• Mediálna výchova
     • Mediálna výchova

     • prierezová téma - 1. stupeň

      Dňa 23. 11. 2022 sa v našej škole realizovala prierezová téma Mediálna výchova, ktorá bola zameraná na poznávanie a informovanie žiakov o hromadných komunikačných  prostriedkoch – televízia, rozhlas, printové média. Prváci sa obznámili s históriou vzniku televízie a rozhlasu. Pozreli si čiernobiele vysielanie a rozprávali o najobľúbenejších programoch, nevhodných vysielaniach pre deti, dĺžke stráveného času pri pozeraní televízie. Všetci sme sa zhodli, že najvhodnejšie programy  pre deti sú rozprávky. V praktickej časti si žiaci vypočuli rozprávku podľa vlastného výberu a následne tvorili filmový pás, ktorý zachytával hlavné časti rozprávky. Potom prezentovali svoje práce a vyskúšali si svoje  moderátorske schopnosti.

      Druháci sa oboznámili s niekoľkými novými pojmami ako: printové médiá, noviny, detské časopisy, s náplňou práce novinára. Oboznámili sa ako vzniká časopis Vrabček.  Priamo z redakcie nám poslali prezentáciu o tom, ako vzniká tento časopis. Po krátkom teoretickom úvode pracovali s časopisom.

      Tretiakov ešte len čaká exkurzia na obecný úrad, kde sa zoznámia a fungujú mieste média. Oboznámia sa ako funguje rozhlas, miestna televízia, občasník Lendak.

      Štvrtáci mali prednášku na tému: "Média a my". Spolu s sociálnymi pedagoggičkami z CPPPaP v Kežmarku viedli konverzáciu o tom, čo na nich číha na internete, na čo si musia dávať pozor. Táto aktivita ešte bude v budúcnosti pokračovať.

      Primárnym cieľom tejto aktivity bolo, aby žiaci dokázali prehodnocovať svoj vzťah k médiám, reflektovať svoje návyky využívania médií, korigovať ich, nahradiť vlastný mediálny konzum alternatívnou zmysluplnou činnosťou ako sú napr. stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, športová činnosť, hobby... a pod.

      Za metodickú prípravu projektového vyučovania boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Mária Neupauerová a Mgr. Anna Girgová, za realizáciu boli zodpevedné triedne učiteľky. Všetkým ďakujeme!

    • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
     • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

     • exkurzia - Liptovský Mikuláš

      Dňa 22.11.2022  sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Žiakov zaujali mnohé expozície napr. o vesmíre a planétach Slnečnej sústavy, o krase a jaskyniach Slovenska, o mineráloch a horninách,  o rastlinnej a živočíšnej ríši. Žiaci si vypočuli zvuky mnohých živočíchov, hľadali skameneliny, vytvárali reliéf krajiny, pozreli si krátke prírodovedné filmy a zábavnou formou získali veľa zaujímavých informácií z prírodovednej oblasti. Mnohí žiaci si aj uvedomili význam ochrany prírody a dôležitosť kladného prístupu  k životnému prostrediu. Žiakom aj učiteľom sa táto exkurzia veľmi páčila.

      Zodpovedný učiteľ:   Mgr. J. Stupák, Ing. M. Švorcová

    • Streetbasketbal
     • Streetbasketbal

     • okresné kolo chlapci a dievčatá

      Dňa 22.11.2022 sa v športovej hale Vladimíra Jančeka uskutočnilo okresné kolo v streetbasketbale chlapcov. Turnaja sa zúčastnilo 7 škôl z okresu Kežmarok. Hralo sa v dvoch skupinách. Naši žiaci zdolali v skupine ZŠ Nižná brána Kežmarok aj ZŠ Grundschule Kežmarok, no nestačili na ZŠ sv. Kríža Kežmarok. Hrali tak o 3. miesto, kde prehrali nad chlapcami zo ZŠ Veľká Lomnica. Celkovo sa naše chlapčenské družstvo umiestnilo na 4. mieste. Chlapcom ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy!

      Dňa 23.11.2022 sa pokračovalo v okresnom kole v streetbasketbale  dievčat v športovej hale Vladimíra Jančeka. Družstvo dievčat Spojenej školy si vybojovalo 1. miesto, kde všetky svoje zápasy nad súperkami vyhrali. Postupne zdolali žiačky zo ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Grunschule Kežmarok aj ZŠ Lubica. Vybojovali si postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v apríli na budúci rok. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole!

      Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda.

     • IBOBOR

     • Medzinárodná IKT súťaž​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich úsilie  a úspešným riešiteľom blahoželáme!

      Zodpovedný učiteľ:  Mgr. Karmen Mazureková, Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Ján Stupák

    • Máme postup na krajské kolo vo florbale!
     • Máme postup na krajské kolo vo florbale!

     • Okresné kolo chlapcov a dievčat vo florbale

      Dňa 15.11.2022 sa v Športovej hale Focus v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo vo florbale chlapcov. Na turnaji sa stretli víťazi kvalifikačných skupín. O titul majstra okresu bojovali 4 základné školy: Spojená škola Lendak, ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Grundschule Kežmarok a ZŠ Vrbov. Naši chlapci zápasy zvládli a stali sa druhýkrát po sebe víťazmi okresného kola. Vybojovali si postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční budúci kalendárny rok v Prešove. Chlapcom želáme veľa síl v tréningovom procese!

      Okresné kolo vo florbale pokračovalo 16.11.2022 zápasmi dievčat v Športovej hale Focus v Kežmarku, kde sa  stretli víťazi obvodových kôl vo florbale dievčat. Turnaja sa zúčastnili štyri školy: Spojená škola Lendak, ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Vrbov a ZŠ Veľká Lomnica. Naše dievčatá prehrali len zápas so ZŠ Nižná brána Kežmarok a ďalšie dva zápasy vyhrali. Obsadili celkovo 2. miesto. 

      Chlapcom a dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov!

      Za súťaž bol zodpovedný pán učiteľ Mgr. Róbert Duda.

    • Pozvánka na celoškolské ZRPŠ - 14.11.2022
     • Pozvánka na celoškolské ZRPŠ - 14.11.2022

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14.11.2022 (pondelok) o 15.30 hod. v priestoroch základnej školy (dolná chodba starej budovy). 

      Program:

      1. Privítanie prítomných.

      2. Krátke zhodnotenie šk.roka 2021/22 - video.

      3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.štvrťrok šk. roka 2022/23.

      4. Zhodnotenie financovania OZ Kicora a stanovenie príspevku ZRPŠ na šk.rok 2022/23.

      5. Informácie vedenia školy k organizácii vyučovania Spojenej školy Lendak.

      6. Diskusia.

      7. Záver.

      Po plenárnom ZRPŠ budú nasledovať triedne ZRPŠ. Na plenárnom ZRPŠ budú prítomní aj zástupcovia  ZUŠ a CVČ,  v prípade rôznych infomácií ohľadom vyučovania v ZUŠ Lendak a CVČ Lendak.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

    • Vďačnosť v škatuľke
     • Vďačnosť v škatuľke

     • Mesiac október sme ukončili našou tradičnou školskou aktivitou v rámci prierezovej témy a koncepcie ľudských práv s názvom Vďačnosť v škatuľke. Október je mesiacom úcty k starším a naším cieľom bolo pripomenúť si a uctiť si staršiu generáciu v okolí, oceniť ich prínos pre mladšiu generáciu, ale aj ich skúsenosti a znalosti. Svoju vďačnosť prejavili žiaci druhého, ale i prvého stupňa tým, že do pripravenej škatule v triede priniesli nejakú maličkosť, ktorá by urobila starkým radosť, napr. sladkosť, krížovky, vitamíny, čaj,  kávu, krekry, ponožky, kozmetiku, rukavice, ručne zhotovené výrobky a iné. A tak sa škatule v priebehu dvoch týždňov znova bohato zaplnili rôznymi dobrotami a darčekmi ako symbolickou vďačnosťou. Vo štvrtok 27. októbra dobrovoľníci našej školy v zložení pani učiteľka Mgr. Katarína Halčinová, pán kaplán Mgr. Ján Zavacký, zástupcovia žiakov Pavol Bobko z 8.C a Zuzana Majerčáková z 8.D podarovali tieto škatule v obci Lendak vybratým seniorom. Dúfame, že obdarovaným sme spôsobili v tento deň obrovské prekvapenie a veľkú radosť a myslíme si, že táto výchovná aktivita sa nám opakovane vydarila. Naša vďaka patrí všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí niečím prispeli, alebo nás podporili, taktiež triednym učiteľom za spoluprácu a motiváciu žiakov, pánovi kaplánovi za pomoc pri rozvoze a šk. videonovinám za spropagovanie našej aktivity.

      Koordinátorky: Mgr. Miroslava Grigláková, Mgr. Katarína Halčinová

    • Chlapci aj dievčatá na víťaznej vlne vo florbale!
     • Chlapci aj dievčatá na víťaznej vlne vo florbale!

     • Kvalifikáčné kolá vo florbale v Lendaku

       

      08.11.2022 sa na našej škole odohralo kvalifikačné kolo vo florbale chlapcov. Turnaja sa zúčastnili tri školy: ZŠ Spišská Stará Ves, ZŠ Spišské Hanušovce a domáce družstvo ZŠ Lendak. Chlapci hrali výborne a vybojovali si postup medzi  štyri najlepšie školy okresu Kežmarok. Okresné kolo sa uskutočni 15.11.2022 v Kežmarku.

      Na druhý deň  uskutočnilo opäť kvalifikačne kolo vo florbale, ale tentokrát v skupine dievčat. Naše družstvo to malo o čosi ľahšie, lebo ZŠ Spišské Hanušovce sa z turnaja odhlásilo. Zmerali si sily len so ZŠ Spišská Stará Ves. Naše dievčatá zápas bez problémov zvládli a vyhrali nad súperom 11:0. Vybojovali si tak postup na okresné kolo, ktoré sa uskutočni 16.11.2022 v Kežmarku.

      Obom družstvám srdečne blahoželáme a budeme im držať prsty na okresných kolách!

      Za sútaž boli zodpovední Mgr. Róbert Duda a Mgr. Tomáš Hudáček.

       

       

       

       

    • Bezpečné prostredie v škole
     • Bezpečné prostredie v škole

     • V našej škole začal pracovať školský zdravotník PhDr. Katarína HudačekováPracovnou náplňou je starostlivosť o zdravie žiakov a bezpečné prostredie. Je k dispozícii pre žiakov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje systematickú zdravotnú starostlivosť počas vyučovania - kontroluje zdravotný stav, orientačne vyšetruje krv pomocou glukometra, dohliada na stravovanie žiakov s DM,  informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťa. Poskytuje prvú pomoc v prípade úrazu a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v areáli školy. Vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné. Zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia žiaka v škole. Vedie potrebnú zdravotnú dokumentáciu.

       

      Viac o projekte a náplni nájdete na stránke:

      https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/