• ENVIRODEŇ - 1. stupeň

     • prierezová téma -  ENV

      Dňa 10. 05.2021 prebehla v našej škole akcia Envirodeň, ktorá sa mala pôvodne konať na Deň Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia.

      Úvodná časť vyučovania sa konala v škole a bola venovaná Dňu Zeme. Žiaci si vypočuli pesničky zamerané na ochranu prírody, pozreli prezentáciu a následne diskutovali o tom, ako by oni mohli pomôcť životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné. Rozprávali sa o znečistení našej planéty plastami, zopakovali a prehĺbili si poznatky o separovaní odpadu, vymaľovali pripravené pracovné listy.

      V praktickej časti počas 2. – 4. vyučovacej hodiny sa žiaci jednotlivých ročníkov vybrali do určených ulíc obce. Prešli jednotlivé ulice a vyzbierali odpad, ktorý tam našli.  Vyzbieraný odpad bol vo vreciach ponechaný na vopred dohodnutých miestach odkiaľ ho odvezú pracovníci prevádzkarne obce. Žiaci pracovali v rukaviciach, aby nedošlo k ohrozeniu hygienických noriem. Akcia bola ukončená hrami v prírode a zberom prvosienok.

      Žiakom sa  tento deň veľmi páčil, pretože sme po dlhom čase mohli zorganizovať spoločnú akciu v prírode. Pani učiteľky sa zhodli na tom, že tento deň priniesol všetkým veľa radosti z dobre vykonanej práce, úžitok a čistejšiu obec. Naplnil očakávania, k čomu prispelo aj  krásne jarné počasie. Už dnes sa všetci tešia, že si túto akciu budúci rok zopakujeme.

      Za metodickú prípravu a organizáciu envirodňa ďakujeme Mgr. Alžbete Koščákovej a Mgr. Márii Dudaškovej. Za poskytnutie ochranných pomôcok a vriec, a taktiež odvoz nazbieraného odpadu ďakujeme Prevádzkarrni obce Lendak.

     • Školská dochádzka


     • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/.
      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (Príloha č. 8).

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka môžete poslať cez EDUPAGE alebo  si  to môžete  stiahnuť tu:  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3_5_2021.doc

      Návrat do škôl od 3.5.2021  Navrat_do_skol_od_3_5_2021.pdf