• ENVIRODEŇ - 1. stupeň

     • prierezová téma -  ENV

      Dňa 10. 05.2021 prebehla v našej škole akcia Envirodeň, ktorá sa mala pôvodne konať na Deň Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia.

      Úvodná časť vyučovania sa konala v škole a bola venovaná Dňu Zeme. Žiaci si vypočuli pesničky zamerané na ochranu prírody, pozreli prezentáciu a následne diskutovali o tom, ako by oni mohli pomôcť životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné. Rozprávali sa o znečistení našej planéty plastami, zopakovali a prehĺbili si poznatky o separovaní odpadu, vymaľovali pripravené pracovné listy.

      V praktickej časti počas 2. – 4. vyučovacej hodiny sa žiaci jednotlivých ročníkov vybrali do určených ulíc obce. Prešli jednotlivé ulice a vyzbierali odpad, ktorý tam našli.  Vyzbieraný odpad bol vo vreciach ponechaný na vopred dohodnutých miestach odkiaľ ho odvezú pracovníci prevádzkarne obce. Žiaci pracovali v rukaviciach, aby nedošlo k ohrozeniu hygienických noriem. Akcia bola ukončená hrami v prírode a zberom prvosienok.

      Žiakom sa  tento deň veľmi páčil, pretože sme po dlhom čase mohli zorganizovať spoločnú akciu v prírode. Pani učiteľky sa zhodli na tom, že tento deň priniesol všetkým veľa radosti z dobre vykonanej práce, úžitok a čistejšiu obec. Naplnil očakávania, k čomu prispelo aj  krásne jarné počasie. Už dnes sa všetci tešia, že si túto akciu budúci rok zopakujeme.

      Za metodickú prípravu a organizáciu envirodňa ďakujeme Mgr. Alžbete Koščákovej a Mgr. Márii Dudaškovej. Za poskytnutie ochranných pomôcok a vriec, a taktiež odvoz nazbieraného odpadu ďakujeme Prevádzkarrni obce Lendak.

     • Školská dochádzka


     • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/.
      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (Príloha č. 8).

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka môžete poslať cez EDUPAGE alebo  si  to môžete  stiahnuť tu:  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3_5_2021.doc

      Návrat do škôl od 3.5.2021  Navrat_do_skol_od_3_5_2021.pdf

    • Testovanie žiakov zrušené
     • Testovanie žiakov zrušené

     • Na  základe UZNESENIA VLÁDY SR č.215 z 26.apríla 2021 a Vyhlášky 197 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok, sa umožňuje od 29.4.2021 vstup žiakov do školy bez vykonania testu na Covid-19, nakoľko sa náš okres nachádza v II.stupni varovania (červená farba).

      Testovať sa nemusia ani rodičia žiakov, pretože nevstupujú do školy. No rodičia detí materskej školy, ktorí sprevádzajú dieťa do MŠ alebo z MŠ, musia mať platný test nie starší ako 7 dní alebo udelenú výnimku z testovania, nakoľko vstupujú do prevádzky MŠ. (Vyhláška 197, § 1, bod 2b)

      Vyhláška má platnosť do 28.5.2021, pokiaľ sa okres nedostane do IV.stupňa varovania (čierna farba).

      Preventívne sa môžu žiaci i rodičia pretestovať v MOM, ktorá je v telocvični školy, v sobotu - 1.5.2021 - od 8.00 - 11.45 hod.  a 13.00 - 17.30 hod.

      Pre zamestnancov Spojenej školy Lendak pre vstup zamestnancov na pracovisko platí z Vyhlášky 197 § 2, bod 2 alebo stále platné aktuálne výnimky. (viď príloha).

    • Historický úspech žiaka našej školy - v Dejepisnej olympiáde dosiahol najvyššiu métu
     • Historický úspech žiaka našej školy - v Dejepisnej olympiáde dosiahol najvyššiu métu

     • 13.ročník Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, kategórie C sa konal 26.-27.4.2021, online formou. Zúčastnilo sa ho 8 najlepších žiakov zo Slovenska, víťazi krajských kôl.  Prešovský kraj, a zároveň aj našu školu, reprezentoval MARTIN HALČIN, žiak IX.D.

      Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomný test - monotematická časť (maximálne 50 bodov) a písomný test - všeobecná časť (maximálne 50 bodov). Martin Halčin s počtom 95,9 bodov získal 1.miesto! Stal sa víťazom celoštátneho kola!

      Tento úspech mimoriadne talentovaného žiaka sa zapíše do histórie našej školy a s ním aj meno učiteľky, ktorá ho pripravovala: Mgr. Ľudmila Bolcarovičová - Glodžáková.

      Náročná príprava od okresného kola, cez krajské až k celoslovenskému kolu priniesla svoje ovocie. Napĺňa  nás pocit šťastia, radosti i hrdosti! Vyslovujeme veľké poďakovanie. ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu a prajeme nech sa darí i naďalej. Martinovi v stredoškolskom štúdiu a pani učiteľke Mgr. Bolcarovičovej v zasväcovaní žiakov do histórie.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • krajské kolo - online

      Dňa 16.04.2021 sa uskutočnilo krajské kolo  Geografickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou prostredníctvom testu Edupage. Do krajského kola postúpil Martin Halčin z IX.D,  ktorý úspešné reprezentuje školu  v mnohých olympiádach. Možno v tej Geografickej mu chýbalo trochu šťastia. Stal sa úspešným riešiteľom. Získal 87 bodov zo 100, ale od postupu do celoslovenského kola ho delili 3 body. Napriek tomu mu patrí veľké poďakovanie za výbornú reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov na strednej škole!

      Za prípravu žiaka na olympiádu ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej.

       

       

          

    • Od pondelka, 26.4.2021, prezenčne aj žiaci 5.-7.ročníka
     • Od pondelka, 26.4.2021, prezenčne aj žiaci 5.-7.ročníka

     • Informujeme rodičov a žiakov, že od pondelka - 26.4.2021 - pôjdu do školy aj žiaci 5.,6, a 7.ročníka. Podmienkou prezenčnej výučby je negatívny test na COVID-19, nie starší ako 7 dní, pre žiaka aj pre jedného zákonného zástupcu žiaka (rodiča). 

      Ak žiak alebo rodič nespadá do výnimiek testovania ( viac o výnimkách nižšie v starších novinkách), antegénové testovanie na COVID-19 sa uskutočňuje aj  v telocvični Spojenej školy Lendak, a to v piatok - 23.4.2021 od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu - 24.4.2021 - od 8.00 do 11.45 hod. a od 13.00 do 17.30 hod. 

      Taktiež pripomíname žiakom 5.,6, a 7.ročníka, ktorí majú záujem stravovať sa od pondelka v školskej jedálni, aby sa nahlásili u vedúcej ŠJ osobne alebo na telefónnom čísle 0917 160 269, prípadne nechali na tomto čísle SMS s menom žiaka a triedou.

      Milí žiaci, v pondelok sa tešíme na vás!

       

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • okresné kolo - online

      Dňa 13.04.  a 14.04.2021  sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, na ktorej sa zúčastnili všetci úspešní riešitelia školského kola:  P3 - 7 žiakov, P4 – 5 žiaci, P5 – 12 žiaci, P6 - 19 žiaci, P7 - 5 žiakov, P8 - 1 žiačka.  Súťaž prebiehala online.  

      Úspešní riešitelia v kategórii:

      P3 Miroslav Budzák  3.A, Damián Dvorčák 3.C, Barbora Halčinová 3.D

      P4 - Patrícia Majerčáková 4.B, Filip Špak 4.A, Karolína Laufová 4.A

      P5 - Samuel Halčin 5.D, Natália Britaňáková 5.D, Vanesa Koščáková 5.D, Klaudia Galliková 5.C,

             Ján Budzák 5.D a Mária Špaková 5.D           

      P6 - Barbora Konopová 6.D, Antónia Dvorčáková 6.C, Kamil Koščák 6.B, Alžbeta Halčinová 6.D,

              Dominik Majerčák 6.D, Dominika Hudačeková 6.A

      P7 - Marián Dvorčák 7.C

      P8 - nebol úspešný riešiteľ

      Celkovo túto súťaž vyučujúci matematiky hodnotia ako úspešnú aj vzhľadom na  to, že žiaci sa vzdelávali dištančne. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme! Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme vyučujúcim    matematiky. Za Pytagoriádu boli zodpovedné Mgr. Mária Dudašková a Ing. Miroslava Sisková.

       

          

       

    • Podmienky vstupu do budovy SŠ Lendak od 19.4.2021
     • Podmienky vstupu do budovy SŠ Lendak od 19.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Preštudujte si podmienky vstupu do budovy Spojenej školy Lendak od 19.4.2021. Ak sa na vás nevzťahujú výnimky, pripomíname, že antigénové testovanie je v priestoroch telocvične spojenej školy DNES do 17.30 hod.

       

       

       

      Vstup do vnútorných priestorov Spojenej školy Lendak

      v období od 19.apríla do 28. apríla 2021

       

      Na základe VYHLÁŠKY 187 ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 NARIAĎUJE podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona ZAKÁZAŤ VSTUP OSOBÁM, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

       

      VSTÚPIŤ DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV SPOJENEJ ŠKOLY LENDAK (ZŠ, MŠ, ZUŠ,CVČ) ZA ÚČELOM VYUČOVANIA MÔŽU LEN:

       

      1. Zamestnanci Spojenej školy Lendak, ktorí spĺňajú podmienky vstupu podľa § 2 ods. 5 písm. a), b), c), e), h), i) a j) Vyhlášky 187 ÚVZ.

      2. DETI MATERSKEJ ŠKOLY

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (11a)

      Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa, RODIČA,  nie staršie ako 7 dní.

       

      Výnimka z testovania RODIČA:

      a/ doklad o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní;

      b/ doklad o zaočkovaní druhou dávkou mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní;

      c/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej (AstraZeneca) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 4 týždne;

      d/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podávaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19;

      e/doklad, alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa § 1 ods. 2) písm. a) až y) Vyhlášky 187 ÚVZ.  

      3. ŽIACI 1.STUPŇA ZŠ

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (11a)

      Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa, RODIČA, nie staršie ako 7 dní.

       

      Výnimka z testovania RODIČA:

      a/ doklad o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní;

      b/ doklad o zaočkovaní druhou dávkou mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní;

      c/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej (AstraZeneca) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 4 týždne;

      d/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podávaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19;

      e/doklad, alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa § 1 ods. 2) písm. a) až y) Vyhlášky 187 ÚVZ.

       

      4. ŽIACI 8. A 9. ROČNÍKA ZŠ

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8a)

      Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršie ako 7 dní  - JEDNÉHO Z RODIČOV AJ ŽIAKA.

       

      Výnimka z testovania RODIČA ALEBO ŽIAKA:

      a/ doklad o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní (jedného z rodičov a žiaka);

      b/ doklad o zaočkovaní druhou dávkou mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní (jedného z rodičov);

      c/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej (AstraZeneca) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 4 týždne (jedného z rodičov);

      d/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podávaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19 (jedného z rodičov);

      e/doklad, alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa § 1 ods. 2) písm. a) až y) Vyhlášky 187 ÚVZ .

      5. Žiaci základnej umeleckej školy pre INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE veku I. stupňa ZŠ okrem spevu a dychových nástrojov a žiaci SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA vo veku I. stupňa ZŠ v miešaných skupinách 5+1 a v skupinách z jednej triedy ZŠ 5 a viac žiakov.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (11a)

      Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu jedného zákonného zástupcu žiaka, RODIČA, nie staršie ako 7 dní.

       

      Výnimka z testovania RODIČA:

      a/ doklad o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní;

       b/doklad o zaočkovaní druhou dávkou mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní;

      c/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej (AstraZeneca) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 4 týždne;

      d/ doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti ubehlo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podávaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19;

      e/doklad, alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa § 1 ods. 2) písm. a) až y) Vyhlášky 187 ÚVZ.  

      6. Ďalšie osoby, ktoré vstupujú do priestorov školy od 19.4.2021 do 26.4.2021 sa riadia Vyhláškou 187 ÚVZ §1 ods. 1) až 5)

       

       

       

       

      Dátum: 17.4.2021

      Vypracoval: Mgr. Marek Majerčák, zástupca riaditeľky pre ZUŠ

       

       

    • Od 19.4.2021 do školy pôjdu aj žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ
     • Od 19.4.2021 do školy pôjdu aj žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ

     • Oznamujeme žiakom a rodičov žiakov našej školy, že od 19.4.2021, na základe  rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, nastupujú žiaci 8. a 9.ročníka na prezenčnú výučbu do školy.  Nakoľko epidemiologické  podmienky musia byť zachované ako doteraz, informujeme, že antigénové testovanie bude v MOM telocvični školy v piatok, 16.4.2021, od 13.00 - do 17.30 hod. a v sobotu, 17.4.2021, od 8.00 - 11.45 hod. a od 13.00 - 17.30 hod. 

      Pretestovaný musí byť nielen jeden zákonný zástupca žiaka, ale aj samotný žiak, ak sa naňho nevzťahuje výnimka.  Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu môžete poslať cez EduPage, alebo donesie žiak v pondelok do školy. V pondelok donesie žiak, k nahliadnutiu, aj potvrdenie o negatívnom výsledku testu žiaka i jedného zákonného zástupcu žiaka. 

      Taktiež informujeme, že žiaci 8. a 9.ročníka, od 19.4.2021, majú môžnosť stravovať sa v školskej jedálni. V prípade záujmu informujte sa u vedúcej školskej jedálne.  Žiaci 5. - 7. ročníka majú môžnosť brať stravu do obedára naďalej.

      Viac informácií na stránke www.minedu.sk.

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • dekanátne kolo

      Dňa 10.marca 2021 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Po prvýkrát žiaci súťažili online. Z Kežmarského dekanátu sa zapojilo 6 škôl. Našu školu reprezentovali a tvorili jedno trojčlenné družstvo: Martin Halčin 9.D, Sofia Špaková 9.D a Simona Batoryová 5.C. Títo naši skvelí žiaci sa umiestnili na 1. mieste a postupujú do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční 20.04.2021. Postupujúcemu družstvu prajeme Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a radosť z toho, že Pán sa k nám prihovára stále, i v tejto náročnej dobe.

      Za prípravu žiakov na biblickú olympiádu ďakujeme Mgr. Judite Kollárovej a za priebeh online súťáže Mgr. Kataríne Halčinovej.