• Školský klub detí
     • Školský klub detí

     • Školský klub detí bude od 03.09.2020 do 14.09.2020 fungovať podľa usmernenia MSVVaŠ SR a to takto:

      • Ranný školský klub dočasne nebude fungovať, kým ministerstvo nerozhodne inak.

      Oddelenia:

      • ŠKD 1 - 1. ročník  
      • ŠKD 2 - 2. ročník
      • ŠKD 3 - 3. ročník
      • ŠKD 4 - 4. ročník
      • Prevádzka ŠKD začína od 11:40 hod. a končí o 16:00 hod.
      • Žiaci sa nebudú v skupinách presúvať. Rodičia si vyzdvihnú deti pri vchode (telefonicky oznámia vychovávateľke, že si prišli po dieťa) alebo dieťa odchádza domov samé, ak to rodič písomne v žiackej knižke oznámil vychovávateľke.
      • V ŠKD sa budú používať iba hračky, ktoré sa dajú dezinfikovať a nesmú sa medzi skupinami presúvať.
      • V ŠKD sa budú dodržiavať epidiemiologické optrarenia, ktoré platia v škole.

      Prihlášku do ŠKD si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú prihlášku dieťa odovzdá triednej učiteľke alebo vychovávateľke.

      Zapísať žiakov do ŠKD bude možné len do 14.09.2020.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Výtvarná súťaž - Nakresli svoju školu!
     • Výtvarná súťaž - Nakresli svoju školu!

     • Milí žiaci!

      Nový šk.rok 2020/21 je nielen zvláštny, ale aj mimoriadne výnimočný. Naša škola má narodeniny. Otvárame už 60.rok vyučovania v tejto budove, v jej prvej časti, ktorú voláme STARÁ ŠKOLA. Áno, naša škola má už 60 rokov! Keďže si v tejto situácii nemôžeme dovoliť žiadnu školskú akadémiu, oslávime ju (aspoň zatiaľ) výtvarnou súťažou.

      Nakresli svoju školu! To je názov výtvarnej súťaže, do ktorej sa môže zapojiť ktorýkoľvek žiak našej základnej školy.

      Podmienky: ľubovoľná technika, rozmer - aspoň A4

      Súťaž sa vyhodnotí už 8.9.2020, preto neváhajte, nakreslite svoju milovanú školu už teraz koncom prázdnin. Výkres doneste do školy a odovzdajte svojej triednej učiteľke, triednemu učiteľovi.

      Najkrajšie práce, jednotlivých kategórii, budú ocenené peknými vecnými cenami.  Víťazná práca bude mať špeciálne poslanie.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

    • Nový šk.rok 2020/21 a COVID-19
     • Nový šk.rok 2020/21 a COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Nový šk.rok 2020/21 sa v našej škole slávnostne otvorí 2.septembra 2020 o 9.30 hod.

      (Ráno, o 8.00 bude v miestnom kostole svätá omša z príležitosti nového šk.roka, na ktorú sme všetci pozvaní.)

      Aj keby bolo pekné počasie, žiaci pôjdu do tried -  s výnimkou žiakov prvého ročníka - preto je potrebné si so sebou zobrať už prvý deň prezuvky. Pred školou budú na svojich žiakov čakať triedni učitelia, ktorým odovzdáte podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka. Bez tohto vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do školy. (čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť - pozri prílohu tohto oznamu - príloha č.4)

      Po slávnostnom otvorení nového šk.roka, cez školský rozhlas, bude krátke triedne vyučovanie, organizačné a hygienické opatrenia v škole a pod.

      Prvý školský deň - 2.9.2020 - sa žiakom, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, strava nevydáva. Stravovanie žiakov ZŠ začne  3.9.2020, podľa bezpečnostných pravidiel. V prípade záujmu o školské stravovanie - prihlášku žiadajte o svojho tr.učiteľa.

      Žiadame vás o dôsledne dodržiavanie pravidla R.O.R, čiže: ruky - odstup - rúško. Rúško je povinné už prvý deň, hlavne u žiakov II.stupňa.

      PRVÁCI

      Žiaci 1.ročníka v prípade pekného počasia budú mať slávnostný začiatok šk.roka so všetkými pokynmi na školskom ihrisku. Samozrejme, s príslušným odstupom. V prípade nepriaznivého počasia pôjdu do tried, ale iba s jedným rodinným príslušníkom, aj keby ich v tento významný deň dieťaťa prišlo viac.

      (Viac informácii na stránke Ministerstva školstva SR, alebo aj v prílohe nižšie.)

      Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že tieto nariadenia budeme všetci dodržiavať, aby sme úspešne a v zdraví začali nový šk.rok  vzdelávania našich detí.

      Vedenie školy