• Video návod ako si nainštalovať aplikáciu MS TEAMS
     • Video návod ako si nainštalovať aplikáciu MS TEAMS

     • Važení rodičia, milí žiaci!

      Naša škola sa v tejto náročnej situáci snaží skvalitniť online vyučovanie, a preto sa naši učitelia vyškolili na prácu s aplikáciou MS TEAMS. Môžete si ju nainštalovať pomocou video návodu do mobilov, tabletov a počítačov. 

      Veľmi pekne Vám ďakujeme, že sa snažíte vytvárať svojim deťom podmienky na online výčbu. 

      Vedenie školy

    • Hodnotenie žiakov ZŠ Lendak v II.polroku šk.roka 2019/2020
     • Hodnotenie žiakov ZŠ Lendak v II.polroku šk.roka 2019/2020

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy Lendak v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk.roku 2019/2020

       

      1. Priebežné hodnotenie jednotlivých predmetov sa nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka, prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

      Učiteľ jednotlivých predmetov si sám zvolí spôsob a prostriedky, ako bude žiakov priebežne motivovať, vyučovať  a hodnotiť ich prácu z domu.

      2. Pri záverečnom hodnotení sa prihliada na podmienky domácej prípravy jednotlivcov.

      3. V prvom ročníku bude záverečné hodnotenie realizované slovne. (podľa usmernenia z ministerstva)

      4. V 2. - 9. ročníku, na základe rozhodnutia pedagogickej rady,  bude záverečné hodnotenie (vysvedčenie) realizované známkou. Okrem niektorých predmetov.

      5. Slovom absolvoval/neabsolvoval sa budú hodnotiť tieto predmety:

      telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, technika, šach, náboženská výchova, etická výchova, informatika, občianska náuka. 

      (Samozrejme, vyučovanie týchto predmetov sa neruší.)

      6. Ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku (čiže dobrovoľne sa neučil a nekomunikoval so svojím pedagógom) a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, bude po obnovení vyučovania preskúšaný. 

      7. Ak žiak II.stupňa ZŠ v I.polroku šk.roka 2019/2020 dostal známku nedostatočnú z dvoch alebo viac predmetov, alebo bol neklasifikovaný, bude absolvovať komisionálne skúšky - najneskôr do 31.8.2020. Po ich vykonaní sa rozhodne, či žiak  postúpi alebo nepostúpi do vyššieho ročníka. 

      V Lendaku, 20.4.2020

       

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

       

    • Info ohľadom prihlášok a prijímacích skúšok na stredné školy
     • Info ohľadom prihlášok a prijímacích skúšok na stredné školy

     • Vážení rodičia, v prílohe Vám pripájame link ministerstva školstva, kde máte presné pokyny ohľadom prijímania žiakov na stredné školy. Čo sa týka našich deviatakov, prihlášky sú pripravené, podpísané aj detskou lekárkou. Rodičia ich prídu podpísať do základnej školy ku výchovnej poradkyni:

      29.4.2020 v čase od 9.00. - 12.00 a 30.4.2020 od 14.00 - 16.00.

      V prípade, že sa nemôžete dostaviť v stanovenom termíne, tak sa s výchovnou poradkyňou dohodnite osobne. Môžete ju kontaktovať cez stránku školy, prípadne telefonicky - 0905 455 934.

      Pri podpise prihlášok Vám budú vydané zápisné lístky, ktoré sú potrebné k zápisu na strednu školu.