• Informácia pre rodičov stravníkov v ŠJ
     • Informácia pre rodičov stravníkov v ŠJ

     • Informujeme rodičov žiakov 7. - 9.ročníka, (ktorí sa z technických príčin nestravujú v školskej jedálni, ale majú suchú stravu), že réžia, ktorú zaslali na účet školy,  im bude na ich účet vrátená. Tí rodičia, ktorí zaplatili v hotovosti, môžu si réžiu prevziať osobne na ekonomickom oddelení školy. 

       

    • „...a Slovo bolo u Boha...“
     • „...a Slovo bolo u Boha...“

     • Recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy - 1. stupeň

      Dňa 28.11.2019 sa  konalo školské kolo  súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“  v prednese kresťanskej poézie a prózy. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1. -2. ročník (poézia, próza) a v kategórii 3. a 4.ročník (poézia, próza). Toto rozdelenie umožnilo lepšie vyniknúť aj žiakom z nižších ročníkov. Bolo zapojených 50 žiakov, ktorí boli veľmi pekne pripravení, aj tematicky aj recitačne.

      Výsledky

      I.kategória (23 žiakov)

      Poézia:

      1. miesto - Nela Budzáková 2.B
      2. miesto – Michaela Koščáková 2.D
      3. miesto – Stanislav Majerčák 1.C

      Próza:

      1. miesto – Barbora Halčinová 2. D
      2. miesto – Katarína Majerčáková 2.C

      II.kategória  (27 žiakov)

      Poézia:

      1. miesto – Vivien Stupáková 3.E
      2. miesto – Mária Majerčáková 4.A
      3. miesto – Adrián Koščák 4.A

      Próza:

      1. miesto – Liliana Petrasová 3.D
      2. miesto – Mária Galliková 4.B
      3. miesto – Lucia Hudačeková 3.C

      Postupujúci žiaci z prvých miest nás budú reprezentovať na vyššom stupni súťaže v Poprade 18. januára 2020.

      Ďakujeme pani učiteľkám a p. zástupkyni za ochotu byť členkami poroty, všetkým pani učiteľkám, ktoré pripravovali deti za peknú prácu a pánovi farárovi Zahradníkovi za sponzorskú pomoc.

      Za organizáciu súťaže boli zodpovedné Mgr. Judita Kollárová a Mgr. Lenka Vidová.

     • Veľký úspech projektového vyučovania!

     • Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      Dňa 28.10.2019 sa v našej škole uskutočnilo projektové vyučovanie k MDŠK s témou „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“  Zúčastnili sa ho aktívne všetci naši žiaci, pedagógovia, hostia – rodičia, starí rodičia, bývalí zamestnanci školy, Mgr. Anita Murgašová, rehoľná sestra Martina z Rumunska, ľudoví remeselníci a livestreamom aj študenti a pedagógovia zo školy v Nadlaku. S potešením sme prijali správu, že naša škola sa umiestnila na 2. mieste zo 187 zúčastnených škôl. K víťazstvu nám chýbali 3 body. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že tento úspech bude motivovať pedagógov aj o rok a naša škola sa opäť zapojí!

     • iBOBOR

     • Medzinárodná informatická súťaž

      Žiaci 2., 3., 4. ročníka sa 12. a 15. novembra opäť zúčastnili medzinárodnej IKT súťaže iBOBOR,  ktorej cieľom je podporiť záujem o informácie a komunikačné technológie u žiakov.  Tohto roku sa do súťaže zapojilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl  v rámci Slovenska.

      Naši žiaci súťažili v kategórií Drobci (2.-3. ročník) a Bobríci (4. a 5. ročník). Na prvom stupni súťažilo v kategórii Drobci 23 žiakov a v kategórii Bobríci 20 žiakov.  V rámci týchto kategórií sme mali 22 úspešných riešiteľov.  100% úspešnosť mali 2 žiaci: Matúš Lizák 2.D – Drobci a Samuel Halčin 4.D – Bobríci.

      Úspešný riešitelia v kategórii Drobci: Matúš Selvek 3.A, Miška Smoleňáková 3.A,Janko Lizák 3.E, Tatiana Lizáková 3.E, Timea Bekešová 3.E, Boris Majerčák 3.E, Sebastiám Koščák 3A, Karolína Laufová 3.A, Natália Lizáková 3.B, Vivien Stupáková 3.E, Ema Čižiková 3.E, Anderj Ripka 3.C.

      Úspešní riešitelia v kategórii Bobríci: Vanesa Galliková 4.A, Mária Magdaléna Birošíková 4.C, František Lizák 4.C, Lubka Koščáková 4.B, Ján Suchanovský 4.D, Andrea Hudačeková 4.A, Adrián Koščák 4.A, Jozef Stpák 4.B.  

      II. stupeň

      Súťaže sa zúčastnilo 105 žiakov 5. – 9. ročníka, kde si precvičili svoje logické myslenie.  Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 80 bodov, v piatom ročníku 96 bodov.  Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal polovicu bodov. 

      5. ročník

      Tomáš Koščák, 5.D - 96 b.

      Samuel Strela, 5.C - 87 b.

      Tobias Stupák,5.C - 84 b.

      Antónia Dvorčáková, 5.C - 84 b.

      Barbora Konopová, 5.D - 84 b.

      Alžbeta Halčínová, 5.D - 84 b.

      6. ročník 

      Ondrej Špak, 6.B - 68,01 b.

      Marián Dvorčák, 6.C - 64,34 b.

      Mária Majerčáková, 6.C - 46,69 b.

      Alexander Vida, 6.A - 41,36 b. 

      7. ročník

      Gabriel Oprendek, 7.A - 64,01 b.

      Anna Hudačeková, 7.A - 50,69 b.

      Mariana Vidová, 7.A - 48,03 b.

      Sára Hudáková, 7.A - 44,03 b.

      8. ročník

      Michaela Fudalyová, 8.B - 68,01 b.

      Margaréta Mazureková, 8.B - 57,35 b. 

      Ondrej Dvorčák, 8.C - 46,69 b.

      Mariana Koščáková, 8.A - 45,36 b.

      Valentín Majerčák, 8.A - 42,69 b.

      Sára Hudačeková. 8.B - 40,03 b.

      9. ročník

      Kristián Halčin, 9.B - 69,34 b.

      Emília Lizáková, 9.C - 66,68 b.

      Daniela Halčinová, 9.B - 54,68 b.

      Anna Majerčáková, 9.B - 53,36 b.

      Kristián Chimento, 9.D - 53,35 b.

      Faustína Nebusov, 9.C - 52,02 b.

      Lukáš Budzák, 9.A - 45,36 b.

      Veronika Grichová, 9.A - 44,03 b.

      Ján Gallik, 9.D - 41,36 b.

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme! Za organizáciu súťaže ďakujeme Mgr. Karmen Mazurekovej, Mgr. Jánovi Stupákovi, Mgr. Jane Budzákovej!

       

       

     • Technika hrou od základných škôl

     • Nadácia Volkswagen Slovakia

      Naša škola sa prihlásila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. 01.10.2019 sme obdržali správu, že nás vybrali do projektu, a že sme získali podporu. Do projektu sa zapojili pani učiteľky 1. stupňa, Mgr. Karmen Mazureková a Mgr. Veronika Lizáková. Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností. Základným školám, ktoré boli vybraté do projektu boli poskytnuté akreditované vzdelávania, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál. Pani učiteľky, ktoré absolvovali školenia, pripravia pre učiteľov 1. stupňa workshop, kde si ukážu praktické aktivity prírodovedného a technického vzdelávania aplikovateľné do vzdelávacieho procesu v ZŠ. Pomôcky a metodický materiál poskytnutý škole sa bude naďalej využívať na skvalitnenie vyučovacieho procesu v našej škole. Už teraz sa tešíme na využívanie pomôcok z projektu - Technika hrou na prírodovedných predmetoch. Projekt prebieha od októbra 2019 do júna 2020.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • školské kolo

      Dňa 13.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo spolu 36 žiakov - 14 v kategórii 1A a 21 v kategórii 1B a 1 žiak v kategórii 1C. V kategórii 1A zvíťazil Frantiček Halčin, 7.B (vyučujúca Mgr. J.Figlárová), čím postúpil do okresného kola. 2.miesto – Stanislav Suchanovský, 7.A, (Mgr. M.Habiňák); 3.miesto – Sára Koščáková, 7.C (Mgr. J.Figlárová). 

      V kategórii 1B zvíťazil Adrián Gallik (Mgr. I. Budzáková), 9.C a postúpil do okresného kola. 2.miesto – Mikuláš Suchanovský, 8.A (Ing. T.Pjonteková); 3.miesto – Ondrej Dvorčák, 8.C. (Mgr. J.Figlárová).V kategórii 1C Ondrej Špak, 6.B  (Mgr. I.Budzáková), postupuje priamo na krajské kolo.

      Testovanie pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomná časť je zameraná na testovanie počúvania s porozumením, čítania s porozumením, praktického používania gramatiky a slovnej zásoby. Ústna časť testuje zvládnutie situačnej úlohy a prerozprávanie príbehu na základe obrázku.

      Žiakom blahoželáme a želáme im veľa úspechov na postupových kolách! Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme vyučujúcim anglického jazyka!

      Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Jana Figlárová.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Finančná zbierka

              Aj tento rok sa naša škola zapojila do finančnej zbierky "Hodina deťom". Cieľom tejto verejnej zbierky je spájanie sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Funguje už nepretržite 18 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Žiaci ôsmeho ročníka: Ondrej Batory 8.C, Kristína Neupauerová 8.C, Mária Suchanovská 8.C, Klaudia Badovská 8.D, Dominika Birošíková 8.D, Fabián Výrostek 8.D s spokladničkami s logom maskota Huga prešli všetky triedy školy, školskú jedáleň, materskú školu, obecný úrad, obchody a ulice v Lendaku. Spolu sa vyzbieralo 153,40 €. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec zo srdca ďakujeme! Za organizáciu zbierky bola zodpovedná Mgr. Ivana Suchanovská a naši dobrovoľníci. Ďakujeme!

       

     • Deň otvorených dverí v SOŠ hotelová Vysoké Tatry

     • Návšteva žiakov 8. a 9. ročníka

      Dňa 12.11.2019 žiaci 8.A, 8.B a žiaci 9.ročníka, ktorí sa aktuálne hlásia na SOŠ hotelová Horný Smokovec zúčastnili Dňa otvorených dverí. Toto podujatie je venované rodičom, žiakom a pedagógom základných škôl i širokej verejnosti, aby žiakov informovali o možnostiach štúdia na ich škole, o podmienkach prijatia a možnostiach uplatnenia v praxi. Súčasťou programu bola aj  prezentácia žiakov formou praktických zručností z modernej gastronómie, s ochutnávkou predjedál, dezertov, flambovaného trhanca a kokteilov.  Okrem návštevy školy mali naši žiaci možnosť navštíviť hotel Atrium, kde manažér hotela im porozprával, ako to v takom hoteli funguje. Veríme, že informácie, ktoré žiaci získali im pomôžu pri výbere ich budúceho povolania. 

      Zodp. učitelia: Mgr. M. Hudáčeková., Mgr. Danka Mačaková, Mgr. Ľudmila Galliková

    • Medzinárodný deň školských knižníc - projektové vyučovanie
     • Medzinárodný deň školských knižníc - projektové vyučovanie

     • „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145.výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“

      Štvrtý októbrový pondelok už tradične v našej škole patrí Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tento rok sme si pripomínali 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského, človeka skromného a spravodlivého, ktorý vedel realitu zachytiť kriticky a pravdivo. Inšpiráciou pre aktivitu a tvorivosť žiakov slúžili Tajovského poviedky z dedinského prostredia na Slovensku i v Rumunsku, ktoré sa zároveň stali východiskom celého podujatia. Otvorenie projektového dňa sa uskutočnilo v telocvični základnej školy, ktorá nám slúži aj ako priestor pre kultúrne podujatia. Z úst pani riaditeľky zaznel slávnostný uvítací príhovor, v ktorom privítala vzácnych hostí, uviedla tému a priebeh podujatia. Žiačka 7. ročníka nám predniesla báseň o Jozefovi Gregorovi Tajovskom a vypočuli sme si blok detvianskych piesní v podaní učiteľov ZUŠ. Osobnosť Jozefa Gregora Tajovského sme si predstavili prostredníctvom biografickej divadelnej hry zameranej na dôležité udalosti  jeho života, od túžby stať sa učiteľom, cez lásku k starému otcovi až po jeho odchod do Nadlaku a súcit s trpiacimi. Ako podklad nám slúžila biografia Jozefa Gregora Tajovského, film Tá Tajovská voda mútna a veľké ďakujem patrí aj pani Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej, autorke divadelného predstavenia Na konci (o JGT), ktorá nám poskytla množstvo cenných materiálov pre realizáciu divadelnej hry. Žiaci jednotlivých ročníkov prvého stupňa sa počas druhej a tretej vyučovacej hodiny venovali nasledujúcim poviedkam Jozefa Gregora Tajovského.

      I. ročník Prvé hodinky

      V prvom ročníku svojim žiakom upravenú poviedku Prvé hodinky čítali pani učiteľky.  Poviedku si spoločne vlastnými slovami prerozprávali a vysvetlili význam neznámych slov. Žiaci sa vcítili do rolí preoblečením za hlavného predstaviteľa ako aj starých rodičov. Pokračovali dramatizáciou príbehu, pri ktorej zažili skutočnú túžbu po bezmála nedosiahnuteľnom. Dnes by sme povedali po obyčajných hodinkách. Symbolicky zhotovovali ručičkové hodinky.

      II. ročník Maco Mlieč

      Druháci čítali upravenú poviedku Maco Mlieč, v ktorej spoznali aj význam niektorých zastaraných slov staršej generácie. Aby sa čo najviac vžili do neľahkých pomerov hlavnej postavy, obliekli sa za gazdov, gazdinky a biedny život Mliečnika si zahrali. Spätosť hlavnej postavy so zvieratami si priblížili zhotovením miniatúr gazdovstiev a  domácich zvierat, ktoré vyrábali z rôznych prírodných materiálov rozličnými výtvarnými technikami. Z tried druhých ročníkov sa tak postupne budovali malé hospodárstva.

      III. ročník Na chlieb

      Žiaci tretieho ročníka čítali poviedku Na chlieb, prostredníctvom ktorej spoznali hodnotu chleba. Úlohou žiakov bolo upiecť chlieb za pomoci rodičov, starých rodičov a pekára. Niektorí si vyskúšali ručné miesenie cesta a pečenie v tradičnej kachľovej peci v domácom prostredí. Iní miesili za pomoci strojov a piekli v originálnej pekárenskej peci v miestnej pizzerii. Počas tejto aktivity sa žiaci obohatili nielen o cenné skúsenosti a rady starých rodičov, ale aj so zvykmi a zaobchádzaním s chlebom v minulosti.

      IV. ročník – Rodný dom

      Rodný dom bol názov poviedky, s ktorou na hodinách pracovali štvrtáci. Tak ako tvorba samotného autora bola ovplyvnená  dedinským  životom  jednoduchých ľudí, ani našim štvrtákom takéto prostredie nie je cudzie. Príbeh Ondreja Lipku ich zaujal. Porovnávali život minulý so súčasným. Rozprávali, čo pre nich domov znamená. Vyrábali drevené domčeky,

      kostoly, hospodárske budovy a písali básničky o domove. Z dreveníc vytvorili výstavku tajovskej dediny.

      Počas štvrtej a piatej vyučovacej hodiny prebiehali na prvom stupni súčasne dve aktivity. Obľúbenou piesňou Jozefa Gregora Tajovského „Zahučali hory, zahučali lesy....“ sa slávnostne začal tradičný ľudový jarmok, spisovateľovi srdcu blízky Radvanský jarmok, ktorý sprevádzala živá hudba, v podaní učiteľov Základnej umeleckej školy v Lendaku. Trhovníci ponúkali ručne vyrábané výrobky z kože – prívesky, opasky, drevené stolčeky, lopáriky, varešky, tkané koberce, maľované hrnčeky, domáci chlieb, syrové výrobky z ovčieho a kravského mlieka, domáce klobásky, prútené košíky a rôzne ľudové predmety.

      Remeselníci žiakom priblížili, ako sa vyrábajú jednotlivé výrobky. Žiaci sa zoznámili so spracovaním kože a výrobou kožených ozdobných opaskov. Prizerali sa vyšívaniu  lendackého kroja – portky, serdok, sukmana. Vyskúšali si výrobu syrových nití, korbáčov a ružičiek. Nahliadli do výroby tkaných kobercov i hrnčiarskej dielne.  

       

      Pri tvorbe programu pre druhý stupeň sme sa zamerali na pôsobenie Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.

      Počas druhej vyučovacej hodiny sa jednotlivé ročníky venovali poviedkam, ktoré Jozef Gregor Tajovský napísal v Nadlaku (Na chlieb, Horký chlieb, Mišo, Mamka Pôstková, Umrel Tomášik). Po prečítaní poviedok žiaci viedli diskusiu a riešili pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením.

      Zároveň druhá vyučovacia hodina patrila livestreamu so školou v Nadlaku, ktorej sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy. Nadlackí žiaci nám predstavili svoju školu, pričom nevynechali miesta venované Jozefovi Gregorovi Tajovskému (napr. stôl, ktorý používal JGT). Pre našich žiakov bolo zvlášť zaujímavé, keď sa dozvedeli o fungovaní ich školského systému, hodnotení žiakov (známky od 1 – 10, najlepšia známka je 10), našli sa aj pravidlá platné na oboch školách (zákaz telefónov počas vyučovania). Zároveň si žiaci mohli navzájom porovnať slovenčinu, v ktorej bolo počuť isté rozdiely.

      Okrem vedenia školy, vzácnych hostí a žiakov bola na livestreame prítomná aj odborníčka na zahraničné školstvo, držiteľka viacerých ocenení za svoju prácu so zahraničnými Slovákmi v Nadlaku, pani Mgr. Anita Murgašová z Tajova, ktorá po livestreame pre žiakov viedla dve odborné prednášky. Prvá prednáška bola zameraná na život a dielo Jozefa Gregora Tajovského a v druhej sa venovala jeho pôsobeniu v Nadlaku. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, čím si rozšírili vedomosti o osobnosti JGT. 

      Obsahom tretej vyučovacej hodiny bolo priblíženie života a diela Jozefa Gregora Tajovského spracovaného prostredníctvom prezentácií. Súbežne prebiehali besedy pre žiakov 5. a 6. ročníka s rehoľnou  sestrou Martinou, pôvodom z Gemelčičky z Rumunska, zároveň učiteľkou dejepisu a náboženskej výchovy vo svojej rodnej krajine. Žiakom priblížila život Slovákov v Rumunsku, od ich príchodu až po súčasnosť a nevynechala ani osobnosť Jozefa Gregora Tajovského. Silným momentom pre žiakov bol záver besedy, kedy sa rehoľná sestra pomodlila za žiakov Otče náš v rumunskom jazyku a žiaci sa pomodlili za sestru Martinu Zdravas v slovenskom jazyku.  

      Posledné dve vyučovacie hodiny boli zamerané na tvorivú činnosť, počas ktorej sme vyrábali praktické darčeky pre žiakov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.

      Sprievodnou akciou projektového dňa bola zbierka kníh. Dozvedeli sme sa, že do nadlackej knižnice už veľmi dávno nepribudli nové slovenské publikácie, a preto sme sa rozhodli pre nezištný dar. Týmto gestom sme sa chceli vrátiť do čias Tajovského príchodu do Nadlaku, kedy šíril slovenské slovo i prehlboval slovenskú kultúru, ktorá sa tam vďaka nemu dodnes uchováva.

      Počas piatej vyučovacej hodiny sa žiaci druhého stupňa zúčastnili jarmoku.