• Pomáhame nevidiacim a slabozrakým
     • Pomáhame nevidiacim a slabozrakým

     • V dňoch 19. - 20. septembra 2018 sa v našej škole konala verejná finančná zbierka Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska. Cieľom tejto zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Celkovo sa u nás rozdalo takmer 200 kusov bielych pasteliek. Výnos zbierky bude oznámený v priebehu mesiaca október a uverejnený na nástenke. Zároveň ďakujeme žiačkam 9. A triedy - Karolíne Koščákovej, Barbore Neupauerovej a Veronike Wetterovej za dobrovoľníctvo. Za aktivitu bola zodpovedná Mgr. Mária Grichová.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 2. stupeň

      21.9.2018 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa. Cieľom účelového cvičenia bolo rozšíriť, preveriť a upevniť vedomostí v oblasti riešenia mimoriadnych situácii - civilná ochrana, zdravotná príprava, dopravná výchova,  pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana. Po teoretickej hodine žiaci  riešili praktické úlohy na 8 stanovištiach. V okolí školy boli 4 stanovištia (spoznávanie drevín, spoznávanie liečivých rastlín na základe chute, prekážková dráha a streľba zo vzduchovky). Ostatné stanovištia boli v okolí Lendaku, smerom na Poľnú ulicu (prvá pomoc pri zlomenine a otrave CO, hasiace prístroje a stavba stanu). Žiaci 5. a 6. ročníka mali prednášku o Pieninskom národnom parku a žiaci 7. ročníka prednášku o Tatranskom národnom parku.  Za jednotlivé úlohy boli žiakom pridelené body.  Celkové vyhodnotenie podľa  ročníkov a tried:

      5.ročník: 1.miesto -  V.B – 50b.; 2.miesto V.C – 49b.; 3.miesto V.A – 47b.; 4.miesto V.D – 43b.

      6.ročník: 1.miesto – VI.C – 52b.; 2.miesto – VI.B – 51b.; 3.miesto – VI.A – 50b.

      7.ročník:1.miesto – VII.A – 53,5b.; 2.miesto VII.B – 51b.; 3.miesto VII.D – 48 b.;  4. miesto VII.C– 44b.

      8.ročník: 1.miesto – VIII.A–52b.; 2.miesto VIII.B – 49b.; 3.miesto VIII.C – 48,5b.; 4.miesto – VIII.D – 45b.

      9.ročník: 1.miesto  - IX.B – 55b.; 2.miesto  - IX.C – 54b.; 3.miesto – IX.A – 52,5 b.

      Ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej a Mgr. Jane Figlárovej za prípravu, koordináciu a realizáciu účelového cvičenia a  všetkým učiteľom, ktorí pracovali na stanovištiach a sprevádzali triedy. 

    • Dopravná výchova na 2. stupni
     • Dopravná výchova na 2. stupni

     • V mesiaci september sa v dvoch etapách (pre deviaty a ôsmy ročník)  uskutočnila prierezová téma – dopravná výchova. Hlavným cieľom bolo zvládnutie teoretických a praktických zručnosti pri jazde na bicykli priamo v cestnej premávke. Žiaci absolvovali trasu z Lendaku, cez Tatranskú Kotlinu až do Spišskej Belej. Na cyklistickom chodníku  absolvovali výučbu v dvoch fázach. Prvou časťou bolo preukázanie praktických, ale aj teoretických vedomostí na šiestich stanovištiach. Precvičili si  napríklad modelovú situáciu zranenej osoby, vyriešenie  križovatky, poznanie dopravných značiek, práce s turistickou mapou atď. Pri spätnej ceste absolvovali cyklistické preteky od rybníka v Spišskej Belej po Šarpanec v celkovej dĺžke 5 km, pri ktorých museli preukázať súťaživosť a vytrvalosť.

      Veľké poďakovanie patrí Mgr. Róbertovi Dudovi, ktorý je koordinátorm dopravnej výchovya triednym učiteľom Mgr. Jánovi Stupákovi, Mgr. Lukášovi Hudáčekovi, Mgr. Márii Hudáčekovej, Mgr. Lenke Juraškovej, Mgr. Ivete Budzákovej, Mgr. Martinovi Habiňákovi a ich žiakom za zvládnutie náročnej prierezovej témy a disciplinovanú jazdu priamo v teréne. (foto vo fotoalbume)

      Výsledky:

      Poradie tried deviateho ročníka: - práca na 6 stanovištiach, za ktoré dostali body

      1. miesto  - IX.C (107 b)

      2. miesto – IX.A (103,5 b)

      3. miesto – IX.B (98,5 b)

      Poradie tried ôsmeho ročníka: - práca na 6 stanovištiach, za ktoré dostali body

      1. miesto  - VIII.A  (108 b)

      2. miesto – VIII.B  (106,5 b)

      3. miesto – VIII.C  (94 b)

      4. miesto – VIII.D  (88 b)

      Cyklistické preteky:

      V kategórii dievčatá – deviaty ročník:

      1. miesto – Gabriela Majerčáková         9.B      13:06 min

      2. miesto – Michaela Koščáková           9.C      13:28 min

      3. miesto – Denisa Hudačková              9.B      14:00 min

      V kategórii dievčatá – ôsmy ročník:

      1. miesto – Jana Neupauerová             8.A      12:02 min

      2. miesto – Terézia Stolárová                8.D      12:54 min

      3. miesto – Bianka Suchovská              8.D      13:50 min

      V kategórii chlapci – deviaty ročník:

      1. miesto – Tomáš Neupauer                 9.B      11:10 min

      2. miesto – Pavol Suchovský                 9.B      11:20 min

      3. miesto – Ján Gallík                             9.B      11:50 min

      V kategórii chlapci – ôsmy ročník:

      1. miesto – Samuel Gallik                      8.A      10:42 min

      2. miesto – Stanislav Halčin                  8.C      11:20 min

      3. miesto – Dominik Neupauer              8.A      11:27 min

       

    • Dopravná výchova na 1. stupni
     • Dopravná výchova na 1. stupni

     • Žiaci 2., 3. a 4. ročníka našej školy absolvovali dňa 19. a 20. 09. 2018 netradičné vyučovanie dopravnej výchovy. Prišli k nám totiž naozajstní páni mestskí policajti zo Starého Smokovca a v priestoroch „umelého“ ihriska pripravili pre našich žiakov tzv. mobilné dopravné ihrisko. Žiaci tak mali jedinečnú možnosť upevniť si svoje teoretické a praktické poznatky z dopravnej výchovy, získané počas bežných vyučovacích hodín, pod vedením najlepších odborníkov. Hlavnou časťou tejto aktivity bola praktická jazda na kolobežkách po dopravnom ihrisku, kde sa žiaci učili vyhodnocovať konkrétne dopravné situácie a  správne reagovať. Ich úlohou napríklad bolo jazdiť po správnej strane vozovky, sledovať dopravné značky, dať prednosť v jazde a pod. Akcia sa vydarila aj vďaka nádhernému počasiu, ktoré vládlo počas oboch dní. Žiaci sa vracali do svojich tried nadšení a nabití vedomosťami aj skúsenosťami, čo opäť potvrdilo, že zážitkové učenie je naozaj vysoko efektívne. Za trpezlivosť a chuť pracovať s deťmi ďakujeme pánom mestským policajtom zo Starého Smokovca. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník mobilného dopravného ihriska v našej škole. (foto vo fotoalbume)

     • CVČ Oddelenia a záujmové útvary 2018/2019

     • Oddelenie jazykov

      Anglický jazyk                                                            Mgr. Štefan Suchanovský                  3 - 4. roč.

      Veselé čítanie                                                            Mgr. Fudalyová Renáta                      5 .roč.

       

      Oddelenie spoločenských a prírodných vied

      Šikovné ručičky                                                          Ing. Mirka Sisková                               5.-9. roč.           

      Školská televízia                                                        Mgr. Mária Hudáčeková                       5. – 9. roč.  

      Varenie a pečenie pre radosť                                     Bc. Dana Stolárová                             1. -  9.roč.

      Hravé čakanie                                                            Bc. Dana Stolárová                              1. – 8. roč.

      Ručné práce                                                               Bc. Dana Stolárová                              1. – 9. roč.

      Výtvarné začiatky                                                       Bc.Dana Stolárová                                1. – 9.  roč.

      Hry, hlavolamy, labyrinty                                            Bc. Dana Stolárová                               1. – 9.   roč.

      Matematika inak                                                         Mgr. Lukáš Hudáček                             9.roč.      

      Hravé stretnutia s bibliou                                            Mgr. Pavol Drdák                                  MŠ

      Lesnícky                                                                     Ján Halčin                                            1. - 7. roč                                                                                                                                                                                                                    

      Oddelenie kultúry a športu

      Atletika – behy, vrhy, skoky                                        Mgr. Róbert Duda                                   4. – 9. roč.  

      Futbal - mladšia prípravka                                          Mgr. Ján Stupák                                     1. – 3. roč.   

      Futbal – staršia prípravka                                           Ing. Ján Andrejovský                              4. – 5. roč.          

      Futbal – mladší žiaci                                                   Ondrej Hudaček                                      5. – 7. roč.   

      Futbal – starší žiaci                                                     Mgr. Stupák Ján                                     7. – 9. roč.   

      Šach                                                                            Ing. Tomáš Hudáček                              1. – 9. roč.

      Šach                                                                            Bc. Dana Stolárová                                MŠ + 1.roč.

      Volejbal – mladšie žiačky                                            Mgr.. Tomáš Hudáček                             3. – 6. roč.   

      Volejbal – staršie žiačky                                              Mgr.Tomáš Hudáček                               7. – 9. roč.

      Bedminton – mladší žiaci                                            Mgr. Štefan Suchanovský                       3. – 6. roč.

      Bedminton – starší žiaci                                              Mgr. Štefan Suchanovský                       7. – 9. roč.  

      Loptové hry                                                                  Mgr. Róbert Duda                                  4. – 9. roč.

      Basketbal  (chlapci+dievčatá)                                      Mgr. Róbert Duda                                  4. – 9. roč.   

      Floorbal (chlapci+dievčatá)                                          Mgr. Róbert Duda                                  3. – 9.roč                  

      Pohybové hry                                                               Mgr. Daniela Galliková                        4. – 9. roč.   

      Volejbal  prípravka                                                        Mgr. Mária Hudáčeková                     1. – 4. roč.  

      Folklórny krúžok  MŠ                                                   Bc. Františka Petrasová                 MŠ                                  

      Sánkarský                                                                    Mgr. Ján Neupauer                             5. – 9. roč.

      Stolný tenis                                                                  Ing. Ján Andrejovský                           5. – 9. roč. 

      Thajský box                                                                  Mgr. Róbert Duda                               3. – 9. roč

               

      Oddelenie informačných technológií

      DIGI škola                                                                     Mgr. Mazureková  Karmena                4. roč.

      Digitálny svet                                                                Bc. Dana Stolárová                              1. – 9.roč

                                                        

                                 

       .