• Letná športová olympiáda

     • 1.7. – 4.7.2019

      Pondelok, 1.7.2019

      Čas                                                          Disciplína                                           Ročník

      9.00                                            Slávnostné otvorenie športovej olympiády

      9.30                                            Olympijský beh                                                 MŠ 

      9.30                                            Malý futbal (umelé ihrisko)                               5.- 6.ročník

      9.30                                            Bedminton (veľká telocvičňa)                          MŽ, SŽ  - CH, D

      9.30                                            Skok do diaľky                                                 1.-2. ročník, 3.- 4.ročník

      10.30                                          Malý futbal                                                       7.- 9. ročník

      10.30                                          Skok do diaľky                                                  7.-9. ročník, 5.- 6.ročník

      11.00                                          Vrh guľou (ihrisko za školou)                            7.-9. ročník

      12.30                                          Slávnostné vyhodnotenie prvého dňa a odovzdávanie medailí

       

                            Utorok, 2.7.2019

       

      Čas                                                              Disciplína                                        Ročník

      9.00                                             Malý futbal (umelé ihrisko)                               1.- 2.ročník, 3. – 4.ročník

      9.15                                             Hod kriketovou loptičkou (ihrisko za školou)    MŠ a potom ostatné kategórie

      9.00                                             Vybíjaná mix (veľká telocvičňa)                        7. – 9. ročník,

      9.00                                             Skok do výšky (malá telocvičňa)                      1. -2.ročník, 3. – 4. ročník

      10.30                                           Vybíjaná mix                                                     5.-6. ročník

      10.30                                           Skok do výšky                                                  7. – 9. ročník, 5. – 6.ročník

      12.30                                           Slávnostné vyhodnotenie druhého dňa a odovzdávanie medailí

       

       

       

      Streda, 3.7.2019

      Čas                                                            Disciplína                                           Ročník

      9.00                                                Streetbal (veľká telocvičňa)                            5.- 6.ročník

      9.00                                                Lezecká stena                                                1. -2.ročník, 3. – 4. ročník

      9.15                                                Beh na 60m                                                    MŠ

      10.00                                              Beh na 60m                                                     všetky kategórie

      11.00                                              Streetbal                                                         7. – 9. ročník                            11.00                                              Lezecká stena                                                 5. – 6.ročník, 7.-9.ročník

      9.30                                               Jedenástky                                                       Všetky vekové kategórie

      12.30                                             Slávnostné vyhodnotenie tretieho dňa a odovzdávanie medailí

       

      Štvrtok, 4.7.2019

      Čas                                                            Disciplína                                             Ročník

      9.00                                              Florbal                                                                 MŽ, SŽ

      9.00                                              Šach                                                                    Všetky kategórie

      10.00                                           Beh na stredné trate                              1.-2.roč. 200m; 3.-4. roč.400m;                                                                                                                               5.- 6.roč. 400mD, 600m CH;                                                                                                                                    7.-9.roč. – 800m D; 1 000m CH

      9.15                                              Prekážkový beh MŠ                                            MŠ

      11.00                                            Štafetové behy mix                                             Všetky vekové kategórie

      12.30                                            Slávnostné vyhodnotenie štvrtého dňa a odovzdávanie medailí

       

       

       

       

       

       

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

     • 29.06.2019

      Školský rok 2018/2019 sme slávnostne ukončili na školskom ihrisku. Počasie nám prialo. Po zaznení hymny a peknej recitácie Emky Čižikovej z 2.D, pani riaditeľka predniesla príhovor. Potom boli ocenení žiaci za výborný prospech, úspechy v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach a odmenení boli aj deviataci za dlhodobú reprezentáciu školy. Pani riaditeľka na záver popriala žiakom krásne prázdniny a pedagógom zaslúžený oddych.

      Za zmienku stojí rozlúčka deviatakov, ktorá sa uskutočnila ešte pred slávnostným ukončením šk. roka. Deviataci vyslovili poďakovanie všetkým pedagógom školy a prevádzkovým zamestnancom a uctili si ich kvetmi. Želáme im, aby novová etapa v ich živote bola úspešná, a aby sa im darilo na stredných školách a v osobnom živote.

    • ŠkolFEST 2019
     • ŠkolFEST 2019

     • Košice - STEEL ARÉNA

      Dňa 26.6.2019 sa uskutočnil výlet za odmenu pre žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych krajských a celoslovensých súťažiach, či už športových alebo vedomostných a umeleckých. Taktiež to bola odmena pre žiakov s výborným prospechom a žiakov deviateho ročníka, ktorí dlhodobo reprezentovali. Chceli sme žiakov odmeniť trochu netradične, a preto sme zvolili formu zážitku. Na ŠkolFESTe bola vynikajúca atmosféra. Šesťtisíc žiakov malo možnosť vypočuť si skupinu Peter Bič Projekt, Kaliho a Kristínu. Žiaci sa výborne bavili, spievali známe pesničky a mali možnosť naživo vidieť slávnych spevákov. Výborný zážitok z koncertu umocnil šťastný návrat domov. Veríme, že aj tento koncert bude jednou z motivácii pre žiakov dosahovať výborné výsledky a zapájať sa do súťaží. Už sa tešíme na ďalší ročník ŠkolFESTu.

      Za organizáciu a výber odmenených žiakov bola zodpovedná pani riaditeľka PaedDr. Mária Budzáková.

    • Okresná súťaž v plávaní
     • Okresná súťaž v plávaní

     • ZŠ Ľubica

      Dňa 26.06.2019 sa na ZŠ v Ľubici uskutočnili plavecké preteky žiakov tretieho ročníka z okresu Kežmarok. Našu školu na tomto podujatí reprezentoval Lukáš Výrostek z III. C. Z pomedzi 11 účastníkov dosiahol najlepší výkon a zaslúžene obsadil 1. miesto. Žiakovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! Za akciu bola zodpovedná Mgr. Veronika Dudová.

       

    • Majstrovstvá Slovenska v atletike
     • Majstrovstvá Slovenska v atletike

     • Atletický štadión TU Košice

      Dňa 18.06.2019 sa na Atletickom štadióne TU v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov základných škôl. Našu školu na tomto podujatí reprezentoval Stanislav Birošik z IX.B. Z pomedzi 25 účastníkov vo vrhu guľou postúpil s výkonom 12,98 m do finále. Svoj výkon vo finálovej osmičke vylepšil a pokusom dlhým 13,18 m obsadil celkovo 6. miesto. Stanislavovi Birošikovi patrí veľká vďaka, že sa v silnej konkurencii žiakov z atletických klubov nestratil a dôstojne nás reprezentoval na takomto veľkom podujatí.

      Za prípravu žiaka na súťaž ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi.

       

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • II. stupeň

      20.6.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa. Cieľom  účelového cvičenia bolo preveriť teoretické vedomosti, praktické návyky a postoje žiakov našej školy získané pri výučbe učiva, ktoré môžu použiť pri riešení mimoriadnych situácií v oblasti civilnej ochrany, pri pohybe a pobyte v prírode,  aplikovať teoretické poznatky  zo zdravotníckej prípravy do praxe, vychovávať k ochrane prírody, rozvíjať telesnú zdatnosť, vytrvalosť a učiť žiakov riešiť vzniknuté situácie s pokojom a s rozvahou. Žiaci riešili praktické úlohy na 9 stanovištiach. Päť stanovíšť sa nachádzalo v okolí školy – streľba zo vzduchovky, KPR, varovné signály, prekážková dráha a spoznávanie stromov a zvukov zvierat. Žiakov zaujali aj žiaci SOŠ lesníckej z Prešova, ktorí im predviedli praktické ukážky vábenia zveri, sokoliarstva, ale aj hru na hudobných nástrojoch. V teréne boli 4 stanovištia – uštipnutie hadom, zakladanie ohňa, správne oblečenie turistu a streľba z luku. Okrem toho žiaci hľadali ukryté topografické značky a riešili test. Vedúci jednotlivých stanovíšť zapisovali do štartovacích lístkov počet bodov, ktoré triedy získali na stanovišti.

      Celkové vyhodnotenie podľa  ročníkov a tried:

      5.ročník: 1.miesto V.C – 69b.; 2.miesto V.A – 66b.; 3.miesto V.D – 62b.; 4.miesto V.B – 61b.

      6.ročník: 1.miesto – VI.C a VI.B – 67b.; 2.miesto – VI.A – 65b.

      7.ročník: 1.miesto – VII.D – 69b.; 2.miesto VII.A – 66b.; 3.miesto VII.C – 63 b.; 4. miesto VII.B -60b.

      8.ročník: 1.miesto – VIII.A– 69,5b.; 2.miesto VIII.B – 67b.; 3.miesto VIII.C – 66,5b.; 4.miesto – VIII.D – 60b.

      9.ročník: 1.miesto  - IX.C – 68b.; 2.miesto  - IX.A – 66b.; 3.miesto – IX.B – 63,5 b.

       

      Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí mám pomohli s prípravou a organizáciou účelové cvičenia.  Poďakovanie patrí aj záchranárovi p. Alexovi, ktorý viedol zdravotnú prípravu a p. Karašovi a žiakom SOŠ lesníckej z Prešova za ich zaujímavé stanovištia. Za účelové cvičenie boli zodpovední Mgr. Mária Hudáčeková a vyučujúvi TSV.

       

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 1. stupeň

      V stredu 19. júna 2019 sa konali v areáli školy didaktické hry pre 1. stupeň. Zúčastnili sa ich žiaci prvého až štvrtého ročníka. Dopoludnie im vyplnili rôzne športové a vedomostné súťaže z prierezovej témy – ochrana života a zdravia, ktoré absolvovali opäť v doprovode žiakov deviateho ročníka. Ich triedni učitelia boli na jednotlivých stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili. Žiaci ukázali svoje schopnosti, vytrvalosť, trpezlivosť, ale najmä schopnosť pracovať ako tím. Veľkou zaujímavosťou  a to  najmä  pre prvákov  bolo, že ich nesprevádzali ich vlastné pani učiteľky, ale veľkí žiaci, ktorých si hneď obľúbili a počas tohto dňa sa stali pre nich veľkými kamarátmi. Na jednotlivých stanovištiach zbierali triedy body, ktoré sa v závere didaktických hier spočítali a následne boli vyhlásené výsledky. Každá trieda si za svoju aktivitu vyslúžila diplom a sladkú odmenu. Deťom sa hry veľmi páčili a už sa tešia na ďalší rok! Deviatakom ďakujeme, že boli ochotní pomôcť pedagógom a postarať sa o svojich mladších spolužiakov. K výbornej organizácii didaktických hier prispeli triedni učitelia, Mgr. Róbert Duda, žiaci zdravotníckeho krúžku a za celú organizáciu boli zodpovedné Mgr. Veronika Lizáková a Mgr. Karmen Mazureková. (foto vo fotoalbume) 

       

    • Putovná sova
     • Putovná sova

     • Tatranská Lomnica

      Dňa 7.6.2019 sa uskutočnila pre žiakov základných škôl vedomostná súťaž  Putovná sova, ktorú usporiadali Štátne lesy TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Súťaž bola zameraná na poznávanie prírodnín, živočíchov, rastlín, drevín a nerastov. O čo najlepšie umiestnenie bojovalo celkovo 20 trojčlenných súťažných družstiev. Naša škola súťažila v troch družstvách za triedu 3.C, 3.D a CVČ v kategórii mladší žiaci. Žiaci preukazovali svoje vedomosti  na jednotlivých stanovištiach a úsilie prinieslo aj úspech. V 15. ročníku súťaže Putovnej sovy  v kategórii mladší žiaci sme získali 1. miesto, ktoré nám vybojovalo družstvo z 3.D Samuel Halčin, Klára Neupauerová, Laura Majerčáková. Žiakom srdečne blahoželáme! Veľká vďaka patrí nášmu lesnému pedagógovi Jánovi Halčinovi, ktorý veľkým úsilím pomáhal pripravovať žiakov na túto súťaž. Žiaci získali nové skúsenosti a obohatili sa o ďalšie poznatky z prírody. Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Ružena Vaverčáková a Mgr. Helena Hudáčková.

    • Preukaz cyklistu
     • Preukaz cyklistu

     • Dopravná výchova 4. ročník

      Žiaci 4. ročníka našej školy absolvovali v stredu 05.06.2019 zavŕšenie prierezovej témy Dopravná výchova v primárnom vzdelávaní.

      Počas uplynulých štyroch rokov sa systematicky oboznamovali s teoretickými poznatkami, ale aj praktickými zručnosťami z oblasti dopravnej výchovy. Priebežne sa na rôznych vyučovacích predmetoch naučili spoznávať základné dopravné značky a pravidlá cestnej premávky, ktoré dennodenne používajú v konkrétnych situáciách na chodníkoch a cestách, či už ako chodci, cyklisti alebo cestujúci. Každoročne majú žiaci možnosť vyskúšať si svoje praktické zručnosti aj na mobilnom dopravnom ihrisku, ktoré organizujeme v spolupráci s policajtmi zo Starého Smokovca. Uzavretie tejto prierezovej témy pozostávalo z overenia teoretických poznatkov žiakov formou testu a z praktickej jazdy na bicykli. Úlohou štvrtákov bolo skloniť sa počas jazdy pod prekážku, prejsť slalom a vyskúšať si jazdu s pohárom vody v jednej ruke. Schopnosť udržať rovnováhu na bicykli si žiaci otestovali prejazdom po doske, ktorá sa preklápala. Na záver si ešte vyskúšali rýchlu jazdu a schopnosť zastaviť na presne určenom mieste. Na základe úspešného absolvovania testu a jazdy zručnosti získali všetci štvrtáci „Preukaz cyklistu“, k čomu im srdečne blahoželáme! Už nám ostáva len veriť, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy budú žiaci využívať v každodennom živote. Za prípravu tejto aktivity ďakujeme Mgr. Kataríne Draveckej, Mgr. Lenke Vidovej a triednym učiteľom.

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Školské kolo

      Dňa 5. júna 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese Nemeckej poézie a prózy pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Túto súťaž organizujeme v každom školskom roku ako motiváciu a podporu k učeniu cudzieho jazyka. Cieľom súťaže je viesť žiakov k spoznávaniu literatúry v nemeckom jazyku a prostredníctvom umeleckého prednesu sprostredkovať literárne hodnoty nemeckej literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov. Niektorí žiaci recitovali prvýkrát a nazbierali skúsenosti do ďalších rokov, niektorí sa zúčastnili opakovane a preukázali ostatným svoje získané poznatky a kvality. V prednese sa porota sústredila na správnu nemeckú výslovnosť, hlas, tempo, sebaistotu, ale aj gestikuláciu a mimiku a rozhodla takto:

      Kategória 5.- 7. ročník - poézia

      1.miesto - Sofia Špaková (postup)

      2.miesto – Natália Koščáková

      3.miesto – Margaréta Mazureková, Antónia Halčinová

      Kategória 5.- 7. ročník - próza                        Kategória 8.- 9. ročník – poézia

      1.miesto – neudelené                                            1.miesto – Alexandra Ripková (postup)

      2.miesto – Martin Halčin                                      2.miesto – Emília Lizáková

      3.miesto – Veronika Halčinová

      Kategória 8.- 9. ročník - próza

      1.miesto – neudelené                                           

      2.miesto – Marek Majerčák                                    

      3.miesto – Kristián Halčin

      Oceneným blahoželáme a postupujúcim žiačkam prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12.júna v Kežmarku!

      Za súťaž boli zodpovedné vyučujúce nemeckého jazyka Mgr. Miroslava Grigláková, Mgr. Viera Lizáková a Mgr. Katarína Dravecká.