• Všeobecne o našom CVČ

    • Centrum voľného času Lendak je súčasťou Spojenej školy Lendak ako školské zariadenie  zabezpečujúce voľnočasové aktivity v obci Lendak počas celého kalendárneho roku.

     Jeho úlohou je poskytovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v rôznych oblastiach.

     Centrum je rozčlenené  na štyri oddelenia:

     Oddelenie jazykov

     Oddelenie spoločenských a prírodných vied

     Oddelenie kultúry a športu

     Oddelenie informačných technológií

      

     Pravidelnú záujmová činnosť realizuje plánovanou činnosťou záujmových útvarov (krúžkov), nepravidelnú činnosť jednorazovými akciami – turnaje, zápasy, turistické vychádzky, kurzy,  posedenia, exkurzie a pod.

      Záujmové útvary pracujú jeden až štyri krát týždenne. Činnosť je vykonávaná v poobedňajších hodinách pracovného týždňa a celodenne počas sobôt, nedeľ, sviatkov a školských prázdnin. Vedúcimi krúžkov sú interní pracovníci centra alebo externí zamestnanci, ktorí sú profesionálne orientovaní v danej oblasti.