• SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 535/5, LENDAK

  Organizačná smernica č.: 2/2021

   

   

   

   

   

   

   

  SMERNICA O STRAVOVANÍ

  V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dátum:                                 1.september 2021

  Počet strán vrátane príloh: 8

  Vypracoval (a):                    Mária Halčínová

  Funkcia:                               vedúca ŠJ Lendak

  Podpis:                                 ..........................................................................................

  Schválil (a):                         PaedDr. Mária Budzáková

  Funkcia:                               riaditeľka školy

  Podpis:                                .........................................................................................

  Platnosť/účinnosť smernice: 1. september 2021

   

   

  Článok 1

  Základné ustanovenia

  1. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak vydáva v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania č. 330/2009 Z. z. túto smernicu.
  2. Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania stravníkov v Školskej jedálni,  Školská 1146/3, Lendak ako súčasti Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak (ďalej len ŠJ Lendak).
  3. Smernica určuje termín, spôsob objednávania stravy, spôsob výdaja stravy, platby za stravovanie a ostatné podmienky spojené so stravovaním v ŠJ Lendak pre všetky vekové kategórie stravníkov.
  4. Kontakt: Adresa: Školská jedáleň, Školská 1146/3, Lendak,  Tel. číslo: 0917 160 269

  Článok 2

  Nárok na stravovanie zamestnancov

  1. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak je povinná zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení.
  2. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla.

  Článok 3

  Spôsob a forma stravovania

  1. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak zabezpečuje stravovanie detí, žiakov, zamestnancov a ostatných stravníkov v ŠJ Lendak podľa zásad správnej výživy. Jedlá a nápoje sú pre stravníkov pripravované podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR.
  2. Osobitné stravovanie (diétne stravovanie) sa v stravovacom zariadení nerealizuje.
  3. Na stravovanie sa prihlasuje každoročne prostredníctvom vyplneného a podpísaného zápisného lístka (jún, júl príslušného kalendárneho roka). Zápisný lístok (Príloha č. 1) za neplnoleté dieťa podpisuje zákonný zástupca. Podpísaním zápisného lístka stravník prehlasuje, že je oboznámený so smernicou o stravovaní v školskej jedálni. Zápisný lístok na stravu sa odovzdáva vedúcej školskej jedálne.
  4. Výdaj stravy pre stravníkov v školskej jedálni je určený:
  1. Desiata         08:20 - 08:45 hod.
  2. Obed             11:00 - 14:00 hod.
  3. Olovrant       14:20 - 14:45 hod.
  1. Z dôvodu zefektívnenia činností v školskej jedálni sa objednávanie a výdaj stravy realizuje prostredníctvom elektronického obedového systému a čipov. Všetci stravníci dostanú čip od vedúcej školskej jedálne. Čip je majetkom Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak. Pri strate čipu je potrebné túto skutočnosť neodkladne nahlásiť vedúcej školskej jedálne a stravník si musí zakúpiť nový čip (2 €). Čip sa vracia po ukončení stravovania v školskej jedálni vedúcej školskej jedálne alebo po ukončení dochádzky do Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak triednemu učiteľovi.

   

   

   Článok 4

  Úhrada stravného

  1. Nárok na obed má stravník po uhradení stravného (príspevok na nákup potravín a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov). Ak má stravník nárok na dotované stravovanie, časť stravného za neho uhrádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
  2. Súčasťou prvej platby za stravné je zálohový poplatok za neodhlásenú stravu pri dotovanom stravovaní. Výška zálohového poplatku za neodhlásenú stravu pri dotovanom stravovaní je uvedená v zápisnom lístku na príslušný školský rok.
  3. Stravné sa uhrádza najneskôr do 20. dňa mesiac vopred prostredníctvom trvalého príkazu, príkazom na úhradu, internetbankingom, mobilbankingom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne SK83 0900 0000 0050 2386 0727 podľa kategórií stravníkov. Cudzí stravníci uhrádzajú stravné na účet SK83 0900 0000 0050 2386 0727 (príspevok na nákup potravín) a účet SK28 0900 0000 0004 9187 6508 (príspevok na úhradu režijných nákladov). V poznámke sa uvádzajú mená stravníkov a trieda z dôvodu identifikácie platieb stravného. Ak sa platba poukáže neskôr ako 20. dňa v mesiaci, stravník bude mať stravu až nasledujúci mesiac (Napr. úhrada stravného sa uskutoční 28. apríla príslušného roku, to znamená, že stravník bude mať zaplatenú stravu až od 1. júna príslušného roku).
  4. V stravovacom systéme sú platby jednotlivých stravníkov evidované na ich kontách. Stravníci, ktorí vlastnia čipy a zaplatia stravné, majú automaticky objednanú stravu.

  Článok 5

  Výška stravného

  1. Výška denného príspevku na potraviny je stanovená v súlade s platným 2. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:

   

  Stravník

  MŠ                     (2 - 5 rokov)

  Predškolák a                         hmotná núdza

  ZŠ                                 1. stupeň

  ZŠ                           2.stupeň

  Zamestnanec

  cudzí stravník

  Desiata

  0,36 €

  0,36 €

  x

  x

  x

  Obed

  0,85 €

  0,85 €

  1,15 €

  1,23 €

  1,33 €

  Olovrant

  0,24 €

  0,24 €

  x

  x

  x

  Potraviny

  1,45 €

  1,45 €

  1,15 €

  1,23 €

  1,33 €

  Dotácia

  0 €

  1,30 €

  1,30 €

  1,30 €

  0 €

  Denná platba

  1,45 €

  0,25 €

  0 €

  0,03 €

  1,33 €

   

  1. Režijné náklady sa vypočítavajú z celkových nákladov školskej jedálne za predchádzajúci kalendárny rok. Za dieťa v materskej škole a žiaka v základnej škole uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zriaďovateľ (obec). Zriaďovateľ určuje vo všeobecne záväznom nariadení obce Lendak príspevok na úhradu režijných nákladov na jedno dieťa v materskej škole i jedného žiaka v základnej škole mesačne v sume 6 €. Dospelý stravník (cudzí stravník) uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov zariadenia školského stravovania na jedno hlavné jedlo v sume 1,63 €. Za zamestnanca uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov zamestnávateľ (spojená škola).
  2. Mesačná výška stravného pre dieťa v materskej škole alebo žiaka v základnej škole sa vypočíta ako súčin denného príspevku na nákup potravín a počtu dní v mesiaci, k výsledku sa pripočíta mesačný príspevok na úhradu režijných nákladov.

  Článok 6

  Výdaj stravy

  1. Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku v školskej jedálni.
  2. Pri zabudnutí čipu je potrebné túto skutočnosť neodkladne nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.
  3. Dotácia na stravu (dotované stravovanie) sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu (§4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky). V prípade neprítomnosti v škole nemá stravník nárok na dotáciu stravy. Zákonný zástupca stravníka zodpovedá za odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že zákonný zástupca neodhlási stravníka zo stravy, je povinný uhradiť náklady za stravu v plnej výške. Náklady na dotované stravovanie sa odpočítajú zo zálohového poplatku za neodhlásenú stravu, ktorý stravník uhradil pri prihlasovaní sa na stravovanie v školskej jedálni.

  Článok 7

  Jedálny lístok a pripomienky stravníkov

  1. Jedálny lístok je zverejnený týždeň vopred na webovej stránke školy a na nástenke v školskej jedálni. Ak nový mesiac začína  v priebehu pracovného týždňa, jedálny lístok na nový mesiac je zverejnený dva dni vopred (z dôvodu mesačnej uzávierky).
  2. Pozitívne alebo negatívne pripomienky na kvalitu stravy, personál a pod. si môže stravník uplatniť:
  1. Písomnou formou na adresu: Spojená škola, Školská 535/5, 05907 Lendak;
  2. telefonicky na tel. čísle: 0917 160 269, 052/4596 523;
  3. emailom: skolalendak@gmail.com,  jedalenlendak@gmail.com;
  4. osobne u vedúcej školskej jedálne, prípadne na riaditeľstve školy.

   

   

   

  Článok 8

  Objednávanie a odhlasovanie zo stravy

  1. Cudzí stravníci si objednajú stravu na základe zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb.
  2. Prihláseným stravníkom sa strava objednáva automaticky pokiaľ nie sú odhlásení.
  3. V prípade neprítomnosti je nutné sa odhlásiť zo stravy. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  4. Po odhlásení zo stravy je možné sa na stravu opäť prihlásiť.
  5. Odhlasovanie zo stravy je možné do 6:30 hod. príslušného dňa elektronicky na webovej stránke školy https://zslendak.edupage.org v pravej časti Školská jedáleň prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla.
  6. Ukončením školského roku sú všetci stravníci odhlásení zo stravy a musia sa prihlásiť na stravu v ďalšom školskom roku prostredníctvom zápisného lístka. Čipy odovzdávajú žiaci 9. ročníka.
  7. Pokiaľ sa chce stravník natrvalo odhlásiť zo stravovania, musí o danej skutočnosti oznámiť vedúcej ŠJ, a to osobne alebo telefonicky.

  Článok 9

  Preplatky a nedoplatky

  1. Preplatky za riadne odhlásenú stravu sú odpočítavané mesiac dozadu z výšky stravného na príslušný mesiac.
  2. Preplatky sa stravníkom vracajú automaticky po skončení školského roka bezhotovostným prevodom.
  3. Ak sa stravník natrvalo odhlásil a žiada o vrátenie preplatku, informuje o danej skutočnosti vedúcu ŠJ a to telefonicky alebo osobne.

  Článok 10

  Záverečné ustanovenia

  1. Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnený riaditeľ Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak alebo ním poverená osoba.
  2. So smernicou o stravovaní v školskej jedálni sú povinní sa oboznámiť všetci stravníci školskej jedálne.
  3. Pri spracovaní osobných údajov sa postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Touto smernicou sa ruší Smernica pre stravovanie v školskej jedálni pri Spojenej škole, Školská 535/5, Lendak č. 1/2016 Sm zo dňa 1.09.2019.

   

  V Lendaku 1. septembra 2021                        PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Príloha č.1

  Školská jedáleň pri Spojenej škole, Školská 535/5, 059 07 Lendak

  ZÁPISNÝ LÍSTOK na stravovanie na školský rok 2021/2022

  Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: ........................................................................................................... Trieda ................

  Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

  Meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu): .....................................................................................................

  Tel. kontakt na zákonného zástupcu: ................................................................................................................................

  IBAN platiteľa stravného: ...................................................................................................................................................

  (Pri neuvedení IBAN čísla Spojená škola Lendak nezodpovedá za nedoručenie preplatku za stravné!)

  Záväzne prihlasujem dieťa na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022

   

  Za stravné treba platiť vždy mesiac vopred do dvadsiateho dňa v mesiaci!

  ODHLASOVANIE: -odkazová schránka 052/4596 523, klapka 5

                                  -telefonicky 0917 160 269 v čase od 7:00 do 14:00

                                  -SMS na číslo 0917 160 269

                                  -cez webovú stránku zslendak.edupage.sk, v záložke Školská jedáleň – jedálny lístok – prihlásenie prostredníctvom mena a hesla (meno a heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ)

  Odhlasuje sa najneskôr ráno do 6:30! Neskôr Vás už systém neodhlási. Za odhlasovanie zo stravy zodpovedá rodič v plnom rozsahu.

  Postup na odhlasovanie aj platba za stravné sú zverejnené na stránke školy (zslendak.edupage.sk).

   

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:

  Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informacie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

   

  V Lendaku, dňa ...................................                                                   .............................................................................

                                                                                                                                          Podpis zákonného zástupcu            Zápisný lístok je potrebné odovzdať v kancelárii ŠJ

   

  Školská jedáleň pri Spojenej škole, Školská 535/5, 059 07 Lendak

  ZÁPISNÝ LÍSTOK na stravovanie na školský rok 2021/2022

  Meno a priezvisko stravníka: .............................................................................................................................................

  Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

  Tel. kontakt: .......................................................................................................................................................................

  IBAN platiteľa stravného: ...................................................................................................................................................

  (Pri neuvedení IBAN čísla Spojená škola Lendak nezodpovedá za nedoručenie preplatku za stravné!)

  Záväzne sa prihlasujem na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022

   

  Za stravné treba platiť vždy mesiac vopred do dvadsiateho dňa v mesiaci!

  ODHLASOVANIE: -odkazová schránka 052/4596 523, klapka 5

                                  -telefonicky 0917 160 269 v čase od 7:00 do 14:00

                                  -SMS na číslo 0917 160 269

                                  -cez webovú stránku zslendak.edupage.sk, v záložke Školská jedáleň – jedálny lístok – prihlásenie prostredníctvom mena a hesla (meno a heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ)

  Odhlasuje sa najneskôr ráno do 6:30! Neskôr Vás už systém neodhlási. Za odhlasovanie zo stravy zodpovedá stravník v plnom rozsahu.

  Postup na odhlasovanie aj platba za stravné sú zverejnené na stránke školy (zslendak.edupage.sk).

   

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:

  Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informacie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

   

  V Lendaku, dňa ...................................                                                   .............................................................................

                                                                                                                                          Podpis stravníka

                                          

   Zápisný lístok je potrebné odovzdať v kancelárii ŠJ

   

  Školská jedáleň pri Spojenej škole, Školská 535/5, 059 07  Lendak

   

  PLATBA STRAVNÉHO

   

  Spôsob platenia: bezhotovostne (cez účet)

  Číslo účtu: 5023860727/0900, IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

  Dátum platenia: do 20 – teho, mesiac vopred

  Súčasťou prvej platby za stravné je navyše aj zálohový poplatok za neodhlásenú stravu pri dotovanom stravovaní – minimálne 13 € (netýka sa to deti MŠ 2-5 rokov)

   

  Mesačný poplatok za stravovanie:   deti v MŠ (2-5 rokov)            30,45 € (1,45 € x 21 dní) 

                                                             deti v MŠ (predškolák,HN)   3,25 €  (0,15 € x 21 dní)  

                                                             žiaci ZŠ I. stupeň:                  24,15 €  (1,15  x 21 dní

                                                             žiaci ZŠ II. stupeň:                25,83 €  (1,23 x 21 dní)        

  poznámke uviesť meno a priezvisko, triedu, príp. sumu ak sa platí za viac detí  jednou sumou.

   

  SPÔSOB PRIHLASOVANIA A ODHLASOVANIA:

  Odhlasovanie zo stravy, resp. prihlasovanie na stravu je možné do 6:30 hod. príslušného dňa:

  • elektronicky na webovej stránke školy zslendak.edupage.sk v pravej časti Školská jedáleň prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla,
  • telefonicky - 0917 160 269 (len SMS) a na pevnú linku 052/4596 523, kl.5.(odkazová schránka)

  Odhlasovanie zo stravy je možné aj telefonicky (0917 160 269)

  Od 7:00 h  do 14:00 h predchádzajúceho dňa.

  V prípade ochorenia je možné si v prvý deň stravu odobrať v školskej jedálni v čase od 11:00 do 13:00 hod., ostatné dni počas choroby je potrebné odhlásiť sa.

  V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Za včas nedohlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravné v plnej výške (1,30 €).

  Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   

  Upozorňujeme stravníkov, aby si pozastavili platby (ak majú zriadený trvalý príkaz) za stravu cez letné prázdniny. Opätovne sa bude platiť za stravu až k 20.8.2022 za splnenia podmienky, že stravník odovzdá Zápisný lístok na stravovanie na nový školský rok vedúcej v ŠJ do.

   

  Preplatky sa budú vyrovnávať raz ročne.

   

   

  PRAVIDELNÉ POPLATKY RODIČOV NA ÚHRADU REŽIJNÝCH NÁKLADOV

  (za deti MŠ-predškolákov, a žiakov ZŠ)

   

  Mesačný poplatok 6 € sa uhrádza vždy mesiac vopred podľa uvedeného rozpisu v tabuľke na číslo účtu: SK28 0900 0000 0004 9187 6508. V poznámke uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Poplatok sa môže uhradiť aj na dvakrát a to:

  • jedenkrát: september – december (24 €
  • druhýkrát: január - jún (36 €)  do

   

  Sept.

  október

  novem.

  decem.

  Jan..

  február

  marec

  apríl

  máj

  jún

  6 €

  6 €

  6 €

  7 €

  6  €

  6 €

  6 €

  6 €

  6 €

  7 €

   

  Neuhrádzajte prosím jednorázovo na celý školský rok!

   

  UPOZORNENIE: -  prosím, neplaťte v starom roku poplatky na nový rok!

  • poplatky, ktoré  sa týkajú tohto roka musia byť uhradené najneskôr do 30.11.
  • Informácie na tel.čísle: 052/4596 523 kl.9, alebo 0

   

   

  PRAVIDELNÉ POPLATKY RODIČOV ZA DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

  (za nepredškolákov)

   

  Mesačný rodičovský poplatok 7 € sa uhrádza vždy mesiac vopred podľa uvedeného rozpisu v tabuľke na číslo účtu: SK28 0900 0000 0004 9187 6508. V poznámke uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Poplatok sa môže uhradiť aj na dvakrát a to:

  • jedenkrát do decembra (28 €) a
  • druhýkrát do júna (42 €).

   

  Sept.

  október

  novem.

  decem.

  Jan.

  február

  marec

  apríl

  máj

  jún

  7 €

  7 €

  7 €

  7 €

  7  €

  7 €

  7 €

  7 €

  7 €

  7 €

   

  Neuhrádzajte prosím jednorázovo na celý školský rok!

   

  UPOZORNENIE: -   prosím, neplaťte v starom roku poplatky na nový rok!

  • poplatky, ktoré  sa týkajú tohto roka musia byť uhradené najneskôr do 30.11.
  • Informácie na tel.čísle: 052/4596 523 kl.9, alebo 0