnom režime a opäť budeme organizovať svoju činnosť hlavne v športovej oblasti, a to v jeho rekreačnej, ale  aj výkonnostnej úrovni. Na výkonnostnej úrovni  sa bude venovať podpore futbalu chlapcov, volejbalu dievčat a šachu chlapcov a dievčat. V rekreačnej úrovni podporí rozvoj masového florbalu, basketbalu, bedmintonu, bojových umení a  fitnes cvičení. Novinkou v šk. roku 2022/2023 bude jumping, ktorý bude určený pre žiakov I. stupňa.

     Okrem toho bude činnosť zabezpečovaná v oblasti spoločenských vied a informačných technológií.

     Činnosť v mesiaci september bude prebiehať len v krúžkoch, ktoré zabezpečujú prípravu pre výkonnostný šport, ostatné krúžky začnú svoju činnosť od 1.októbra. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie budú záujmové útvary pracovať jeden až štyrikrát týždenne. Činnosť bude vykonávaná v poobedňajších hodinách pracovného týždňa a celodenne počas sobôt, nedeľ, sviatkov a školských prázdnin. Vedúcimi krúžkov sú interní pracovníci školy alebo externí zamestnanci, ktorí sú profesionálne orientovaní v danej oblasti.         Centrum je rozčlenené  na tri oddelenia:

     1.     Oddelenie spoločenských vied

     2.     Oddelenie  kultúry a športu

     3.     Oddelenie informačných technológií

                  Oddelenie spoločenských vied zahŕňa záujmové útvary v rôznych oblastiach pre zabezpečenie komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa. Činnosť je zameraná najmä na hravú a tvorivú oblasť spoločenských krúžkov, ale nezabúda ani na oblasť ekologickej výchovy.

           Oddelenie kultúry a športu je zamerané na podporu výkonnostného futbalu chlapcov,  volejbalu dievčat a šachu mládeže,  na  rozvoj masového florbalu, basketbalu, šachu predškolskej mládeže, bedmintonu, turistiky, bojových umení, fitnessu a jumpingu.

            Oddelenie informačných technológií podporuje rozvoj práce s informačnými technológiami detí tak na prvom, ako i na druhom stupni  základnej školy, a to najmä kreatívnymi formami činností.

          Výkonnostný šport je organizovaný športovými zväzmi jednotlivých športov a podľa rozpisov zväzov sa zúčastňujú zápasov.

      

     1.1    Analýza školského zariadenia

      

      CVČ pri Spojenej škole Lendak píše takmer 20-ročnú históriu. V roku 2003 bola otvorená nová telocvičňa a o rok neskôr sa súčasťou školy stalo  Centrum voľného času. Bolo to pre našich niečo žiakov nové, preto v hojnom počte navštevovali rôzne krúžky. Najviac ich bolo športového charakteru.  Cieľom CVČ  bolo umožniť žiakom našej školy na  báze dobrovoľnosti užitočne a zmysluplne tráviť voľný čas.

     V priebehu svojej pôsobnosti sa menili záujmové útvary, menilo sa financovanie CVČ a menilo sa aj vedenie.  Preto je potrebné zhodnotiť činnosť CVČ a zhodnotiť jeho podmienky, ktoré sú základným  predpokladom k zostaveniu kvalitného výchovného programu. K zisteniu aktuálneho stavu CVČ  sme použili SWOT analýzu, ktorá predstavuje komplexnú metódu kvalitatívneho vyhodnocovania všetkých relevantných stránok fungovania školského zariadenia. Skladá sa z hodnotenia vnútorných podmienok charakterizovaných silnými a slabými stránkami a vonkajšími podmienkami, zahŕňajúcimi príležitosti a hrozby, ktoré úspešné pedagogické pôsobenie determinujú.

     Silné stránky

     Ø  flexibilita a zanietenie zamestnancov;

     Ø  kvalitné personálne zabezpečenie;

     Ø  organizačná zložka dobre fungujúcej spojenej školy;

     Ø  bezplatné  využívanie športovísk;

     Ø  bezplatné záujmové útvary, dostupné všetkým žiakom;

     Ø  výborné materiálno-technické zabezpečenie;

     Ø  prezentácia CVČ na verejnosti prostredníctvo stránky školy a školskej televízie;

     Ø  stála  klientela, deti z našej školy.

         Slabé stránky

     Ø  úzka špecifikácia na šport;

     Ø  slabé športové  tradície v obci;

     Ø  nízke zapájanie rodičov do aktivít;

     Ø  nedostatok  záujmových útvarov tvorivého charakteru; 

     Ø  nedostatočné využívanie príležitostných činností.

        Príležitosti

     Ø  vysoká natalita;

     Ø  zapájanie sa do projektov a iných grantových ponúk;

     Ø  rozšírenie ponuky o nové atraktívne záujmové útvary – získanie nových členov;

     Ø  zvýšená propagácia;

     Ø  výmena skúsenosti medzi inými CVČ.

          Ohrozenia 

     Ø  nedostatok mzdových prostriedkov, nie všetky financie od štátu sa dostanú do CVČ;

     Ø  slabá finančná motivácia;

     Ø  správa ihrísk obce;

     Ø  zníženie počtu žiakov v CVČ;

     Ø  Covid-19.

     1.2    Charakteristika žiakov

      

     CVČ navštevujú deti Spojenej školy Lendak (materskej a základnej školy). Takmer všetci žiaci pochádzajú z našej obce. Zopár žiakov dochádza z Výbornej, Tatranskej Kotliny a Slovenskej Vsi, ktorí sú žiakmi našej školy.  Zastúpené sú všetky sociálne skupiny.

            Záujmové útvary CVČ k 15.9.2022 navštevuje 794 detí vo veku 5 až 15 rokov, z toho 361 dievčat. Celkovo krúžky navštevuje  1 065 detí, z toho dievčat 471.    

      

     1.3    Organizácia prijímacieho konania

      

     CVČ  vykonáva mimoškolskú činnosť pre svojich členov na báze dobrovoľnosti. Do CVČ  je prijatý uchádzač od 2. septembra  príslušného kalendárneho roku, za ktorého rodičia vypísali Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru.  Žiadosť je potrebné odovzdať do 15. septembra. Na základe voľby záujmového krúžku v CVČ bude žiakom vydané Rozhodnutie o prijatí do CVČ.

     Rodičom žiakov 1. ročníka sa v prvý deň  nástupu do školy odovzdajú žiadosti  do CVČ.  Okrem toho dostanú aj  ponukový list s krúžkami, ktoré môžu žiaci navštevovať. Žiakom 2. – 9. ročníka prihlášky doručia vychovávatelia CVČ, prípadne triedni učitelia.

      Činnosť v CVČ nie je spoplatnená na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Lendaku. Obsah záujmovej činnosti sa prispôsobuje individuálnym vývojovým a záujmovým potrebám účastníka.

                  

      

     1.4   Dlhodobé projekty

      

     Naším zámerom do budúceho obdobia je reagovať na výzvy týkajúce sa prioritne športu a činnosti s mládežou, pretože sa zameriavame na výkonnostný šport. Z toho dôvodu dlhodobo spolupracujeme s rôznymi športovými zväzmi. Futbalisti sú účastníkmi 3. ligy Východoslovenského futbalového zväzu v kategórii starší žiaci (14 - 15 roční ) a mladší žiaci (12 - 13 roční ), staršia prípravka (10 - 11 roční )  a mladšia prípravka (10 roční a mladší)  hrajú regionálne turnaje organizované Podtatranským futbalovým zväzom.

         Volejbalistky v kategóriách staršie žiačky a mladšie žiačky hrajú svoje dlhodobé súťaže pod dohľadom Slovenského zväzu volejbalu, skupina východ.

         Mladé šachistky a šachisti sú organizovaní Slovenským šachovým zväzom v 4.lige, Lige mládeže Spiša v šachu a Talent šachu Liptovský Mikuláš.

      

     1.5   Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

      

     CVČ aktívne spolupracuje so všetkými zložkami Spojenej školy Lendak, s obcou , ale aj inými subjektmi (napr. rímsko-katolíckou farnosťou) a ich spolupráca sa neustále rozvíja. Cieľom je aktívna vzájomná komunikácia a vybudovanie pozitívnych vzťahov medzi zložkami, ktoré sa podieľajú na výchove  a vzdelávaní.

     Spolupráca so subjektmi :

     Ø  Farský úrad Lendak – prostredníctvom pravidelnej krúžkovej činnosti; 

     Ø  CVČ Kežmarok – naši zverenci sa zapájajú do rôznych športových súťaží, ale aj kreatívnych činností;

     Ø  Futbalový klub Lendak – pomoc pri organizovaní zápasov mladších žiakov, starších žiakov a prípraviek;

     Ø  Obecná knižnica – návšteva a vypožičiavanie kníh.

     Spolupráca s rodičmi detí, ktoré navštevujú  CVČ je na priemernej úrovni. Plánujeme v tomto šk. roku informovať rodičov o prebiehajúcich aktivitách, ale aj o pravidelnej krúžkovej činnosti prostredníctvom  školskej stránky, ale aj cez sociálne  siete.   Zároveň plánujeme v rámci príležitostných akcií zapojiť  aj rodičov.

     1.6   Ciele CVČ

      

     Úlohou CVČ je  uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti ich voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj schopností a praktickej činnosti, motivovať mladých ľudí k ich sebarealizácii a harmonickému rozvoju. Centrum využíva všetky formy pravidelnej a príležitostnej činnosti, individuálneho, skupinového a hromadného charakteru, vrátane organizovania spoločných podujatí ako sú súťaže, prezentácie, vystúpenia, zábavné a rekreačné podujatia. Úlohy vyplývajú zo stanovených cieľov ako všeobecných, čiastkových, tak i špecifických, sú zamerané na zlepšenie a inováciu činnosti CVČ a na splnenie týchto cieľov:

     1.     Stanoviť efektívne výchovné plány pre jednotlivé záujmové útvary.

     2.     Zabezpečiť pestrú paletu záujmových útvarov vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti.

     3.     Vytvárať nové záujmové útvary na základe požiadaviek detí a širokej verejnosti. 

     4.     Rozvíjať osobnosť, záujmy a  talent detí.

     5.     Podporovať ich tvorivosť. 

     6.     Vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností detí. 

     7.     Zabezpečovať súťaže základných škôl vyhlasovanými MŠVVaŠ, hlavne  v športovej oblasti.

     8.     Poskytnúť priestor pre spoločné činnosti rodičov s deťmi. 

     9.     Vytvárať pozitívny vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopností  u detí. 

     10.  Rozvíjať u detí pozitívny vzťah k životnému prostrediu, viesť ich k ochrane životného prostredia a estetizácii. 

     11.  Viesť deti k ochrane vlastného zdravia a života ako takého. 

     12.  Rozvíjať u detí sociálnu komunikáciu v rovesníckych skupinách. 

     13.  Podnecovať u detí rozvoj tolerancie a rešpektovania iných názorov, odmietanie diskriminácie v akejkoľvek podobe. 

     14.  Pomáhať deťom rozpoznávať agresiu, násilie a šikanovanie a vytvárať podmienky na ich elimináciu.

     15.  Podporovať profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. Podporovať sebavzdelávania zamestnancov prostredníctvom účasti na seminároch.

     16.  Úroveň komunikácie presunúť do roviny vzájomnej akceptácie, pochopenia a zlepšenia medziľudských vzťahov.

     17.  Vytvoriť účinný systém vzájomnej komunikácie, priaznivú sociálnu klímu a motivačné prostredie. Vytvárať podmienky na relax, získavanie novej energie prostredníctvom aktivít a relaxačných ponúk.

     18.  Realizovať prezentácie záujmových útvaroch v médiách na úrovni dediny  a regiónu.

     19.  Naďalej upevňovať tradície CVČ realizáciou činností, o ktoré je veľký záujem a mali v minulosti veľmi dobré referencie.

     20.  Monitorovať silné a slabé stránky CVČ na základe stanovených kritérií. Uskutočňovať monitoring interakčných vzťahov, monitoring kooperácie školského zariadenia a rodiny.

     21.  Analyzovať výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti.

     22.  Spolupracovať s inštitúciami, organizáciami a školami na úrovni dediny a regiónu. 

     Úlohou CVČ je usilovať sa o to, aby deti, rodičia, mládež a verejnosť sa stali aktívnymi  aktérmi činnosti CVČ svojou účasťou, podporou, nápadmi i pomocou. CVČ sa tak stane inštitúciou otvorenou svojim klientom a bude schopné trvalo zlepšovať svoje výsledky. Nositeľmi plnenia úloh a naplnenia cieľov, pozitívnych zmien centra voľného času sú interní a externí zamestnanci, podporovaní rodičovskou verejnosťou a priateľmi centra. Snahou CVČ je vytvorenie centra voľného času pre všetkých, kde zamestnanci CVČ, vedúci záujmových útvarov, členovia záujmových útvarov a ich rodičia tvoria komunitu, ktorá sa stretáva a spolu rieši problémy.

      

     1.7     Kľúčové kompetencie

      

                    Kľúčové kompetencie predstavujú plánovaný cieľový výstup, ktorý dosiahneme systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v CVČ. Členovia si osvoja kompetencie na úrovni, ktorá zodpovedá individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania dochádzky do CVČ.

     Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa alebo iná osoba si ich rozvíja účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa alebo inej osoby v CVČ. Dieťa alebo iná osoba CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania jeho dochádzky do CVČ.

     Kompetencie kognitívne

     Účastníci záujmového vzdelávania získavajú schopnosti:

     Ø  poznávať zmysel a cieľ učenia, dokážu posudzovať vlastný pokrok, dokážu učiť sa;

     Ø  kriticky zhodnotiť svoje výsledky, vyhľadávať a triediť informácie z rôznych  prameňov, dávať ich do súvislosti, využívať ich v procese učenia;

     Ø  získané vedomosti a skúsenosti dokážu uplatňovať v praktickom živote a prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie, o riešenie nových, neznámych úloh a situácií; 

     Ø  zúčastňovať  sa vedomostných súťaží, prejavovať  záujem o nové informácie.

     Kompetencie sociálne a interpersonálne

     Členovia centra na základe získaných kompetencií dokážu:

     Ø  spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v tíme, podieľať sa na vytváraní príjemnej atmosféry v tíme;

     Ø  upevňovať dobré medziľudské vzťahy, prispievať do diskusie v skupine;

     Ø  ovládať svoje správanie v skupine a zároveň rešpektovať názory a správanie iných, vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty;

     Ø  pomenovať svoje potreby, city a pocity a presadzovať autonómiu a práva svojej  osobnosti, rešpektovať úlohy v skupine a efektívne spolupracovať  v skupine;

     Ø  plniť a prijímať zodpovedne zverené úlohy, zvládať jednoduché stresové situácie.

     Komunikačné kompetencie

     V rámci činnosti CVČ ale i mimo neho dokážu:

     Ø  počúvať a porozumieť iným, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, vhodne sa prezentovať, formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, rozumieť neverbálnej komunikácii, využívať informačné a komunikačné technológie,

     Ø  využívať komunikáciu v spoločenskom styku, vyjadrovať a obhajovať svoj názor, vypočuť si opačný názor;

     Ø  rozvíjať si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT.

     Kultúrne kompetencie:

     Členovia centra na základe získaných kompetencií dokážu:

     Ø  poznať  kultúrne pamätihodnosti regiónu;

     Ø   rozlišovať kultúrne a nekultúrne správanie sa, rešpektovať iné kultúry, zvyky, prijímať kultúrne podnety;

     Ø  podieľať sa na kultúrnych podujatiach v oddelení a v CVČ, ovládať základy kultúrneho správania a rozvíjať svoj talent.

     Pracovné kompetencie:

     V rámci činnosti CVČ, ale i mimo neho dokážu:

     Ø  plniť samostatne vytýčené úlohy, dokončiť prácu;

     Ø  zdokonaľovať svoju vytrvalosť;

     Ø  plniť si svoje povinností;

     Ø  plánovať a hodnotiť svoje činnosti;

     Ø  prijímať nové informácie a poznatky;

     Ø  zvládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život; 

     Ø  rozvíjať svoje manuálne zručnosti.

     Športovo-pohybové kompetencie:

     Členovia centra na základe získaných kompetencií dokážu:

     Ø  relaxovať pravidelným cvičením, pohybom;

     Ø  získať nové  športové zručnosti cvičeniami, tréningom a hrou;

     Ø  samostatne vykonávať určené športové cvičenia;

     Ø  vedieť využiť motorické a technické zručnosti v hre;

     Ø  dodržiavať zásady fair-play;

     Ø  rozvíjať tréningom  svoj športový talent;

     Ø  poznať zásady zdravého životného štýlu;

     Ø  vedieť rozlíšiť škodlivosť návykových látok a drog;

     Ø  kultivovať základné hygienické návyky.

      

     2     FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

      

        Formy výchovy a vzdelávania v CVČ   vychádzajú zo  Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove      

     a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. z 15. júla 2009 o školskom

     klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Výchovno-vzdelávaciu , záujmovú a relaxačnú činnosť realizujeme pravidelnými alebo príležitostnými činnosťami v záujmovom útvare.

     1.     PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ je organizovaná v záujmových útvaroch, ktoré sa  organizujú minimálne raz týždenne v rozsahu spravidla 60 minút. . Je určená členom CVČ prihláseným k pravidelnej dochádzke. Záujmová činnosť prebieha od 12.30 do 21.00 a záujmové útvary vedú interní  a externí pedagogickí zamestnanci CVČ.

     2.     PRÍLEŽITOSTNÁ ČINNOSŤ je prevažne doplnkovou formou pravidelnej činnosti, organizuje sa formou jednorazových alebo cyklických podujatí. Ide o podujatia, výchovno-vzdelávacie aktivity, besedy,  výstavy, slávnosti, súťaže, exkurzie, výlety, prezentácie. V priebehu celého školského roka sa CVČ riadi plánom príležitostnej činnosti na daný školský rok.

     3.     PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ  je organizovaná  počas letných, jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin vo forme  denných táborov. Činnosť jednotlivých táborov má rôzne zameranie. 

     Vychovávatelia uplatňujú predovšetkým  zážitkové,  aktivizujúce  a  motivačné  metódy a formy  práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a pri organizácii celoškolských akcií a súťaží aj s  ostatnými pedagogickými zamestnancami školy. Podrobnejšie sú rozpracované vo výchovných plánoch jednotlivých záujmových útvaroch.

      

     3    TEMATICKÉ OBLASTI

      

     Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v CVČ v týchto výchovných oblastiach:

     Ø  vzdelávacia;

     Ø  spoločensko-vedná;

     Ø  pracovno-technická;

     Ø  prírodovedno-environmentálna;

     Ø  esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická);

     Ø  telesná a športová.

      Tematické oblasti v sebe zároveň zahŕňajú ďalšie oblasti výchovy, najmä rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu.  Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním viacerých oblastí výchovy v oddeleniach a záujmových útvaroch.

     Vzdelávacia oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     Ø  rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh;

     Ø  rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania;

     Ø  získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov;

     Ø  získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.

     Spoločensko-vedná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     Ø  spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare a športovom útvare;

     Ø  prejavovať úctu k rodičom, starším osobám;

     Ø  prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím;

     Ø  pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

     Ø  posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti;

     Ø  kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa;

     Ø  vyjadrovať svoj názor;

     Ø  vedieť vypočuť opačný názor;

     Ø  využívať všetky dostupné formy komunikácie;

     Ø  vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty;

     Ø  poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať.

     Pracovno-technická oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     Ø  vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele;

     Ø  rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu;

     Ø  vedieť spolupracovať so skupinou;

     Ø  rozvíjať základy manuálnych a technických zručností;

     Ø  získavať základy zručností potrebných pre praktický život;

     Ø  získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

     Prírodno-environmentálna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     Ø  pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia;

     Ø  rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.

     Esteticko-kultúrna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     Ø  posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí;

     Ø  rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu;

     Ø  rozvíjať talent a špecifické schopnosti;

     Ø  rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností;

     Ø  prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia;

     Ø  podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí;

     Ø  objavovať krásu v bežnom živote.

     Telesná a športová oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     Ø  rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom;

     Ø  pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog;

     Ø  pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia;

     Ø  pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy;

     Ø  poznať základné princípy zdravého životného štýlu;

     Ø  rozvíjať športový talent a schopnosti.

      

      4      VÝCHOVNÝ PLÁN

      

     Výchovný plán je rozpracovaný podľa jednotlivých oblastí výchovy na školský rok 2022/2023, je v ňom uvedený zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením počtu výchovno-vzdelávacích činností na toto obdobie, zoznam záujmových útvarov s vymedzením najnižšieho počtu hodín pravidelnej záujmovej činnosti na toto obdobie.

     Pravidelná záujmová činnosť

     Oblasť výchovy

     Záujmový útvar

     Počet hod/týžd.

     Tem. oblasť

     výchovy

     Min. počet

     hod.

     Oddelenie spoločenských a prírodných vied

     Varenie a pečenie pre radosť

     2

     Prac.-tech.

     60

     Tvorivé dielne

     2

     Prac.-tech.

     60

     Hravé stretnutie s bibliou

     5

     Vzdelávacia

     60

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oddelenie kultúry a športu

     Fitness

     1,5

     Teles. a športová

     60

     Futbal – mladšia prípravka

     3

     Teles. a športová

     60

     Futbal – staršia prípravka

     3

     Teles. a športová

     60

     Futbal – mladší žiaci

     4,5

     Teles. a športová

     60

     Futbal – starší žiaci

     6

     Teles. a športová

     60

     Šach

     2

     Teles. a športová

     60

     Šach MŠ

     2

     Teles. a športová

     60

     Volejbal – prípravka

     2

     Teles. a športová

     60

     Volejbal – mladšie žiačky

     3

     Teles. a športová

     60

     Volejbal – staršie žiačky

     6

     Teles. a športová

     60

     Loptové hry

     1,5

     Teles. a športová

     60

     Basketbal

     3

     Teles. a športová

     60

     Florbal

     3

     Teles. a športová

     60

     Stolný tenis

     1,5

     Teles. a športová

     60

     Jumping

     2

     Teles. a športová

     60

     Plávanie a regenerácia

     1x/mes.

     Teles. a športová

     60

     Turistika, lyžovanie, otužovanie

     1x/mes.

     Teles. a športová

     60

     Oddelenie informačných technológií

     Digitálny svet

     2

     vzdelávacia

     60

     Oddelenie umenia, kultúry a estetiky

     Goralské  slniečka

     3

     esteticko-kultúrna

     60

     Folklórna skupina Slonecko

     2

     esteticko-kultúrna

     60

      

     4. 1  Príležitostná záujmová činnosť

      

     mesiac

     Názov aktivity

     Oblasť

     zodpovedný

     september

     Futbalové zápasy

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Návšteva Arény PP – reprezentácia žien vo volejbale

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Šachový turnaj Talent

     športová

     Ing. Hudáček

      

      

      

      

     október

     Aranžovanie „Sviatok všetkých svätých“

     pracovno –technická

     Mgr. Stolárová

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Futbalové zápasy

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

      

      

      

     November

     Adventný veniec

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Pletieme z pedigu

     prac.-tech.

     Mgr. Hudáčeková

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Basketbal - shotter

     športová

     Mgr. Duda

      

      

      

      

     December

     Vianočná ikebena

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Vianočný šachový turnaj

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalový turnaj

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

      

      

      

     Január

     Najkrajšia torta

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

      

      

      

     Február

     Fašiangová maska

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Turnaj U15 starší žiaci

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Turnaj U13 mladší žiaci

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

      

      

      

     Marec

     Zlatý hrebeň

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Turnaj prípravka

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

     Apríl

     Najkrajšie veľkonočné vajíčko

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Futbalové zápasy

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Basketbal -shotter

     športová

     Mgr. Duda

     Máj

     Darček „Deň  matiek“

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Silák školy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Súťaž v kopaní jedenástok U15

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Súťaž v kopaní jedenástok U13

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Šachové turnaje

     športová

     Ing. Hudáček

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Futbalové zápasy

     športová

     Mgr. Stupák

     Jún

     Letná kytica

     prac.-tech.

     Mgr. Stolárová

      

     Spartan Race – prekážková dráha

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Súťaž v kopaní jedenástok U11

     športová

     Mgr. Stupák

      

     Volejbalové zápasy

     športová

     Mgr. Hudáček

      

     Futbalové zápasy

     športová

     Mgr. Stupák

      

      

     5   VÝCHOVNÝ JAZYK

      

     Výchovným jazykom v CVČ je štátny jazyk.

      

     6   PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

      

     Výchovno-vzdelávací proces v CVČ uskutočňovaný formou pravidelných aktivít  zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy a externí zamestnanci, pričom všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. CVČ má 7 zamestnancov, pričom len 1 zamestnanec je na plný úväzok, 4 vychovávatelia majú polovičný úväzok,  2 sú na dohody a 1 je externý zamestnanec.

     Vychovávatelia vytvárajú deťom bezpečné, priateľské a komunikatívne prostredie, pripravujú príťažlivý výchovný program na základe ich záujmu, udržiavajú stály kontakt s rodičmi detí a spolupracujú s inými inštitúciami. Aby sa členovia, zamestnanci a rodičia cítili čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie CVČ.  Zamestnanci prostredníctvom internetovej stránky školy, školskej televízie, informačných násteniek v budove školy pravidelne informujú členov, rodičov a širokú verejnosť o aktivitách CVČ.         

      

     7   MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

      

            CVČ sa nachádza v Spojenej škole Lendak, Školská 535/5 a používa jej priestory. Na športovú činnosť v popoludňajších hodinách využíva 2 telocvične a menšiu posilňovňu. Materiálne vybavenie telocviční a posilňovne je na dobrej úrovni. Využívajú  sa  pomôcky, ktoré sa používajú v rámci predmetu telesná a športová výchova. Školský areál ma k dispozícii atletickú dráhu, futbalové ihrisko s prírodným trávnikom  a multifunkčné ihrisko s umelou trávou. Okrem toho využíva aj obecné futbalové ihrisko. CVČ zabezpečuje v spolupráci so školou správu futbalového areálu obce. Má vyčlenené dve samostatné miestnosti na administratívnu činnosť.

     CVČ využíva aj  modernú  školskú kuchynku, v ktorej sa učia žiaci variť a jedáleň, kde sa žiaci naučia základy správneho stolovania. Oddelenie informačných technológií využíva počítačovú učebňu, ktorá disponuje modernými počítačmi s pripojením na  internet a interaktívnou tabuľou. 

     Okrem toho využívame priestory materskej školy, kde sa predškoláci  venujú kráľovskej hre – šach. 

       Priestory pre činnosť jednotlivých záujmových útvarov sú vyhovujúce, spĺňajúce hygienické podmienky. Momentálne pociťujeme nedostatok priestorov na športovú krúžkovú činnosť. Žiaci majú priestor na odkladanie obuvi a šatstva a vyhovujúce sociálne zariadenia.

     Materiálne a technické vybavenie je dostatočné pre činnosť jednotlivých útvarov.

      

     8   VÝCHOVNÉ  ŠTANDARDY

      

     Výchovné štandardy nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujú súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:

     Ø  výkonový štandard – stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci dochádzky do centra voľného času;

     Ø  obsahový štandard – určuje vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa/žiak alebo iná osoba ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

      

     9   PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY  ZDRAVIA  PRI   VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

      

     Znalosť bezpečnostných predpisov je v práci s deťmi jedným z kľúčových ukazovateľov. Bezpečnosť nie je len fyzická, ale aj psychická a sociálna. Pri jej zabezpečení je nutné zvažovať všetky možné riziká a prijímať opatrenia k ich eliminácii a minimalizácii.

     Priestory CVČ sú z hľadiska bezpečnosti kontrolované a monitorované bezpečnostným technikom. Všetci interní a externí zamestnanci sú preškolení bezpečnostným technikom a oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia. Školenia sa uskutočňujú 1x ročne, a to v auguste pred začatím nového  školského roka v Spojenej škole Lendak.  Záznam o školení je súčasťou dokumentácií  Spojenej školy Lendak.

     S pravidlami BOZP sú účastníci záujmového vzdelávania oboznámení na prvom stretnutí záujmového útvaru a musí byť realizované a opakované pri každej činnosti v novom prostredí, teréne, pri práci s novým materiálom. Poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie. Vychovávateľ zodpovedá za zverených členov záujmovej činnosti pri výletoch, tematických vychádzkach, sústredeniach od času a miesta zrazu až do ukončenia činnosti podľa rozvrhu. V záujme bezpečnosti detí vychovávateľ si vyžiada od zákonných zástupcov dieťaťa súhlas a spôsob odchodu zo záujmovej činnosti písomnou formou.

     V CVČ je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pri všetkých činnostiach zabezpečovaných CVČ.   V prípade úrazu máme veľmi dobrú dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov máme uvedené v zápisných lístkoch žiakov. CVČ  sú vybavené lekárničkami, ktoré sú uložené v náraďovni TSV a v kabinetoch TSV.

     Postup vychovávateľa pri školskom úraze

     1. Každý úraz je vychovávateľ p o v i n n ý zapísať do zošita úrazov a oboznámiť s touto skutočnosťou zákonného zástupcu dieťaťa.

     2. V prípade potreby uskutočniť opatrenia k zaisteniu prvej pomoci poškodeného, podľa  závažnosti úrazu zaistiť lekárske ošetrenie. Eliminovať možnosť ďalších úrazov.

     3. O úraze informovať riaditeľa CVČ, rodičov zraneného dieťaťa.

     4. Vykoná opatrenia proti opakovanému úrazu.

      

     9.1  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

      

     Dieťa sa v CVČ v procese výchovno-vzdelávacej činnosti hodnotí permanentne a hodnotenie sa vykonáva slovne. Hodnotenie má najmä motivačný a informačný charakter a poskytuje deťom a rodičom spätnú väzbu o tom, ako sa deti a mládež zapájajú do činnosti, ako sa im darí zvládnuť obsahový štandard záujmového útvaru, ako spolupracujú a správajú sa v rámci skupiny. Pedagogickí zamestnanci uplatňujú pri hodnotení náročnosť, pedagogický takt, rešpektujú práva dieťaťa a uplatňujú humanistický prístup.

     Pedagóg hodnotí:

     Ø  dodržiavanie pravidiel správania a školského poriadku;

     Ø  prejavenú snahu zvládnuť danú úlohu;

     Ø  sústredenosť dieťaťa počas činností;

     Ø  záujem zapojiť sa do činností;

     Ø  samostatnosť, aktivitu, tvorivosť;

     Ø  ochotu pomôcť ostatným deťom;

     Ø  spoluprácu s ostatnými deťmi;

     Ø  úroveň argumentácie a komunikácie.

     Hodnotenie slúži ako prostriedok podpory zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa. Pri hodnotení výsledkov činnosti dieťaťa sa postupuje v súlade s: 

     Ø  výchovno-vzdelávacími požiadavkami výchovného programu; 

     Ø  požiadavkami na rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa.

     Cieľom hodnotenia je:

     Ø  poskytnúť členovi záujmového útvaru spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí a o ich využití;

     Ø  motivovať členov záujmových útvarov k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu;

     Ø  v prípade záujmu rodiča informovať ho o práci, aktivite a správaní dieťaťa v záujmových útvaroch.

       

     9.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov CVČ

      

     Cieľom kontroly a hodnotenia zamestnanca CVČ je motivovať, povzbudiť do ďalšej

     práce, zvýšiť výkonnosť a tým aj kredit školského zariadenia.

     Ciele vnútroškolskej kontroly: 

     Ø  zabezpečiť plynulý priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ;

     Ø  získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti pedagogického zamestnanca; 

     Ø  získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ; 

     Ø  sledovať odstránenie prípadných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

     Pre hodnotenie zamestnancov sú stanovené nasledovné okruhy hodnotenia pedagogického zamestnanca: 

     Ø  vedomosti z odboru; 

     Ø  efektívne riadenie VVP; 

     Ø  klíma a vzťahy v záujmových útvaroch, rozvíjanie sociálnych zručností;

     Ø  zapojenie sa do života školského zariadenia;

     Ø  profesijný rast a rozvoj.

     Metódy hodnotenia: 

     Ø  pozorovanie:

     Ø  dosahované výsledky detí a mládeže v záujmovej činnosti;

     Ø  dosahované výsledky pedagogického zamestnanca v odbornej                                   a výchovno-vzdelávacej činnosti;

     Ø  dosahované výsledky pedagogického zamestnanca v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby pomôcok ... 

     Ø  rozhovor

     Ø  hospitácie - vedením školy, vzájomné hospitácie 

     Ø  dotazník

      

       

     9.1   Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      

     CVČ podporuje zapojenie pedagogických zamestnancov do rôznych foriem vzdelávania

     v súlade so zákonom č. 317/2009 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Vzdelávanie sa bude realizovať na základe ponuky vzdelávacích inštitúcií   a bude prebiehať nasledovne: 

     Ø  vzdelávanie v rámci projektov schválených MŠ SR; 

     Ø  vzdelávanie na základe ponuky MPC; 

     Ø  rozširovanie vedomostí a zručností na odborných seminároch a školeniach.

     Ciele zabezpečovania ďalšieho vzdelávania: 

     Ø  uvádzať začínajúcich pedagógov do pedagogickej praxe; 

     Ø  zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov;

     Ø  motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále vzdelávanie a sebazdokonaľovanie; 

     Ø  umožniť prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií (koordinátor projektov, koordinátor činnosti dobrovoľných pracovníkov, uvádzajúci pedagóg a pod.); 

     Ø  rozvíjať špecifické zručnosti pedagogických zamestnancov nevyhnutných pre uspokojovanie záujmov detí a mládeže; 

     Ø  podporovať rozvoj zručností pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými technológiami;

     Ø  podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

      

     10   VÝCHOVNÉ  ŠTANDARDY

      

     Výchovné štandardy nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujú súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:

     Ø  výkonový štandard – stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa  na konci dochádzky do centra voľného času;

     Ø  obsahový štandard – určuje vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa/žiak alebo iná osoba ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

      

     Vzdelávacia oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Práca s informačnými zdrojmi,

     sebavzdelávanie.

     Byť otvorený novým poznatkom

     a informáciám.

      

     Spoločensko-vedná oblasť

     Obsahový  štandard

     Výkonový štandard

     Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie

     pozitívnej klímy v oddelení/záujmovom

     útvare, dodržiavanie školského poriadku

     CVČ.

     Spolurozhodovať o živote v skupine.

     Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom,

     tolerancia.

     Prejavovať úctu k rodičom, starším.

     Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,

     diskriminácia, moje práva, tvoje práva,

     spolužitie bez násilia.

     Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie

     ľudských práv a základných slobôd.

     Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna

     komunikácia.

     Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

     v správaní sa.

     Konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie,

     ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré

     konfliktu predchádza.

     Riešiť samostatne a kriticky  jednoduché

     konflikty v oddelení/záujmovom útvare.

     Zvládanie a rozširovanie konverzačných

     schopností ( v materinskom aj cudzom

     jazyku).

     Rozvíjať slovnú zásobu.

     Rozvíjať myšlienkové postupy.

     Rozširovanie komunikačných schopností.

     Pozdrav, podanie ruky, požiadanie,

     odmietnutie, oslovenie, stolovanie.

     Kultivovať kultúrne návyky

     a vyjadrovanie sa.

      

     Esteticko-kultúrna oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Hudba, výtvarné umenie, tanec.

     Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu.

     Netradičné výtvarné techniky, hudobné

     a umelecké činnosti.

     Rozvíjať svoj talent a špecifické

     schopnosti.

     Záujmový útvar, kultúrne vystúpenie.

     Byť otvorený k tvorivej činnosti.

     Úprava oddelenia, netradičné ozdoby.

     Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia.

     Talentové súťaže, Deň matiek, úcta

     k starším, vianočné besiedky.

     Podieľať sa na príprave kultúrnych

     podujatí a vystúpení v oddelení/záujmovom útvare.

     Práca s rytmom, súlad hudby a pohybu,

     rytmizácia textov, príprava vystúpení.

     Zvládať rytmus, vykonať a precítiť

     pohyb.

     Sústredenie sa, odbúranie zábran, trémy a

     napätia.

     Práca s telom a pohybom, nácvik

     neverbálnej komunikácie.

     Improvizácia deja, naštudovanie

     a zvládnutie úloh.

     Rytmické cvičenia.

     Uplatňovať vedomosti a zručnosti

     z dramatického umenia.

     Samostatne myslieť.

     Kultivovane vyjadriť svoje myšlienky.

     Vyjadriť pohyb prostredníctvom hudby.

     Byť empatický.

     Pohybová a hlasová príprava.

     Rozvoj fantázie a tvorivosti.

     Vystúpenia a akcie pre CVČ, pre verejnosť.

     Získať schopnosť vyjadriť myšlienky

     a názory.

     Aktívne interpretovať texty, precvičovať

     gestikuláciu, neverbálnu a verbálnu

     komunikáciu.

      

     Pracovno-technická oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť,

     budúcnosť.

     Vytyčovať si samostatne jednoduché

     osobné ciele.

     Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce.

     Prejaviť osobnú zodpovednosť za

     vykonanú prácu.

     Spolupráca, kooperácia, vytváranie kladného vzťahu k ostatným, hrdosť na

     spoločný výsledok práce.

     Byť otvorený, spolupracovať so skupinou.

     Zhodnotenie modelu, práca s návodom,

     predlohou alebo jednoduchým náčrtom.

     Rozvíjať logické a technické myslenia.

     Práca s rôznym materiálom, netradičné

     pracovné postupy, zhotovenie darčeka,

     rozvoj jemnej motoriky, manipulačné

     zručnosti.

     Prejaviť jednoduché manuálne

     a technické zručnosti.

     Karnevalová maska, výzdoba priestorov

     CVČ.

     Podieľať sa na tvorbe jednoduchých

     projektov.

     Používanie vhodných pracovných pomôcok

     a nástrojov.

     Samostatne pracovať, prejaviť trpezlivosť

     a vytrvalosť.

     Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce.

     Pochopiť význam osobnej zodpovednosti

     za vykonanú prácu.

     Práca s prírodnými materiálmi.

     Tradície – vianočné a veľkonočné ikebany,

     pozdravy k sviatkom.

     Práca s tradičným aj netradičným

     materiálom, rôzne techniky práce.

     Rozvíjať základné manuálne zručnosti

     a vytvárať pracovné vedomosti, zručnosti

     a schopnosti.

     Poznať rôzne materiály, ich vlastnosti

     a technologické pracovné postupy.

     Kresba – ceruzka, pastelky.

     Maľba – tempery, vodové farby.

     Jednoduchá grafika.

     Práca s papierom.

     Priestorové práce.

     Výrobky z prírodnín a odpadového

     materiálu – PET fľaše, tetrapakové obaly.

     Uplatniť základné vedomosti a zručnosti

     vo výtvarnom umení.

     Rozvíjať cit pre výtvarné techniky.

     Rozvíjať tvorivosť, predstavivosť,

     fantáziu.

     Prejaviť vzťah k výtvarnému umeniu.

     Aranžovanie kvetov a živých rastlín.

     Výroba dekoratívnych predmetov.

     Práca s rôznym prírodným materiálom.

     Práca s papierom, textilom, sklom.

      

     Prejaviť cit pre živý materiál.

     Rozvíjať tvorivosť, fantáziu, nápad a predstavivosť.

     Podporovať kladný vzťah k výtvarnému

     umeniu.

      

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Pozorovanie prírody, fauny a flóry,

     pozorovanie zmien v prírode, šetrenie

     energiami, vodou.

     Vyjadriť základné princípy ochrany

     životného prostredia.

     Starostlivosť o izbové kvety, čistenie

     prírody, zber papiera, triedenie odpadu,

     tvorivé využitie odpadu.

     Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej

     činnosti na tvorbe a ochrane životného

     prostredia.

     Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché

     pokusy.

     Byť otvorený k experimentovaniu

     a hľadaniu nových poznatkov.

      

     Telovýchovná a športová oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Záujmový útvar – basketbal, futbal, volejbal, stolný tenis, pohybové hry,  šach, fitness, jumping, florbal,  turistický, plávanie, oddych, regenerácia, bedminton.

     Relaxovať pravidelným cvičením

     a pohybom.

     Rozvíjať svoj športový talent

     a schopnosti.

     Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,

     civilizačné choroby.

     Pomenovať škodlivosť fajčenia alkoholu

     a iných drog.

     Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové

     hry, netradičné športové disciplíny.

     Pomenovať význam pravidelného pohybu

     a cvičenia.

     Základy verbálnej a neverbálnej

     komunikácie. Správne držanie tela

     a správne dýchanie.

     Viesť deti a mládež k poznaniu

     a pochopeniu pohybových

     zákonitosti ľudského tela, rozvíjať

     pohybové schopnosti.

     Všestranné telesné rozcvičenie zábavnou

     formou.

     Chápať význam  vlastného cvičenia.

      

     Nácvik správneho držania tela, priame

     cvičenia, rehabilitačné cvičenia.

     Uvedomiť si význam správneho držania

     tela pre zdravie človeka i pre duševnú

     sviežosť.

     Všestranné telesné rozcvičenie.

      

     Chápať dôležitosť  vlastného cvičenia.

     Rozvíjať pozorovacie schopnosti.

     Pravidelné tréningy v letných mesiacoch –

     ihriská v zimných mesiacoch – telocvične

     Riadené kolektívne hry

     Rozvíjať športové praktické zručnosti,

     Osvojovať  si pravidiel

     športových hier, prijať  zásady fair

     play a dodržiavať pravidlá.

      

      

     11    VÝCHOVNÉ OSNOVY

      

     Výchovné osnovy budú vypracované v mesiaci september v elektronickej podobe jednotlivo pre každý záujmový útvar a budú tvoriť prílohu triednej knihy  záujmového útvaru.

      

     12    ŠKOLSKÝ PORIADOK

      

     Centrum voľného času  (CVČ) je organizačnou zložkou Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak  a riadi sa jeho školským poriadkom a platným  rozvrhom hodín, ktorý je povinný  rešpektovať každý člen záujmového útvaru. Priama výchovná činnosť v CVČ  sa začína o 13.30 hodine a končí o 21.00.  Počas voľných dní sa realizuje podľa potreby a rozvrhu hodín.  Pre žiakov  CVČ platia všetky pravidlá o správaní sa ako v škole. Záujmová činnosť sa začína v septembri pre výkonový šport a končí 30. júna v príslušnom školskom roku.  Ostatné krúžky sa začínajú   po 15. septembri  a končia 31. mája v príslušnom školskom roku.

     -  Člen záujmového útvaru (ďalej člen ZÚ), minimálne 5 minút pred začatím činnosti, je povinný sa nachádzať v priestoroch, kde sa činnosť koná. Činnosť prebieha podľa rozvrhu hodín, jedna vyučovacia hodina v CVČ trvá 60 minút. Prestávky v činnosti stanovuje individuálne podľa náročnosti záujmovej činnosti vedúci záujmového útvaru.

     - Výchovno-vzdelávací proces je vykonávaný v telocvičniach ZŠ, na ihriskách, v športových areáloch (ihrisko pod Kicorou), vo voľnej prírode, v učebniach informatiky, v kuchynke a pod.

     - Na záujmovú činnosť prichádza žiak prezutý, obuv a vrchný odev si odkladá v priestoroch na to určených. Na športové aktivity využíva vchod zo Školskej ulice.

     - Na realizáciu záujmovej činnosti používa dieťa primerané oblečenie a obuv podľa požiadaviek BOZP a pokynov vedúceho ZÚ, najmä pri realizácii  športových aktivít.

     - Po skončení činnosti žiaci odchádzajú z priestorov, kde sa činnosť vykonávala a zbytočne sa tam nezdržiavajú. 

     - V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia má dieťa ihneď informovať zamestnanca CVČ.

     - V prípade straty, prípadne odcudzenia osobných vecí detí ( mobily, šperky, peniaze a pod.), CVČ nezodpovedá ani žiadnym spôsobom nepreberá finančnú ťarchu.