• A SLOVO BOLO U BOHA
     • A SLOVO BOLO U BOHA

     • 1. stupeň

      Dňa 26.11.2018 sa na  našej škole konala súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy -  „a Slovo bolo u Boha“. Zúčastnilo sa jej dvadsaťosem žiakov, z toho dvadsaťtri v prednese poézie a piati v prednese prózy. Súťažili štvrtáci, tretiaci aj najmladší druháci, ktorí vôbec nezaostávali za svojimi staršími spolužiakmi. Žiaci preukázali svoje schopnosti v recitovaní  a porota v zložení  Mgr. Katarína Dravecká, Mgr. Katarína Budzáková a Mgr. Mária Kušionová rozhodla nasledovne.

       V prednese poézie udelila: 

      1. miesto: Zuzana Budzáková,  IV. D (Pripravovala Mgr. Eva Dvorčáková )
      2. miesto: Ema Čižiková, II. E (Pripravovala Mgr. Katarína Dravecká)
      3. miesto: Lucia Majerčáková, III. A (Pripravovala Mgr. Katarína Budzáková) 

      V prednese prózy:

      1. miesto:  neudelené
      2. miesto: Patrícia Koščáková, III. A (Pripravovala Mgr. Katarína Budzáková)
      3. miesto: Alena Halčinová, II. B  (Pripravovala Mgr. Mária Dudašková)

      Aj prednes Alžbety Koščákovej zo IV. B, Tobiasa Koščáka z II. E, Liliany Petrasovej z II. D, Matúša Selveka II. A,  Kamila Badovského  zo IV. D porota  odmenila  vecnými cenami. Víťazom srdečne blahoželáme! Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Katarína Budzáková a Mgr. Katarína Dravecká.

       

      2. stupeň

      Recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy sa zúčastnilo 32 žiakov druhého stupňa. Žiaci piateho a šiesteho ročníka súťažili v druhej kategórii poézie a prózy a žiaci siedmeho až deviateho ročníka súťažili v tretej kategórii poézie a prózy. Na základe hodnotenia členov odbornej poroty sa žiaci umiestnili v jednotlivých kategóriách nasledovne: 

      II. kategória – poézia                                                    II. kategória – próza

       1. miesto - neudelené                                                 1. miesto -  neudelené

      2. miesto - Mária Koščáková, V.A                               2. miesto - Martin Neupauer, V.A

      3. miesto -  Zuzana Majerčáková, VI.B                       3. Anna Mária Budzáková, VI.B

                           Jarmila Hudáková, VI. A                                Mária  Majerčáková, V.C

                                                                                                                            

      III. kategória – poézia                                         III. kategória – próza

      1. miesto – Stanislav Ripka, IX. C                      1. miesto – Anna Majerčáková, VIII. B

      2. miesto – Andrea Stupáková, VII.D               2. miesto – Martin Halčin, VII.D

      3. miesto – Sofia Špaková, VII.D                       3. miesto – Marianna Koščáková, VII. A

       

      Víťazi III. kategórie sa zúčastnia regionálneho kola v Poprade, ktoré sa bude konať v januári 2019, v II. kategórii porota prvé miesta neudelila.

      Zodpovední učitelia: Mgr. J. Budzáková, Mgr. R. Fudalyová

      Porota:  II. kategória – Mgr. J. Budzáková, Mgr. L. Jurašková, Mgr. J. Kollárová

                      III. kategória – Mgr. D. Sarnová, Mgr. I. Pavlíková, Mgr. R. Fudalyová

    • IBOBOR - medzinárodná informatická súťaž
     • IBOBOR - medzinárodná informatická súťaž

     • 3. až 9. ročník

      Žiaci 3.,4. a 5. ročníka sa 12. - 16. novembra opäť zúčastnili medzinárodnej IKT súťaže IBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informácie a komunikačné technológie u žiakov.  Tohto roku sa do súťaže zapojilo 979 škôl v rámci Slovenska.

      Naši žiaci súťažili v kategórií Drobci (3. ročník) a Bobríci (4. a 5. ročník). V rámci týchto kategórií sme mali 11 úspešných riešiteľov. Z nich boli najúspešnejší: Mária Selveková 3.C,  Barborka Konopová 4.D, Adam Badovský 5.B a 100% úspešnosť dosiahol Ondrej Špak z 5.B triedy.

      Súťaže sa zúčastnilo: 27 tretiakov

                                         25 štvrtákov

                                         20 piatakov

      Úspešnosť po kategóriách:

      Drobci (3.r) –1 žiačka

       Mária Selveková 3.C

      Bobríci (4.r) – 10 žiakov

      Ondrej Špak 5.B

      Barbora Konopová 4.D

      Adam Badovský  5.B

      Marián Dvorčák 5.C

      Dávid Majerčák 5.A

      Mária Majerčáková 5.C

      Martin Majerčák 5.D

      Kamil Koščák 4.B

      Miroslav Petras 5. D

      Karolína Fudalyová 5.D

      V kategórii 6., 7., 8. a 9. ročník súťažilo 98 žiakov, ktorí si precvičili svoje logické myslenie  rôznych úlohách. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 80. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal polovicu bodov.  Najlepšie sa v súťaži darilo Martinovi Halčinovi zo 7.D triedy, ktorý získal 100 % vo svojej kategórií.

      Úspešným riešiteľom srdečne blahožláme! Za organizáciu súťaže ďakujeme Mgr. Karmen Mazurekovej a Mgr. Jankovi Stupákovi.

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • školské kolo

      Dňa 7.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo spolu 42 žiakov - 19 v kategórii 1A a 22 v kategórii 1B a 1 žiak v kategórii 1C. V kategórii 1 A zvíťazil Mikuláš Suchanovský, 7.A (vyučujúca Ing. T.Pjonteková), čím postúpil do okresného kola. 2.miesto – Jaroslava Halčinová 7.D, (Mgr. I.Budzáková); 3.miesto – Ondrej Dvorčák 7.C (Mgr. J.Figlárová). 

      V kategórii 1B zvíťazil Adrián Gallik (Mgr. I. Budzáková), 8.C a postúpil do okresného kola. 2.miesto – Ivana Stolárová (Mgr. M.Habiňák), 9.C; 3.miesto – Alexandra Ripková, 9.B. (Mgr.M.Habiňák).

      Testovanie pozostávalo z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomná časť bola zameraná na testovanie počúvania s porozumením, čítania s porozumením, praktického používania gramatiky a slovnej zásoby. Ústna časť testovala zvládnutie situačnej úlohy a prerozprávanie príbehu na základe obrázku. Všetkým umiestneným žiakom srdečne blahoželáme! Za organizáciu olympiády ďakujeme Mgr. Janke Figlárovej a vyučujúcim angličtiny.

    • Zober loptu, nie drogy!
     • Zober loptu, nie drogy!

     • Športové dni v Lendaku, 22. – 23. november 2018

      22. – 23. novembra 2018 sa naša telocvičňa stala opäť dejiskom Športových dní žiakov 4. a 5. ročníka, ktoré organizujeme v spolupráci s Občianskym združením Zober loptu, nie drogy. Hlavnou myšlienkou projektu je poskytnúť deťom priestor na športovanie a zároveň preventívne pôsobiť voči negatívnym vplyvom spoločnosti.

                  V jesennej časti Športových dní si chlapci zmerali svoje sily vo futbale a dievčatá vo florbale. Žiaci boli rozdelení do dvoch základných skupín, kde súťažili každý s každým. Podľa umiestnenia v jednotlivých skupinách bojovali o konečné umiestnenie. V závere turnajov sme ocenili najlepších hráčov alebo žiakov, ktorí hrali v duchu fair play. V kategórii chlapcov sme ocenili týchto žiakov: František Gallik, V.B; Viliam Majerčák, IV.C; Adrián Halčin, IV.C; Marek Stolár IV.B a Dominik Andráši z V.C. Za najlepšie florbalistky boli vyhlásené: Dominika Hudáčeková, IV.A; Zuzana Budzáková, IV.D; Mária Stolárová, IV.B; Mariana Majerčáková, V.C; Mária Koščáková, V.A a Nikola Stolárová z V.A.

      Celkové  umiestnenie chlapcov: 1.miesto 5.B; 2. miesto 4.A; 3.miesto 5.D; 4.miesto 4.B; 5.miesto 5.A; 6.miesto 4.C; 7.miesto 5.C; 8.miesto 4.D.

      Celkové umiestnenie dievčat: 1.miesto 5.A; 2.miesto 4.B; 3.miesto 5.C; 4.miesto 4.A; 5.miesto 5.D; 6.miesto 4.C; 7.miesto 5.B; 8.miesto 4.D.

      Žiaci odchádzali  s dobrým pocitom, dobrou náladou po príjemne strávenom čase na turnaji a s myšlienkou, že bez drog je život krajší a plnohodnotnejší. Túto myšlienku má deťom pripomínať aj tričko. Tieto zápasy si zopakujú aj v jarnej časti.  Ďakujeme Občianskemu združeniu  „Zober loptu, nie drogy!“ za výbornú spoluprácu s našou školou a kolegom  Mgr. Róbertovi Dudovi a Ing. Jánovi Andrejovskému za rozhodovanie zápasov. Celú akciu pripravila a koordinovala Mgr. Mária Hudáčeková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

    • PIRÁTI KRÁSY
     • PIRÁTI KRÁSY

     • V pondelok 5.11. 2018 sa uskutočnila recitačná súťaž – oblastné kolo „Piráti krásy“ v Spišskej Novej Vsi. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Anna Majerčáková v 3. kategórii s vlastnou tvorbou získala 1. miesto a postup do diecézneho kola. Srdečne blahoželáme a držíme prsty v ďalšom kole! Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Katarína Halčinová.

    • Šachisti majstrami okresu
     • Šachisti majstrami okresu

     • V piatok, 9. novembra 2018, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl, po ročnej prestávke opäť v Lendaku.

      Škola mohla, v zmysle propozícií, prihlásiť na súťaž troch chlapcov a tri dievčatá. Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl, dokopy 12 chlapcov a 9 dievčat, hrali sa súbežne dva turnaje, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Hralo sa na 5 kôl s tempom 2 x 20 minút. Prví traja v každej kategórii postupujú na krajské kolo. Hodnotená bola taktiež súťaž družstiev.

      Ešte stále sme v okrese najlepší. Po odchode deviatakov na stredné školy sa nám zatiaľ darí nahradzovať ich mladšími hráčmi. Opäť zabrali dievčatá. Majsterkou okresu sa stala Ivana Stolárová – IX.C, tretie miesto obsadila jej sestra Paulína Stolárová – VI.A (obe postúpili na kraj) a siedma skončila Blažena Halčinová – V.C. Chlapci však tiež nesklamali. Postup na kraj si vybojoval Štefan Strela – VIII.A, ktorý skončil tretí, Dávid Selvek – VI.C bol ôsmy a Ján Selvek – VI.C desiaty. Na základe týchto umiestnení sme suverénne vyhrali aj súťaž družstiev, taktiež s postupom na krajské kolo. Vzhľadom na vek našich hráčov si myslím, že ani v budúcnosti nebudeme bez šancí.

       

      Ing. Tomáš Hudáček, vedúci šachového kružku CVČ Lendak

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • 3. ročník

      Žiaci 3. ročníka absolvovali v termíne od 24.09.2018 do 07.11.2018 plavecký výcvik, ktorý je zahrnutý v učebných osnovách telesnej a športovej výchovy. Výcvik trval 10 dní a triedy boli rozdelené do troch turnusov. Výcvik prebiehal v Základnej škole Ľubica pod vedením plaveckého inštruktora. Zúčastnilo sa ho 92 žiakov a všetci sa naučili plávať. Posledný deň mali žiaci plavecké preteky. Najlepší plavci boli:

      1. miesto Lukáš Výrostek. III.C

      2. miesto Rafael Hudák III.A

      3. miesto Kristína Budzáková III.B

      Víťaz Lukáš Výrostek z III.C bude našu školu reprezentovať v okresnej súťaží plaveckých pretekov na konci šk. roku. Žiaci sa počas výcviku v rámci možností aj učili v priestoroch, ktoré poskytla ZŠ Ľubica. Dopravu zabezpečoval autodopravca pán Tomáš Hudák.

      Sme radi, že sa žiaci v takomto veľkom počte zúčastnili plaveckého výcviku, pretože plávanie je nielen dôležité pre zdravie, ale aj zručnosť potrebná do života.

      Pedagogický dozor a bezpečnosť žiakov zabezpečovali Mgr. Ružena Vaverčáková, Mgr. Slávka Lampartová, Mgr. Katarína Budzáková, Mgr. Helena Hudáčková a vychovávateľka Bc. Petra Vidová za čo im ďakujeme. (foto vo fotoalbume).

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Tesne pred jesennými prázdninami 25.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťažilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka v 3 oblastiach – vedomostný test a čítanie s porozumením, transformácia textu a slávnostný prejav. Žiaci mohli získať 55 bodov. Žiak, ktorý získal minimálne 40 bodov sa stal úspešným riešiteľom.

      Zvíťazili:

      na 1. mieste sa umiestnil -  Samuel Výrostek z 9.A (54 b)

      na 2. mieste sa umiestnila Denisa Hudáčková z 9.B (49 b)

      na 3. mieste sa umiestnila Viktória Majerčáková 2. z 9.A (46 b).

      Úspešnými riešiteľmi boli ešte Nina Neupauerová z 9.B (45 b) a Alexandra Ripková z 9.B (41 b). 

      Samuel Výrostek postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční koncom novembra 2018. Všetci mu držíme palce a prajeme veľa úspechov!

      Za prípravu žiakov a realizáciu súťaže zodpovedali Mgr. Sarnová, Mgr. Jurašková a pri realizácii pomáhala Mgr. Budzáková Jana.

    • DEŇ JABLKA
     • DEŇ JABLKA

     • Vybraní žiaci zo 4. a 5. ročníka sa stretli v piatok 26.10.2018 po 5. vyučovacej hodine v triede 4.A., kde spolu oslávili Deň jablka. Po úvodnej prezentácií o jablku (časti jablka, výživné látky, základné odrody, jeho význame pre zdravie, použitie v kuchyni) žiaci v dvojiciach vyrábali svoju knižku o jablku. Na jednotlivých stranách knihy žiaci odpovedali na otázky v kvíze, maľovali kolobeh rastu jablka, či vymýšľali básničky o jabĺčku. Počas tejto aktivity sa posilnili aj ochutnávaním rôznych odrôd jabĺk. Porota hodnotila správnosť odpovedí aj celkovú úhľadnosť a estetickú stránku knihy. Žiaci spoločne s pani učiteľkami prežili pekné popoludnie a upevnili priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové.

      Vyhodnotenie:

      4. ročník:         1. miesto: Zuzana Budzáková 4.D, Ružena Galliková 4.D

                              2. miesto: Lucia Lizáková 4.A,  Barbora Konopová 4.D

                              3. miesto: Florián Stolár 4.B, Nikolas Koščák 4.B

      5. ročník:         1. miesto: Veronika Lizáková 5.A, Mária Koščáková 5.A

                              2. miesto: Klaudia Budzáková 5.C, Blažena Halčínová 5.C

                              3. miesto: Karolína Fudalyová 5.D, Natália Neupauerová 5.D

      Žiakom blahoželáme! Pani učiteľkám Mgr. Renáte Fudalyovej a Ing. Terézii Pjontekovej ďakujeme za realizáciu tejto peknej aktivity.

    • Príbeh hudby
     • Príbeh hudby

     • Príbeh hudby - bol názov vzdelávacieho projektu Bratislavského chlapčenského zboru, do ktorého sa mohli prihlásiť školy z celého Slovenska. Prihlásila sa aj naša škola. Koncert sa uskutočnil 26.10.2018 v sále Slovenského rozhlasu, v ktorom bolo publikum a bol streamovaný pre školy na celom Slovensku. A tak  prostredníctvom dostupnosti internetu a dobrého technického vybavenia (interaktívne tabule) mohli naši žiaci 5. - 9. ročníka tento koncertný zážitok sledovať i priamo vo svojich triedach.

      V 60 minútovom živom vysielaní zazneli ukážky z najznámejších diel svetovej klasickej hudby. Tento originálny projekt svojho druhu ešte nebol na Slovensku realizovaný, preto sme šťastní, že sme sa mohli zapojiť a sprostredkovať hudbu žiakom školy aj takýmto spôsobom.