• Mikulášska slávnosť
     • Mikulášska slávnosť

     • Dňa 05.12.2019 zavítal do našej školy Mikuláš so svojími pomocníkmi anjelom a čertom. Pani učiteľky so žiakmi pre neho priplavili krásnu slávnosť. Žiaci spievali a recitovali mikulášske piesne a básničky, tancovali a hrali scénky. Do programu sa zapojili všetky triedy 1. stupňa, špecialna trieda a školský klub detí. Mikuláš odmenil všetky triedy balíčkami. A nezabudol ani na žiakov 2. stupňa, ktorým mikulášske balíčky rozdával anjel s čertom.  

      Mikulášsku slávnosť pripravili Mgr. Ružena Vaverčáková, Mgr. Eva Dvorčáková, učiteľky 1. stupňa, asistentky a vychovávateľky.

    • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období
     • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období

     • 1. stupeň

       V rámci prierezovej témy "regionálna výchova" sme po prvýkrát zorganizovali súťaž v zdobení adventného lampášika. Zúčastnili sa ho žiaci 1. stupňa. Cieľom bolo priblížiť  žiakom význam adventu. Žiaci sa dozvedeli, že na ranné sv. omše (roráty) sa nosievajú lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola môže osvetľovať len takéto svetlo. Tým si pripomíname, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“. Žiakov sme chceli motivovať, aby spolu s rodičmi taktiež chodievali na tieto sv. omše so svojimi lampášikmi. Na začiatku tvorenia pani učiteľka Karmen Mazureková žiakom priblížila rôzne techniky zdobenia lampášikov, ktoré následne žiaci používali. Za dobre vykonanú prácu si žiaci domov odnášali okrem lampášika  sladkosť a vecné  ceny.

      Umiestnenie:

      1. Barbora Halčinová, 2.D
      2. Miroslav Budzák, 2.A
      3. Natália Halčinová, 2.C
      4. Tomáško Hudaček, 2.B

      Za oraganizáciu súťaže ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Helene Hudáčkovej, Mgr. Karmen Mazurekovej, PaedDr. Gabriele Majerčákovej a asistentke Natálii Bekešovej.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • V novembri 2019 sa uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť vedomostný  test, transformáciu slohového útvaru a nakoniec aj náročné umenie rečníctva.

      Cieľom Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      V tomto školskom roku súťažilo 24 žiakov 8. a 9. ročníka. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý dosiahne min. 40 bodov.

      Výsledné poradie školského kola:

      1. miesto: Anna Majerčáková, 9.B (Mgr. L. Jurašková)
      2. miesto: Veronika Grichová, 9.A (Mgr. L. Jurašková)
      3. miesto: Emília Lizáková, 9.C a Kristián Chimento, 9.D (Mgr. L. Jurašková)

      Úspešným riešiteľom bol aj Sebastián Koščák, 9.B (Mgr. L. Jurašková)

       

      Anna Majerčáková,9.B nás 27.11.2019 reprezentovala aj v okresnom kole, v ktorom získala krásne 2. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

    • "...a Slovo bolo u Boha..."
     • "...a Slovo bolo u Boha..."

     • 2.12.2019 sa v našej škole konala súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“ Tentokrát pre 2. stupeň.

      Poslaním súťaže je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči.

      Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov 5. – 9. ročníka. Všetci súťažiaci sa zodpovedne pripravili, avšak zvíťaziť mohli len niektorí.

      Výsledky:

      III. kategória:

      Poézia             1. miesto – Blažena Halčinová, 6.C (Mgr. D. Sarnová)

                              2. miesto – Svetlana Koščáková, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

                              3. miesto – Zdenka Galliková, 5.D (Mgr. I. Pavlíková)

      Cena poroty – Lenka Neupauerová, 5.A (Mgr. D. Sarnová)

                              Samuel Strela, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

       

      Próza              1. miesto – Pavol Bobko, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

                              2. miesto – Samuel Hudáček, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

                              3. miesto – Martin Neupauer, 6.A (Mgr. R. Fudalyová)

       

      IV. kategória:

      Poézia             1. miesto – Sofia Špaková, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

                              2. miesto – Martin Halčin, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

                              3. miesto – Jarka Hudáková, 7.A (Mgr. I. Pavlíková)

      Cena poroty – Mária Budzáková, 8.A (Mgr. J. Budzáková)

       

      Próza              1. miesto – Anna Majerčáková, 9.B (Mgr. L. Jurašková)

                              2. miesto – Veronika Halčinová, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

                              3. miesto – Anna Mária Budzáková, 7.B (Mgr. J. Budzáková)

       

      Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v januári. Výhercom blahoželáme a učiteľom ďakujeme za prípravu žiakov.

    • Adamko - Zdravotná výchova v materskej škole
     • Adamko - Zdravotná výchova v materskej škole

     • Žiaci krúžku prvej pomoci boli opäť oslovení, aby svojim mladším kamarátom pomohli zvládnuť základy prvej pomoci. Počas doobedňajšieho vyučovania im pomohli rozlúštiť hneď niekoľko otázok: Ako privolať pomoc v prípade úrazu či nehody, ako ošetriť zranenú končatinu,  ktoré potraviny sú zdraviu prospešné a naopak sú škodlivé, či akú funkciu plnia vnútorné orgány. Navyše im pomohli s nákupom v lekárni, či vysvetlili dôležitú úlohu krvi v našom tele. Vyskúšať si mohli aj masáž srdca a dýchanie z úst do úst. Počas projektového dňa žiakov sprevádzala mimická bábka „Adamko“, učebná pomôcka úzko previazaná s tvorivými aktivitami a činnosťami, ktoré pomáhajú žiakom osvojovať si základné pravidlá zdravotnej výchovy, ako aj dosahovať pevnejšie telesné a duševné zdravie. Učiteľmi sa stali  žiaci základnej školy: Ondrej Batory, Gabriel Budzák, Jozef Neupauer, Terézia Batoryová, Karolína Halčinová, Sandra Budzáková, Katarína Hudáková, Henrieta Majerčáková, Edita Majerčáková  (žiaci 8.C triedy), Mariana Majerčáková, Marianna Koščáková, Dominika Bekešová, Michaela Hudáčeková (8.A), Zdenka Stupáková, Simona Badovská, Mária Budzáková (9.D). Úspešné predpoludnie v škôlke žiaci zakončili rytmickým  vystúpením, keď si spoločne zatancovali zumbu. Koordinátorkou tejto akcie bola pani učiteľka Iveta Glodžáková a Mgr. Jana Figlárová. Ďakujeme žiakom zdravotníckeho krúžku, že ochotne ukázali škôlkarom základy prvej pomoci a teší nás takáto spolupráca medzi ZŠ a MŠ.