• Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny pre základné školy sú v termíne:

      30.10.2020 a 02.11.2020

      06.11.2020 a 09.11.2020

      Prajeme príjemné voľné dni a pevné zdravie všetkým!

      Vedenie školy

    • Vďačnosť v škatuľke
     • Vďačnosť v škatuľke

     • 2. stupeň

      Symbolika jesene je už tradične spojená s našou staršou generáciou a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. V rámci prierezovej témy a koncepcie ľudských práv sme pri tejto príležitosti pripravili pre žiakov 2. stupňa dobročinnú aktivitu, ktorej cieľom bolo, aby si žiaci utvárali kladný vzťah k starším, aby im vedeli prejaviť úctu a vďačnosť, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. Preto sme túto aktivitu nazvali aj „Vďačnosť v škatuľke“. Žiaci mohli vyjadriť svoje poďakovanie tým, že do škatuľky umiestnenej v každej triede priniesli nejakú drobnosť, ktorou chceli urobiť radosť babičkám a deduškom. Do tejto aktivity sa zapojilo nielen veľké množstvo žiakov, ale aj učiteľov, ktorí prispeli cukrovinkami, potravinami, „hand made“ výrobkami, ponožkami, knihami, rukavičkami, krížovkami i drogériou. Bohato zaplnené škatuľky nakoniec putovali do Denného stacionára v Lendaku. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri príprave, prispeli nejakým darom, a tým podporili túto myšlienku. Taktiež ďakujeme aj školskej televízii za prípravu reportáže. Myslíme si, že táto akcia sa vydarila a dúfame, že obdarovaným sme urobili veľkú radosť.

      Za prípravu a realizáciu tejto aktivity veľmi pekne ďakujeme Mgr. Miroslave Griglákovej a Mgr. Kataríne Halčinovej! (foto vo fotoalbume)

       

    • Medzinárodný deň školských knižníc - dištančne
     • Medzinárodný deň školských knižníc - dištančne

     • 26.10.2020 sa uskutočnil 16.ročník celoslovenského projektu venovaný školským knižniciam - Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou tohto podujatia, do ktorého sa zapájame každoročne, a z ktorého sme si už dvakrát po sebe odniesli 2.miesto a 400 € na nákup kníh do našej školskej knižnice, bola "Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou". 

      Tento rok sa do projektu zapojili iba žiaci 2.stupňa a absolvovali ho dištančnou formou, keďže od 26.10.2020 sa vzdelávali doma. Projektový deň z domu bol poprepájaný nielen čítaním ukážok z kníh, tvorbou maľovaných rúšok, ale aj sledovaním motivačných videí - 4 videá projektového dňa, ktoré posúvali vyučovanie z kroka na krok do finále projektu, no zároveň spríjemňovali deň. Pozrite si ich v našej sekcii VIDEÁ, naozaj,  oplatí sa. Touto cestou ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej za spracovanie videí a žiakom Školskej televíze za natáčanie rozhovorov.

      Okrem čítania a tvorby rúšok mali žiaci aj jeden test na odľahčenie - tzv. tipovačku. Do tipovania - ankety sa zapojilo 374 žiakov zo 462 ( 81 %), z ktorých 12 žiakov malo 100 %.

      Sú to títo žiaci: Kamil Hudáček, VI.B; Dávid Švec, VII.C; Anna Hudačeková, Jana Neupauerová, Paulína Stolárová, VIII.A; Tomáš Kačmarčík, VIII.B; Monika Budzáková, František Selvek, IX.A; Michaela Fudalyová, Štefan Hozlár, Lenka Krajčová, Kristián Majerčák, IX.B  - pri návrate do školy čaká na nich sladká odmena.

      Sladká odmena čaká aj na žiakov, ktorí mali trochu menší tipovací výsledok: Ján Budzák, V.D - 71,4 %; Mária Birošíková, VI.A - 71,4 %; Tomáš Koščák, VI.D - 71,4 %; Matúš Budzák, VII.A - 85,7 %; Marek Halčin, Marián Koščák, VIII.A - po 85,7 %; Martin Lizák, VIII.B - 85,7 %.

      Projektový deň venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc si vzali pod patronát mladé talentované učiteľky SJL: Mgr. Lenka Jurašková a Mgr. Janka Budzáková, ktorým touto cestou ďakujeme za skvelú prácu a prajeme im, aby ich chuť tvoriť vždy niečo nové, inšpiratívne, nikdy neopustila. 

      Vedenie školy 

       

    • Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ v čase po celoplošnom testovaní
     • Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ v čase po celoplošnom testovaní

     • Vážení rodičia, 

      upozorňujeme Vás na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.októbra 2020, kedy zákonný zástupca žiaka po celoplošnom testovaní, 3.11.2020 - po jesenných prázdninách, predloží škole Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

      Bez toho vyhlásenia nemôže  žiak ZŠ ani dieťa MŠ vstupiť do priestorov Spojenej školy Lendak. 

      (Tlačivo vyhlásenia donesú žiaci domov pred jesennými prázdninami.)

      ZŠ ani MŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok testu na COVID-19, ale bezinfekčné prostredie je vtedy, ak všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti majú  negatívny test.

      Žiak ZŠ a dieťa MŠ ostáva 10 dní v karanténe, ak:

      - aspoň jeden z príbuzných v spoločnej domácnosti má pozitívny test na COVID-19,

      - aspoň jeden z príbuzných v spoločnej domácnosti má viac ako 10 rokov a menej ako 65 rokov, no nešiel sa  dobrovoľne otestovať. 

      V prípade, že žiak ZŠ alebo dieťa MŠ bude musieť ostať v karanténe, informujte o tom svojich triednych učiteľov. 

      Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka Spojenej školy Lendak

    • Dištančný rozvrh pre žiakov 2.stupňa!!!
     • Dištančný rozvrh pre žiakov 2.stupňa!!!

     • u

      Milí žiaci, v sekcii ROZVRHY máte aktuálny dištančný rozvrh na nasledujúce dva týždne. Začíname už od zajtra. Žiaci 5.ročníka budú mať týždenne 12 hodín, žiaci 6.-9.ročníka budú mať týždenne 15 hodín.

      Tieto hodiny dištančného vzdelávania zahŕňajú v sebe všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas strávený on-line vyučovaním, resp.inou formou vyučovania; čas - potrebný na vypracovanie úloh, ktoré budú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo aj v papierovej forme; čas - strávený samoštúdiom.)

      Vyučovacie hodiny: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, náboženská výchova, etická výchova, občianska výchova a technika sa budú dopĺňať nad rámec týždenného dištančného vyučovania - nebudú v týždennom rozvrhu, ale žiaci budú informovaní, čo majú počas týždňa na  tieto hodiny vypracovať.

      Preto si, žiaci, poriadne pozrite rozvrh svojej triedy a nezabudnite sa v stanovený čas prihlásiť na on-line vzdelávanie. Budete upovedomení svojím tried.učiteľom, alebo vyučujúcim príslušného predmetu.

      Je veľmi vhodné, aby každý rodič mal aktivované svoje rodičovské konto, aby bol cez EduPage informovaný o všetkých vzdelávacích aktivitách svojho dieťaťa.

      Začíname podľa časového rozvrhu nášho školského vyučovania. Čiže 1.vyuč.hodina o 7.55 hod. Každý deň máte maximálne tri vyučovacie hodiny, a niekedy končíte aj 6.vyuč.hodinou. Voľný čas medzi hodinami môžete využiť na oddych či iné aktivity, ale nezabudnite - dištačné vzdelávanie je riadne vzdelávanie - hodnotené známkou, pochvalou, či pokarhaním a započítava sa riadna školská dochádzka. Prípadná neprítomnosť na hodinách musí byť ospravedelnená rodičom.

      V prípade nejasností, alebo nemožností napojiť sa na on-line vyučovanie, nech rodičia informujú svojich príslušných triednych učiteľov.

      Žiaci, stravníci, sa počas dištančného vzdelávania nemôžu stravovať v školskej jedálni.

      Taktiež pripomíname, že v čase 30.10.2020 a 2.11.2020 a potom 6.11.2020 a 9.11.2020 budete mať, žiaci, jesenné prázdniny. V tieto dni nebude vyučovanie.

      Prajeme si navzájom veľa šťastia a vytrvalosti v tomto dištančnom čase.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

     • Videonávod ako si stiahnuť aplikáciu MS TEEMS


     • Milí rodičia a žiaci!

      Naša škola využíva na dištančné vyučovanie aplikáciu MS TEEMS, ktorú si môžete stiahnuť podľa návodu do mobilov, tabletov alebo PC. Ďakujeme, že vytvárate podmieky na vzdelávanie svojich detí.

      Vedenie školy

    • Pokyny na zajtrajší dištančný projektový deň "Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou"
     • Pokyny na zajtrajší dištančný projektový deň "Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou"

     • Milí žiaci, nakoľko zajtra budeme prvýkrát uskutočňovať náš každoročný októbrový projektový deň z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc dištančne, verím, že podľa priložených pokynov ho spolu zvládneme aj z pohodlia domova.

      Môže byť o to zaujímavejší, že okrem videí, ktoré si môžete pozrieť na našej stránke, budete niektorí pracovať spolu so svojimi súrodencami, v jednej izbe a pri jednom počítači. A tak okrem radosti z čítania sa môže rozvíjať aj súrodenecká láska a spolupatričnosť. :)

      Pokyny pre žiakov:

      1. Pozrite si video č. 1 – príhovor pani riaditeľky, prezentácia súčasných autorov. (video si budete môcť spustiť až v pondelok, link bude na stránke školy)

      2. Prečítajte si ukážku. (čítate si pridelený úryvok)

      3. Pozrite si video č. 2 (rodáci z Lendaku, známe televízne dvojice)

      4. Vytvorte rúško – tvorba maľovaného čítania na rúška.

      5. Pošli fotografiu (hotové rúško si daj na tvár a odfoť sa, tiež odfoť samostatné rúško a obe fotografie pošli vyučujúcemu)

      6. Pozri si anketu a tipuj - (chystáme test na EduPage, kde môžeš zadať svoje odpovede, ak budeš úspešný, získaš odmenu)

      7. Pozri si odpovede, zistíš, či si tipoval správne.

      Poznámka: videá budú zverejnené zajtra ráno – v sekcii VIDEÁ

       

      Veľa štastia!    organizačný tím učiteľov

    • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2.stupňa
     • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2.stupňa

     • Od 26.10.2020 do 27.11.2020 nastupujú na dištančné vzdelávanie aj žiaci 2.stupňa. Týka sa to aj našich žiakov. Žiaci 1.stupňa sa vzdelávajú prezenčne,čiže ako doteraz, podľa riadneho rozvrhu. Taktiež ako doteraz funguje aj školský klub detí.

      Krúžková činnosť aj činnosť CVČ Lendak je pozastavená do odvolania. Taktiež od 26.10.2020 prechádzajú na dištančnú výučbu aj žiaci ZUŠ Lendak. No niektoré odbory nebudú vyučovať vôbec. Viac informácií nájdete na podstránke ZUŠ.

      Podrobne o dištančnom vzdelávaní v ZŠ Lendak Vás budeme informovať zajtra, po skončení projektového dňa Radosť z čítania, ktorý je z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

      Vedenie školy

     • Oznam pre rodičov - dôležité!

     • Organizácia vyučovania v čase dištančného vzdelávania!

      V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, ak by škola musela prejsť na červenú fázu, musí  pristúpiť k špeciálnym opatreniam a prejsť na dištančné vzdelávanie.

      Vzdelávanie je povinné a žiak sa ho musí zúčastňovať či v prezenčnej forme alebo dištančnej forme.

      • Žiaci, ktorí majú doma podmienky na dištančné vzdelávanie (internet, mobil, alebo PC, tablet) sa budú vzdelávať z domu podľa upraveného rozvrhu online.
      • Žiaci, ktorí nemajú doma podmienky na dištančné vzdelávanie sa budú vzdelávať prezenčne v  škole,  za zvýšených epidemiologických opatrení a podľa upraveného rozvrhu (aj žiaci 6. -9. ročníka).
      • Škola sa musí na takúto situáciu organizačne aj personálne pripraviť, preto Vás rodičia, veľmi pekne prosíme, aby ste vyplnili na edupage anketu a odpovedali na otázky, ktoré sú pre organizáciu vyučovania v čase dištančného vzdelávania  veľmi dôležité. Na základe vašej odpovede, budú Vaše deti zaradené na dištančné alebo prezenčné vyučovanie.
      • Taktiež žiaci, ktorí majú špeciálno-pedagogické potreby sa môžu vzdelávať prezenčne v škole podľa dohody medzi triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom a rodičom.
      • Ďalej prosíme rodičov, aby požiadali triednych učiteľov o zriadenie rodičovského konta (potrebný je váš email), z ktorého môžete posielať vyhlásenie o bezinfekčnosti, ospravedlňovať svoje dieťa a podpisovať známky, komunikovať s učiteľmi, dostanete informácie o domácich úlohách a pod.

      Vedenie školy

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Dňa 19.10.2020 sa v našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov. Pani učiteľka Vaverčáková pripravila pre prvákov so svojimi žiakmi pekný kultúrny program. Pani riaditeľka prijala pasovaním 62 žiakov prvého ročníka za školákov. Žiaci pod vedením triednych učiteliek predviedli doposiaľ nadobudnuté vedomosti v podobe čítania písmen, počítania príkladov či recitovania básní. Za odmenu všetci dostali darčeky a sladkosti. 

      Naším prváčikom želáme, aby sa im v škole darilo, aby sa do školy každý deň tešili, aby vo svojich triedach mali dobré kolektívy a medzi sebou nadviazali úprimné kamarátstva! Triednym učiteľkám Mgr. Kataríne Budzákovej, Mgr. slávke Lampartovej a Mgr. Helene Hudáčkovej želáme veľa tvorivých nápadov pri vzdelávaní, a aby im ich žiaci robili radosť až do štvrtého ročníka!

      Za organizáciu imatrikulácie ďakujeme Mgr. Ružene Vaverčákovej.