• Platba za stravné od septembra do decembra v šk. roku 2022/2023:

     

    1.stupeň ZŠ – platba za stravné vyplýva z úhrady na dva účty:

     

    Poplatok za stravu mesačne 25,41 € ( 1,21 €/deň x 21 dní)

                                                                                na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Jednorazový poplatok september až december 24,00 €  réžia za stravu na

                                                       IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508 alebo mesačne 6,00 €.

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

     

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

     

     

    2. stupeň ZŠ – platba za stravné vyplýva z úhrady na dva účty:

    Poplatok za stravu mesačne 27,30 € ( 1,30 €/deň x 21 dní)

                                                                               na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

    Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí dovŕšia 15 rokov, že majú nárok na dotáciu stravy zadarmo.

    V prípade stravy zadarmo je potrebné uhradiť na tento účet zálohový poplatok 13 €. Ak sa žiak - v prípade neprítomnosti v škole - bude svedomito odhlasovať zo stravy, zálohový poplatok sa na konci šk.roka vráti v plnej výške.

     

    Jednorazový poplatok september až december 24,00 € réžia za stravu na

                                                          IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508 alebo mesačne 6,00 €.

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

     

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

     

     

    Malé a stredné deti MŠ – platia za stravu a za školné:

    Poplatok za stravu mesačne 32,34 € ( 1,54 €/deň x 21 dní)

                                                                                na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

    Jednorazový poplatok za školné september až december 28,00 € na

                                                            IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508 alebo mesačne 7,00 €.

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

     

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

     

     

    Predškoláci MŠ – platba za stravné vyplýva z úhrady na dva účty:

    Poplatok za stravu mesačne 32,34 €  (1,54 €/deň x 21 dní)

                                                                               na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Upozorňujeme rodičov, ktorí poberajú dotáciu na stravu - doplatíte iba rozdiel 0,24 € denne x 21 dní ( 5,04 € mesačne), nakoľko majú nárok na dotáciu stravy zadarmo.

    Zároveň rodičia, ktorí poberajú dotáciu na stravu ešte na tento účet uhradia zálohový poplatok 13 €, ktorý sa na  konci šk.roka vráti  v celej sume, ak dieťa - v prípade neprítomnosti v MŠ - bude svedomito odhlasované zo stravy.

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

    Jednorazový poplatok september až december 24,00 € réžia za stravu na

                                                                  IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508 alebo mesačne 6,00 €.

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

    Odhlasovanie zo stravy v šk. roku 2022/2023:

     

    Odhlasovať zo stravy sa dá nasledovne:

     

    • Telefonicky na číslo 052/4596 523, kl.5 (odkazová schránka)
    • Telefonicky na číslo 0917 160 269 v čase od 7:00 do 14:30
    • SMS na číslo 0917 160 269
    • Elektronicky na webovej stránke školy zslendak.edupage.sk v pravej časti:

     Školská jedáleň-jedálny lístok-prihlásenie prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla (meno a heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ)

     

    Odhlasuje sa najneskôr ráno do 6:30!!! Neskôr Vás už systém neodhlási.

     

    (Napr. chcem sa odhlásiť na 7.9.2022, ak to nestihnem v ten deň do 6:30 na 7.9.2022 ma už neodhlási, môžem sa odhlásiť už len na nasledovné dni.)

     

    Postup na odhlasovanie cez internet je na videu, ktoré je zverejnené na stránke školy v sekcii Školská jedáleň.