• Podrobné informácie ohľadom zápisu do 1.ročníka na šk.rok 2020/21
     • Podrobné informácie ohľadom zápisu do 1.ročníka na šk.rok 2020/21

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk.  rok 2020/21

      Milí rodičia!

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 sa zápis do Základnej školy v Lendaku  na šk. rok 2020/2021 uskutoční formou elektronickej prihlášky v termíne od 15.04.2020 do 23.04.2020. Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke školy. Prosíme rodičov, aby ju vypísali v súlade s rodným listom dieťaťa. Ten rodič, ktorý nemá možnosť vypísať elektronickú prihlášku, môže prísť do ZŠ do kancelárie zástupkýň  dňa 22.04. a 23.04.2020 v čase od 9:00 do 12:00 hod., kde mu bude k dispozícii zástupkyňa riaditeľky a zapíše dieťa (v tomto prípade si prinesiete rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu).

      Rodičia, ktorí požiadajú o odklad túto možnosť vyznačia v elektronickej prihláške. Súčasťou žiadosti  o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky je aj odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      Poplatok za pomôcky do 1. ročníka, šlabikár, písanky s predtlačou  a pracovné zošity z matematiky je 30,00 €  a bude sa vyberať pri vyzdvihnutí rozhodnutia o prijatí dieťaťa do ZŠ. Rodič, ktorý nechce zaplatiť poplatok za pomôcky, dostane zoznam pomôcok, písaniek, šlabikára a pracovných zošitov, ktoré zabezpečí k nástupu dieťaťa do školy.

      Rodič si príde osobne vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ v termíne, ktorý oznámime po zápise.

      Informácie o zápise do 1. ročníka poskytuje zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň Mgr. Renáta Černáková telefonicky na čísle 0948 855 302, emailom rencernakova@mail.com.

      Do školy vstupujte s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško a rukavice). Ďakujeme za pochopenie!

       

    • Potvrdenie o návšteve školy aj elektronicky
     • Potvrdenie o návšteve školy aj elektronicky

     • Vážení rodičia, ak potrebuje potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa, nemusíte chodiť do školy. Návod, ako si vytlačiť potvrdenie z domu, nájdete na našej stránke, v sekcii ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ak si otvoríte na hlavnej lište O ŠKOLE.

      Samozrejme, za predpokladu, že máte na EduPage svoje rodičovské konto.

      Rodičovské konto: prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú ste poskytli škole. Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Po prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo". Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup. Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.

      Spojená škola Lendak

    • 28.3. - DEŇ UČITEĽOV
     • 28.3. - DEŇ UČITEĽOV

     •  

      Drahé kolegyne, milí kolegovia!

           Aj napriek bezprecedentnej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame, sa Vám chcem touto cestou prihovoriť. Žijeme časy, kedy sa na učiteľské povolanie vyvíja tlak zo strany niektorých rodičov a médií, hoci za aktuálnu situáciu nik z nás nemôže. Vzniknutý stav spôsobuje frustráciu z bezkontaktného výkonu našej profesie. Aj napriek výdobytkom modernej doby, technológiám a aplikáciám, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života, a vďaka ktorým dnes dokážeme pracovať z domu, nepociťujeme radosť z našej práce. Z uvedeného vyplýva, aké nezastupiteľné miesto má učiteľská profesia v spoločnosti. Nemôžeme však pripustiť, že dva týždne strachu a neistoty, ale i budúce dni zatienia všetko, čo robíme a o čo sa v našom profesnom, ale i osobnom živote snažíme.

           Preto sa Vám chcem úprimne za Vašu každodennú učiteľskú prácu poďakovať a popriať Vám k Vášmu sviatku hlavne veľa zdravia a vnútornej sily do ďalších dní. Nech aj napriek neľahkým okolnostiam nájdete zmysel vo Vašej práci. Vďaka patrí aj všetkým nepedagogickým pracovníkom našej školy, bez práce ktorých by chod organizácie bol nerealizovateľný. A tak, v duchu výroku spisovateľa Stevea Maraboliho: „Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať,“  sa snažme naše životy naplniť šťastím. To Vám zo srdca za  Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku želá

      Mgr. Martin Habiňák, predseda  ZO OZ PŠaV Lendak

       

           K blahoželaniu sa pripája Vedenie Spojenej školy Lendak. Ďakujeme za krásne, povzbudivé slová vďaky.  Pevne veríme, že sa po skončení celospoločenskej mimoriadnej situácie všetci vrátime, zdraví a šťastní, do našej milovanej školy.

       

       

    • Zrušenie mesačných stravných poplatkov
     • Zrušenie mesačných stravných poplatkov

     • Vážení rodičia, stravníci v ŠJ Lendak! Nakoľko prevádzka škôl je pozastavená až do odvolania, nevarí sa ani v školských jedálňach. Žiadame Vás, ak je to z Vašej strany možné, aby ste si pozastavili trvalé príkazy mesačných stravných poplatkov, prípadne ich zrušili. Taktiež neplaťte teraz stravu šekom, pretože je reálne, že všetky doterajšie platby, nakoľko sa nevarí, budeme vracať.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Ekonomické oddelenie SŠ Lendak a ŠJ Lendak

       

    • Vyhrali sme okresné kolo vo futsale!
     • Vyhrali sme okresné kolo vo futsale!

     • Dňa 9.3.2020 – pondelok, sa naši žiaci zúčastnili okresného školského turnaja vo futsale. Tento turnaj sa uskutočnil v Spišskej Starej Vsi za účasti mužstiev: Spišská Stará Ves, Kežmarok Hradná, Kežmarok Dr. Fischera a Lendak. Tento turnaj sme vyhrali a postúpili na krajské kolo, ktoré sa malo konať 10.3.2020 v Prešove, ale pre šíriaci sa koronavírus sa tento turnaj zrušil, resp. odložil.

      Výsledky jednotlivých zápasov: Lendak – ZŠ Dr. Fischera Kežmarok – 4:2

                                             Lendak – ZŠ Hradná Kežmarok – 5:2

                                             Lendak -  ZŠ Sp. St. Ves – 8:0

      Napriek tomu, že krajské kolo sa už v tomto šk.roku neuskutoční, ďakujeme našim chlapcom, aj ich trénerovi - Mgr. Jánovi Stupákovi,  za kvalitnú kolektívnu hru, za ich bojovnosť a za vzornú reprezentáciu školy. Prajeme im, v týchto smutných časoch, hlavne veľa zdravia. 

    • Súťaž z anglického jazyka - Spelling
     • Súťaž z anglického jazyka - Spelling

     • Dňa 11.03.2020 sa ako každoročne pre žiakov 5. a 6. ročníka uskutočnila súťaž z anglického jazyka – Spelling. Tento rok sa jej nakoniec zúčastnilo spolu 23 žiakov v dvoch kategóriách. Tí si mali možnosť zmerať svoje sily v hláskovaní, keďže písanie a výslovnosť sú v angličtine častokrát výrazne odlišné. A tu je práve dôležité hláskovanie. V kategórii S5 1. miesto obsadil Janko Majerčák st. z 5.C triedy (Mgr. Jana Figlárová) s počtom bodov 29 (maximálny počet bol 34), 2. miesto získal Markus Hudák z 5.B triedy (Mgr. Jana Figlárová, 27 bodov), 3. miesto si vybojoval s 26 bodmi Dominik Majerčák z 5.D triedy (Ing. Terézia Pjonteková).

      V kategórii S6 obsadil 1. miesto Adam Badovský zo 6.B triedy (Ing. Beáta Gurková) a získal 31 bodov. 2. miesto si vybojovala Natália Neupauerová zo 6.D triedy (Mgr. Iveta Budzáková). V tejto kategórii pre nízky počet bodov nebolo tretie miesto udelené. Víťazom srdečne blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie! Samozrejme na nich myslíme, a keď to situácia umožní, osobne im odovzdáme ceny.

      Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Martin Habiňák.

       

    • Ako ďalej so samoštúdiom?
     • Ako ďalej so samoštúdiom?

     • Vážení rodičia! Týždeň dištančného vzdelávania je za nami, prežili sme ho, dúfam, všetci zdraví a teraz sa pýtame: Ako ďalej? Situácia v štáte i v okolitých krajinách nasvedčuje, že školy sa budúci týždeň neotvoria. Ako to bude so vzdelávaním i so školským rokom 2019/2020, musia rozhodnúť vyššie inštitúcie. Čakáme na pokyny.

      Dávame Vám do pozornosti zo stránky MŠVVaŠ SR možnosti dištančného vzdelávania. ( Viď v prílohe tohto článku.) Veľmi zaujímavý je, podľa mňa, portál Viki. Nech už bude situácia akákoľvek, dieťa - žiak sa nesmie prestať vzdelávať. V škole Vaše dieťa presedelo takmer 2/3 dňa. Dnes, v domácom samoštúdiu, by sa malo  vzdelávať aspoň 4 hodiny denne. Deti musia mať presné pravidlá denného vzdelávania, či už s pomocou alebo bez pomoci rodiča, či staršieho súrodenca.

      Mnohí sa pýtate, prečo sa úlohy nezadávajú len napr. z EduPage, ale z rôznych stránok. Že je v tom chaos, hlavne, keď doma máte viac školopovinných detí. Verte mi, aj my, učitelia, sme neboli na takýto druh vzdelávania pripravení. Keďže sme školu opúšťali zo dňa na deň,  každý na svoju výučbu používa iné možnosti výpočtovej techniky, také, aké používal so svojimi žiakmi doteraz, alebo si v rýchlosti vytvoril.

      Viem, že je to ťažké, no pevne verím, že keď takýto druh vzdelávania bude trvať dlhšie, nájdeme si všetci, rodičia - žiaci - učitelia, presné pravidlá, podmienky i možnosti dištančného vzdelávania, aby sme toto zložité životné obdobie prežili v telesnom aj psychickom zdraví. 

      Ďakujem za pochopenie.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

       

    • Súťaž NAJŠKOLA - pridajte nám hlas!
     • Súťaž NAJŠKOLA - pridajte nám hlas!

     • Drahí žiaci, priatelia našej školy!

      Naša škola, Spojená škola, Školská 535/5, Lendak, sa prihlásila do súťaže RTVS - NAJ ŠKOLA.

      NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku.

      Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Preto potrebujeme Vás, drahí rodičia, starí rodičia, priatelia, bývalí žiaci našej školy... Ak nám každý deň do 12.4.2020 dáte svoj hlas, možno budeme práve my, ktorí sa za okres Kežmarok prebojujeme do televíznej súťaže a pokúsime sa ju vyhrať. Na hornej lište máte odkaz www.najskola.sk - kliknite a pridajte nám hlas. ĎAKUJEME!

       

       

       

       

       

       

       

    • Vyžiadanie hesla do EduPage
     • Vyžiadanie hesla do EduPage

     • Drahí žiaci, ak ste stratili alebo neviete prihlasovacie heslo do EduPage, nebojte sa napísať na stránku školy, heslo Vám doručíme.

      Spoločným cieľom je predsa kvalitné vzdelávanie, ktoré v týchto  dňoch prebieha dištančne.