• Mikulášska slávnosť
     • Mikulášska slávnosť

     • Dňa 05.12.2019 zavítal do našej školy Mikuláš so svojími pomocníkmi anjelom a čertom. Pani učiteľky so žiakmi pre neho priplavili krásnu slávnosť. Žiaci spievali a recitovali mikulášske piesne a básničky, tancovali a hrali scénky. Do programu sa zapojili všetky triedy 1. stupňa, špecialna trieda a školský klub detí. Mikuláš odmenil všetky triedy balíčkami. A nezabudol ani na žiakov 2. stupňa, ktorým mikulášske balíčky rozdával anjel s čertom.  

      Mikulášsku slávnosť pripravili Mgr. Ružena Vaverčáková, Mgr. Eva Dvorčáková, učiteľky 1. stupňa, asistentky a vychovávateľky.

    • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období
     • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období

     • 1. stupeň

       V rámci prierezovej témy "regionálna výchova" sme po prvýkrát zorganizovali súťaž v zdobení adventného lampášika. Zúčastnili sa ho žiaci 1. stupňa. Cieľom bolo priblížiť  žiakom význam adventu. Žiaci sa dozvedeli, že na ranné sv. omše (roráty) sa nosievajú lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola môže osvetľovať len takéto svetlo. Tým si pripomíname, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“. Žiakov sme chceli motivovať, aby spolu s rodičmi taktiež chodievali na tieto sv. omše so svojimi lampášikmi. Na začiatku tvorenia pani učiteľka Karmen Mazureková žiakom priblížila rôzne techniky zdobenia lampášikov, ktoré následne žiaci používali. Za dobre vykonanú prácu si žiaci domov odnášali okrem lampášika  sladkosť a vecné  ceny.

      Umiestnenie:

      1. Barbora Halčinová, 2.D
      2. Miroslav Budzák, 2.A
      3. Natália Halčinová, 2.C
      4. Tomáško Hudaček, 2.B

      Za oraganizáciu súťaže ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Helene Hudáčkovej, Mgr. Karmen Mazurekovej, PaedDr. Gabriele Majerčákovej a asistentke Natálii Bekešovej.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • V novembri 2019 sa uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť vedomostný  test, transformáciu slohového útvaru a nakoniec aj náročné umenie rečníctva.

      Cieľom Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      V tomto školskom roku súťažilo 24 žiakov 8. a 9. ročníka. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý dosiahne min. 40 bodov.

      Výsledné poradie školského kola:

      1. miesto: Anna Majerčáková, 9.B (Mgr. L. Jurašková)
      2. miesto: Veronika Grichová, 9.A (Mgr. L. Jurašková)
      3. miesto: Emília Lizáková, 9.C a Kristián Chimento, 9.D (Mgr. L. Jurašková)

      Úspešným riešiteľom bol aj Sebastián Koščák, 9.B (Mgr. L. Jurašková)

       

      Anna Majerčáková,9.B nás 27.11.2019 reprezentovala aj v okresnom kole, v ktorom získala krásne 2. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

    • "...a Slovo bolo u Boha..."
     • "...a Slovo bolo u Boha..."

     • 2.12.2019 sa v našej škole konala súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“ Tentokrát pre 2. stupeň.

      Poslaním súťaže je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči.

      Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov 5. – 9. ročníka. Všetci súťažiaci sa zodpovedne pripravili, avšak zvíťaziť mohli len niektorí.

      Výsledky:

      III. kategória:

      Poézia             1. miesto – Blažena Halčinová, 6.C (Mgr. D. Sarnová)

                              2. miesto – Svetlana Koščáková, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

                              3. miesto – Zdenka Galliková, 5.D (Mgr. I. Pavlíková)

      Cena poroty – Lenka Neupauerová, 5.A (Mgr. D. Sarnová)

                              Samuel Strela, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

       

      Próza              1. miesto – Pavol Bobko, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

                              2. miesto – Samuel Hudáček, 5.C (Mgr. D. Sarnová)

                              3. miesto – Martin Neupauer, 6.A (Mgr. R. Fudalyová)

       

      IV. kategória:

      Poézia             1. miesto – Sofia Špaková, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

                              2. miesto – Martin Halčin, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

                              3. miesto – Jarka Hudáková, 7.A (Mgr. I. Pavlíková)

      Cena poroty – Mária Budzáková, 8.A (Mgr. J. Budzáková)

       

      Próza              1. miesto – Anna Majerčáková, 9.B (Mgr. L. Jurašková)

                              2. miesto – Veronika Halčinová, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

                              3. miesto – Anna Mária Budzáková, 7.B (Mgr. J. Budzáková)

       

      Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v januári. Výhercom blahoželáme a učiteľom ďakujeme za prípravu žiakov.

    • Adamko - Zdravotná výchova v materskej škole
     • Adamko - Zdravotná výchova v materskej škole

     • Žiaci krúžku prvej pomoci boli opäť oslovení, aby svojim mladším kamarátom pomohli zvládnuť základy prvej pomoci. Počas doobedňajšieho vyučovania im pomohli rozlúštiť hneď niekoľko otázok: Ako privolať pomoc v prípade úrazu či nehody, ako ošetriť zranenú končatinu,  ktoré potraviny sú zdraviu prospešné a naopak sú škodlivé, či akú funkciu plnia vnútorné orgány. Navyše im pomohli s nákupom v lekárni, či vysvetlili dôležitú úlohu krvi v našom tele. Vyskúšať si mohli aj masáž srdca a dýchanie z úst do úst. Počas projektového dňa žiakov sprevádzala mimická bábka „Adamko“, učebná pomôcka úzko previazaná s tvorivými aktivitami a činnosťami, ktoré pomáhajú žiakom osvojovať si základné pravidlá zdravotnej výchovy, ako aj dosahovať pevnejšie telesné a duševné zdravie. Učiteľmi sa stali  žiaci základnej školy: Ondrej Batory, Gabriel Budzák, Jozef Neupauer, Terézia Batoryová, Karolína Halčinová, Sandra Budzáková, Katarína Hudáková, Henrieta Majerčáková, Edita Majerčáková  (žiaci 8.C triedy), Mariana Majerčáková, Marianna Koščáková, Dominika Bekešová, Michaela Hudáčeková (8.A), Zdenka Stupáková, Simona Badovská, Mária Budzáková (9.D). Úspešné predpoludnie v škôlke žiaci zakončili rytmickým  vystúpením, keď si spoločne zatancovali zumbu. Koordinátorkou tejto akcie bola pani učiteľka Iveta Glodžáková a Mgr. Jana Figlárová. Ďakujeme žiakom zdravotníckeho krúžku, že ochotne ukázali škôlkarom základy prvej pomoci a teší nás takáto spolupráca medzi ZŠ a MŠ.

    • „...a Slovo bolo u Boha...“
     • „...a Slovo bolo u Boha...“

     • Recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy - 1. stupeň

      Dňa 28.11.2019 sa  konalo školské kolo  súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“  v prednese kresťanskej poézie a prózy. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1. -2. ročník (poézia, próza) a v kategórii 3. a 4.ročník (poézia, próza). Toto rozdelenie umožnilo lepšie vyniknúť aj žiakom z nižších ročníkov. Bolo zapojených 50 žiakov, ktorí boli veľmi pekne pripravení, aj tematicky aj recitačne.

      Výsledky

      I.kategória (23 žiakov)

      Poézia:

      1. miesto - Nela Budzáková 2.B
      2. miesto – Michaela Koščáková 2.D
      3. miesto – Stanislav Majerčák 1.C

      Próza:

      1. miesto – Barbora Halčinová 2. D
      2. miesto – Katarína Majerčáková 2.C

      II.kategória  (27 žiakov)

      Poézia:

      1. miesto – Vivien Stupáková 3.E
      2. miesto – Mária Majerčáková 4.A
      3. miesto – Adrián Koščák 4.A

      Próza:

      1. miesto – Liliana Petrasová 3.D
      2. miesto – Mária Galliková 4.B
      3. miesto – Lucia Hudačeková 3.C

      Postupujúci žiaci z prvých miest nás budú reprezentovať na vyššom stupni súťaže v Poprade 18. januára 2020.

      Ďakujeme pani učiteľkám a p. zástupkyni za ochotu byť členkami poroty, všetkým pani učiteľkám, ktoré pripravovali deti za peknú prácu a pánovi farárovi Zahradníkovi za sponzorskú pomoc.

      Za organizáciu súťaže boli zodpovedné Mgr. Judita Kollárová a Mgr. Lenka Vidová.

    • Informácia pre rodičov stravníkov v ŠJ
     • Informácia pre rodičov stravníkov v ŠJ

     • Informujeme rodičov žiakov 7. - 9.ročníka, (ktorí sa z technických príčin nestravujú v školskej jedálni, ale majú suchú stravu), že réžia, ktorú zaslali na účet školy,  im bude na ich účet vrátená. Tí rodičia, ktorí zaplatili v hotovosti, môžu si réžiu prevziať osobne na ekonomickom oddelení školy. 

       

     • Veľký úspech projektového vyučovania!

     • Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      Dňa 28.10.2019 sa v našej škole uskutočnilo projektové vyučovanie k MDŠK s témou „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“  Zúčastnili sa ho aktívne všetci naši žiaci, pedagógovia, hostia – rodičia, starí rodičia, bývalí zamestnanci školy, Mgr. Anita Murgašová, rehoľná sestra Martina z Rumunska, ľudoví remeselníci a livestreamom aj študenti a pedagógovia zo školy v Nadlaku. S potešením sme prijali správu, že naša škola sa umiestnila na 2. mieste zo 187 zúčastnených škôl. K víťazstvu nám chýbali 3 body. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že tento úspech bude motivovať pedagógov aj o rok a naša škola sa opäť zapojí!

     • iBOBOR

     • Medzinárodná informatická súťaž

      Žiaci 2., 3., 4. ročníka sa 12. a 15. novembra opäť zúčastnili medzinárodnej IKT súťaže iBOBOR,  ktorej cieľom je podporiť záujem o informácie a komunikačné technológie u žiakov.  Tohto roku sa do súťaže zapojilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl  v rámci Slovenska.

      Naši žiaci súťažili v kategórií Drobci (2.-3. ročník) a Bobríci (4. a 5. ročník). Na prvom stupni súťažilo v kategórii Drobci 23 žiakov a v kategórii Bobríci 20 žiakov.  V rámci týchto kategórií sme mali 22 úspešných riešiteľov.  100% úspešnosť mali 2 žiaci: Matúš Lizák 2.D – Drobci a Samuel Halčin 4.D – Bobríci.

      Úspešný riešitelia v kategórii Drobci: Matúš Selvek 3.A, Miška Smoleňáková 3.A,Janko Lizák 3.E, Tatiana Lizáková 3.E, Timea Bekešová 3.E, Boris Majerčák 3.E, Sebastiám Koščák 3A, Karolína Laufová 3.A, Natália Lizáková 3.B, Vivien Stupáková 3.E, Ema Čižiková 3.E, Anderj Ripka 3.C.

      Úspešní riešitelia v kategórii Bobríci: Vanesa Galliková 4.A, Mária Magdaléna Birošíková 4.C, František Lizák 4.C, Lubka Koščáková 4.B, Ján Suchanovský 4.D, Andrea Hudačeková 4.A, Adrián Koščák 4.A, Jozef Stpák 4.B.  

      II. stupeň

      Súťaže sa zúčastnilo 105 žiakov 5. – 9. ročníka, kde si precvičili svoje logické myslenie.  Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 80 bodov, v piatom ročníku 96 bodov.  Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal polovicu bodov. 

      5. ročník

      Tomáš Koščák, 5.D - 96 b.

      Samuel Strela, 5.C - 87 b.

      Tobias Stupák,5.C - 84 b.

      Antónia Dvorčáková, 5.C - 84 b.

      Barbora Konopová, 5.D - 84 b.

      Alžbeta Halčínová, 5.D - 84 b.

      6. ročník 

      Ondrej Špak, 6.B - 68,01 b.

      Marián Dvorčák, 6.C - 64,34 b.

      Mária Majerčáková, 6.C - 46,69 b.

      Alexander Vida, 6.A - 41,36 b. 

      7. ročník

      Gabriel Oprendek, 7.A - 64,01 b.

      Anna Hudačeková, 7.A - 50,69 b.

      Mariana Vidová, 7.A - 48,03 b.

      Sára Hudáková, 7.A - 44,03 b.

      8. ročník

      Michaela Fudalyová, 8.B - 68,01 b.

      Margaréta Mazureková, 8.B - 57,35 b. 

      Ondrej Dvorčák, 8.C - 46,69 b.

      Mariana Koščáková, 8.A - 45,36 b.

      Valentín Majerčák, 8.A - 42,69 b.

      Sára Hudačeková. 8.B - 40,03 b.

      9. ročník

      Kristián Halčin, 9.B - 69,34 b.

      Emília Lizáková, 9.C - 66,68 b.

      Daniela Halčinová, 9.B - 54,68 b.

      Anna Majerčáková, 9.B - 53,36 b.

      Kristián Chimento, 9.D - 53,35 b.

      Faustína Nebusov, 9.C - 52,02 b.

      Lukáš Budzák, 9.A - 45,36 b.

      Veronika Grichová, 9.A - 44,03 b.

      Ján Gallik, 9.D - 41,36 b.

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme! Za organizáciu súťaže ďakujeme Mgr. Karmen Mazurekovej, Mgr. Jánovi Stupákovi, Mgr. Jane Budzákovej!

       

       

     • Technika hrou od základných škôl

     • Nadácia Volkswagen Slovakia

      Naša škola sa prihlásila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. 01.10.2019 sme obdržali správu, že nás vybrali do projektu, a že sme získali podporu. Do projektu sa zapojili pani učiteľky 1. stupňa, Mgr. Karmen Mazureková a Mgr. Veronika Lizáková. Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností. Základným školám, ktoré boli vybraté do projektu boli poskytnuté akreditované vzdelávania, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál. Pani učiteľky, ktoré absolvovali školenia, pripravia pre učiteľov 1. stupňa workshop, kde si ukážu praktické aktivity prírodovedného a technického vzdelávania aplikovateľné do vzdelávacieho procesu v ZŠ. Pomôcky a metodický materiál poskytnutý škole sa bude naďalej využívať na skvalitnenie vyučovacieho procesu v našej škole. Už teraz sa tešíme na využívanie pomôcok z projektu - Technika hrou na prírodovedných predmetoch. Projekt prebieha od októbra 2019 do júna 2020.