• Ema Majerčáková zvíťazila v okresnom kole Dejepisnej olympiády
     • Ema Majerčáková zvíťazila v okresnom kole Dejepisnej olympiády

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 15.2.2018 v Kežmarku. Našu školu reprezentovali dvaja najlepší súťažiaci v školskom kole. Tento rok sa na súťaž pripravovali iba žiaci 8. a 9.ročníka, a oplatilo sa. Všetci štyria vyslaní sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

      V kategórii C - žiaci 9.ročníka si meralo svoje vedomosti 18 najlepších dejepisárov zo základných škôl nášho okresu. V silnej konkurencii naša Ema Majerčáková z IX.B získala 1.miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Prešove. Srdečne blahoželáme!

      Ani Matej Majerčák (IX.C) sa nestratil. Obsadil pekné 5. miesto a stal sa úspešným riešiteľom DO okresného kola.

      V kategórii D - žiaci 8.ročníka súťažilo 11 žiakov. Naši žiaci: Mário Koščák (VIII.A) obsadil pekné 5.miesto a Michaela Koščáková (VIII.A) získala 7.miesto. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi DO za okres Kežmarok.

      Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a Mgr. Ľudmile Glodžákovej, učiteľke dejepisu, za motiváciu a prípravu žiakov. 

       

    • Školské kolo Biologickej olympiády kategórie E - zoológia
     • Školské kolo Biologickej olympiády kategórie E - zoológia

     •   

      20.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategória F – zoológia. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov 6. – 9. ročníka. Súťažiaci si  preverili  vedomosti o živočíchoch lesa. Súťaž pozostávala z troch častí : identifikácia živočíchov, test, praktická časť : zbierka živočíchov. Žiaci mohli získať v školskom kole  maximálne 125 bodov.

      Víťazom školského kola sa stal  Matej Majerčák  z IX. C triedy s počtom bodov 122. Druhé miesto obsadila Veronika Wetterová z VIII.D ( 119 bodov) ,  tretie miesto Anna Majerčáková   zo VII. B  ( 118 bodov ).  Žiaci boli dobre pripravení, 19 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi tejto olympiády. Matej a Veronika   budú našu školu reprezentovať 11. apríla 2018 na okresnom kole.                                                                                                      

      Olympiádou boli poverené učiteľky Ing. Mária Švorcová a Mgr. Jana Figlárová, ktorým ďakujeme za jej zorganizovanie. 

       

       

       

    • Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy
     • Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy

     • Dňa 14.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín". Žiaci súťažili v troch kategóriách. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože súťaže sa zúčastnilo vo všetkých troch kategóriách spolu 71 žiakov. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu a aj preto nás teší záujem žiakov o prednes. Spomedzi všetkých súťažiacich si umiestnenia vybojovali títo žiaci: 

                Kategória             Poradie             Poézia                                       Próza

      1. kategória    1. miesto           Blažena Halčinová 4.             Lenka Neupauerová 3.A                                                      2. miesto           Zuzana Budzáková 3.D         Antónia Dvorčáková 3.C                                                      3. miesto           Lenka Grichová 2.D               Miroslav Selvek 4.C
      2. kategória    1. miesto           Zuzana Majerčáková 5.B       Martin Halčin 6.D                                                                 2. miesto           Libuša Stolárová 5.A              Marianna Koščáková 6.A                                                     3. miesto           Ondrej Batory 6.C                  Anna Mária Budzáková 5.B
      3. kategória    1. miesto           Stanislav Ripka 8.C                 Anna Majerčáková 7.B                                                         2. miesto           Alexandra Špaková 9.C                                                                                                                                Zuzana Neupauerová 9.B                                                                                                   3. miesto           Bianka Rojtášová 8.A            Dominika Batoryová 9.A

      Do obvodného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste a Alexandra Špaková, ktorá má priamy postup v kategórii próza. Výkony žiakov hodnotili 3 poroty zložené z učiteliek SJL a učiteliek 1. stupňa. Víťazom blahoželáme a držíme prsty na obvodovej súťaži! Za prípravu súťaže ďakujeme Mgr. Daniele Sarnovej, Mgr. Slávke Lampartovej, Mgr. Karmen Mazurekovej, Mgr. Eve Dvorčákovej a vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na súťaž. (foto vo fotoalbume)

    • Význam lesa - Environmentálna výchova
     • Význam lesa - Environmentálna výchova

     • V rámci  environmentálnej výchovy navštívil  našich prváčikov pán Ján Halčin, ktorý pracuje ako lesník Štátnych lesov TANAPu. Žiakom názorne  priblížil funkciu a význam lesa, jeho jedinečnosť a vzácnosť. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života stromov a zvierat. Vypočuli si nahrávky zvukov rôznych druhov lesných živočíchov, pozreli si veľkosť a tvar ich stôp.  Podrobnejšie sa dozvedeli o živote medveďa hnedého.  Zistili, ktorý živočích stromom najviac škodí. Taktiež ich oboznámil s prácou lesníkov, ktorí sa o les starajú. Za pútavú a zaujímavú prednášku ďakujeme pánovi Halčinovi a pevne dúfame, že nebola posledná. Aktivitu organizovala Mgr. Mária Dudašková. (foto vo fotoalbume)

    • Hráme pexeso
     • Hráme pexeso

     • V rámci prierezovej témy – Prevencia proti drogám sa v našej škole uskutočnila aktivita pre žiakov 4. a 5. ročníka „Hráme pexeso“. Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách. Úlohou bolo vytvoriť pexeso, ktoré malo 32 kartičiek s rozmermi 4 x 4 cm. Žiaci vytvorili obrázky s námetmi – vlajok štátov, erbov, abecedy, zvieratiek, ovocia, smajlíkov, hodín, zeleniny a pod. V štvrtom ročníku bolo šesť súťažných skupín a v piatom ročníku bolo päť skupín. Pri hodnotení porota brala do úvahy farebnosť, pekné vystrihnutie kartičiek, rovnaké obrázky a farebnosť vrchnej strany kartičiek. Z každého ročníka bolo vyhodnotené 1 pexeso. Víťazom sa stala skupina zo 4.B v zložení: Zuzka Halčinová, Anička Hudáčeková a Karmenka Majerčáková, vytvorili pexeso s námetom hodín. Z piatakov zvíťazila skupina z 5. B v zložení: Lenka Neupauerová, Mariana Koščáková a Natália Dudašková s námetom erby. Na záver si žiaci zahrali pexeso. Strávili spolu príjemné popoludnie, učili sa spolupracovať  v skupinách a upevňovali priateľstvá. Cieľ aktivity – prevencia proti drogám, bol tým splnený.

      Za aktivitu bola zodpovedná Mgr. Daniela Galliková, ktorej pomáhali Mgr. Viera Lizáková a Bc. Veronika Lizáková. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

    • Naši zdravotníci v materskej škole
     • Naši zdravotníci v materskej škole

     • Ako privolať pomoc v prípade úrazu či nehody, ako ošetriť zranenú končatinu, ktoré potraviny sú zdraviu prospešné a naopak sú škodlivé, či akú funkciu plnia vnútorné orgány. Aj to boli problémy, ktoré potrápili žiakov materskej školy. Počas projektového dňa žiakov sprevádzala mimická bábka „Adamko“, učebná pomôcka úzko previazaná s tvorivými aktivitami a činnosťami, ktoré pomáhajú žiakom osvojovať si základné pravidlá zdravotnej výchovy, ako aj dosahovať pevnejšie telesné a duševné zdravie. Učiteľmi sa stali  žiaci základnej školy, členovia zdravotníckeho krúžku: Ondrej Batory, Henrieta Majerčáková, Edita Majerčáková (žiaci 6.C triedy), Mariana Majerčáková (6.A), Zdenka Stupáková, Simona Badovská (7.D), Valéria Gazdíková, Zuzana Halčinová, Mária Čižíková (8.A), Valentína Koščáková, Zuzana Majerčáková a Lucia Galliková (8.C), ktorí jednotlivé triedy materskej školy za ich šikovnosť odmenili diplomom. Úspešné predpoludnie v škôlke žiaci zakončili rytmickým  vystúpením, keď si spoločne zatancovali zumbu. Koordinátorkou tejto akcie bola pani učiteľka Iveta Glodžáková. Ďakujeme Mgr. Janke Figlárovej za prípravu členov zdravotníckeho krúžku na túto aktivitu.

    • MISS BÁBIKA 2018
     • MISS BÁBIKA 2018

     • Rok ubehol veľmi rýchlo a naše malé speváčky sa opäť zúčastnili obvodovej súťaže MISS  BÁBIKA v Spišskej Belej. Cieľom súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu. Súťaže sa zúčastňujú deti vo veku 5 – 8 rokov. Speváci zaspievajú dve piesne – uspávanku a ľubovoľnú ľudovú pieseň. Našu školu v súťaži reprezentovali žiačky 1. ročníka – Ema Čižiková (1.E), Liliana Petrasová (1.D) a Sára Neupauerová (1.E). V tejto kategórii získala krásne 2. miesto Sára Neupauerová. Za 2. ročník sa súťaže zúčastnili Klaudia Galliková (2.C), Zuzana Fudalyová (2.D) a Klára Neupauerová (2.D). Aj Kláre Neupauerovej z 2.D sa podarilo vyspievať 2. miesto. Žiačkam srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynikajúci spevácky výkon a za šírenie prekrásnych lendackých piesní! Za prípravu žiačok na súťaž ďakujeme Mgr. Ivete Pavlíkovej a Mgr. Ružene Vaverčákovej. Spevácke výkony by bez hudobného sprievodu neboli také výborné, preto ďakujeme aj akordeonistom – Štefanovi Hudáčekovi  a Gabrielovi Háberovi z 9.C. 

    • Karneval na 1. stupni
     • Karneval na 1. stupni

     • Fašiangový čas sme v našej Základnej škole tradične zavŕšili karnevalom. V utorok 13.02.2018 sa vo veľkej telocvični stretli žiaci 1. stupňa a premenili sa na rôzne masky. Veselá nálada panovala aj vďaka šikovnosti moderátoriek Alexandry a Katky, a zabávača šaša Tomáša. Deti súťažili v rôznych disciplínach, získavali vecné ceny, tancovali skupinové tance a veselo sa zabávali. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najkrajšie masky, pretože všetky boli skvelé. Po predstavení všetkých masiek sa začala voľná zábava, do ktorej sa zapojili aj pani učiteľky. Už teraz sa tešíme na ďalší  karneval o rok. Za výborne pripravenú akciu ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Alžbete Koščákovej a Mgr. Márii Dudaškovej.