• Zopár informácií pred dňom D - 1.6.2020
     • Zopár informácií pred dňom D - 1.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Určite ste všetci oboznámení, od triednych učiteľov žiakov 1.-5.ročníka, o postupe návratu žiakov do našej základnej školy. Tak ešte zopár štatistík a rekapitulácie:

      • Do školy majú dobrovoľný návrat žiaci 1.-5.ročníka ZŠ po 11 týždňoch domáceho, tzv. dištančného vzdelávania.
      • Žiaci 6.-9.ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne, podľa dištančného rozvrhu. (6.ročník - 13 hodín týždenne, 7.-9.ročník 15 hodín týždenne) Až do odvolania.
      • Žiaci, ktorí sa prihlásili na stravovanie v školskej jedálni, budú mať už od zajtra obed. Prosíme, aby nezabudli číp.
      • Od 1.6.2020 bolo umožnené aj žiakom dištančného vzdelávania (6.-9.ročník) stravovať sa v školskej jedálni. Žiaci nebudú v jedálni stolovať, ale majú umožnené odobrať si stravu cez výdajné okienko od 13.00 hod. V prípade záujmu sa informujte u vedúcej školskej jedálne.
      • Zajtra do školy nastúpi 424 žiakov, čo je 82 % z celkového počtu žiakov 1.- 5. ročníka.
      • Školská brána sa otvorí o 7.30 hod. Žiaci budú vstupovať postupne, po odmeraní teploty a dezinfekcie rúk. Na chodbách ich budú čakať vyučujúci a postupne ich usmernia.
      • Pripomíname, že bez podpísaného Vyhlásenia rodiča o zdravotnom stave dieťaťa nemôžeme žiaka prijať do školy. Vyhlásenie sa bude preberať hneď pri vstupe do budovy školy.
      • Veľmi sa tešíme na svojich žiakov, veríme, že aj oni na nás!
      • Ďalšie podrobné informácie budete dostávať prostredníctvom triednych učiteľov.   Vedenie školy

       

    • Oznam pre rodičov predškolákov
     • Oznam pre rodičov predškolákov

     • Milí rodičia!

      Môžete si prísť do ZŠ prevziať rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka základnej školy. Doneste si, prosím, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu na overenie údajov. Zároveň budeme vyberať poplatok 30,00 € na šlabikár, písanky, pracovné zošity z matematiky a učebné pomôcky. Rodič, ktorý poplatok nezaplatí, dostane zoznam všetkých pomôcok, učebníc, písaniek a zabezpečí si tieto pomôcky sám. Taktiež si budete vyberať, aký jazyk (AJ/NJ) sa bude vaše dieťa učiť od 2. ročníka. Budete mať možnosť si tiež vypísať prihlášku na stravovanie v školskej jedálni od septembra 2020.

      Prosíme, aby ste si prišli prevziať rozhodnutia v určenom čase a dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, návleky a dezinfekcia pri vstupe do školy). Vstupovať budete vchodom do novej budovy, miestnosť na prízemí. Upratovačka vás bude navigovať.

      Utorok    02.06.2020  od 8:30 do 9:30 hod. – MŠ 3

      Streda     03.06.2020 od 8:30 do 9:30 hod. – MŠ 4

      Štvrtok   04.06.2020 od 8:30 do 9:30 hod. –  MŠ 9

      Rodičia detí, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky si prídu prevziať rozhodnutia o odklade až vtedy, keď budú mať výsledok psychologického vyšetrenia a potvrdenie od pediatra. Môžu tak urobiť, ktorýkoľvek deň od 8:00 do 9:00 hod. u zástupkyni Mgr. Renáty Černákovej.

      Rodičia detí, ktoré sú z obce Výborná môžu prísť, ktorýkoľvek deň od 8:00 do 9:00 hod.

      Informácie na telefónnom čísle 0948 855 302.

      Zodpovedná: Mgr. Renáta Černáková, zástupkyňa

    • Informácie k nástupu žiakov do školy od 1.6.2020
     • Informácie k nástupu žiakov do školy od 1.6.2020

     • Milí rodičia!

      Chceme Vás informovať, že pri organizácii vyučovania od 1.6.2020 sa musíme držať Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol. Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých bude najviac 20 žiakov. Žiaci sa v skupinách nemôžu počas týždňa ani dňa miešať! Ak rodič rozhodne,  že jeho dieťa  nastúpi do školy, celý týždeň chodí do jednej skupiny. Zmeny v skupinách sa môžu  urobiť vždy na začiatku nového týždňa, v pondelok. Keďže v našich podmienkach je v triede viac ako 20 žiakov, v každom ročníku bude zmiešaná trieda, do ktorej pôjdu žiaci, ktorí budú navštevovať školský klub detí, pretože  táto skupina  bude plynule pokračovať v popoludňajšom školskom klube detí. Do zmiešanej triedy tiež pôjdu žiaci, ak ich v triede bude viac ako 20. Ranný školský klub nebude fungovať. 

      Žiaci, ktorí nenastúpia do školy, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní a budú dostávať úlohy na EduPage.

      Zákonný zástupca:

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

      Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy, v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha na stiahnutie Vyhlásenie rodiča). Tlačivo si stiahnite zo stránky školy v sekcii O škole, stĺpec ZŠ,  alebo si ho môžete prevziať v ZŠ na vrátnici pri upratovačkách.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

      Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať na stránke školy.

      Možete ti stiahnuť vyhlásenie rodiča tu:

      Vyhlasenie_rodica.pdf

    • Netradičná telesná výchova
     • Netradičná telesná výchova

     • V sekcii Digitálny učebný materiál pre žiakov a rodičov pribudla video hodina telesnej výchovy, ktorú pripravil Mgr. Róbert Duda. Pohyb je veľmi dôležitý pre naše zdravie, preto neváhajte žiaci a zavolate mamky, ockov a poriadne si zacvičte! Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšie takéto hodiny.

    • Usmernenie ŠPU pre školy k organizácii a učivu
     • Usmernenie ŠPU pre školy k organizácii a učivu

     • Vážení rodičia, podľa najnovšieho usmernenia pre školy, ktoré si môžete preštudovať v prílohe, každá škola musí mať svoj rozvrh dištančného vzdelávania. Žiaci sa majú vzdelávať každý pracovný deň v dopoludňajšom čase podľa stanoveného rozvrhu. Hodiny  dištančného vzdelávania v sebe zahŕňajú všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

      Važení rodičia, dohliadnite na svoje deti, ak budú mať pravidelné dopoludňajšie vyučovanie, popoludní sa môžu venovať domácim povinnostiam či činnosti ZUŠ. Budú mať ľahší nástup do školských lavíc po skončení mimoriadnej situácie pandémie.

      Vedenie školy