• Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • školské kolo

      Dňa 13.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo spolu 36 žiakov - 14 v kategórii 1A a 21 v kategórii 1B a 1 žiak v kategórii 1C. V kategórii 1A zvíťazil Frantiček Halčin, 7.B (vyučujúca Mgr. J.Figlárová), čím postúpil do okresného kola. 2.miesto – Stanislav Suchanovský, 7.A, (Mgr. M.Habiňák); 3.miesto – Sára Koščáková, 7.C (Mgr. J.Figlárová). 

      V kategórii 1B zvíťazil Adrián Gallik (Mgr. I. Budzáková), 9.C a postúpil do okresného kola. 2.miesto – Mikuláš Suchanovský, 8.A (Ing. T.Pjonteková); 3.miesto – Ondrej Dvorčák, 8.C. (Mgr. J.Figlárová).V kategórii 1C Ondrej Špak, 6.B  (Mgr. I.Budzáková), postupuje priamo na krajské kolo.

      Testovanie pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomná časť je zameraná na testovanie počúvania s porozumením, čítania s porozumením, praktického používania gramatiky a slovnej zásoby. Ústna časť testuje zvládnutie situačnej úlohy a prerozprávanie príbehu na základe obrázku.

      Žiakom blahoželáme a želáme im veľa úspechov na postupových kolách! Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme vyučujúcim anglického jazyka!

      Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Jana Figlárová.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Finančná zbierka

              Aj tento rok sa naša škola zapojila do finančnej zbierky "Hodina deťom". Cieľom tejto verejnej zbierky je spájanie sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Funguje už nepretržite 18 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Žiaci ôsmeho ročníka: Ondrej Batory 8.C, Kristína Neupauerová 8.C, Mária Suchanovská 8.C, Klaudia Badovská 8.D, Dominika Birošíková 8.D, Fabián Výrostek 8.D s spokladničkami s logom maskota Huga prešli všetky triedy školy, školskú jedáleň, materskú školu, obecný úrad, obchody a ulice v Lendaku. Spolu sa vyzbieralo 153,40 €. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec zo srdca ďakujeme! Za organizáciu zbierky bola zodpovedná Mgr. Ivana Suchanovská a naši dobrovoľníci. Ďakujeme!

       

     • Deň otvorených dverí v SOŠ hotelová Vysoké Tatry

     • Návšteva žiakov 8. a 9. ročníka

      Dňa 12.11.2019 žiaci 8.A, 8.B a žiaci 9.ročníka, ktorí sa aktuálne hlásia na SOŠ hotelová Horný Smokovec zúčastnili Dňa otvorených dverí. Toto podujatie je venované rodičom, žiakom a pedagógom základných škôl i širokej verejnosti, aby žiakov informovali o možnostiach štúdia na ich škole, o podmienkach prijatia a možnostiach uplatnenia v praxi. Súčasťou programu bola aj  prezentácia žiakov formou praktických zručností z modernej gastronómie, s ochutnávkou predjedál, dezertov, flambovaného trhanca a kokteilov.  Okrem návštevy školy mali naši žiaci možnosť navštíviť hotel Atrium, kde manažér hotela im porozprával, ako to v takom hoteli funguje. Veríme, že informácie, ktoré žiaci získali im pomôžu pri výbere ich budúceho povolania. 

      Zodp. učitelia: Mgr. M. Hudáčeková., Mgr. Danka Mačaková, Mgr. Ľudmila Galliková

    • Do pozornosti pedagógom i žiakom z iných základných škôl: Letná sánkovačka po Slovensku - projekt
     • Do pozornosti pedagógom i žiakom z iných základných škôl: Letná sánkovačka po Slovensku - projekt

     • Dobrý deň,
      na základných školách po celom Slovensku predstavujeme žiakom a učiteľom sánkovanie na prírodnej dráhe cez projekt: Letná sánkovačka po Slovensku. Ak máte záujem, aby sme prišli aj k vám, určite sa nám ozvite na sanelendak@gmail.com, príp. na mobil: 0905 772 998. Bližšie informácie nájdete v module PROJEKTY.
      Ján Neupauer
      predseda Sánkarského klubu Lendak

    • Medzinárodný deň školských knižníc - projektové vyučovanie
     • Medzinárodný deň školských knižníc - projektové vyučovanie

     • „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145.výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“

      Štvrtý októbrový pondelok už tradične v našej škole patrí Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tento rok sme si pripomínali 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského, človeka skromného a spravodlivého, ktorý vedel realitu zachytiť kriticky a pravdivo. Inšpiráciou pre aktivitu a tvorivosť žiakov slúžili Tajovského poviedky z dedinského prostredia na Slovensku i v Rumunsku, ktoré sa zároveň stali východiskom celého podujatia. Otvorenie projektového dňa sa uskutočnilo v telocvični základnej školy, ktorá nám slúži aj ako priestor pre kultúrne podujatia. Z úst pani riaditeľky zaznel slávnostný uvítací príhovor, v ktorom privítala vzácnych hostí, uviedla tému a priebeh podujatia. Žiačka 7. ročníka nám predniesla báseň o Jozefovi Gregorovi Tajovskom a vypočuli sme si blok detvianskych piesní v podaní učiteľov ZUŠ. Osobnosť Jozefa Gregora Tajovského sme si predstavili prostredníctvom biografickej divadelnej hry zameranej na dôležité udalosti  jeho života, od túžby stať sa učiteľom, cez lásku k starému otcovi až po jeho odchod do Nadlaku a súcit s trpiacimi. Ako podklad nám slúžila biografia Jozefa Gregora Tajovského, film Tá Tajovská voda mútna a veľké ďakujem patrí aj pani Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej, autorke divadelného predstavenia Na konci (o JGT), ktorá nám poskytla množstvo cenných materiálov pre realizáciu divadelnej hry. Žiaci jednotlivých ročníkov prvého stupňa sa počas druhej a tretej vyučovacej hodiny venovali nasledujúcim poviedkam Jozefa Gregora Tajovského.

      I. ročník Prvé hodinky

      V prvom ročníku svojim žiakom upravenú poviedku Prvé hodinky čítali pani učiteľky.  Poviedku si spoločne vlastnými slovami prerozprávali a vysvetlili význam neznámych slov. Žiaci sa vcítili do rolí preoblečením za hlavného predstaviteľa ako aj starých rodičov. Pokračovali dramatizáciou príbehu, pri ktorej zažili skutočnú túžbu po bezmála nedosiahnuteľnom. Dnes by sme povedali po obyčajných hodinkách. Symbolicky zhotovovali ručičkové hodinky.

      II. ročník Maco Mlieč

      Druháci čítali upravenú poviedku Maco Mlieč, v ktorej spoznali aj význam niektorých zastaraných slov staršej generácie. Aby sa čo najviac vžili do neľahkých pomerov hlavnej postavy, obliekli sa za gazdov, gazdinky a biedny život Mliečnika si zahrali. Spätosť hlavnej postavy so zvieratami si priblížili zhotovením miniatúr gazdovstiev a  domácich zvierat, ktoré vyrábali z rôznych prírodných materiálov rozličnými výtvarnými technikami. Z tried druhých ročníkov sa tak postupne budovali malé hospodárstva.

      III. ročník Na chlieb

      Žiaci tretieho ročníka čítali poviedku Na chlieb, prostredníctvom ktorej spoznali hodnotu chleba. Úlohou žiakov bolo upiecť chlieb za pomoci rodičov, starých rodičov a pekára. Niektorí si vyskúšali ručné miesenie cesta a pečenie v tradičnej kachľovej peci v domácom prostredí. Iní miesili za pomoci strojov a piekli v originálnej pekárenskej peci v miestnej pizzerii. Počas tejto aktivity sa žiaci obohatili nielen o cenné skúsenosti a rady starých rodičov, ale aj so zvykmi a zaobchádzaním s chlebom v minulosti.

      IV. ročník – Rodný dom

      Rodný dom bol názov poviedky, s ktorou na hodinách pracovali štvrtáci. Tak ako tvorba samotného autora bola ovplyvnená  dedinským  životom  jednoduchých ľudí, ani našim štvrtákom takéto prostredie nie je cudzie. Príbeh Ondreja Lipku ich zaujal. Porovnávali život minulý so súčasným. Rozprávali, čo pre nich domov znamená. Vyrábali drevené domčeky,

      kostoly, hospodárske budovy a písali básničky o domove. Z dreveníc vytvorili výstavku tajovskej dediny.

      Počas štvrtej a piatej vyučovacej hodiny prebiehali na prvom stupni súčasne dve aktivity. Obľúbenou piesňou Jozefa Gregora Tajovského „Zahučali hory, zahučali lesy....“ sa slávnostne začal tradičný ľudový jarmok, spisovateľovi srdcu blízky Radvanský jarmok, ktorý sprevádzala živá hudba, v podaní učiteľov Základnej umeleckej školy v Lendaku. Trhovníci ponúkali ručne vyrábané výrobky z kože – prívesky, opasky, drevené stolčeky, lopáriky, varešky, tkané koberce, maľované hrnčeky, domáci chlieb, syrové výrobky z ovčieho a kravského mlieka, domáce klobásky, prútené košíky a rôzne ľudové predmety.

      Remeselníci žiakom priblížili, ako sa vyrábajú jednotlivé výrobky. Žiaci sa zoznámili so spracovaním kože a výrobou kožených ozdobných opaskov. Prizerali sa vyšívaniu  lendackého kroja – portky, serdok, sukmana. Vyskúšali si výrobu syrových nití, korbáčov a ružičiek. Nahliadli do výroby tkaných kobercov i hrnčiarskej dielne.  

       

      Pri tvorbe programu pre druhý stupeň sme sa zamerali na pôsobenie Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.

      Počas druhej vyučovacej hodiny sa jednotlivé ročníky venovali poviedkam, ktoré Jozef Gregor Tajovský napísal v Nadlaku (Na chlieb, Horký chlieb, Mišo, Mamka Pôstková, Umrel Tomášik). Po prečítaní poviedok žiaci viedli diskusiu a riešili pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením.

      Zároveň druhá vyučovacia hodina patrila livestreamu so školou v Nadlaku, ktorej sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy. Nadlackí žiaci nám predstavili svoju školu, pričom nevynechali miesta venované Jozefovi Gregorovi Tajovskému (napr. stôl, ktorý používal JGT). Pre našich žiakov bolo zvlášť zaujímavé, keď sa dozvedeli o fungovaní ich školského systému, hodnotení žiakov (známky od 1 – 10, najlepšia známka je 10), našli sa aj pravidlá platné na oboch školách (zákaz telefónov počas vyučovania). Zároveň si žiaci mohli navzájom porovnať slovenčinu, v ktorej bolo počuť isté rozdiely.

      Okrem vedenia školy, vzácnych hostí a žiakov bola na livestreame prítomná aj odborníčka na zahraničné školstvo, držiteľka viacerých ocenení za svoju prácu so zahraničnými Slovákmi v Nadlaku, pani Mgr. Anita Murgašová z Tajova, ktorá po livestreame pre žiakov viedla dve odborné prednášky. Prvá prednáška bola zameraná na život a dielo Jozefa Gregora Tajovského a v druhej sa venovala jeho pôsobeniu v Nadlaku. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, čím si rozšírili vedomosti o osobnosti JGT. 

      Obsahom tretej vyučovacej hodiny bolo priblíženie života a diela Jozefa Gregora Tajovského spracovaného prostredníctvom prezentácií. Súbežne prebiehali besedy pre žiakov 5. a 6. ročníka s rehoľnou  sestrou Martinou, pôvodom z Gemelčičky z Rumunska, zároveň učiteľkou dejepisu a náboženskej výchovy vo svojej rodnej krajine. Žiakom priblížila život Slovákov v Rumunsku, od ich príchodu až po súčasnosť a nevynechala ani osobnosť Jozefa Gregora Tajovského. Silným momentom pre žiakov bol záver besedy, kedy sa rehoľná sestra pomodlila za žiakov Otče náš v rumunskom jazyku a žiaci sa pomodlili za sestru Martinu Zdravas v slovenskom jazyku.  

      Posledné dve vyučovacie hodiny boli zamerané na tvorivú činnosť, počas ktorej sme vyrábali praktické darčeky pre žiakov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.

      Sprievodnou akciou projektového dňa bola zbierka kníh. Dozvedeli sme sa, že do nadlackej knižnice už veľmi dávno nepribudli nové slovenské publikácie, a preto sme sa rozhodli pre nezištný dar. Týmto gestom sme sa chceli vrátiť do čias Tajovského príchodu do Nadlaku, kedy šíril slovenské slovo i prehlboval slovenskú kultúru, ktorá sa tam vďaka nemu dodnes uchováva.

      Počas piatej vyučovacej hodiny sa žiaci druhého stupňa zúčastnili jarmoku.

       

       

    • Video-noviny za mesiac október 2019
     • Video-noviny za mesiac október 2019

     • Ak máte chuť a čas, pozrite si nové školské noviny a dozviete sa, čo všetko sme v mesiaci október 2019 v škole robili.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Vo štvrtok 24.10.2019 sa žiaci zo 4. a 5. ročníka stretli po vyučovaní v triede 6.D, kde spolu oslávili Deň jablka. Po úvodnej prezentácií o jablku, žiaci v trojiciach vyrábali svoju knižku o jablku. Na jednotlivých stranách knihy žiaci odpovedali na otázky v kvíze, maľovali kolobeh rastu jablka, či vymýšľali básničky o jabĺčku. Počas tejto aktivity sa posilnili aj ochutnávaním rôznych odrôd jabĺk. Vyhodnotenie aktivity bolo 25.10.2019. Hodnotila sa správnosť odpovedí aj celková úhľadnosť a estetická stránka knihy. Spoločne sme prežili pekné popoludnie, žiaci hodnotili aktivitu pozitívne a naučili sa nové veci o jablkách.

                  1. miesto: 4.D Laura Majerčáková, Zuzana Fudalyová a Lenka Grichová

                  2. miesto: 5.A Mária Birošíková, Štefánia Budzáková, Klaudia Jašňaková

                  3. miesto: 4.A Vanesa Galliková, Ján Majerčák, Ružena Selveková

      Srdečne blahoželáme! Za aktivitu boli zodpovedné Ing. Terézia Pjonteková a Mgr. Rrenáta Fudalyová.

    • Barborka Konopová - majsterka okresu v šachu
     • Barborka Konopová - majsterka okresu v šachu

     • V piatok, 18. októbra 2019, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl. Usporiadateľom bola ZŠ sv. Kríža v Kežmarku.

      Škola mohla, v zmysle propozícií, prihlásiť na súťaž dvoch chlapcov a dve dievčatá. Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl, dokopy 12 chlapcov a 4 dievčatá, hrali sa súbežne dva turnaje, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Chlapci hrali švajčiarskym systémom 5 kôl s tempom 2 x 15 minút, dievčatá sa stretli každá s každou. Prví traja v každej kategórii postupujú na krajské kolo. Hodnotená bola taktiež súťaž družstiev.

      Lendacký mládežnícky šach opäť potvrdil vysokú kvalitu. Po odchode deviatakov na stredné školy sa nám zatiaľ darí nahradzovať ich mladšími hráčmi. Opäť zabrali dievčatá. Majsterkou okresu sa stala Barborka Konopová – V.D, druhé miesto obsadila Blažena Halčinová – VI.C (obe postúpili na kraj). Chlapci však tiež nesklamali. Postup na kraj si vybojoval Štefan Strela – IX.A, ktorý skončil druhý, Florián Stolár – V.B bol siedmy. Na základe týchto umiestnení sme skončili na 2. mieste v súťaži družstiev, taktiež s postupom na krajské kolo (počítali sa obe umiestnenia chlapcov a najlepšie umiestnenie dievčaťa). Verím, že ani v budúcnosti nebudeme bez šancí.

      Šachový krúžok vedie Ing. Tomáš Hudáček, ktorému aj touto cestou ďakujeme za vynikajúcu prácu s deťmi. 

    • Zdravotná výchova - prierezová téma
     • Zdravotná výchova - prierezová téma

     • 8. ročník

      V dňoch 15.10. a 18.10.2019 sme pre žiakov ôsmeho ročníka pripravili prierezovú tému zdravotná výchova. Cieľom bolo pomôcť žiakom získať základnú orientáciu v možnostiach predlekárskej pomoci, správne rozpoznať jednotlivé stavy a vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc, či ovládať celý reťazec neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody až po začatie komplexnej resuscitácie. Žiaci si prácou v trojčlenných skupinách mohli precvičiť poskytovanie prvej pomoci pri bodno-rezných ranách, poraneniach hlavy, vyvrtnutom členku, zlomeninách horných či dolných končatín, popáleninách a pri resuscitácii. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiaci efektívne využijú pri riešení problémov z reálneho života.   

    • Liga Spiša odštartovala v Lendaku
     • Liga Spiša odštartovala v Lendaku

     • S novým školským rokom začína aj nová šachová sezóna. Pre mládežnícky šach už tradične začína turnajom v Lendaku v rámci Ligy mládeže Spiša. Turnaj je započítaný aj do Grand Prix SR. Tak to bolo aj tento rok. V sobotu, 12.X.2019 sa u nás uskutočnilo 1. kolo tejto ligy. Prišlo 78 hráčov, nielen zo Spiša, ale aj z Banskej Bystrice, Liptova, Stropkova, Košíc, či Bardejova, medzi nimi bolo 15 Lendačanov. Je to dobrá príležitosť ukázať i začiatočníkom čaro šachového zápolenia, zvlášť, ak netreba skoro vstávať a nikam cestovať.

      Hralo sa 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút, v 8-smich kategóriách. Tohto roku sme boli dobrí hostitelia. Na medaily dosiahol iba Mário Dudaško, ktorý vyhral turnaj nad 14 rokov – tzv. OPEN. Stanko Mačaj z II.A bol tretí medzi chlapcami do 8 rokov. Štyri body zo siedmich získali aj Florián Stolár – CH11, Barbora Konopová – D14 a Ján Selvek – CH14. ale, v silnej konkurencii, to na pódium nestačilo. Na úvod sezóny aj ďalší naši hráči získali pekné body do GPX SR.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne pričinili o úspešný priebeh tejto akcie. Podujatie finančne zabezpečila Spojená škola Lendak.

      Ing. Tomáš Hudáček, hlavný organizátor akcie