• SLÁVIK SLOVENSKA
     • SLÁVIK SLOVENSKA

     • Okresné kolo

      Okresné kolo 29. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2019 sa konalo 5. apríla v MsKS v Kežmarku. Aj tento rok sa naši speváčikovia zapojili do súťaže, ktorá má čoraz vyššiu úroveň. V troch kategóriách sa predstavilo 35 spevákov. Za ZŠ a ZUŠ Lendak súťažili: Klaudia Galliková a Pavol Gallik z 3.C, Miriama Galliková a Marek Halčin zo 6.A, Stanislava Neupauerová  z 8.B a Helena Hudáčková z 8.D. Všetky naše deti podali vynikajúce spevácke výkony a Stanislava Neupauerová si  vo svojej kategórii vyspievala krásne 2. miesto. Žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a pánovi učiteľovi Matúšovi Lizákovi zo ZUŠ za pomoc pri hudobnom sprevádzaní žiakov. Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Iveta Pavlíková.

     • Zápis do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2019/2020

     • Základná škola, Školská  535/5, Lendak

       Vás srdečne pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční  

      dňa 02., 03. a 04. apríla 2019 od 13:00 do 16:00 hod. v podkroví základnej školy.

            02.04.2019 – trieda MŠ 2, MŠ 5, iní

              03.04.2019 – trieda MŠ 7, iní

               04.04.2019 – trieda MŠ 9, iní

       K  zápisu je nutné predložiť:

      1. rodný list dieťaťa,
      2. občiansky preukaz rodiča,
      3. poplatok 20,00 € na pomôcky,
      4. v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí, 
      5. a nezabudnite si priniesť  návleky. :)      

      Už teraz sa tešíme na budúcich prváčikov!

       

      PaedDr. Mária Budzáková

                                                                                                                                                        riaditeľka školy  

    • Vedomostná súťaž z nemeckého jazyka
     • Vedomostná súťaž z nemeckého jazyka

     • V mesiaci marec sa konali vedomostné súťaže z nemeckého jazyka. Súťaží sa zúčastnilo 51 vybratých žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Títo žiaci si overili svoje získané vedomosti  v rôznych úlohách, ktoré boli tento školský rok zamerané predovšetkým na rozvoj zručnosti ako čítanie a počúvanie s porozumením, ale i písanie a ortografiu. Úlohy boli orientované na žiaka a jeho samostatnosť, ale aj prehĺbenie a rozšírenie už nadobudnutých vedomostí. Cieľom tejto súťaže bola motivácia žiaka k učenia sa nemeckého jazyka.

      Výsledky 9.ročník:

      1. Denisa Hudačková z 9.B
      2. Samuel Výrostek z 9.A 
      3. Stanislav Ripka z 9.C 

      Výsledky 8.ročník:

      1. Kristián Halčin z 8.B
      2. Anna Majerčáková z 8.B
      3. Faustína Nebusová z 8.C

      Výsledky 7. ročník:

      1. Margaréta Mazureková zo 7.B
      2. Ondrej Dvorčák zo 7.C
      3. Jaroslava Halčinová zo 7.D

      Úspešným žiakom srdečne blahoželáme! Za súťaže boli zodpovedné Mgr. Viera Lizáková, Mgr. Katarína Daavecká a Mgr. Miroslava Grigláková.

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

     • Brány našej školy sa Noci s Andersenom otvorili už po siedmy raz. Toto výnimočné celoslovenské podujatie verejných či školských knižníc sa tento rok uskutočnilo v piatok, 29.3.2019.   45 detských čitateľov, žiakov v 5.až 7.ročníka, prežili noc plnú kreatívnych zážitkov, hravosti a jedinečnosti. A to nielen vďaka našej obecnej knižnici (sponzor podujatia) a obetavej knihovníčke, Bc. Jane Badovskej, ale vďaka ochotným pedagógom, ktorí  na svojich stanovištiach čakali na súťažiacich. Takmer do skorého rána. 

      Deti už po polnoci chytali riadne driemoty a niektoré úlohy zvládali s ťažkosťami (veru, spánok je potrebný :) ) no tešili sa, keď splnili všetky disciplíny. Nadránom chytili druhý dych  a so zvedavosťou išli spoločne hľadať  POKLAD.  Ako to už býva v súťažiach zvykom, niekto musí byť prvý a niekto posledný. Tento rok zvíťazilo družstvo dievčat zo 7.B. Blahoželáme! 

      Totou cestou chceme poďakovať hlavným organizátorkám podujatia: Mgr. Lenke Juraškovej a Mgr. Janke Budzákovej, nielen za úvodný program, celkovú prípravu podujatia, ale aj za super nápad s videoanketou - Kto bol Hans Christian Andersen. Ostatným, nadšeným pedagógom - Mgr. Danke Gallikovej, Mgr. Renáte Fudalyovej, Mgr. Jánovi Stupákovi, Mgr. Janke Figlárovej, PaedDr. Lucii Hudáčekovej i Mgr. Lenke Vidovej.  Taktiež veľké ďakujem patri Mgr. Márii Hudáčekovej za videonahrávku a fotografie z podujatia. Ako sama skonštatovala, (veď natáčala všetky stanovištia) tohtoročná Noc s Andersenom mala veľmi vysokú úroveň. 

      (viď fotoalbum)

      Milý žiak, páčilo sa ti toto podujatie? Chcel by si sa ho zúčastniť budúci rok? Ešte si na takom podujatí nebol? Nevieš, ako sa naň dostať?   Ak ťa táto aktivita oslovila  a chcel by si sa jej zúčastniť, musíš splniť dve úlohy: musíš byť prihlásený v Obecnej knižnici Lendak, musíš byť aktívnym a pravidelným čitateľom kníh a samozrejme, musíš byť ( v ďalšom šk.roku) žiakom 5. - 7. ročníka.  

      Už teraz sa na Teba tešíme! 

       

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

       

    • Chemická show pre najmenších
     • Chemická show pre najmenších

     • 4. ročník

      Dňa 27.marca 2019 sa konalo projektové vyučovanie s názvom „Chemická show pre najmenších“. Cieľovou skupinou boli žiaci 4. ročníka a vyučovanie malo hlavne motivačný charakter, preto aby sa žiaci chémie nebáli ale aby sme v nich vzbudili zvedavosť o tento predmet. "Oheň, dobrý sluha, no zlý pán“ bola vodiaca myšlienka vyučovania, v ktorom žiaci mohli práve cez chemický dej horenia nahliadnuť do tajomstiev, ktoré ukrýva chémia. Žiaci mali možnosť vidieť zaujímavé pokusy, zasúťažiť si, pozorovať rôzne chemické látky.  Chemické pokusy žiakom prezentovali žiaci 9.ročníka – Samuel Výrostek 9.A, Michaela Olašinová 9.B a Denisa Hudačeková 9.B.

      Túto aktivitu pripravili a zrealizovali vyučujúce chémie Mgr. Judita Kollárová a Mgr. Sabína Zednikovičová a žiaci 9. ročníka, za čo im ďakujeme.

    • Predškoláci na návšteve v škole
     • Predškoláci na návšteve v škole

     • Otvorené hodiny v 1. ročníku pre predškolákov

      Dňa 25.3.2019 sa uskutočnili v prváckych triedach otvorené hodiny pre predškolákov z materskej školy. Škôlkari si mohli vyskúšať ako sa sedí a pracuje v školských laviciach. Robili rôzne aktivity, prácu v skupinách aj samostatne. Prváci im ukázali, čo všetko sa už v škole naučili. Absolvovali aj rovesnícke učenie, kde jeden prvák mal na starosti dvoch škôlkarov, ktorým vysvetľoval a pomáhal pri plnení rôznych aktivít zameraných na kognitívne myslenie a motoriku. Škôlkari s nadšením a veľkou chuťou ukázali, čo všetko sa v škôlke naučili, a že sú na zápis pripravení. V škole sa im veľmi páčilo. Na záver si prváci vymenili darčeky so škôlkarmi a popriali im úspešne zvládnutie zápisu do 1. ročníka.

      Za prípravu otvorených hodín ďakujeme pani učiteľkám PaedDr. Gabriele Majerčákovej, Mgr. Viere Lizákovej, Mgr. Veronike Lizákovej a Mgr. Karmen Mazurekovej.

    • Okresné kolo chemickej olympiády
     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • Základná škola sv. Kríža, Kežmarok

      Dňa 22.3.2019 sa konalo v Kežmarku Okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentoval Samuel Výrostek, žiak 9.A. Po riešení teoretickej a praktickej časti, kde z celkového počtu 100 bodov získal 80 bodov,  sa umiestnil na krásnom 5.mieste. Srdečne blahoželáme!.

      Za prípravu žiakov na chemickú olympiádu boli zodpovedné Mgr. Judita Kollárová a Mgr. Sabína Zednikovičová.

    • Okresné kolo fyzikálnej olympiády
     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády

     • ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok

      Dňa 13.3.2019 sa na pôde ZŠ Daniela Fischera v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. V kategórii E sa zúčastnilo 6 škôl – kežmarské školy, škola z Ľubice a naša škola z Lendaku. Žiakov sa zúčastnilo jedenásť, z toho dvaja boli úspešní. Naša žiačka Michaela Koščáková získala 8. miesto. V kategórii F sa zúčastnilo 5 škôl – štyri školy z Kežmarku a naša škola z Lendaku. Zúčastnilo sedemnásť žiakov, z toho boli len dvaja úspešní. Z našej školy sa najlepšie umiestnila Anna Majerčáková, ktorá obsadila 7. miesto. 

      Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Ivana Suchanovská.

    • Čimo - súťaž v čítaní s porozumením
     • Čimo - súťaž v čítaní s porozumením

     • Marec - mesiac knihy

      Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Stále dôležtejšie sa v triedach ukazuje vytváranie vhodných podmienkok na prácu s informáciami z rôznych zdrojov – kníh, učebníc, médií, internetu. Od učiteľa sa očakáva, aby v tomto smere čo najviac podporil rozvoj zručnosti čítania s porozumením. Jednou z aktivít na podporu čítania sú rôzne súťaže. Keďže Marec je mesiac knihy, už každoročne organizujeme na 1. stupni súťaže v čítaní s porozumením. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť vnímanie a porozumenie textu a vypracovať úlohy k textu.O dobrej pripravenosti súťažiacich svedčilo veľmi tesné výsledné bodové hodnotenie. Zúčastnených neminula sladká odmena, víťazi boli ocenení diplomom a vecnými cenami.

      Vyhodnotenie:

      • 2. ročník - 20 súťažiacich

      1. miesto: Vivien Stupáková (2.E)

      2. miesto: Natália Lizáková (2.B)

      3. miesto: Anna Majerčáková (2.C)

      • 3. ročník - 20 súťažiacich
      1. miesto: Samuel Halčin 3.D
      2. miesto: Klárka Neupauerová 3:D
      3. miesto: Adam Hudaček 3.B
      • 4. ročník - 13 súťažiacich
      1. Barbora Konopová – 4.D 
      2. Ružena Galliková - 4.D 
      3. Viktória Andrášiová – 4.B

      Žiakom srdečne blahoželáme! Za organizáciu súťaží boli zodpovedné Mgr. Patrícia Slavkovská, Mgr. Ružena Vaverčáková, Mgr. Eva Dvorčáková.

       

       

    • Vyčistíme si Lendak
     • Vyčistíme si Lendak

     • Dňa 21.3.2019 sa v našej obci konala akcia s názvom VYČISTÍME SI LENDAK. Zúčastnili sa jej žiaci ôsmeho ročníka. Rozdelili sa do štyroch skupín a pod dozorom pedagógov sa vybrali zbierať odpad v uliciach Lendaku. Zbierali veľmi usilovne, lebo množstvo vriec naplnených rôznym odpadom po zime všetkých nepríjemne prekvapilo. K dobrému pocitu z užitočnej akcie prispelo aj krásne jarné počasie. 

      Akciu organizačne pripravil Mgr. Ján Stupák, ako učiteľ, ale aj poslanec obecného zastupiteľstva. Vedenie obce poskytlo na akciu vrecia na odpad, rukavice a v rámci bezpečnosti aj reflexné vesty, za čo veľmi pekne ďakujeme! 

      Zodpovední pedagógovia: Mgr. Ján Stupák, Mgr. Martin Habiňák, Mgr. Daniela Galliková, Mgr. Iveta Budzáková.