• Oznam - zákaz vstupu cudzích osôb

     • Podľa nariadenia RÚVZ  je:

      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo si vyzdvihnete na vrátnici školy).
      •  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba, okrem zamestnanca školy, žiaka. 
      •  Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Prosíme rodičov, aby komunikovali s učiteľmi alebo vedením školy telefonicky, emailom. Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, môžete si ho stiahnuť zo stránky našej školy alebo požiadať oň telefonicky.

      Vedenie školy

    • Dôležitý oznam pre stravníkov v ŠJ - už žiadne kartičky
     • Dôležitý oznam pre stravníkov v ŠJ - už žiadne kartičky

     •  

      Z dôvodu preventívnych hygienických opatrení od 21.09.2020 bez čipu obed nebude vydaný. Žiadna náhrada (kartička) za čip sa nebude poskytovať.

      Preto žiadame rodičov, aby skontrolovali svojim deťom - pri odchode do školy - či majú čip.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Aktualizované údaje k 16.09.2020

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. 
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Aktualizované vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti si môžete sttiahnuť tu.

      vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_aktualizovane(1).doc


     • Oznam pre rodičov

     • Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka zákonným zástupcom

      ROZHODNUTIE

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto:

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia žiakov aj zamestnancov škôl, riaditeľom škôl sa umožňuje poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní. Súčasne sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom.

      Rodič po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

      Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať na webovej stránke Ministerstva školstva.

       

      Ako postupovať, keď žiak v škole bude kašľať a prejavovať známky ochorenia (nie astmatik)?

      • Dieťa ktoré začne kašľať alebo sa v škole rozkašle, nie je podozrivé z toho, že má ochorenie COVID-19 a v žiadnom prípade nemusí byť COVID-19 pozitívne. Rodičia majú dostať pred začiatkom školského roka informácie, ktoré hovoria o tom, že dieťa s príznakmi respiračného infektu nemajú doniesť do školy. Ak dieťa ide do školy zdravé, prejde ranným filtrom (čiže povinnosť rodiča, že dáva dieťa do školy zdravé skontroluje poverený pracovník) a až počas vyučovania začne mať príznaky zvýšenej teploty, začervenané oči, začne kašľať, byť apatické, unavenejšie, tak takéto dieťa si nasadí rúško a je umiestnené v izolačnej miestnosti, ktorú má mať zriadená každá škola. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý má povinnosť bezodkladne si takéto dieťa vyzdvihnúť.

      Čo má robiť zákonný zástupca s dieťaťom, ktoré začne prejavovať známky ochorenia?

      • Zákonný zástupca si takéto dieťa vyzdvihne zo školy a odchádza s ním domov. Domov sa o neho postará štandardným spôsobom. Zo zákona má právo rodič nechať dieťa doma bez toho, aby navštívili lekára. Ak potrebuje radu lekára, rodič ho kontaktuje dištančným spôsobom, čo znamená, že mu buď zavolá, napíše mail alebo SMS a lekár rodičovi pomôže. Ak nastane situácia, že sa zdravotný stav dieťaťa zhoršuje, rodič opäť kontaktuje lekára a ak lekár uzná, že musí dieťa prezrieť, tak dá rodičovi termín, kedy má s dieťaťom prísť do ambulancie. Ak príznaky ochorenia prejdú u dieťaťa za tri dni, dieťa sa môže vrátiť do školy a stačí, ak rodič pri opätovnom návrate do školy predloží podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti.

       

       

    • Školský klub detí
     • Školský klub detí

     • informácia o prihlasovaní do ŠKD

      Vážení rodičia!

      Príhlasovať deti do školského klubu na šk. rok. 2020/2021 môžete do 11.09.2020. Dieťa, ktoré bude chodiť do ŠKD sa musí stravovať v školskej jedálni. Prihlášku si môžete vyžiadať u triednych učiteľov alebo stiahnuť tu.

      Vypísanú prihlášku dieťa odovzdá vychovávvateľke v školskom klube.

      prihlaska_SKD_2020_2021.doc

      Informovať sa môžete u zástupkyne Mgr. Renáty Černákovej.

    • Informácia pre stravníkov školskej jedálne
     • Informácia pre stravníkov školskej jedálne

     • Videonávod ako sa odhlasovať zo stravy

      Vážení rodičia!

      Na stránke školy v sekcii Školská jedáleň nájdete videonávod ako sa odhlasovať zo stravy cez intrenet a v ňom ďaľšie užitočné informácie ohľadom stravovania.

    • Súťaž NAJŠKOLA pokračuje!
     • Súťaž NAJŠKOLA pokračuje!

     • Drahí žiaci, priatelia našej školy! Súťaž základných škôl, ktorú vyhlásila Slovenská televízia a zastavila koncom marca kvôli pandémii COVID-19, pokračuje. Spojme sily,  pokúsme sa   zvíťaziť za okres Kežmarok a prebojovať sa do televízneho duelu. Možno sa nám pošťastí vyhrať finančný príspevok pre školu, no postačí aj zážitok, že sme súťažili v televízii. Nestojí nás to veľa. Iba pár minút - každý deň do 13.9.2020 môžete  dať hlas našej škole. Viac na hornej lište - www.najskola.sk. ĎAKUJEME!

       

     • Ranný nástup do školy

     • platí zatiaľ do 14.9.2020

      Žiaci sa budú púšťať do budovy školy od 7:30 hod. do 8:15 hod. nasledovne:

      • 7:30 hod. 1. - 2. ročník cez vchod nová budova
      • 7:45 hod. 3. – 4. ročník cez vchod nová budova
      • 7:30 hod. 5. – 6. ročník cez vchod stará budova
      • 7:45 hod. 7., 8., 9. ročník cez vchod stará budova
      • V areáli školy musia dodržiavať medzi sebou dvojmetrové odstupy a vstupujú do budovy školy s rúškom.
      • Ranný filter: R-O-R + dezinfekcia. Vydezinfikujú si ruky a odchádzajú sa prezuť a idú do tried. Dodržiavajú pravidlo ROR (RUKA-ODSTUP-RÚŠKO).
      • Vchody budú označené informačnými nálepkami a plagátikmi s oznamami o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia.´
      • Do budovy školy nevchádzajú rodičia ani iné sprievodné osoby, výnimkou je jeden rodič s rúškom  sprevádzajúci prváka (len prvé dva týždne. potom už prváci vstupujú do školy samostatne).
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č.4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič (príloha č. 5).
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Do priestorov školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.
      • Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      vedenie školy