• Smernica pre ospravedlňovanie žiakov

    •  

     Článok 1

     Všeobecné ustanovenie

     Táto smernica platí ako jednotný postup pre všetkých pedagogických zamestnancov a vzťahuje sa na všetkých žiakov základnej školy, žiakov školského klubu detí, materskej školy  a ZUŠ.

     Čl. 2

     Ospravedlnená neúčasť žiaka

     Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese sa uznáva najmä:

     • choroba žiaka,
     • lekárom nariadený dočasný zákaz jeho dochádzania do školy,
     • mimoriadne nepriaznivé podmienky počasia,
     • náhle prerušenie premávky prostriedkov hromadnej dopravy,
     • mimoriadne závažné udalosti v rodine žiaka,
     • účasť žiaka na reprezentácii školy,
     • účasť žiaka na zahraničných výmenných a relaxačných pobytoch, exkurziách a pod. súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.

     Čl.3

     Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča

     1. Zákonný zástupca môže písomne požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na 2 dni z rodinných dôvodov. Písomnú žiadosť podá triednemu učiteľovi.
     2. Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na viac ako 2 dni z rodinných dôvodov. Písomnú žiadosť podá riaditeľovi školy, ktorý informuje o tom triedneho učiteľa. Triedny učiteľ o chýbaní žiaka informuje osobne aj ostatných vyučujúcich v triede.
     3. Žiak sa zapisuje do ETK (elektronickej triednej knihy) ako chýbajúci a vymeškané hodiny sa mu ospravedlnia. Žiak je povinný si po nástupe do školy doplniť zameškané učivo najneskôr do 5 dní.
     4. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.
     5. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta.
     6. Hodnotenie podľa ods. 4. a 5. sa vykoná na základe komisionálnej skúšky.

      

     Čl.4

     Uvoľňovanie žiaka na súťaže

     1. Vedomostné a športové súťaže pokiaľ sú organizované školou, zriaďovateľom, príp. inými školami sa berú ako neoddeliteľná súčasť vyučovania.
     2. Pokiaľ sa súťaže organizujú mimo budovu školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
     3. Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, do ETK do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži.
     4. Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do ETK, typ absencie R – reprezentácia, pričom sa mu vykáže 0 vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže vráti do miesta bydliska v sprievode  učiteľa. Domov odíde po jeho súhlase. Žiak je zároveň povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil, do 2 dní.
     5. Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, je povinný najneskôr 1 dni pred uskutočnením súťaže predložiť riaditeľovi školy zoznam žiakov, miesto a čas konania, príp. iné organizačné pokyny na schválenie.

     Čl. 5

     Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie

     1. Triedny učiteľ môže na základe písomnej (príp. telefonickej, osobnej) žiadosti zákonného zástupcu uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil do 2 dní.

      

     Čl.6

     Neprítomnosť žiaka pre chorobu

     Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, podľa paragrafu 144, ods. 10:

     (10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

     Vzhľadom na uvedené, neprítomnosť dieťaťa v školskom zariadení dobu kratšiu ako 3 dni ospravedlňuje rodič (zákonný zástupca). Lekár potvrdzuje ochorenie (neprítomnosť v školskom zariadení z dôvodu ochorenia) dieťaťa až pri trvaní dlhšom ako 3 po sebe nasledujúce dni. Lekár vydá potvrdenie o chorobe až 4. deň trvania ochorenia. Prvé tri dni ospravedlňuje rodič alebo zákonný zástupca. Uvedené platí pri každom ochorení počas školského roka.

     1. V prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania a zapisuje sa jeho neprítomnosť do ETK. Zákonný zástupca má povinnosť najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod vymeškania dieťaťa zo školy.
     2. V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov po dvoch dňoch neprítomnosti žiaka, (keď to dovtedy neoznámia).
     3. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúcich dní, vyžaduje triedny učiteľ vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v škole. Tento doklad doručí zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní od nástupu žiaka do školy.
     4. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť maximálne na dobu 3 dni po sebe.
     5. Žiak je povinný doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil, najneskôr do 5 dní od nástupu do školy.
     6. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. inom zariadení a zúčastňuje sa tam výchovno-vzdelávacieho procesu, do ETK sa zapisuje typ absencie (H) - Hospitalizácia v nemocnici - liečenie.

      

     Čl. 7

     Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín

     1. Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 2 dní od nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia sa v ETK.
     2. Do ETK sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná neprítomnosť na kultúrnych, športových a iných aktivitách organizovaných školou počas vyučovania.
     3. Oneskorenia sa za štvrťrok spočítajú a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny.
     4. Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 6 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje o tejto skutočnosti zákonných zástupcov, pozve ich preukázateľným spôsobom (písomne ) na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam o pohovore.
     5. Ak počet neospravedlnených hodín je čší ako 15 h/1 mesiac – triedny učiteľ má povinnosť písomne oznámiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiaka obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko a UPSVaR v Kežmarku.
     6. Za správnosť postupu a vyhotovenia všetkých dokladov zodpovedá triedny učiteľ.

      

     Čl. 8

     1. Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním povinnej školskej dochádzky zo strany jeho zákonného zástupcu.

      

     Záverečné ustanovenia

      

     Táto smernica je súčasťou vnútorného poriadku školy.

     Účinnosť od 15.11.2017.

      

      

      

      

                                                                                           Mgr. Ľubomír Mačko

                                                                                               riaditeľ školy