• Vyhodnotenie súťaže - Ako pandémia ovplyvnila môj život
     • Vyhodnotenie súťaže - Ako pandémia ovplyvnila môj život

     • Do súťaže v písaní slohových prác s názvom Ako pandémia ovplyvnila môj život, ktorá bola určená žiakom II.stupňa našej ZŠ, sa prihlásilo 16 žiakov. Súťažili v troch kategóriach a porota, zložená z učiteliek SJL, vybrala víťazné práce týchto žiakov:

      III.kategória: žiaci 9.ročníka - Mariana Grichová, IX.D

      II. kategória: žiaci 7.-8.ročníka - Ondrej Dvorčák, VIII.C

      I. kategória: žiaci 5.- 6.ročníka - Marián Dvorčák, VI.C a Pavol Bobko, V.C.

      Srdečne blahoželáme!

      Všetci súťažiaci budú 30.6.2020 ocenení riaditeľkou školy a víťazné práce budú uverejnené v nasledujúcom čísle Občasníka Lendak.

    • Rozlúčková akadémia s deviatakmi
     • Rozlúčková akadémia s deviatakmi

     • Tak ako začiatok šk.roka patrí prvákom, koniec šk.roka patrí deviatakom. Keďže nás v polovici marca navštívil COVID-19, ani sme nedúfali, že sa v šk. roku  2019/2020 dôstojne rozlúčime so žiakmi, ktorých sme počas deviatich rokov videli rásť nielen telesne, ale aj vedomostne. No, našťastie, od 22.6.2020 sa brány škôl otvorili pre všetkých školopovinných žiakov, a tak sme 25.6.2020 uskutočnili záverečnú rozlúčkovú akadémiu žiakov 9.ročníka.

      Akadémie sa zúčastnili žiaci II.stupňa, niesla sa v slávnostnom rodinnom duchu, okrem láskavej atmosféry sa v nejednom oku zaleskla aj slza. Deviataci, pod vedením triednych učiteľov: IX.A - Mgr. Lenka Jurašková, IX.B - Mgr. Martin Habiňák, IX.C - Mgr. Iveta Budzáková, IX.D - Mgr. Katarína Halčinová, si na rozlúčku s milovanou školou pripravili nielen spomienkové videá, ale aj krátky dôstojný program, ktorý určite zaujal i pobavil všetkých prítomných. Tento šk.rok našu školu opúšťa 83 žiakov 9.ročníka, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych športových i vedomostných súťažiach, preto v závere akadémie riaditeľka školy, PaedDr. Mária Budzáková, ocenila  33 deviatakov za ich dlhoročné aktivity. Ocenení boli títo žiaci:

      Samuel Gallik,IX.A - futbal, basketbal, florbal

      Mário Majerčák,IX.A - futbal, florbal

      Monika Majerčáková,IX.A - volejbal

      Jana Neupauerová,IX.A - volejbal

      Štefan Strela,IX.A - florbal, šach

      Mário Suchanovský,IX.A - futbal

      Benjamín Gallik,IX.B - futbal

      Denis Halčin,IX.B - basketbal

      Ján Lizák,IX.B - basketbal, florbal, atletika

      Karolína Halčinová,IX.B - volejbal

      Anna Galliková,IX.B - volejbal

      Kristína Majerčáková,IX.B - volejbal

      Anna Orolínová,IX.B - volejbal

      Stanislav Halčin, IX.C - futbal

      Valentín Hudák,IX.C - basketbal

      Emília Lizáková, IX.C - volejbal

      Vanesa Haberová,IX.C - volejbal

      Jana Koščáková,IX.C - volejbal

      Tomáš Fudaly,IX.D - florbal, futbal

      Helena Hudáčková,IX.D - basketbal

      Kristián Chimento,IX.D - futbal

      Gabriel Lizák,IX.D - florbal

      Marek Majerčák,IX.D - futbal

      Terézia Stolárová,IX.D - atletika

      Anna Majerčáková, IX.B - reprezentácia školy v rôznych vedomostných a recitačných súťažiach a výborný prospech vo všetkých ročníkoch ZŠ

      Klaudia Majerčáková,IX.A - za výborný prospech vo všetkých ročníkoch ZŠ

      Veronika Grichová,IX.A - za výborný prospech vo všetkých ročníkoch ZŠ

      Mariana Grichová,IX.D- za výborný prospech vo všetkých ročníkoch ZŠ

      Simona Badovská,IX.D - za reprezentáciu školy na súťažiach SČK a Mladý záchranár CO a pomoc pri organizovaní vzdelávacích aktivít zdravotnej výchovy pre žiakov základnej a materskej školy

      Kristián Halčin,IX.B - za výborný prospech a reprezentácia školy vo vedomostných súťažiach.

      Stanislava Neupauerová, IX.B - dlhoročná reprezentácia školy v speváckych súťažiach.

      Sebastián Koščák, IX.B - reprezentácia školy vo vedomostných súťažiach

      Faustína Nebusová, IX.C - za výborný prospech a reprezentácia školy vo vedomostných súťažiach.

      Všetkým žiakom 9.ročníka prajeme úspešný štart na stredných školách, veľa šťastia, zdravia v osobnom živote, nech  robia dobré meno našej škole, rodine i obci Lendak.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 2. stupeň

      26.6.2020 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa. Účelové cvičenie prebiehalo podľa vopred vypracovaného plánu v okolí školy. Cieľom účelového cvičenia  bolo prehĺbiť a upevniť vedomosti nadobudnuté zo zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany, bezpečného správania a riešenia mimoriadnych situácii. Žiaci plnili praktické úlohy na ôsmich stanovištiach:

      1. Chemické látky v domácnosti
      2. Práca  s turistickou mapou a buzolou
      3. Civilná ochrana – koronavírus
      4. Zdravotná príprava – uštipnutie včelou a osou
      5. Ochrana vody a potravín pred zamorením
      6. Streľba zo vzduchovky
      7. Prekážková dráha
      8. Nácvik zásahu mladých požiarnikov

      Za jednotlivé úlohy boli žiakom pridelené body.  Celkové vyhodnotenie podľa  ročníkov a tried:

      5.ročník: 1.miesto V.B – 47b.; 2.miesto V.C – 46b.; 3.miesto V.A, V.D  – 45b.

      6.ročník: 1.miesto – VI.B – 47,5b.; 2.miesto – VI.A – 47b.; 3.miesto – VI.D – 45b., VI.C – 42b.

      7.ročník: 1.miesto – VII.B – 51b.; 2.miesto VII.C, VII.A – 46b.

      8.ročník: 1.miesto – VIII.C–49,5b.; 2.miesto VIII.A, VIII.B – 48b.

      9.ročník: 1.miesto  - IX.A – 45,5b.; 2.miesto  - IX.B, IX.D – 42b.; 3.miesto – IX.C – 41,5b. (bez prekážkovej dráhy).

      Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí mám pomohli s prípravou a organizáciou účelové cvičenia.

      Za prípravu účelového cvičenia boli zodpovedné Mgr. Mária Hudáčeková a Mgr. Jana Figlárová. (foto vo fotoalbume)

       

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • ​​​​​​​1. stupeň


      Vo štvrtok 25. júna 2020 sa konali v areáli školy didaktické hry pre 1. stupeň. Zúčastnili sa ich žiaci prvého až štvrtého ročníka. Slnečné dopoludnie žiakom vyplnili rôzne športové disciplíny, ktoré absolvovali v sprievode svojich triednych učiteľov. V areáli školy bolo pripravených 8 stanovíšť koordinovaných zodpovedným pedagógom.  Cieľom týchto didaktických hier nebola medzitriedna súťaž, ale aby každý žiak absolvoval všetky disciplíny. Po týždňoch strávených doma, si žiaci užili zábavu, kamarátsku podporu a chvíle plné radosti z každej zvládnutej disciplíny. Každý bol odmenený sladkou odmenou a dobrým pocitom z vydarenej akcie.

      Za prípravu didaktických hier ďakujeme Mgr. Veronike Lizákovej, Mgr. Karmen Mazurekovej a asistentkám a vychovávateľkám, ktoré pripravili stanovištia.

     • Technika hrou od základných škôl

     • Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia

      Vyhodnotenie

      V školskom roku 2019/2020 naša škola získala grant Nadácie Volkswagen Slovakia – Technika hrou od základnej školy. Projekt prebiehal od októbra  2019 do júna 2020. Do projektu sa zapojili pani učiteľky 1. stupňa, Mgr. Karmen Mazureková a Mgr. Veronika Lizáková, ktoré  absolvovali akreditované vzdelávanie a získali pre školu metodickú podporu  spolu s pracovnými listami, sadu pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál. Zrealizovali workshop pre učiteľov 1. stupňa, kde si pani učiteľky a pán učiteľ priamo vyskúšali prácu s týmito pomôckami a pracovnými listami. Ukázali si praktické aktivity prírodovedného a technického charakteru aplikovateľné do vzdelávacieho procesu na 1. stupni ZŠ. Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností. Uskutočnili  sa hodiny pracovného a prírodovedného zamerania. Žiaci 1. stupňa na hodinách prírodovedy a pracovného vyučovania pracovali s pomôckami poskytnutými Nadáciou Volkswagen. Priamo na hodinách si mohli vyskúšať pokusy s rôznymi pomôckami, a tak našli odpovede na otázky: „Priťahuje magnet všetky predmety?“, Prečo svieti žiarovka?“, Ako fungujú prevody na bicykli?“ Pre žiakov boli tieto pokusy objavovaním nového a veľmi sa im páčili. Jednoduchou formou si osvojili nové vedomosti. Pomôcky a metodický materiál poskytnutý škole sa bude naďalej využívať na skvalitnenie vyučovacieho procesu v našej škole. Za získané peniaze škola dokúpila ďalšie stavebnice a pomôcky k pokusom. Už teraz sa tešíme na využívanie pomôcok z projektu - Technika hrou na prírodovedných predmetoch. Projekt metodicky a finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia. (foto vo fotoalbume)

      Mgr. Renáta Černáková, zástupkyňa

     • "Ja a koronavírus"

     • medzinárodná výtvarná súťaž

      Aj keď máme za sebou náročné obdobie karantény, tak aj počas tohto obdobia sa uskutočnila výtvarná súťaž "Ja a koronavírus", do ktorej sa zapojili aj naši žiaci. Mohli tak výtvarne vyjadriť svoj pohľad a zážitky z koronakrízy. Mgr. Jana Budzáková spracovala z poslaných prác veľmi peknú koláž. Je to potešujúce, že aj počas dištančného vzdelávania žiaci nevynechali výtvarnú výchovu a vytvorili také krásne práce.

      Do súťaže boli poslané práce týchto žiakov:

      Valentína Birošíková 8.B 2X

      Adriana Birošíková 9.D

      Antónia Galliková 8.B

      Dominika Bekešová 8.A

      Henrieta Majerčáková 8.C

      Janka Budzáková 7. C

      Kristián Halčin 8.B

      Lenka Čížiková 9.C

      Marianna Vidová 7.A

      Mikuláš Suchanovský 8.A

      Sabína Halčínová 7.C

      Sára Koščáková 7.C

      Sofia Neupauerová 7.C

      Stanislava Neupauerová 9.B

      Ďakujeme Mgr. Jane Budzákovej za spracovanie koláže, a že motivovala žiakov zapojiť sa do súťaže.

      Budeme im držať prsty!

       

     • Činnosť ŠKD

     • informácia pre rodičov

      Milí rodičia!

      Činnosť ŠKD od 15.06.2020 je v obmedzenom režime, a to od 11:30 hod. do 15:00 hod. do konca školského roku. Ranné oodelenie nebude fungovať. Tí žiaci, ktorí už do ŠKD chodili pred koronakrízou, môžu nastúpiť do ŠKD. Nových žiakov už neprijímame.

      Mgr. Renáta Černáková

    • Súťaž v písaní slohových prác: Ako pandémia ovplyvnila môj život
     • Súťaž v písaní slohových prác: Ako pandémia ovplyvnila môj život

     •   Základná škola Lendak, organizačná zložka Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak,

                           pod záštitou riaditeľky školy,  vyhlasuje súťaž  v písaní slohových prác na tému:

       

      Ako pandémia ovplyvnila môj život

      (do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci II. stupňa základnej školy)

       

      Počas pandémie nastala situácia, aká tu ešte nebola. Okolnosti nás prinútili zmeniť svoj zaužívaný denný rituál. Mnohí prehodnotili svoje priority, iní nadobudli nové zážitky a skúsenosti.

      Podeľte sa o svoje zážitky, zapojte sa do súťaže a napíšte nám, ako pandémia nového koronavírusu ovplyvnila Váš život, čo nové ste sa naučili, čo neobvyklé ste zažili, ako ste vnímali celú vzniknutú situáciu.

       

      Kategórie:

      I. kategória: žiaci 5. - 6.roč. ZŠ

      II. kategória: žiaci 7. – 8.roč. ZŠ

      III.kategória: žiaci 9.roč. ZŠ

       

      Žánre:

      - rozprávanie

      - úvaha

       

      Každá práca musí obsahovať:

      - meno a priezvisko

      - kategóriu

      - žáner

      - názov práce

       

      Rozsah práce:

      - minimálne jedna strana A4

       

      Kritéria hodnotenia:

      - Práce bude hodnotiť komisia zriadená organizátorom, ktorá bude posudzovať dodržanie témy, rozsahu a žánru v jednotlivých kategóriách.

      - Každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, získa malú pozornosť. Najlepší traja z každej kategórie budú odmenení hodnotnými cenami.  Víťazné práce budú uverejnené v Občasníku Lendak.

      - Pokiaľ úroveň práce nebude zodpovedať požadovaným kritériám, hodnotiaca komisia neudelí ocenenie v príslušnej kategórii.

      Súťažné práce môžete odovzdávať do 19.6.2020 (piatok) na vrátnici pri upratovačkách ZŠ  alebo 22.6.2020 (pondelok) riaditeľke školy.