• Oznam školskej jedálne!

     • Oznamujeme učiteľom a rodičom, že od 7.4. 2021 bude školská jedáleň fungovať, takže sa môžete počas dištančného vzdelávania prihlásiť a brať obedy do obedára.

    • Pôstna krabička
     • Pôstna krabička

     • Multikultúrna výchova - prierezová téma

      V mesiaci marec sa na 1. stupni realizovala prierezová téma  - multikultúrna výchova a žiaci sa zapojili do finančnej zbierky pre chudobné deti z Afriky "Pôstna krabička." Vyzbierala sa úžasná suma 450,00 €, ktorá bola odoslaná na účet Katolíckej Charity. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec, pedagógom, že žiakov správne motivovali a vysvetlili význam tejto aktivity, pretože bez toho by sa tá suma nevyzbierala.

      Za realizáciu tejto aktivity ďakujeme Mgr. Alžbete Koščákovej.

     • Martin Halčin - víťaz Prešovského kraja!

     • Dejepisná olympiáda - krajské kolo

      Dňa 22.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnil víťaz okresného kola, Martin Halčin, žiak 9.D, ktorý z 24 súťažiacich skončil na 1.mieste a postúpil do celoštátneho kola.

      Do celoštátneho kola postupuje len jeden víťaz za každý kraj. Martin ako jednoznačný  víťaz Prešovského kraja bude pokračovať v celoštátnom kole dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutoční koncom apríla. Čaká ho náročná príprava, lebo ide o boj medzi silnou konkurenciou.

      Martinovi blahoželáme k úspechu a držíme mu palce, aby zvládol náročnú úlohu, ktorá ho čaká v najbližších dňoch!

      Za prípravu žiaka na všetky kolá dejepisnej olympiády ďakujeme Mgr. Ľudmile Bolcarovičovej.

    • Prosba k rodičom na tieto predveľkonočné dni
     • Prosba k rodičom na tieto predveľkonočné dni

     • Vážení rodičia, veľkonočné sviatky sa blížia. Ešte tri školské dni a začínajú veľkonočné prázdniny. Mnohí naši spoluobčania prichádzajú na Sviatky zo zahraničia. Vieme, že v čase pandémie COVID-19 musíme byť opatrní, aj my v škole.

      Preto by sme Vás chceli touto cestou  poprosiť, aby žiaci našej ZŠ a deti MŠ žijúce v spoločnej domácnosti s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa vrátili tento víkend zo zahraničia, ostali tieto tri dni doma.

      Rodič má možnosť ospravedlniť svoje dieťa 5 dní po sebe, bez lekárskeho potvrdenia. Stačí, keď sa bude informovať triedna učiteľka, uvedie sa dôvod a vyučovacie hodiny budú ospravedlnené.

      Veríme, že našu prosbu pochopíte ako úsilie chrániť nás všetkých, aby sme veľkonočné sviatky prežili v zdraví, pokoji a radosti. 

      Za kolektív zamestnancov: PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

     • 28.marec 2021

     • Drahí kolegovia, nech je naša práca - aj v tejto ťažkej dobe - stále poslaním. Všetko najlepšie!

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka Spojenej školy Lendak

     • Regionálna výchova, tradičná ľudová kultúra

     • Veľkonočné tradície - 1. stupeň

      Ozdobovanie príbytkov symbolmi Veľkej noci vychádza z dlhoročnej tradície. Aj žiaci I. stupňa dostali za úlohu vyrobiť svoj veľkonočný symbol počas mesiaca marec. Za pomoci svojich učiteľov žiaci získavali skúsenosti pri pečení a zdobení barančeka, kašírovaní či maľovaní kraslíc, pletení korbáčov alebo dekorovaní košíkov. Hotové výrobky postupne zapĺňali výstavku. Cieľom bolo uchovať, spoznať a priblížiť žiakom tradície Veľkej noci. Ďakujeme učiteľom, ktorí zážitkovým učením obohatili svojich žiakov, a tak  prispeli k uchovávaniu ľudových tradícii.

      Za metodickú prípravu projektového vyučovania boli zodpovedné Mgr. Helena Hudáčková, Mgr. Ružena Vaverčáková. (foto vo fotoalbume)

    • Úspech našich žiakov na online okresnom kole CHO
     • Úspech našich žiakov na online okresnom kole CHO

     • Dňa 12.3.2021 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády, ktorého sa zúčastnili 5 žiaci našej školy. Už druhý rok bolo okresné kolo riešené dištančnou formou, aj napriek tomu sa žiaci s veľkou snahou a odvahou pustili do riešenia náročných úloh. Martin Halčin z 9.D sa umiestnil na výbornom 2.mieste a postupuje do krajského kola. Do krajského kola sa prebojovala aj Terézia Batoryová z 9.C, skončila na 5.mieste. 

      Úspešnou riešiteľkou okresného kola CHO sa stala aj tretia naša žiačka, Mária Budzáková z 9.A, ktorá obsadila 8.miesto. Všetkým trom srdečne gratulujeme!

      Úspech našich žiakov nás mimoriadne teší. Ďakujeme Mgr. Sabíne Bolešovej, učiteľke chémie,  za prípravu žiakov. Martinovi i Terézii   držíme prsty v krajskom kole.

       

       

     • Zápis do 1. ročníka

     • Termín zápisu do 1. ročníka ZŠ je určený na

      13.04., 14.04. a 15.04.2021.

      Ak v čase konania zápisu bude pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, bude sa zápis organizovať bez prítomnosti detí. Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku zverejnenú na webovom sídle školy v hlavnom menu. Nemusí ju tlačiť. Škola prihlášku vytlačí a zákonný zástupca ju podpíše, keď bude pozvaný do školy. Prihlášky prosíme vyplniť do 15.04.2021.

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz (identifikačnú kartu),
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
      • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie),
      • poplatok 20,00 € na pomôcky a zošity do 1. ročníka.                                                                                                          

      Rodič je povinný zapísať do školy dieťa, ktoré:

      • k 31. 8. daného školského roku dovŕši 6 rokov veku,
      • malo v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.
      • Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške. 

      Prijatie dieťaťa žijúceho v zahraničí:

      • Ak dieťa, ktoré má nastúpiť do 1. ročníka, je štátnym občanom SR, má trvalý pobyt na Slovensku, ale žije v zahraničí, pri zápise jeho zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o súhlas štúdia v zahraničí.
      • Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

      Prijatie dieťaťa pred dovŕšením šiesteho roku veku:

      • Na povinnú školskú dochádzku môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku v príslušnom školskom roku, v tom prípade je potrebné k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami:

      • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      V prípade, ak rodič chce dieťaťu odložiť nástup do školy, musí postupovať nasledovne:

      • Požiadať riaditeľku Spojenej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
      • Vyplníte žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (v MŠ).
      • Priložíte písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
      • Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ho  doručí  základnej škole dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke našej školy je možné zapísať dieťa už teraz.

      Informovať sa o zápise môžete u zástupkyne riaditeľky Mgr. Renáty Černákovej na telefónnom čísle

      0948 855 302.

    • Multikultúrna výchova
     • Multikultúrna výchova

     • prierezová téma - 1. stupeň

      Mesiac marec je spájaný s mesiacom kníh, kedy sa každý učiteľ snaží motivovať a viesť žiakov k čítaniu detskej  literatúry. Preto aj v rámci prierezovej  témy MUV na 1. stupni, ktorej cieľom je: rozvoj poznania rozličných kultúr, jazykov, tradícii, rozvoj tolerancie a rešpektovania inej kultúry, sme sa rozhodli 18. marca 2021 spestriť si hodiny vyučovania práve knihou Multikultúrnych rozprávok. Prostredníctvom prečítaných príbehov sme  odhaľovali zrnko múdrosti a mravné ponaučenie.  Obohatili sme  sa o kultúrne zvyky, geografické poznatky,  tradície či národnú kuchyňu v iných krajinách.....

      Popri rozprávkach sme sa zoznámili aj s autormi, ktorí žijú na Slovensku, ale narodili sa a vyrastali v rôznych krajinách Afriky, Ázie, Európy či Latinskej Ameriky. Aj títo ľudia iba potvrdzujú, že hoci vyzeráme odlišne, hovoríme inými jazykmi a sme rozdielnych náboženstiev, základné mravné ideály a princípy máme v srdciach rovnaké.

       A keďže vieme, že na svete žije aj veľa chudobných detí, tak aj v tomto roku sme sa rozhodli s deťmi zapojiť do projektu Pôstna krabička. Tento projekt je zameraný na pomoc deťom zo subsaharskej oblasti. Mnoho našich deti je ochotných vzdať sa sladkosti v prospech chudobných a tak sa v nich prebúdza súcit s hladnými a trpiacimi, štedrosť a dobrosrdečnosť pomôcť v núdzi.

      Za metodickú prírpravu projektového vyučovania bola zodpovedná Mgr. Alžbeta Koščáková a za realizáciu ďakujeme triednym učiteľom 1. stupňa. (Foto vo fotoalbume)

     • Ponožková výzva

     • 1. stupeň

      Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Keďže tohto roku pripadá tento dátum na nedeľu, rozhodli sme sa zorganizovať Ponožkovú výzvu v piatok 19. marca. Učitelia a žiaci si obuli rozdielne ponožky, oboznámili žiakov so symbolom Downovho syndrómu. Vyrobili pre naše žiačky darčeky, ktoré ich veľmi potešili.

      Vďaka ponožkovej výzve sa hovorí ľuďoch s Downovým syndrómom viac, tým prispievame k ich prirodzenému začleneniu do spoločnosti. Spoločne sme chceli zlepšiť informovanosť, odstrániť bariéry a predsudky.